Featured in collections
Recommended for you
KKazuoi's avatar
Pack PNG #3
By KKazuoi   |   Watch
755 255 9K (3 Today)
Published: January 13, 2016
© 2016 - 2019 KKazuoi
Như tui đã nói ở Pack PNG #1 tui sẽ cut bên ver Jap Llama Emoji-09 (Drinking Tea) [V1] 
Pack PNG #2 thì ở pack Happy 150 watcher của tui Llama Emoji-23 (Shyness) [V1] 
Hoàn toàn cut từ ID SIF Jap của tui ra :'>  Neko Emoji-27 (Being kawaii) [V2] 

Fav+Cmt+Donate me 2 Points  or more = down it: sta.sh/2nu47u2bw6h?edit=1 :'> Neko Emoji-37 (Yay) [V2] 
Hông có point thì thôi :'> Llama Emoji-08 (Crying) [V1] 
Mà 10 bạn đầu được pack png #2 của tui Llama Emoji-39 (Eager) [V2]  bạn nào có gòi thì thôi Big Fool Emoji-03 (Creep Stare) [V2] 
Image size
2500x1200px 2.33 MB
Featured in collections
Recommended for you
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (250)
swrunnie's avatar
thanks <3
Reply  ·  
Biangi's avatar
Thank you! ❤
Reply  ·  
MarunoYoshi's avatar
MarunoYoshi|Student Interface Designer
thanks
Reply  ·  
phanthanhny's avatar
phanthanhny|Student Interface Designer
love ya;
Reply  ·  
pocporn0's avatar
pocporn0|Student Interface Designer
link please?
Reply  ·  
SakudaHimexNekko's avatar
SakudaHimexNekko|Hobbyist General Artist
Thanks Llama Emoji-02 (Blush) [V1] 
Reply  ·  
CHANBAEKYELO's avatar
thanks
Reply  ·  
vickxcvi's avatar
vickxcvi|Student Artist
link please? thank you >< ♡
Reply  ·  
takethecanyon's avatar
thank youuu!
Reply  ·  
SachiHiradaira's avatar
SachiHiradaira|Hobbyist Traditional Artist
thankss cậu yêuu
Reply  ·  
haniyya's avatar
haniyya|Hobbyist Artist
thanks
Reply  ·  
MateNeo's avatar
MateNeo|Hobbyist Digital Artist
thx
Reply  ·  
AddyBoice's avatar
AddyBoice|Hobbyist Interface Designer
Beautiful
Reply  ·  
miyazaki-rei's avatar
Cảm ơn bạn
Reply  ·  
RiKah-ARMY's avatar
RiKah-ARMY|Student Traditional Artist
-Cho tớ hỏi cái này đc dùng để làm gì ạ?
Reply  ·  
wirevil's avatar
so cute~ thank u
Reply  ·  
maninnhay's avatar
Thank you 
Reply  ·  
RiKah-ARMY's avatar
RiKah-ARMY|Student Traditional Artist
done
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved