Shop Forum More Submit  Join Login
Psd #8 by CeByun688 Psd #8 by CeByun688
Nhớ Jess chịu hk nổi luôn hà !!~ ;_; Càng ngày cô ba càng xinh .-. 
PSD tập hợp sự hỗn tạp do bạn Cee (thánh thiện) phối màu !!!~ 
Chả biết là ẻm có đẹp hay hk nhưng tươi hơn màu cũ rất nhiều :)))
--------------------------------------------------------------
Các bạn đem về :)) có mần thì nhớ tên bạn Cee (thánh thiện) để credit nhé !!! TY <3
FAV + COMMENT IF YOU DOWNLOAD 
CREDIT ME IF YOU USED 
Add a Comment:
 
:iconkookieerb97:
KookieeRB97 Featured By Owner Nov 3, 2018  Student Interface Designer
<3
Reply
:iconyumsica:
Yumsica Featured By Owner Oct 2, 2018   Interface Designer
Like this ^^ Hug 
Reply
:iconwasassai:
wasassai Featured By Owner Sep 3, 2017
so cuteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Reply
:iconxu-design-123:
Xu-design-123 Featured By Owner Aug 14, 2017  Student Artist
xin <3
Reply
:iconaveiii:
AVeiii Featured By Owner Jul 10, 2017  Student Artist
ths
Reply
:iconlinho1110:
LinHo1110 Featured By Owner Jun 17, 2017
love
Reply
:iconplumimy:
plumimy Featured By Owner Feb 21, 2017
Thank you. <3
Reply
:icondiidii19972004:
Diidii19972004 Featured By Owner Jan 27, 2017
xin <3
Reply
:iconafina23:
Afina23 Featured By Owner Dec 17, 2016
Thanks~
Reply
:iconzhangshuo123:
ZHANGSHUO123 Featured By Owner Dec 16, 2016
Thanks
Reply
:iconalicesp2540:
alicesp2540 Featured By Owner Dec 13, 2016
thank
Reply
:iconyunniejacksonyi:
yunniejacksonyi Featured By Owner Nov 22, 2016  Student Digital Artist
Thanks

Reply
:iconnhatanhsuke:
Nhatanhsuke Featured By Owner Nov 2, 2016
đone
Reply
:iconnhatanhsuke:
Nhatanhsuke Featured By Owner Nov 2, 2016
done
Reply
:iconcunhan0504:
cunhan0504 Featured By Owner Oct 16, 2016  Hobbyist Artisan Crafter
Xin <3
Reply
:iconlauracuteg:
lauracuteg Featured By Owner Sep 18, 2016
Xin
Reply
:iconayukacucheos:
ayukacucheos Featured By Owner Jul 27, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconmantien:
mantien Featured By Owner Jul 21, 2016  Student Interface Designer
thanks
Reply
:icondinggie-s:
Dinggie-s Featured By Owner Jul 13, 2016
- thanks
Reply
:iconthuyduong2612:
thuyduong2612 Featured By Owner Jul 7, 2016
xin
Reply
:iconlocduong13:
locduong13 Featured By Owner Jul 6, 2016
xin
Reply
:iconmiggcuheo:
miggcuheo Featured By Owner Jun 22, 2016  Student Artist
Xin aaaaa
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Jun 13, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:iconwatashi-wa-xd-chan:
Watashi-wa-XD-Chan Featured By Owner May 26, 2016  Student Artist
xin
Reply
:iconchitrinh149:
chitrinh149 Featured By Owner May 23, 2016
xin
Reply
:iconpark-miley:
Park-Miley Featured By Owner May 18, 2016
~ xin
Reply
:iconseokhee1610:
SeokHee1610 Featured By Owner May 7, 2016
.
Reply
:iconkanah-clover:
Kanah-Clover Featured By Owner May 1, 2016
Thanks ^^
Reply
:iconsatouin-arisaka:
Satouin-Arisaka Featured By Owner May 1, 2016  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:icongonesrk:
gonesrk Featured By Owner Mar 31, 2016  Student Interface Designer
Sanskit 
Reply
:iconrufustubaki:
RuFuStubaki Featured By Owner Mar 28, 2016
Done :)
Reply
:iconnilky-m:
Nilky-M Featured By Owner Mar 27, 2016
- Done
Reply
:iconyanminpuka:
yanminpuka Featured By Owner Mar 13, 2016  Student Artist
- Xin
Reply
:iconthrillerbtob:
ThrillerBTOB Featured By Owner Mar 6, 2016  Student Artist
Xinn nha :)
Reply
:iconjuria-designer:
Juria-Designer Featured By Owner Mar 4, 2016  Professional Interface Designer
xin
Reply
:iconmariebepauline:
MarieBePauline Featured By Owner Feb 26, 2016
xin !
Reply
:iconsumiexo:
SumiEXO Featured By Owner Feb 13, 2016
. Xin
Reply
:iconmeongaomalao-dn:
meongaomalao-dn Featured By Owner Feb 1, 2016
- DONE
Reply
:icontakami-sone:
Takami-Sone Featured By Owner Jan 29, 2016
Done
Reply
:iconshinyoeng:
ShinYoeng Featured By Owner Jan 24, 2016  Student Interface Designer
comt
Reply
:iconhaxid-2k3:
haxid-2k3 Featured By Owner Jan 22, 2016
- Xin
Reply
:iconbelieve301079:
Believe301079 Featured By Owner Jan 10, 2016  Student Interface Designer
FAV + COMMENT IF YOU DOWNLOAD 
Reply
:iconavii-designer:
Avii-Designer Featured By Owner Jan 10, 2016
Thanks
Reply
:iconozgeismyqueen:
ozgeismyqueen Featured By Owner Jan 8, 2016
Thanks
Reply
:iconeunhee-shin:
EunHee-Shin Featured By Owner Dec 26, 2015
thanks
Reply
:iconwinxclubbloomeverybo:
Xin
Reply
:iconyuuchan137:
yuuchan137 Featured By Owner Dec 17, 2015  Student Interface Designer
Xin
Reply
:icondasomstar:
Dasomstar Featured By Owner Dec 16, 2015
xin
Reply
:iconnothingforthisname:
nothingforthisname Featured By Owner Dec 15, 2015
FAV + COMMENT
Reply
Add a Comment:
 
×
10 Purchase Purchased Download Purchase Soon
354 KB ZIP File. Includes PSD
Psd #8.psd
520 KB
Add Your Rating! Thanks for Rating! Change Your Rating
Download PSD download, 520 KB
Details

Submitted on
January 26, 2015
Image Size
520 KB
Resolution
230×310
Link
Thumb

Stats

Views
7,309
Favourites
418 (who?)
Comments
138
Downloads
2,907