bo0xVn's avatar

.12.III

By bo0xVn
67 Favourites
19 Comments
5K Views
.12.III
Published:
© 2013 - 2020 bo0xVn
Comments19
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
alltruist's avatar
Simply beautiful!
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
Glad you like it :hug:
blakwoft's avatar
Cái này tự chụp hả bạn ? Đẹp rứa. :)
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
Thanks bạn, shot này tớ chụp cây Cẩm Tú Cầu nhà tớ :-P
blakwoft's avatar
Mong là sẽ có nhiều tác phẩm đẹp như thế này nữa. He he... :D
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
Tớ sẽ cố gắng :D
Fi3uR's avatar
Fi3uRHobbyist General Artist
awesome dude!
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
Thanks youuu :D
Dev222's avatar
Stunning ! :)
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
Glad you like it :D
aldomann's avatar
aldomannHobbyist Interface Designer
Very beautiful, mate.
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
Thanks mate :D
LamiaDC's avatar
LamiaDCHobbyist Interface Designer
Amazing my friend! :)
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
:la:
ganknevets's avatar
ganknevetsHobbyist Interface Designer
I hope you never stop. :highfive: :salute: :+fav:
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
I'll never stop making wallpapers, i promise :ahoy:
ganknevets's avatar
ganknevetsHobbyist Interface Designer
:highfive: :clap:
bo0xVn's avatar
bo0xVnHobbyist Digital Artist
Thank you :hug:
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In