Shop Forum More Submit  Join Login
[030816] Han Tu - Gian Don by Byunryexol [030816] Han Tu - Gian Don by Byunryexol
  Hai ver chỉ đổi chỗ text thôi,tại chỗ nào cũng thấy thích ^^
.Credit: :iconhanaphuong200: :iconbaoheo: :iconrinyhent:
Add a Comment:
 
:iconpaulinexxxjs:
Paulinexxxjs Featured By Owner Aug 3, 2016
Idea tốt đấy chứ = )))
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 3, 2016
AAAA, em cảm ơn ^^ = ))
Reply
:iconpaulinexxxjs:
Paulinexxxjs Featured By Owner Aug 3, 2016
Nhưng mà có vài chỗ em cần edit lại, thì nhìn sẽ ổn hơn
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 3, 2016
vâng em sẽ cố gắng,em cảm ơn ạ ^^
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Aug 3, 2016  Student Interface Designer
tao thích ver dưới hơn
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Aug 3, 2016
t cũng thấy thế :vv
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Aug 3, 2016  Student Interface Designer
:v
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 3, 2016
Image Size
1.3 MB
Resolution
750×1100
Link
Thumb

Stats

Views
136
Favourites
11 (who?)
Comments
7
Downloads
0
×