Deviation Actions

DorianoArt's avatar

TOYS FACTORY I

Published:
By
651 Views

Description

Starting from this splendid intuition & realization of LucaG -[link] - I have gone in this direction exploring other DIF possibilities with Mandelbulb 3D -Ver. 1.7.6.

Mandelbulb3Dv17{
V....U70...d4...I....2.....tKdlHEgF1.XVTLo3FUc2EmikSrPHOozfUPoTCb5V6zSGZjvDJCMzj
.................................gdJde.Quz1........A./..................7/2.....
................/Mk1/....6.I6...Y.....E3.....2qDndDbxAoD/......./fq/1dkpXm1.QJJf
./EnAnQD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDwAlhMO0Owq1uQ5pegcGNzC8NnhMYK3dDePqqsYm.Yx1zgeZvtEdRyUHZWi/tBioDONewRESX
9xPy2NvjzG4YyErehQH81EqD......YjV.............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....z.MRh5.6qpS..PLv/.qRh5..spS.UWLv/.ISh5......B....k1.
..................kz.wzzz1.U..6.N....M/...EB....i/...Q2....F....8/...I1.....Sl42
..EHpwzzzzzzzzzz..6Uzzzz.I/.1c..zzzz............MZCpCckYcz1..........2.28.kFrA0.
FWb96aAIVzvh1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................6....U.06.FDkzz1...06U.I70z1....6U
.0kecESG.0.U.06.9Nn1C1D..06U.2XLz16k..6U.0ExT/6E...U.06.oLqzz1...06U.oMO......6U
.0UNl/.Uz1.U.06....s....zz/..wD.yz1.s0..xzJrf0..MV3BlsWMh/5.....................
E6...I....E.....I....U.....JdlKOiRKG4B3.j7LP..................................U.
/2E................................................../.........E................
..............zDVf53iSIsmzXNaNaNaNavz.........yD................................
..........................kzzzzz......kPmJrQ3l4Pd/LG4B3.........................
.sU1....06U..........MaNaNaNadyD......Uekz1........rz...........aNaNaNatEzHaNaNa
NaNez0........................................xj................................
................................/....E/...E0....XZ5Pdt4NZ7LG4B3.................
............Cs.......6U/................kz1........wz..........E................
.............U.E..............................zD................................
..........................................E.....I....Y....kQkVKNmJKG4B3.........
......................U1C.U1Dwk10..................qz..........E........ozXaNaNa
NaNtz0.......UyD........kz1........wz.........zD................................
.....................................................2.....3....6....EJOgZaPbZYF
H/kI.....................................6U.46..................................
...............E..........2.............................kz1........wz...........
................................................................}
Image details
Image size
2400x1700px 607.01 KB
© 2012 - 2022 DorianoArt
Comments19
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
jim373's avatar