Deviation Actions

GrahamSym's avatar

Road to Nowhere

Published:
By
2K Views
© Copyright 2012-2014 Graham Symmons
Raw fractal created using Mandelbulb 3D No postwork


Tweak of SPHERISTERIUM by DorianoArt

By Doriano dorianoart.deviantart.com/

Background sky from my stock grahamsym.deviantart.com/galle…

Mandelbulb3Dv17{
V.....r3...cD...I....2.....8UHLslV4..TFEsxF4K93EFUEQ.mA5mz9UlKBQKn4lzEbVFqNOKVzj
................................rdXqBYiyP.2........A./..................y.2.....
................/Mk1/....6keA...Z.....E3.....gJQDEwydekD/......./fq/1dkpXm1.QJJf
./EnAnQD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sD2dq/z/6FMvn.tCGu0fQyyw3SPd2vc0pDSbW5FKaMExfFuv5Vvn38zMpdHJlQ5EfDC4zJ1PVK
cw9GEg8SV24IzuI/t6ANrdjD......oWr9........UaNadD/2....sD..kz....................
.............oAnAr1...sD....z.lRf3.grhK.EVrO/.DSf3.YthK.kcrO/.hSf3......I....k1.
..................kz.wzzz16U..6.P....M/...EB....i/...kB....F....8/...I1.....Sn52
...U.0.MzzDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz.............YCpCckYcz1..........2k.8.kzgG6.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................6.z1.wk1D.R/.s....k1Dw.c62U1....Dw
k1UmP...z1.wk1D.ZSnzz1..k1Dw.20M.wD...Dwk1.7cxzz...wk1D.1w5s....k1Dw.ErTU1....Dw
k1klz/C....wk1D....s....zz/..wD.yz1.s0..xzJrf0..HhKOZB56cQXBdwpQoZ4RXVa9Wp4Q....
E6...I....E.....I....Y....kMtlKOiFKNmZYFH/EP..........................U1C.......
0..................wz.........zD........kz1.............................6.2.....
........................kzXNaNaNaNavz.........yD................................
.....................2.....3....7....A5QcJaQZZYFH/UFH/.Ig3aPZ/..................
.sU1.sk1DwU...................zD..........2.............................6.2.....
...wz.........zD........kz1........wz...........................................
................................/....E/....0....IZ4PdtqN7NoI.MoI................
....................0.....................................................2.....
...../.............................wz...........................................
..........................................E.....I....Y....kQkVKNmJKG4B3.........
......................U1C.U1Dwk10..................qz..........E........ozXaNaNa
NaNtz0.......UyD........kz1........wz.........zD................................
.....................................................2.....3....6....g2PZZaP0x4R
IZYFH/...........................sU1....0............AnAnAnAnAyD..........2.....
..........................UaNaNaNaNmz.........zDOaNaNaNady1.....................
................................................................}
Image details
Image size
4500x3000px 2.76 MB
© 2012 - 2022 GrahamSym
Comments48
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Spangler-Imagery's avatar
Fantastic Transparency and Reflection combination! Wow!