? agreements

1 min read

Deviation Actions

bo0xVn's avatar
By
?. Chiêm ngưỡng vạn vật bằng sự hiếu kỳ thuần tuý. Không phán xét, chỉ cần chiêm ngưỡng.

5.8.16
Published:
© 2016 - 2021 bo0xVn
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In