Shop Forum More Submit  Join Login
///301016/// CHINA by Byunryexol ///301016/// CHINA by Byunryexol
 Thử làm style này @@ ghê quá :vvvv
///CREDIT/// :iconlinhoppas: thanks stock của cưng nhá <3 
    :iconbeyzanur-sen: :iconhanaphuong200: and my fav <333
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Oct 30, 2016  Student Interface Designer
Lên tay quá nha, mà bỏ cái stock nhỏ nhỏ bên phải đi, tao thấy nó cứ lạc lạc 
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Oct 30, 2016
cái đó t đâu để í chắc lúc chỉnh nó tự chui vô đó, up lên đây t mới thấy TT
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Oct 30, 2016  Student Interface Designer
:vv
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 30, 2016
Image Size
485 KB
Resolution
851×315
Link
Thumb

Stats

Views
208
Favourites
19 (who?)
Comments
3
Downloads
4
×