Comment on pppplz's profile

themysticalmediator's avatar
Onion no me ga daisuki desu! Kawaii desu nee! Nihongo o hanashimasu ka?:giggle: