Shop Forum More Submit  Join Login
AT with Winter Shadow by ItzAnnaDraws03 AT with Winter Shadow by ItzAnnaDraws03
Art Trade with: :iconhotaru-chan7:

and I want to say sorry Pinkie (Sad) Plz 
xin lỗi vì làm trễ dù sao thì cũng đừng giận mình nha mình đã cố rồi thật lòng lúc nào mình cũng làm request hết ít khi làm art trade lắm chắc kiểu này chắc nên ngừng làm art trade nữa thôi Rainbow Dash (sad) plz 
Add a Comment:
 
:iconxxmlprainbowheartxx:
xXMLPRainbowHeartXx Featured By Owner May 5, 2016  Hobbyist Digital Artist
ADORABLE! Do you take requests?
Reply
:iconitzannadraws03:
ItzAnnaDraws03 Featured By Owner May 5, 2016  Student Digital Artist
sorry I only take request for friends how about art trade?
Reply
:iconxxmlprainbowheartxx:
xXMLPRainbowHeartXx Featured By Owner May 6, 2016  Hobbyist Digital Artist
Sure, I'm really busy, so my Part will take a while..
Reply
:iconitzannadraws03:
ItzAnnaDraws03 Featured By Owner May 6, 2016  Student Digital Artist
ok give me your oc plz?
Reply
:iconxxmlprainbowheartxx:
xXMLPRainbowHeartXx Featured By Owner May 6, 2016  Hobbyist Digital Artist
fav.me/da10ckx Socks don't go XD Can you send me yours?
Reply
:iconitzannadraws03:
ItzAnnaDraws03 Featured By Owner May 6, 2016  Student Digital Artist
Reply
:iconwintersporkle:
WinterSporkle Featured By Owner Jan 29, 2016
Nuuuuuuuuuuuu! :v
Reply
:iconitzannadraws03:
ItzAnnaDraws03 Featured By Owner Jan 29, 2016  Student Digital Artist
?
Reply
:iconwintersporkle:
WinterSporkle Featured By Owner Jan 29, 2016
nothing sorry
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 28, 2016
Image Size
1.2 MB
Resolution
1138×1024
Link
Thumb

Stats

Views
80
Favourites
7 (who?)
Comments
9
Downloads
2
×