HpMagic-YaoiClub's avatar
Setsuna
84 Watchers21.4K Page Views19 Deviations
Perverse Idea
1
4
little boys
0
1
mischief night
4
7
497 -- HxD-coloring
2
8
3
27
Sirius scruffles Remus
0
4
5
10
Harry n Draco for Loriency
0
3
See all
ID-HpMagicYaoiClub
7
31
Sirius n Remus at the shack
6
8
H
:HP Fic: Rumour Rumour :HPxDM:
"¹ÒºéÒä»áÅéÇàÍÍÃì¹Õè!!" àÊÕ§¹Ñ鹴ѧʹÑè¹ã¹Ëéͧ¹Ñè§àÅè¹ÃÇÁáË觺éÒ¹ÎÑ¿à¿Ôžѿ¿ì à¤ÃÒÐËì´Õ·ÕèµÍ¹¹Õéã¹Ëéͧ¹Ñè§àÅè¹ÃÇÁàËÅ×Íá¤è àÍÍÃì¹Õè à´ç¡»Õ˹Öè§á¤èÊͧÊÒÁ¤¹ áÅÐà¨éҢͧàÊÕ§«Öè§Âѧ¤§ÁÕÊÕ˹éÒÍÑȨÃÃÂì㨼ÊÁ¡Ñº¢º¢Ñ¹ ¤Ô´ã¹ã¨ÇèÒà¾×è͹¢Í§à¢Ò¹Õè¡çÍÒÃÁ³ì¢Ñ¹ÃéÒÂäÁèàºÒ àÍÍÃì¹Õè¶ÅÖ§µÒÁͧà¾×è͹ÃÑ¡ÍÂèÒ§ÃӤҭ㨠"©Ñ¹äÁèä´é¾Ù´àÅ蹹ШÑʵԹ ©Ñ¹ä´éÂÔ¹ÁҡѺËÙ! Ê๻¾Ù´áºº¹Ñ鹡ѺÁÑ¡¡Í¹¹Ò¡ÑÅ ·èÒ·Ò§¨ÃÔ§¨Ñ§ÁÒ¡´éÇÂ" ¨ÑʵԹÍÁÂÔéÁ "¹Ò¤§½Ñ¹ä»ÁÒ¡¡ÇèÒàÍÍÃì¹Õè áµè¡çµéͧÂÍÁÃѺ¹ÐÇèÒà»ç¹½Ñ¹·Õèá»Å¡»ÃÐËÅÒ´´Õ" "©Ñ¹¾Ù´¨ÃÔ§¹ÐâÇéÂ! ÊÒºÒ¹µèÍ˹éÒàÎÅ¡Ò¡çä´éàÍéÒ! Ê๻¾Ù´¡ÑºÁÑ¡¡Í¹¹Ò¡ÑÅÇèÒ..." ¤¹¾Ù´·Ó˹éÒ¨ÃÔ§¨Ñ§ áµè¡çÍÍ¡¨Ðá˧ æ ã¹·Õ "...ÇèÒ '¤Ø³¨Ðä»´×èÁ¹éӪҡѺ¼ÁÁÑéÂ' µÍ¹¿Ñ§¤ÃÑé§áá©Ñ¹
5
0
Take a Bath
0
1
Harry n Draco for Loriency
0
3
5
10
Sirius scruffles Remus
0
4
4444k - Library
16
185
Thailand
Deviant for 14 years
Badges
Llama: Llamas are awesome! (3)
UPDATE ^w^/
+UPDATE hpmagic-yaoiclub 10/04/2007+ -new AFFILIATES- #HogwartsArt (https://www.deviantart.com/hogwartsart) :iconanimeish: -new member in  may 2007- :iconjeannekaito: :bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple: Talks and Talks :bulletred:About Club:bulletred: Harry potter~Yaoi Fanarts and fanfictions you can post your fanart /fanfiction yaoi harry potter here and let contest soon^[]^ :bulletred:Owner:bulletred: :iconsetsunachan: :bulletred:Affiliates:bulletred: :iconhpyaoi::iconharry-draco::iconnovel-mysticgenesis::iconyaoiinuyashayuri::iconp
0
0
!UPDATE! :SORRY FOR LATEEE:
+UPDATE hpmagic-yaoiclub 10/04/2007+ -new AFFILIATES- #HogwartsArt (https://www.deviantart.com/hogwartsart) -new member in  may 2007- :iconjeannekaito: :bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple: Talks and Talks :bulletred:About Club:bulletred: Harry potter~Yaoi Fanarts and fanfictions you can post your fanart /fanfiction yaoi harry potter here and let contest soon^[]^ :bulletred:Owner:bulletred: :iconsetsunachan: :bulletred:Affiliates:bulletred: :iconhpyaoi::iconharry-draco::iconnovel-mysticgenesis::iconyaoiinuyashayuri::iconprongsxpadfoot:
0
0
new members during in this time~
:bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple::bulletpurple: Talks and Talks :bulletred:About Club:bulletred: Harry potter~Yaoi Fanarts and fanfictions you can post your fanart /fanfiction yaoi harry potter here and let contest soon^[]^ :bulletred:Owner:bulletred: !setsunachan (https://www.deviantart.com/setsunachan) :bulletred:Affiliates:bulletred: :iconhpyaoi::iconharry-draco::iconnovel-mysticgenesis::iconyaoiinuyashayuri::iconprongsxpadfoot: exchange link between yourclub and myclub ^[]^ please send a note* :bulletred:Rules:bulletred: you must love Harry pott
16
0

Comments35

anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
miusmius's avatar
miusmiusStudent General Artist
KYAAAAAAAAAAAAAAH!! HP YAOI CLUB!
oh yeah yeah yeah!!! >_< (I've one SiriRem slash xD)
animeish's avatar
Hi, would you like to be affliates with the club animeish? :D
JenKristo's avatar
hey, do you know why HP Yaoi got banned? does anybody know?
sbxss's avatar
can we be affiliates ;D ?
Librus's avatar
hey...I'm not really an artist....but I LOVE YAOI!! can I join???