Comment on sudoku by karimkhani

sara-nmt's avatar
heyy axe bahali shode zaviash o noor :)
karimkhani's avatar
mamnunam lotf dri . mamnunam ke behem sar zadi duste khubam.:hug: