DorianoArt on DeviantArthttps://www.deviantart.com/dorianoart/art/ANANKE-330605969DorianoArt

Deviation Actions

DorianoArt's avatar

ANANKE

By
Published:
627 Views

Description

Fortunately Juppiter has many satellites, so I can give their names to my fractals worlds....

MANDELBULB 3D - Licensed image for the background (First Steps Sci-Fi Backgrounds)

Mandelbulb3Dv18{
b....kR/...u1...I....2.....oJ/d9JawtzeZjqj08945EvW7CgukW0.28m3E7vnwxzINv53Y1lEyj
................................p6WS9eYT./2........A.BEd.......E.......UV/2...wD
...E./.....T..../MF1/....6kC....0/...2E3.....gEvKBHyROkD/.......QpnfzckpXm1.T7Ps
y.EnAnQD12../2UaNaNaNaNyz................................I.u1....y1...sD...../..
.w1...sDJxO2.mFVsufvIQDTfAo8zU9t0ayZirkDzY9d6YPrfw9PupBOfXltyCAp5y92j6kD4uelJ712
1wnfl3Deq2K1zSiANQScVfmD......YM8........2....sD.A....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.YS16.suBU..ir.0.0T16.kwBU.Upr.0.UT16......H....k1.
.....EVfbz1.......kjAxzzzXEX..6......61...UA....U0lt5s/..TUszzzzP....klx....SHL2
...U.0aZczDM6/nzMg2czzDUz16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj4sM93P58izH...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........I4...................E.0c..
zzzz............j/...................2U.8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1..qIU1bNlyz0.......................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.wYIk21Cic4Qb/kN.kKMTB5RjBqOT7KS
E....I....E.....I....U.....Rm3aPnpGQ7NoI.ALShZYFH/.......................MU/4...
................................................................................
...../.........E........E.24hE2Jv5G0./..................kz1........wz..........E
.....................2.....3....8....EpPmJrQ7NoI.YYFH/..........................
.sU1....06U...................yD........kz1...............................UaNaNa
NaNiz.........zD..............................zD..........2...................zD
..........2...................../....E/....0....JpaMmJ4Pg3KG4B3.4B3.............
............Cs....U.0.....................2........../..........................
.....cNaNaNaNawD........kz1..........cNaNaNaNaxDOaNaNaNa7z1.......UH.dNaNaNaNavD
........kz1........../....................E.....I....U.....JdlKOiRKG4B3.7NoI....
..............................U.................................................
...../.........E..............................zD................................
.....................................................2.....3....9.....JOmZaNj7LP
7NoI.............................sU1....06..06............................2.....
..............................................zD........kz1........wz0..........
..........UaNaNaNaNiz...........................................}
Image size
2500x1667px 850.83 KB
© 2012 - 2023 DorianoArt
Comments10
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
fraterchaos's avatar
awesome... looks like somebody was building something out there...