Deviation Actions

Cleodesktop's avatar

sweet jessica

By Cleodesktop
20 Favourites
36 Comments
2K Views
Vs by me

Wall jessica by me
Image details
Image size
1360x768px 1.16 MB
Published:
© 2011 - 2021 Cleodesktop
Comments37
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
jessieleine's avatar
:happybounce:  plx, can you send me this wallpaper?! xD
dheltpdl3's avatar
Plz share the wall!!
dheltpdl3's avatar
dheltpdl3@gmail[dot]com
congapc's avatar
VS mới nhưng vẫn thích SS này nhất:D
Cleodesktop's avatar
thích wall hả....
congapc's avatar
cũng 1 phần, cơ mà quả phối màu tuyệt quá:D
cc62's avatar
beauty-full
girl & VS ;-)
Cleodesktop's avatar
Scarbo27's avatar
OMG, Sica O.O, I need the wall! Can you share it?
Cleodesktop's avatar
mail ? I will send it via mail to you
Cleodesktop's avatar
ok, done...check mail
Scarbo27's avatar
Are you sure? I checked my email twice and didn't see the message.
Cleodesktop's avatar
sorry, I write lack "rookie", I checked and send for you, check mail again, done.
Scarbo27's avatar
Oh, I received it :) Thank you! :D
darkdawg's avatar
congapc's avatar
Mới nhìn qua em cứ tưởng 1 dân chơi LS nào cơ, ai ngờ là anh. Rất độc đáo! Vụ Ciment icon xong chưa anh, em tham khảo chút, đống icons khác của MAC em hơi bí. Lười xuất từ WREN ra:D
Cleodesktop's avatar
thanks em , vụ icon anh conver sang ico hết rồi, chuwaq là icon pack d vì hơi bận chút, em sai` file ico anh up cho
congapc's avatar
Thôi, em thử Custopack rồi chờ pack của anh thôi:D
Cleodesktop's avatar
ok, xong anh pm em, em thích màu j
congapc's avatar
Blue hoặc xám anh à:D
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In