dark-beam on DeviantArthttps://www.deviantart.com/dark-beam/art/howto-use-CondItcountSwitch-301655962dark-beam

Deviation Actions

dark-beam's avatar

howto use CondItcountSwitch

By
Published:
3.8K Views

Description

[link] Link for downloading the pack

And a sample param...


Mandelbulb3Dv17{
Y.....S....O/...w....2....kgPHC5VYY..bywz8dvRm1E5SNsdzY9hvX/zE3vDtGvykvw.K2VD5wD
................................aGWUSG4Ouz1........Y./..................y.2...rE
..........E/..../M.0/......t....s/....E2.....gjIWPHIGMqD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDHnJ15HTBTx1YxCep46NWymPNQHSXrwpjq.jhJ5i2KxX54xGzFRnLzcaQAozwEMpDR11AU5i2
KxXQvWJgkMnLzKZitpFXGMpD......23..............kD.2....sD..kz0...................
.............oAnAr1...sD....zU/Si9.isti.MZbv0UTSi9.auti.sgbv0UxSi9......A....k1.
..................kz.wzzz1.U..6.P....M4...EB....W....k1....F....8/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.mc..zXCc..k18XGQeGyD/sIRhrVAkz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNP6.eeWCNq0.yRii.EJJUk1f..XR
S1.mx3CcN/UvNP6.QsLsUa3.ibhV..bTV1OK.sSq40.ly3CcN/UvNP6.MwLsUa3.ibhV.kqTV1OK.sSq
40.kz3CcN/UvNP6...EsUa3.eeWCNq0.IJ36wk8.wyLsUa3.................................
E....E....E.....I....c....kL1xaPYZ2RXxKRiFrIrVZA.U4..................6U.06U.06U.
06.................wz..........E...................../..................6.2.....
...0./..................kz1.....................................................
.....................2.....3....5....oINiRKNmZYFH/UJm...........................
.....MU/4MU/4..................E........Uz1........wz...........................
........................................................kz1.....................
................................/....E/...k/....BJaPbJaQ7NoI.MZA................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
...................................................................wz...........
..........................................E.....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3.........
..........................U/4M.....................0./........zD........kz1.....
...sz...........................................................................
........................................................}

:thumbsup:
Image size
685x3706px 453.8 KB
© 2012 - 2024 dark-beam
Comments19
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Brain exploded.... thx!