Shop Forum More Submit  Join Login
Weather Vector 1.0 by chumeodihia Weather Vector 1.0 by chumeodihia
Add a Comment:
 
:iconthachxyz123:
thachxyz123 Featured By Owner Dec 5, 2016
Đổi vị trí được không? Tui ở Hồ Chí Minh, nó báo sai nhiệt độ.
Reply
:iconchumeodihia:
chumeodihia Featured By Owner Dec 13, 2016
đc, add fb tui send ảnh từng bước đổi lại vị trí
fb.com/phuongphieudieu
Reply
:iconchumeodihia:
chumeodihia Featured By Owner Dec 13, 2016
Hoặc nếu tự làm đc thì click chuột phải vào cái biểu tượng thời tiết đó, chọn Edit Skin >> đổi "Location=VMXX0006" thành "Location=VMXX0007" >> save nó vào và refesh lại nó. Làm tương tự với các skin khác.

VMXX0006 là mã code của HN, chuyển thành VMXX0007 là mã code của TP HCM
Reply
:iconagelyk:
Agelyk Featured By Owner Dec 1, 2016  Student Digital Artist
nice icons :clap:
Reply
:iconchumeodihia:
chumeodihia Featured By Owner Dec 2, 2016
Thanks! Glad you like it! and speacial thanks to Merlinthered (merlinthered.deviantart.com/) :)
Reply
:iconagelyk:
Agelyk Featured By Owner Dec 2, 2016  Student Digital Artist
Keep doing things like this ;P
Reply
:iconfarout49:
farout49 Featured By Owner Nov 21, 2016  Hobbyist Digital Artist
:thumbsup:   :D
Reply
:iconchumeodihia:
chumeodihia Featured By Owner Edited Nov 21, 2016
Thanks! Glad you like it! :)
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 20, 2016
File Size
2.0 MB
Link
Thumb

Stats

Views
968
Favourites
4 (who?)
Comments
8
Downloads
217

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 3.0 License.