Shop Forum More Submit  Join Login

Comments


:iconxxpseudoxx:
xxPseudOxx Featured By Owner Jan 5, 2016  Hobbyist Digital Artist
thanks for the fave :horns:
Reply
:iconhaanh-meow:
HaAnh-Meow Featured By Owner Jan 6, 2016  Student Interface Designer
It's my pleasure =D
Reply
:iconsamboxt:
SamBoxt Featured By Owner Nov 21, 2015  Student Interface Designer
bạn chỉ mình cách collect như này được không? viết tut càng tốt, không thì ib với mình cũng được
Reply
:iconhaanh-meow:
HaAnh-Meow Featured By Owner Nov 22, 2015  Student Interface Designer
bạn tạo 1 folder ở trong mục favourite của bạn ấy :vv
Mở favourite rồi để  ý bên trái màn hình, rồi sau đó bạn move những cái mà bạn đã fav vô đó 
Reply
:iconsamboxt:
SamBoxt Featured By Owner Nov 23, 2015  Student Interface Designer
Thanks so much
Reply
Add a Comment: