Deviation Actions

bezo97's avatar

210704

Published:
By
4 Comments
34K Views
mb3d+ps:) (Smile)
A tweak of "Peach" by ZachMakesArt 
Params:
Mandelbulb3Dv18{
g.....S...U1/...1.....6...kET/4Q.jBZzOn2cD/UThvDv2xOi720RzPZG2Dnz.ohz6UeQjCzU8iD
................................U6PG2m5Wa/2........A./6.................i.IQxcuD
...UzA....k8.....Q.0.....2Uy/...F.....Ej.....oPy5NstRbjD/QELQ12E...m/xa21e1....E
yEEnAngD12../..........wz.................................U0...../2...sD...../..
.z1...sDglYZGXPUpv1atIirEU8vyuPKpLYee5fjBorhmXiHGvnuNxbL3kuoyEE7PtjduXjDRZ9TuloD
fv9jnzQ0.SDxyG7Iiu8KzdhDz.....22....8.........sD1A....sD..G.....................
.................y1...sD....zw1...................................ELQ12E1....2..
....Q73iyz1.......kz.Ihuz1.U..6.o....61...EB....m....c3....F....6/...Ep0....SF53
...U.y4RAyjNllsz9vwtzDLR406.5c..ovSs..UzxPKkruzj6YqulQA8Sz1..........Ek3toDym1C.
.gRdyL07Tz9.AdEvN/kbz..PdP/mK8tj/EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0........E..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................cjfq/Uv498Uh4/3IE/.....zvzD6XAm.U1C
s..OxVAm61......Ur5m6XA.......bT6XAm.......lyVAm61......Mw5m6XA......kqT6XAm....
...kzVAm61.........cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E6...Mk.IFk1....I....c....EMh3aSdtqN7NoI.IaQ.............................MU/4...
...................................................3.1..........................
..k..ZNaNaNaNaxDBnAnAnAnkz1........Y./..........................................
.....................2.....3....A....EpPmJrQ7NoI................................
.sU1....06U..........MaNaNaNa/zD........kznNaNaNaNalz0....................UaNaNa
NaNiz.........zD...................wz.nAnAnAnAvDOaNaNaNaty1........wz0..........
OaNaNaNaty1...................../....E/....1....IxaQpBLG4B3.H/ENm/..............
............Cs....U.06..........aNaNaNaNqzXaNaNaNaNuz...........................
.....AnAnAnAnAxD........kz1........wz.........zD........qzXaNaNaNaNiz.........zj
........kz1...............................E.....I....s.....RZFbQVFLRWJKG4B3.....
.........................s....k.16........kAnAnAnAnqzoAnAnAnA1zD........Mz1.....
.....BnAnAnAnwyj........sz1........0./.......O2E...................wzY1h6PbjTOzD
OaNaNaNa7z1........wz..........E.....................2.....3....8....EbQVtqQaxaQ
hZYFH/..............................4MU/06U..........Y0LD8Qxckxj8QxckpX0ryX4vFVf
53CVzSxckpX0L30klpX0LD8QB.A.......6E./........................................zD
................................................................/....E/...U1....
6JKObV4RB34QAZKP7NoI......................U./2E./2E.4MU/06E./...........Y.2.....
...../.........EhA25f9iBOw9........B./.......Y3EhA25f9iBOw1.....................
..............................zD...................wz.......................}
{Titel: 210704}
Image details
Image size
1920x1080px 3.41 MB
© 2021 bezo97
Comments4
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
LorenaTerryArtist's avatar

WOOOW!! It looks like billions of pieces of fancy, shattered glass! It is so beautiful. Well done!! 😱😍

tsahel's avatar

nice render !

carlx's avatar

Cool structures and render!