LilithCrimson's avatar
*hugs him* I'll save him :3