STATUTUL ASOCIAIEI ' VOLUNTARII NORMAL

17 min read
jonline's avatar
By jonline
1 Favourite
0 Comments
2K Views
Capitolul I: Denumire, natura juridica, sediul, durata si patrimoniul.
Art. 1. Asociaţia “ VOLUNTARII NORMALISTI ” este o organizaţie neguvernamentală, persoana juridica de drept privat, fără scop patrimonial, bazata pe promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept, ale cetateniei europene, multiculturalitaţii si multilingvismului, constituită şi funcţionând în conformitate cu Ordonanţa nr. 26, din 30 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial nr.39, din 31 ianuarie 2000.
Art.2. Decizia de constituire a fost luată in unanimitate de voturi de catre cei trei membri fondatori:
 Alexandru Sevastian  domiciliat in Iasi, str.Petru Poni nr.13 Bl.573°, sc.A Ap.12 identificat cu BI seria MX nr.228982/Mun.Iasi/07/09/01, CNP 1511011221189
 Cosovanu Irina-Ofelia domiciliata in Iasi, Sos.Pacurari, nr.60, bl 551, sc.B, et.2,ap.7, Jud Iasi identificata cu BI seria MX nr. 425325/Mun.Iasi/17/12/03, CNP 2650702221202
 Ungureanu Mihaela domiciliata in Iasi, Aleea Neculai Tudor, nr.163, bl 1019, sc.A, et.3,ap.12, Jud Iasi identificata cu BI seria MX nr 388233/Mun.Iasi/28/07/03, CNP 2690706221291
Art. 3. Sediul Asociaţiei se află în România, Municipiul Iaşi, in Aleea Mihail Sadoveanu  nr. 46, cod postal 700489   
e-mail: voluntariinormalisti@yahoo.com ,
Web: voluntariinormalisti.blogspot.com
COD FISCAL:  21965683
COD IBAN       RO17BRDE240SA76723182400  
Art. 4. Durata de funcţionare a asociaţiei este nedeterminată, începând cu data înregistrării ei în registrul special al Judecătoriei Iasi.
Capitolul  II. Profilul activitatii
Art. 5. Domeniile de activitate sunt:
• promovarea educaţiei si formării iniţiale si continue de calitate, incluzive pentru învăţământul preuniversitar;
• promovarea culturii antreprenoriale si îmbunătăţirea calităţii  muncii;
• dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile si incluzive;
• promovarea pe termen lung a (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, a tinerilor si somerilor inclusiv din zonele rurale;
• dezvoltarea  serviciilor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
• facilitarea accesului la educaţie si pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.
• instruire si educaţie, formare profesionala
• educatia familiei si a parintilor;
• activităţi de protecţie a mediului şi ecologie,
• dezvoltarea spiritului şi parteneriatului comunitar,
• schimburi de tineri si colaborarea internaţională,
• descoperirea si valorificarea folclorului, a traditiilor si obiceiurilor nationale si
• omercializarea produselor de profil facute de copii in atelierele scolii;
• ajutorarea tinerilor şi vârstnicilor aflaţi în dificultate,
• promovarea programelor de dezvoltare economica a zonelor slab dezvoltate;
• promovarea programelor de dezvoltare transfrontaliera;
• organizarea de conferinţe şi seminarii pentru dezvoltarea abilităţilor şi/sau dobândirea de cunoştinţe in elaborarea de proiecte, si asigurarea consultantei in scrierea lor;
• realizarea şi distribuirea publicaţiilor, prestari servicii internet, servicii de voluntariat comunitare,
• activitati sportive si de petrecere a timpului liber (loisir, ocazionale).
Capitolul III: Scop, obiective si durata de existenţă a asociaţiei.
Art.6. Scopul asociaţiei este:
• de a contribui la dezvoltarea invatamantului romanesc, prin derularea proiectelor propuse de UE, Banca Mondiala sau de Guvernul Romaniei;  
• instruirea si educarea persoanelor iesite din sistemul scolar prin derularea proiectelor de educatie de-a lungul vietii,
• consolidarea descentralizarii şi creşterea gradului de autonomie  a scolii prin întărirea capacităţilor instituţionale şi delegarea treptată a deciziei la nivel local;
• consolidarea spiritului normalist, a specializarilor scolii şi a tuturor structurilor de tineret din Scoala Normala „Vasile Lupu” Iasi fara personalitate juridica proprie (consiliul elevilor, coruri, cenacluri, cluburi de loisir, trupa de teatru pentru elevi, asociatiile profesorilor, comitetul de parinti);
• Incurajarea utilizarii T.I.C. si a tehnologiilor multimedia in invatamant,
• Incurajarea voluntariatului ca forma de educare si instruire a tineretului.
Art. 7. Obiective generale ale asociaţiei:
Asociatia îsi propune sa sustina problemelor majore existente în sistemul de învăţământ din România, îmbunătăţirea accesului elevilor la un învăţământ de calitate prin creşterea gradului de autonomie şi a capacităţii de elaborare şi gestionare a proiectelor la nivelul unităţii de învăţământ.
Art. 8. Obiective specifice ale asociaţiei:
a) îmbunătăţirea calităţii procesului didactic;
b) creşterea eficienţei interne a şcolii reflectată în rate mai mari de absolvire şi de trecere de la un ciclu de învăţământ la altul;
c) întărirea parteneriatului şcoală - comunitate şi îmbunătăţirea relaţiilor cu alte şcoli, inclusiv stabilirea relaţiilor cu şcoli din străinătate.
d) crearea unei dinamici interne a şcolii, inclusiv facilitarea comunicării pe orizontală şi pe verticală între factorii implicaţi (directori de şcoli, cadre didactice, elevi, inspectori) şi comunitatea din care fac parte: părinţi, autorităţi locale, agenţi economici, ONG-uri etc.
e) creşterea capacităţii locale de a administra unităţile de învăţământ;
f) creşterea capacităţii de a elabora şi gestiona proiecte
Art. 9. Activitati posibile ale asociaţiei:
a) Formarea profesională a cadrelor didactice si a formatorilor în spiritul cetateniei democratice şi oferirea de oportunităţi de dezvoltare în carieră a cadrelor didactice si  a personalului didactic auxiliar prin dotarea cu materiale didactice, mijloace TIC, carte şcolară, echipamente (pentru ateliere şcolare), realizarea accesului la biblioteci virtuale, surse de informare, chat, consultanta, training online;
b) Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ pentru micsorarea ratei abandonului scolar si crearea unui invatamant de calitate prin atingerea dimensiunii  culturale a educatiei, a multilingvismului ca mijloc de exprimare culturalã, unul dintre principiile inviolabile ale integrãrii europene, parte a diversitãtii si bogãţiei culturale a Europei;
c) Sprijinirea îmbunătăţirii procesului de predare-învăţare prin activităţi extracurriculare(vizite de documentare, excursii, expozitii, formaţii teatrale);
d) Descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ, la nivelul unităţilor/ instituţiilor de învăţământ;
e) Creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor, îmbunătăţirea capacităţii de elaborare a unor politici de către autorităţile/agenţiile educaţionale de la nivel local şi central;
f) Folosirea fondurilor UE pentru tineret, atragerea şi colectarea de fonduri din ţară şi din străinătate prin diferite forme şi metode legale pentru susţinerea Şcolii Normale “Vasile Lupu” Iasi, a elevilor, a profesorilor, a absolvenţilor merituoşi, integrarea copiilor cu deficiente in sistemul de invatamant de masa si a copiilor lucratorilor emigranti aflaţi în dificultate, formare initiala si continua a tinerilor pentru a fi capabili sa se adapteze noilor cerinte ale pietei muncii;  
g) Realizarea, în cooperare cu echipa managerială a Şcolii Normale “Vasile Lupu” Iasi, cu instituţiile locale şi cu alţi susţinători şi finanţatori, a lucrărilor de reparaţii capitale, a clădirii principale şi recuperarea bunurilor de patrimoniu care au aparţinut Şcolii Normale “Vasile Lupu” Iasi, realizarea unor studii de fezabilitate, publicarea unor lucrări stiintifice cu privire la istoricul şcolii, sprijinirea intreţinerii Parcului dendrologic al şcolii, declarat de importanţă locală prin Hotărârea nr. 8/1994 a Consiliului Judeţean Iaşi;
h) Iniţierea şi încheierea unor parteneriate public-privat, cu alte asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, cu administraţiile publice locale, facilitarea schimburilor de experienţă între membrii asociatiei, cu membrii altor organizatii similare precum şi cu persoane fizice şi juridice care doresc şi pot contribui la atingerea scopurilor asociaţiei;  
i) Realizarea de activităţi de sprijinire a elevilor şi absolvenţilor Şcolii Normale “Vasile Lupu” Iasi cum ar fi: formare continuă a invatatorilor, bibliotecarilor, instructorilor de educatie si pedagogilor,  reconversie profesională, educaţie informală şi nonformală, accesarea programelor de educatie permanenta, de-a lungul vieţii etc.
j) Desfăşurarea unor activităţi economice cu scopul susţinerii financiare a activităţilor asociaţiei, in conditiile legii;  
Capitolul IV. Patrimoniul asociatiei.
Art. 10. - Patrimoniul initial al asociatiei se constituie din suma de lei 500 RON depusa initial de membrii acesteia. Pentru imbunatatirea  patrimoniului, asociatia poate primi donatii sau contributii in bani sau in natura de la persoane juridice sau fizice. Asociatia poate stabili o cotizatie anuala pentru membri, în functie de cheltuielile estimate în bugetul de cheltuieli. Bilantul contabil si bugetul de cheltuieli ale asociatiei se întocmesc anual, conform dispozitiilor legale.
Art. 11. – Veniturile asociatiei provin din:
a) cotizatiile membrilor;
b) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale;
c) dividendele societatilor comerciale înfiintate de asociatie;
d) venituri rezultate din activitati economice directe;
e) donatii sau sponsorizari;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevazute de lege.
Art. 12. – Asociatia poate înfiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.
Art. 13. – Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.
Capitolul V: Membrii asociaţiei
Art. 14. – Membri ai asociatiei pot fi persoane fizice si persoane juridice care îsi desfasoara activitatea în învatamânt, sau sunt specialisti în domeniul economic sau tehnologiilor multimedia, (cultura, invatamânt, publicitate, arte, etc.) si care sunt interesate de aceste moduri de abordare.
Art.15. –   Calitatea de membru al asociatiei se dobândeste prin adresarea unei cereri de adeziune catre consiliul director si acceptarea sa de catre acesta. Această adeziune trebuie să fie aprobată de majoritatea simplă a membrilor Consiliului director, in termen de 30 de zile de la depunere.
• Calitatea de membru este personală şi inalienabilă.
• Membrii participă la acţiunile asociaţiei şi plătesc o cotizaţie.
• Pierderea calitatii de membru al asociatiei se poate face prin renuntarea la aceasta calitate de catre membru sau prin încălcarea statutului, caz în care Consiliul director poate retrage legitimaţia, prin vot cu majoritate simplă. La vot vor participa cel puţin 2/3 din membrii Consiliului director.
Art. 16. – Drepturile membrilor asociatiei
Art.16.Fiecare membru al asociatiei are dreptul de a alege si de a fi ales in structurile de conducere si control ale asociatiei, participa cu drept de vot la adunarile generale si fac propuneri pentru imbunătătirea activitătii asociaţiei.
Sa beneficieze de sprijinul asociatiei în domeniul realizarii de proiecte, in activitatea didactica sau în realizarea unor initiative personale.
Art. 17. – Obligatiile membrilor asociatiei
Sa respecte statutul si organelle de conducere ale asociatiei, sa participe la actiunile derulate de asociatie de informare si formare a personalului, la realizarea unor initiative personale sau de grup care fac obiectul preocuparilor asociatiei, sa participe la organizarea si desfasurarea manifestarilor, aparitia si difuzarea publicatiilor tiparite si publicatiilor electronice initiate de asociatie.
Sa sprijine actiunile din domeniul tehnologiilor si produselor multimedia pe care asociatia le agreaza sau la care se asociaza.
Art. 18. Asociaţia are trei categorii de membri:
• membri fondatori – în număr de doi;
• membri de onoare;
• membri.
Art. 19. Membrii fondatori au fost enumerati in cadrul capitolului I.
Art. 20. Membrii de onoare vor fi acele persoane care desfăşoară activităţi deosebite în spiritul principiilor si obiectivelor asociaţiei şi sunt votaţi de membrii Consiliului director în unanimitate.
Art. 21. Membrii asociaţiei se pot grupa în filiale teritoriale locale, acolo unde numărul membrilor este de minim trei. Structura de conducere se compune din minim trei persoane: un preşedinte, un secretar şi un membru (casier, trezorier).
Art. 22. Filialele se înfiinţează în urma unei Adunări generale, a cărei proces verbal trebuie recunoscut de Comitetul director al asociatiei, care emite o decizie internă de recunoaştere. (1)Orice filială recunoscută, poate avea personalitate juridică proprie, stampilă, publicaţii şi proiecte de finanţare care să servească scopurilor asociatiei şi să contribuie astfel la dezvoltarea comunităţii din care face parte.
Capitolul V.Categoriile de resurse patrimoniale
Art.23. Resursele patrimoniale sau constituit prin aportul celor doi membri fondatori prin acoperirea sumei echivalente cu trei salarii minime pe economie.
Art.24. Veniturile asociaţiei vor fi obţinute din:
• cotizaţiile membrilor, achitate în condiţiile hotărârilor Adunării Generale;
• donaţii si sponsorizări;
• finanţări pentru proiecte promovate de asociaţie sau in parteneriate;
• resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
• alte venituri prevăzute de lege.
Art. 25. Veniturile asociaţiei vor fi folosite exclusiv pentru atingerea obiectivelor propuse şi pentru amortizarea cheltuielilor de funcţionare a asociaţiei.
Capitolul VI. Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei
Art. 26. – Adunarea generala
Adunarea generala, constituita din toti membrii asociatiei, este organul suprem de conducere al acesteia. In acest scop adunarea generala are urmatoarele atributii :
• aproba si modifica statutul asociatiei;
• alege si revoca membrii consiliului director si ai comisiei de cenzori;
• aproba raportul anual al consiliului director al asociatiei, bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli;
• hotaraste înfiintarea sau desfiinţarea de filiale ;
• hotaraste modificarea actului constitutiv si a statutului ;
• aproba excluderea din asociatie;
• hotaraste dizolvarea si lichidarea asociatiei, si stabileste destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;
• adopta orice alte hotarâri, care, conform statutului, sunt de competenta exclusiv a adunarii generale.
Fiecare membru al asociatiei dispune de un vot în adunarea generala. Dreptul de vot se exercita direct sau prin mandat scris.
Adunarea generala este convocata cel putin o data pe an, la cererea Consiliului de administratie, în sedinte ordinare si ori de câte ori este necesar, în sedinte extraordinare.
Adunarea generala extraordinara poate fi convocata la cererea Consiliului de administratie, a unei treimi din numarul membrilor sai sau a Comisiei de cenzori.
Adunarea generala este legal constituita, daca la sedinta participa jumatate plus unu din numarul total al membrilor asociatiei, si adopta hotarâri valabile cu votul a jumatate plus unu din numarul celor prezenti. La a doua convocare se va putea decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti, oricare ar fi numarul lor.
Hotarârile privind modificarea statutului se iau în adunarea generala extraordinara, cu votul a cel putin doua treimi din totalul membrilor asociatiei.
Convocarea pentru adunarea generala, cu precizarea ordinii de zi, trebuie facuta de catre Consiliul director cu cel putin 14 zile înainte de data tinerii acesteia, prin înstiintarea în scris a tuturor membrilor asociatiei sau prin înstiintari afisate la sediul asociatiei.
Hotarârile adunarii generale se iau prin vot deschis.
Adunarea generala este condusa de catre presedintele consiliului de administratie, sau, în lipsa acestuia, de catre un membru al Consiliului director. Acesta numeste, dintre membri, un secretar al adunarii, care întocmeste procesul verbal. La începutul fiecarei adunari, membrii prezenti semneaza o foaie de prezenta. Procesul verbal al adunarii extraordinare care are pe ordinea de zi modificarea statului se întocmeste în forma autentica.
Art. 27. – Consiliul director
Consiliul director este organul executiv de conducere al asociatiei, format din 5 membri, ales de adunarea generala, pentru o perioada de 4 ani. Consiliul alege dintre membrii sai un presedinte, doi vicepresedinti si un secretar
La constituire structura Consiliului director este:
Presedinte: ALEXANDRU SEVASTIAN
Vicepresedinte: COSOVANU IRINA-OFELIA
Secretar: UNGUREANU MIHAELA
Presedintele sau vicepresedintele Consiliului director reprezinta asociatia în fata autoritatilor publice, în justitie si în relatiile cu terti.
Secretarul se ocupa cu probleme de evidenta, circulatie a informatiei si comunicare.
Membrii Consiliului director sunt raspunzatori pentru daunele cauzate din vina lor atât fata de terti, cât si fata de asociatie sau de membrii asociatiei.
Consiliul director are urmatoarele atributii:
a) asigura conducerea operativa a activitatii asociatiei între sedintele adunarii generale si realizeaza actele de administrare a asociatiei;
b) propune obiectivele si programul de activitati pentru perioadele dintre întrunirile Consiliului director ;
c) încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;
d) aproba sau respinge aderarea ulterioara în asociatie a altor persoane fizice sau juridice, precum si retragerea din asociatie;
e) hotaraste excluderea din asociatie, în conditiile prevazute de statut;
f) asigura întocmirea si prezentarea catre adunarea generala a raportului de activitate pe perioada anterioara, a executarii bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei, a bilantului contabil, a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a proiectului programelor asociatiei pe care le supune spre aprobare adunarii generale;
g) exercita orice alte atributii si îndeplineste însarcinari stabilite de adunarea generala.
Art. 28. Preşedintele consiliului director este ales din rândul membrilor, pe o perioadă de 1 an, prin votul consiliului director, fiind necesară o majoritate de 4/5 din voturile tuturor membrilor fondatori.
Principalele atribuţii ale preşedintelui consiliului director sunt:
a) Organizează şi conduce activitatea asociaţiei;
b) Reprezintă asociatia în relaţiile cu persoane fizice şi juridice, cu autorităţile si cu alte instituţii;
c) Primeşte şi rezolvă corespondenţa asociaţiei şi informează consiliul director despre aceasta;
d) Convoacă membrii consiliului director pentru discutarea problemelor curente;
e) Semnează pentru asociatie programele şi planurile de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi alte acte oficiale ale asociaţiei;
f) Poate delega, pentru o perioadă determinată, oricare atribuţii catre vicepresedinte si cei doi membri ai consiliului director, sau oricărei persoane din afara asociaţiei care serveşte interesele asociatiei.
Art. 29. Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui atunci când acesta nu poate să-şi îndeplinească atribuţiile sau preia unele atribuţii delegate de către preşedinte.
Art. 30. Secretarul pregăteşte desfăşurarea adunărilor generale şi a şedinţelor consiliului director, păstrează şi arhivează toate actele asociaţiei. Îndeplineşte şi funcţia de trezorier al asociaţiei.
Art. 31. Membrii consiliului director indeplinesc diverse funcţii rezultate din proiectele asociaţiei, fiind subordonaţi preşedintelui. Atribuţiile acestora sunt determinate de disponibilitatea celor doi membri pentru responsabilităţi pe termen mediu si lung.
Consiliul director se întruneste cel putin o data la trei luni sau ori de câte ori este necesar, la sediul asociatiei, la data stabilita de presedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepresedinte. Convocarea se face în scris, de catre secretar, cu cel putin 5 zile înainte de data întrunirii, cu exceptia cazurilor urgente, când consiliul se poate întruni fara convocare.
La sedintele consiliului director este necesara participarea a cel putin trei dintre membrii sai, dintre care unul trebuie sa fie presedintele consiliului sau, în lipsa acestuia, vicepresedintele, iar hotarârile sunt valabile cu votul majoritatii celor prezenti.
Lucrarile consiliului director sunt consemnate în registrul de procese verbale de catre secretar si sunt semnate de catre toti cei prezenti.
Art. 32. – Cenzorul. Comisia de cenzori
Controlul gestiunii patrimoniului asociatiei este asigurat de un censor sau o comisie de cenzori.
Cenzorul certifica bilantul contabil si bugetul de venituri si cheltuieli, în vederea supunerii acestora spre aprobare adunarii generale si propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie.
Cenzorul poate solicita, cu acordul scris a cel putin doi dintre membrii sai, convocarea unei adunari generale extraordinare, pentru a semnala gestiunea incorecta a patrimoniului asociatiei de catre consiliul de administratie.
Cenzorul este organul de control financiar intern al asociaţiei.
Cenzorul nu poate face parte din consiliului director şi nu poate fi rudă până la gradul IV inclusiv, cu membrii acestuia.
La constituire cenzorul este D-na Florea Daniela, de profesir economist, domiciliata in Iasi, Str.Musatini, nr.51, bl. P2, sc.B, et.2, ap.9, identificata cu CI seria MX, numarul 066161/09.06.1999/Pol. Iasi, CNP 2680305220049.
Principalele atribuţii ale cenzorului sunt:
a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul;
b) Controlează activitatea financiară a asociaţiei, încasarea şi destinaţia cotizaţiilor, a subvenţiilor, sponsorizărilor, donaţiilor şi a celorlalte venituri legale;
c) Controlează cheltuielile;
d) Întocmeşte bugetul şi asigură execuţia lui.
Art. 33. – Asociatia se poate dizolva :
a) de drept ;
b) prin hotarârea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz ;
c) prin hotarârea adunarii generale.
Art. 34. – Asociatia se dizolva de drept prin :
a) imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit;
c) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost completat timp de trei luni.
Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarârea judecatoriei în a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.
Art. 35. - Asociatia se poate dizolva si prin hotarârea adunarii generale. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, în forma autentica, se depune la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul pentru a fi înscris în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Art. 36. În cazul dizolvarii asociatiei, destinaţia patrimoniului este hotărâtă prin decizia de dizolvare si lichidare. Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.
Membri  fondatori:
ALEXANDRU  SEVASTIAN
COSOVANU  IRINA-OFELIA
UNGUREANU  MIHAELA
Published:
© 2007 - 2021 jonline
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In