Deviation Actions

etamart's avatar

Paper tank, Papierowy czolg

By etamart
4 Favourites
4 Comments
2K Views
Bezużyteczny model samochodu - wszystko co w nim niepotrzebne+ papier + nożyczki + klej + trochę taśmy klejącej + pomysł + dobra wyobraźnia przestrzenna = Czołg!
Kliknij download żeby ściągnąć paczkę 39 zdjęć kolejnych etapów produkcji.

------

Useless car model + everything what is not important in it + paper + pair of scissors + glue + a little bit of scotch tape + idea + good 3D imagination = Tank!
Click download and get a 39 photos of every step of making it.
Published:
Comments4
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
itcheritch's avatar
very cool. ho do you do it must take a long time
detihw's avatar
your welcome
etamart's avatar
Thanks! :D

ps. It's my first comment. :D