tinydodo's avatar
shii u right, completely forgot about money 😩