Shop Forum More Submit  Join Login
PERSONAL CARDS: BLINDED FOOL by KrzysztofFiszer PERSONAL CARDS: BLINDED FOOL by KrzysztofFiszer

KARTY OSOBISTE: ZAŚLEPIONY GŁUPIEC

Głupca reprezentuje byt, który w swym demonicznym wyglądzie zawiera aluzję możliwości stania się piękną fantastyczną istotą, gdyby nie zniekształcenia spowodowane bodźcami psychicznymi.

Głupiec przede wszystkim obawia się o swoje życie oraz bezpieczeństwo materialne, co nie czyni z niego materialisty. Głupiec posiada bardzo niewiele, a utrata tego wydaje się tylko kwestią czasu; lęk przed stratą nawet tej odrobiny nigdy go nie opuszcza. Jego oko przeszyte lękiem oraz lewa ręka podniesiona w geście obrony mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Najważniejszym z nich jest strach przed Przeszłością, która powraca raz za razem, by zadać mu bolesne ciosy, przed którymi nie ma dla Głupca ucieczki. Pomimo chęci zapomnienia o niej i pozostawienia jej za sobą, Głupiec jest z nią na stałe związany pępowiną podtrzymującą go przy życiu. Jednak ta relacja jest toksyczna, co zostało zaznaczone przez Pająka zatruwającego swoim żądłem krew płynącą wewnątrz pępowiny. Efektem tego jest pęczniejący brzuch wypełniony robactwem żywiącym się stresem i lękiem.

Głupiec pragnie krzyczeć oraz wołać o pomoc, jednak zaklejone usta sprawiają, że pozostaje niemy. Fale prowadzące z jego głowy ku górze symbolizują skłonność Głupca do oczekiwania w bezruchu na cud; jest to dla niego łatwiejsze, niż wzięcie spraw we własne ręce.

Ogon składający się z siedmiu części wchodzi w drogę Głupcowi, przez co ten nieustannie się potyka, nie będąc w stanie go przeskoczyć. Z jednej strony oznacza to stwarzanie dla siebie dodatkowych problemów, którym nie jesteśmy w stanie podołać. Z drugiej strony zaś symbolizuje on wachlarz możliwości wyjścia ze złej sytuacji, które każdy nosi w sobie; niestety wzrok Głupca jest skierowany w innym kierunku, przez co te możliwości stają się dla niego powodem do kolejnego upadku.

W prawej dłoni Głupca znajduje się Sztylet o krzywym ostrzu. Jego obecność może oznaczać skłonności i myśli samobójcze, chęć zamordowania przeszłości lub pragnienie przecięcia pępowiny. Każdy z tych przypadków jest naznaczony paraliżującym lękiem.
Głupiec kocha życie, lecz nienawidzi, jak ono wygląda w jego przypadku.
Głupiec nienawidzi Przeszłości, lecz jest jej wdzięczny za lekcje, z których wyniósł wiele mądrości.
Głupiec nie chce być uzależniony, jednak wizja radzenia sobie na własną rękę za bardzo go przeraża.

Innym sposobem na odczytanie symbolu Sztyletu jest połączenie go z gestem uniesionej ręki, ekspresji malującej się na twarzy Głupca oraz spojrzeniem rzucanym na jadowitego Pająka. W takim połączeniu może to oznaczać, że Głupiec jest ofiarą terroru osoby lub sytuacji, która zmusza go do popełnienia zbrodni, której ten wcale nie chce popełnić. Niestety strach przed permanentnym zatruciem jest na tyle duży, że pcha Głupca do przodu w stronę jeszcze większej Ciemności. W tym przypadku Ogon symbolizuje zdrowy rozsądek, moralność lub niechęć do wykonania tego zadania.

Kolejnym znaczeniem tej karty jest rozdarcie Głupca pomiędzy Światłem a Cieniem. Jego postawa może oznaczać wstępowanie w Cień (zaślepienie spowodowane strachem, nienawiścią, żądzą posiadania itp.), by popełnić niegodne czyny (Sztylet), lub wystąpienie z niego w Światło (oczyszczenie, krystaliczna wizja, akceptacja, wybaczenie itp.), by rozeznać się w sytuacji i dostrzec najgłębszy problem, jaki cię zatruwa (Pająk).

Zaślepiony Głupiec reprezentuje najgorszy stan psychiczny (wywołany bodźcami zewnętrznymi na poziomie psychiki), w jakim możesz się znaleźć oraz uczucie zawieszenia pomiędzy Kosmosem a Otchłanią rozpościerającą się tuż pod tobą.


PERSONAL CARDS: BLINDED FOOL

The Fool is represented by a being, which in its daemonic look includes allusion of a possibility to become beautiful fantastic creature, if not for distortions caused by mental incentives.

Most of all the Fool fears for his life and his material security, which doesn't make him a materialist. He owns very little, and losing it seems just a matter of time.; fear for loosing even that little never leaves him. His eye lined with fear and his left hand raised in protective gesture can be caused by various factors. The most important one is fear of the Past, that comes back time after time to inflict painful blows, from which there is no escape. Despite desire to forget about it and leave it behind, the Fool is permanently connected to it by umbilical cord that keeps him alive. But this relation is toxic, which is indicated by the Spider poisoning with his sting the blood that runs inside of it. It effects in swelling belly filled with vermin that prey on stress and fear.

The Fool wants to scream and yell for help, but his glued lips makes him mute. Vertical waves streaming upwards from his head symbolizes his tendency to await motionless for a miracle; it's easier for him than taking matters into his own hands.

Seven-parted tail is getting in Fool's way, so he continually stumbles because of it, being unable to jump over it. On one hand it means creating for yourself additional problems, problems which you can't solve on your own. On the other hand it symbolizes a range of possibilities that could help you to come out from a bad situation, possibilities which everyone carries inside; unfortunately the Fool's eye is turned in different direction, so these possibilities becomes for him just another reason to fall.

There is a dagger in Fool's right hand. Its presence can indicate suicidal thoughts and tendencies, a wish to murder the past or to cut off the umbilical cord. Each of these cases is tainted with paralyzing fear.
Fool loves life, but he hates how his life looks like.
Fool hates his Past, but he is grateful for the lessons he learned from it.
Fool doesn't want to be addicted to anyone, but coping on his own is too scary for him.

A different way to read the symbol of the Dagger is combining it with raised hand gesture, expression on Fool's face and his gaze turned towards the Spider. In this combination it can mean that the Fool is a victim of terror caused by a person or situation, which forces him to commit a crime which he doesn't want to commit. Unfortunately the fear of permanent poisoning is big enough, so it pushes the Fool toward even greater Darkness. In this case his Tail indicates common sense, morality or aversion to the task.

Another meaning of this card is the fact, that the Fool is torn apart between the Light and the Shadow. His pose can symbolize him stepping into the Shadow (blindness caused by fear, hate or greed etc.) to commit disgraceful deeds (the Dagger); or it can mean coming out of the Shadow into the Light (purification, crystal clear vision, acceptance, forgiveness etc.) to recognize the situation as it really is and to see problem that's poisoning him (the Spider).

The Blinded Fool represents the worst mental condition (caused by external incentives on mental level), in which you can find yourself or a feeling of being suspended between the Cosmos and the Abyss that spreads right under you.


- Ink pen on paper, digital colouring.

Set - Zbiór:

SET - PERSONAL CARDS: BLINDED FOOL by IMAUNIMANSE

:iconnatethewolfchilla:
NateTheWolfChilla Featured By Owner Jul 28, 2016  Hobbyist Writer
The art and the explanation both are AMAZING; every last detail is fantastic in both aspects of this piece. The art and literature are beyond well done. In fact, I would daresay this is one of my favorite works I've seen you create. I love the thought behind the Blinded Fool, it's simply awesome.
Reply
:iconkrzysztoffiszer:
KrzysztofFiszer Featured By Owner Jul 30, 2016  Professional General Artist
Thank you kindly : )
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 28, 2016
Image Size
1.1 MB
Resolution
912×1260
Link
Thumb

Stats

Views
120
Favourites
9 (who?)
Comments
2

Camera Data

Make
Canon
Model
CanoScan LiDE 120
Software
Adobe Photoshop CC 2015 (Windows)
×