Comment on cdzdbzGOKU's profile

DragonBallFan2012's avatar
DragonBallFan2012Hobbyist Artist
Hello cdzdbzGOKU. I'm waiting for a reply back from you on that note I sent you. 🙁