cu5 on DeviantArthttps://www.deviantart.com/cu5/art/communication-6656799cu5

Deviation Actions

cu5's avatar

communication

By
Published:
519 Views

Description

My first web interface, made in photoshop 7.0
About 3 hours of work :)

Sorry for polish language in the menu, but I've delated the one with english words.
Image size
800x600px 192.91 KB
© 2004 - 2023 cu5
Comments3
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
-malkavian-'s avatar
Hi'ya!!

Zaprasza³eœ no to i jestem *=o]] Czo³em !
Jak widze, avatar nadal nie gotowy *=o)P
hmmm ... co do samej pracki ... grafika to nie mój resort, ¿e tak powiem, wiêc nic konstruktywnego, po za moj¹ subiektywn¹ ocen¹ oferowaæ Ci nie mogê ... hmmm
ale pomyœlmy szczerze powiedziawszy to co mi najbardziej nie pasi to te rêce ... wiem, ¿e to ma nawi¹zywaæ do tego co na owej stronce bêdzie ...ale jak dla mnie strasznie rzucaj¹ siê w oczy i gryz¹ siê z reszt¹ ... wywali³bym je na Twoim miejscu ... lepiej ju¿ dodaæ coœ w podobnej kolorystyce, nawet bardziej abstrakcyjnego, ev. jakieœ coœ typu mobile, czy CD ... ale bez r¹k ..
To bêdzie stronka we Flashu ? Tak mi jakoœ wygl¹da na Flash.. hmm ... w zasadzie wszystko po za tym w/w jest fajne, szczególnie podoba mi siê background .... taki a'la Matrix ... w ogóle marzê o tym, ze kiedyœ strony WWW bêd¹ jak w Johnnym Mnemonic'u ... ca³e trójwymiarowe i OGROMNE ... ze to bêd¹ w ogóle odrêbne ma³e œwiaty, uniwersa ... hmmm no ale zagalopowa³em siê hehe
£adnie to wszystko jakoœ tak wspó³gra ... heh...albo ja nie potrafiê u¿ywaæ Szopa...albo pomys³ów nie mam, bo zawsze jak siadam do tego, ¿eby coœ sobie zmodziæ to nic mi nie wychodzi *=o)PP tak wiêc gratulacje skoñczonej pracy!!

Jeœli chcesz to tutaj jest wiêcej moich zdjêæ i innych takich : [link] *=o] ale na Deviancie tez s¹ jakieœ tam


TO ALL YOU WHO CANNOT UNDERSTAND THE TXT ABOVE - sorry *;o)PPP but I have no time, point and will to translate it all *=oD