Shop Forum More Submit  Join Login
Cosmalogical Discombobulation by Figament Cosmalogical Discombobulation by Figament
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...3....2Q....eefPu2bwxzOK33N/6CLzDBJ.fHy4JeyHxxbDn7AsezGJA3Me.btyj
................................BSR2CE1pR.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6....kS0.../MU0/.....EmK...8.....E4.....Yw/xgNF8ClD/..........G1dkpXm1.OaNa
z.EnAnQD1E..2..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDQYA3SlSsEwn5vCEVU912zI6UDZGz3XhDrKXx9pyxDwvlHCe.UoC2zE6usNeaTNijp1t23CRN
cvftQ8oiVXenycBKkrcfuQlDU.....IzJ.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD.....w1........................................./....2..
.....Ksulz1.......kzDwzzz1.U..6.q....61...EB....U0.06M7..U.F....8/...Y1....UUF52
..URr0aZczDM6/nz0ME1zX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.24PVVLOZBbAic4Qb/..............
E6..3Mk.IF...........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3..../....6INoVKAmEHA................................
................................................................................
................................................................................
.....................................E/...k/....TFIF1xKPWxJGH/5OT/3PVtKN........
........................................................................k.2.....
........................................................kz1.....................
..........................................E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/kM....
......................k/...........................szcNaNaNaNauD................
........................kz1........wz..............................wz.........zD
.....................................................2.....3....A....UKNsFrNmZ4N
oYYFH/...........................sU1....0MU/4........cNaNaNaNauD..........2.....
...................................wz.........zD................................
........UzHsxIJJJJJpz0..........OaNaNaNaty1........yz.........../....E/...U0....
LJKOmFqEp7KN7NoI............................Cs....U.4MU/................sz1.....
...../.......................................s2E........kz1.....................
...................wz.........zD........kzfaNaNaNaNiz.......................}
:iconfigament:
Figament Featured By Owner May 21, 2016  Hobbyist Digital Artist
Special thanks to Blankfrancine for the fractal fun... ;)
Reply
Add a Comment:
 
×
  • PhotoDetails

Submitted on
May 21, 2016
Image Size
956 KB
Resolution
1920×1080
Link
Thumb

Stats

Views
96
Favourites
2 (who?)
Comments
1
×