Shop Forum More Submit  Join Login
:iconbyunryexol:Byunryexol posted a status
* Mấy mẹ cho con hỏi ngu tí point là gì vậy? Làm sao để kiếm được point?

Devious Comments

:iconrinocucheo:
Rinocucheo Featured By Owner May 31, 2016
Point là điểm, dùng để nâng cấp lên core (gì đấy, quên dồi TvT), core ... có thể đổi tên, chứng tỏ mình khác người khác / le đập bàn cười /, mờ lên core rồi thì watch nó tăng vùn vụt ;;A;; Người ta bán (psd, render...) thì mình có thể dùng point để mua >//<
Point kiếm bằng cách được người khác tặng, mình tự mua... :VV
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner May 31, 2016
tựm mua kiểu gì bạn?
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner May 31, 2016
maf mua thì phải có thẻ hở?
Reply
:iconrinocucheo:
Rinocucheo Featured By Owner May 31, 2016
Ừ ^^
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner May 31, 2016
thanks nhiều nè <33333333333333
Reply
:iconrinocucheo:
Rinocucheo Featured By Owner May 31, 2016
Nothing :VV
Reply
Add a Comment: