Jeremak-J on DeviantArthttps://www.deviantart.com/jeremak-j/art/Martin-Baker-MB-6-307-sq-199929196Jeremak-J

Deviation Actions

Jeremak-J's avatar

Martin-Baker MB.6: 307 sq.

By
Published:
3.4K Views

Description

When World War II entered into 1945, Britain begin to use a new nightfighter, to counter german He-219s and escort bombers over Reich.
Image size
1575x679px 377.32 KB
© 2011 - 2024 Jeremak-J
Comments2
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
JAS39's avatar
Mógłby to także być Westland Welkin NF Mk.II. W dodatku przy rozwoju konstrukcji Welkina pracował inż. Stanisław Prauss, co dało początek legendzie, że współkostruktorem Mosquita był polski inżynier.