Comment on melemel's profile

lookinonmyback's avatar
Kính bể bay phấp phới - Cái Giá mà loài người phải trả gấp đôi như vậy ! TAO phải cool hơn loài người !