Group Info Group Founded 16 Years ago 284 Members
46,716 Pageviews288 Watchers

Newest Members

Deviants

Favourites

Literature
I'm Doing as Best as I Can
I cannot help itThat it’s difficult for me to read subtle cues.I don’t want to complicate everything;I’m doing as best as I can I don’t want to complicate;I’m sure that I’ve upset peopleBefore I realize that, in shame;I’m doing as best as I canNaïve since my childhood,I still struggle to understand my awkwardness;People seem to like me, although I don’t believe it;I’m doing as best as I can I still see myself as a problem,Terrified that I will do something wrong again,My continual presumption of the worst;I’m doing as best as I canI know that I’m picky,Pedantic, my particular interestsThat make me difficult sometimes, so tedious;I’m doing as best as I can There are my continual second thoughts on myself.Communication is complicated, it’s difficult for me;Body language and facial expressions;I’m doing as best as I can I don’t want to do any harm.I wish that I could forgetEach blunder but I need them;I’m doing as best as I can I still yearn for the affections of a good man,And where do I begin? How will I understandEverything? Will he care?I’m doing as best as I can What man would want a botch-job?When would he become fed up with me?In my own view, I am defective;I’m doing as best as I can I don’t want to annoy anybody.I know that it’s difficult for me to readOther people, I want to do good;I’m doing as best as I can I still have more compassionFor others than for myself, self-scolding,Although those close to me insist on my virtues;I’m doing as best as I canPromise me that I’m not self-centered,Selfish; I want to do good, althoughIt often seems that I annoy others sometimes;I’m doing as best as I canTha Mi ‘Dèanadh Mar a b’Fheàrr a ‘s Urrainn Dhomh Chan urrainn dhomh a leasachamh ˆ--ˆ-ˆ--Gur e doirbh dhomh a leughamh forfhais. ˆ-ˆ-ˆ-ˆ-ˆ-Chan iarr mi a cho-fhilleamh uile; ˆ--ˆ-ˆ--ˆ-Tha mi ‘dèanadh mar a b’fheàrr a ‘s urrainn dhomhˆ-ˆ-ˆ-ˆ-ˆ-- Chan iarr mi a cho-fhilleamh;‘S cinnteach mis’ gun coir mi luchd tro chéileMus gabhaimh mis’ a-steach sin, fo nàire.Tha mi ‘dèanadh mar a b’fheàrr a ‘s urrainn dhomh Soineant’ o chionn mo leanabas,Strì mi thuigsinn fhath’st mo mhì-dhòigh; coimhidimhGur toigh le daoine mi, ged cha chreid mi;Tha mi ‘dèanadh mar a b’fheàrr a ‘s urrainn dhomhChì mise fhéin mar docair fhath’st,Fo h-oillt gun dèan mis’ am mearachd eile,Mo ro-bheachd maireann a’ char as miosa;Tha mi ‘dèanadh mar a b’fheàrr a ‘s urrainn dhomhTha fios a’m gur mis’ mion-chùiseach,Beadaganach, ùidhean àraidh’ agamNach eil mi cneasta uaireannan, cho leamh;Tha mi ‘dèanadh mar a b’fheàrr a ‘s urrainn dhomh Th’ann m’ath-bheachd maireann ormsa fhéin.‘S toinnte conaltraidhean, ‘s doirbh dhomh ead;Cànan na bodhaige’ s fiamhan aodainn;Tha mi ‘dèanadh mar a b’fheàrr a ‘s urrainn dhomh Chan iarr mise ‘dèanadh cron.‘S miann leam gum b’urrainn dhomh a dhearmadGach iomrall ach tha feum a’m orra;Tha mi ‘dèanadh mar a b’fheàrr a ‘s urrainn dhomh Iarraimh mi an gaol fhath’st dhuine chòir,‘S càit’ a thòisicheas mi? Dé mar a thuigeasMi uile gnothach? Nach bi e coma?Tha mi ‘dèanadh mar a b’fheàrr a ‘s urrainn dhomh Dé ‘m fear a dh’iarramh gròige? ˆ--ˆ--ˆ-Cuin’ a bhiomh e seachd searbh sgìth dhìomsa? ˆ--ˆ-ˆ-ˆ-‘Nam fhradharc fhéin, tha easbhaidheach mise;Tha mi ‘dèanadh mar a b’fheàrr a ‘s urrainn dhomh Chan iarr mi a bhuaireamh neach.Tha fios a’m gur doirbh dhomh a leughamhLuchd eile, ‘s miann leam a dhèanadh math;Tha mi ‘dèanadh mar a b’fheàrr a ‘s urrainn dhomh Tha tuillidh co-fhaireachdainn fhath’stA’m air càch na orm fhéin, féin-chàineamh,Ged leanaimh luchd mo ghràidh air mo bhuaidhean;Tha mi ‘dèanadh mar a b’fheàrr a ‘s urrainn dhomhGeallaibh dhomh nach mis’ starachdach,Féineil; ‘s miann leam a dhèanadh math, gedCoimhidimh e gum buair mi càch uaireannan; ˆ--ˆ-ˆ-ˆ--Tha mi ‘dèanadh mar a b’fheàrr a ‘s urrainn dhomh...
:icondiddles25:diddles25
:icondiddles25:diddles25 9 1
Literature
Gays, Autism, Confused Signals and Exhaustion
Life proves again to meThat orgiastic behavior does not suit me;It disappoints and distracts me time and again.How do I even understand one man?Chorus:Alas, because I have searched forLove in the wrong places I have given upMy intention to find love, a sweet, lovely man,To comfort and cuddle through terror.How do I even understand one man?With the nuances that I perceive? ConfusingMe, am I upsetting somebody again?How do I interpret correctly?Chorus:I try time and time again and stillI see in the mirror an unsightly, ungainly boy;Men will seek well-formed, handsome loversAnd I don’t believe that what I have is good enough.Chorus:A flabby, flawed figure in the mirror before me,I still believe that I am contaminated, dirtyBecause I’m not “normal”, that I don’tUnderstand every social situation immediatelyChorus:Analysis from everyone, therapists,Peers, teachers from my earliest memories;I did not understand every reason but I sensedThe judgement, that I was not "normal"...Chorus:Yes, I remember people analysing me,Something that I never wanted, shameBecause I interpret it to mean this:I am defective, faulty, contaminatedChorus:It’s difficult to discern dislike and likeFrom somebody else. Besides, thatFrightning noise that’s allegedly “music” whichRuins my efforts to make meaningful conversation, friends.Chorus:There are too many sleazy, bitchy, judgemental males.The same culture advocates inclusion, love, butGay men have cliques. I don’t understand it!Where is empathy and sincere meaning?Chorus:I don’t understand the malice and insults as affection.How is that affectionate? Tell meThat there will be meaningful conversation among us.The deafening noise that’s called “music” impedes that.Chorus:We all are acquainted with trauma;We are called “bum-boy”, “effeminate”, “unnatural”,We’re met with mockery and hostility, rejection,And we are pitted against each other.Chorus:How have I overlooked my true intention?An intention that I will live happily ever afterWith a good man. One at a time is easier.I yearn for tenderness, respect, refuge, a great champion…!Chorus:I desire that Lord Aengus willHave mercy on me in this harsh time of fear;I long that I will hear the sweet song of his birds,Messages of love from a good, fine man…!Chorus:I yearn to find substance and beautyNow in the middle of this catastrophe on us.I yearn for comfort with my champion,Whoever he is, to abide with him…!Chorus:Alas, because I have searched forLove in the wrong places I have given upMy intention to find love, a sweet, lovely man,To comfort and cuddle through terror.Fir Ghéidh, Òtasam, ‘s Dìth Trasnachd ‘s Co-Fhaireachdainne Dearbhaimh ‘rith’st a’ Bheatha dhomh ˆ--ˆ--ˆ--Nach an raoitearachd freagarrach dhomhsa; ˆ-ˆ--ˆ--ˆ-Dhoimheadaich ‘s bhuair i mi ‘rith’st ‘s a-rith’st eil’. ˆ--ˆ--ˆ-ˆ- Dé mar a thuigeas mi fiù ‘s aon fear? ˆ--ˆ-ˆ-ˆ-Séist:Och, oir tha mi air a rannsachamhGaol ‘san àite cheàrr gun do leig mi romhamMo rùn a lorg gaol, fear grinn, àlainn,Fhurtachamh ‘s ghaolachamh tro uath.Dé mar a thuigeas mi fiù ‘s aon fearLeis an eagnaidh gum mothaich mi? Gam chorTriullaidh, ‘bheil mi ‘cor neach tro chéile ‘rith’st? ˆ--ˆ-ˆ-ˆ--Dé mar ‘bhreithnicheas mi mar bu chòir? ˆ-ˆ--ˆ-ˆ-Séist:Feuchaimh mi ‘rith’st a-rith’st eile ‘s fhath’stChì mi ‘san sgàthan gille grànnd’ liobast’; ˆ--ˆ-ˆ-ˆ--Iarraimh fir leannan cuimir briagh‘S cha chreid mi gum foghain na th’agam ˆ-ˆ-ˆ--ˆ-Séist:Bodhaig bhog, mheangach ‘san sgàthan romham,Creidimh mi fhath’st gu bheil mi truaillt’, salachOir chan eil “àbhaisteach” mise, nach thuig Mi gach suidheachdainn sòisealt’ gun dàil ˆ-ˆ--ˆ-ˆ- Séist:, Sgrùdachamh á h-uile, leasaiche,Seise, neach-teagaisg o m' chuimhn' as muiche;Cha do thuig mi gach adhbhar ach mhothaichMi 'm beachd, nach bu mhise "àbhaisteach".Séist:Seadh, tha cuimhn’ a’m luchd gam sgrùdachamh,Gnothach nach d’ dh’iarr mi ‘riadh, nàireOir bhreithnich mi a chiallachamh seo: ˆ--ˆ-ˆ-ˆ--Tha mi easbhaidheach, coireach, truaillte ˆ-ˆ--ˆ-ˆ-Séist:‘S doirbh dhomh bhreithneachamh an-tlachd ‘s tlachdO neach eile. A thuillidh air sin, th’anÙpraid sin uasach a tha mas fhìor “ceòl” ˆ--ˆ--ˆ-ˆ-Millimh m’oidhirp dhèanadh còmhradh brìoghmhor, càirdeas.Séist:Th’ann cus fir draosd’, spìdeach, daor-bhreitheach.Tagraimh ‘n cultar fhéin iol-ghabhail, gràdh, achTha buidhnean aig fir ghéidh. Cha thuig mi sin!Càit’ a bheil co-fhaireachdainn ‘s brìogh ghlan?Séist:Cha thuig mi ‘n spìd ‘s tàir mar dìlseachd fìor.Dé mar a tha sin bàidheil? Abraibh rium ˆ--ˆ-ˆ-ˆ--Gum bi ann conaltradh brìoghmhor ‘nar measg.Bacaimh ‘m bódhramh gun theirear ri “ceòl”.Séist: Th’uile sinn eòlach air mór-chiùrramh;Theirear rinn “gille-tòin”, “bog”, “mì-nàdarr’”,Tachraimh oirnn fochaid is nàimhdeas, diùltamh, Is thathar sinn air choir ri chéile.Séist:Dé mar a dhearmaid mi mo rùn fìor?Rùn gum bi mi sona le duine còir ˆ-ˆ-ˆ--ˆ--Fad mo làithibh. ‘S nas fhasa fear mu seach. ˆ-ˆ-ˆ--ˆ--Iarraimh mi tlus, spéis, tèarmann, laoch mór…! Séist:‘S miann leam gun nì ‘n Tighearn’ Aonghas Tròcair orm ‘san àm seo chruaidh eagail;‘S miann leam gun cluinn mi ‘n t-òran binn eòin, ˆ-ˆ--ˆ--ˆ-Gnothaichean ghaoil o fear chòir, ghasta…!Séist:Iarraimh mi lorg brìgh ‘s àilleachd.‘Nis sa’ mheadhan na marbhphaisg’ oirnne.Iarraimh mi furtachd le mo ghaisgeach,Có sam bith e, ‘bhuanachamh còmhla…! ˆ-ˆ-ˆ--ˆ-Séist:Och, oir tha mi air a rannsachamhGaol ‘san àite cheàrr gun do leig mi romhamMo rùn a lorg gaol, fear grinn, àlainn,Fhurtachamh ‘s ghaolachamh tro uath.
:icondiddles25:diddles25
:icondiddles25:diddles25 69 68
Literature
Life on the Spectrum
How do I navigate myself in the confusionThat this cruel world gives?Before I even knew that I have a conditionIt affected me and I cannot escape my conditionCommunication, body language, they’re subtle,And every expectation that I get is tricky,Although I was born and raised here, hardlyStill do I ever understandI question myself every day, counterclockwiseWhen I should be clockwise/ready,I try to read every cue and don’t understand,An expectation in which I’m out of my depthCareer, friendship, courtship, coitus, I amOut of my depth with the expectations ofLife, venturing into unfamiliar territory scaresMe, I cannot breatheFear on places and people unfamiliar to me, Fear on what others think of me,Fear on shortcomings in any case yet,I am well-acquainted with fear…!It takes me time to adapt Myself to the changesAnd everything still changes;I am in constant panic…!I don’t want to upset anybody,But it often seems that I do,I seem to tread clumsily,A possibility that keeps me anxiousI don’t want to upset anybody,But it often seems that I do,And I assess that I am a terrible plague,That I can never do better than bungle.I don’t want to cause trouble,But it often seems that I do,And the shame, self-revulsion, and contritionCrush me and my breath; I did it again…!I don’t know what I’m reading!Doubt if I did something correctly,Under constant care on what other peopleThink of me… it’s exhausting…!A’ Bheatha air an SpectramDé mar a sheòlas mi fhéin sa’ bhreisleach ˆ--ˆ-ˆ--ˆ-Gum beir an saoghal seo an-iochdmhor? ˆ--ˆ-ˆ--Mus bha fios fiù ‘s a’m gu bheil cor agamDhrùidh e orm ‘s cha theich mi mo chor ˆ-ˆ--ˆ--Conaltradh, cànan-bodhaige, ‘s ead slìogach,‘S toinnte gach dòchas gum geobh mi,Ged rugamh ‘s àraicheamh mi ‘n-seo, ‘s gann ˆ--ˆ--ˆ-ˆ- Fhath’st e gun tuig mise ead ‘chaoidh ˆ--ˆ--ˆ-Faighnichimh mi fhéin uile là, tuathalNair bu chòir dhomhsa ‘bhith deiseil,Feuchaimh mi leughamh gach sanas ‘s cha thuig,Dùil anns a tha mi air m’aineolDreuchd, càirdeas, suirghe, feis, tha miAir m’aineol leis na dùilean naBeatha, coirimh geilt iomairt far m’eòlais ˆ-ˆ--ˆ--ˆ-Orm, cha tharraing mi anail ˆ-ˆ--ˆ--Eagal air àite ‘s luchd aineol dhomha,Eagal air beachdan chàich ormsa,Eagal air theab co-dhiù no co-dheas fhath’st,Tha mi eòlach air an eagal…!Gabhaimh mi poill’ gam fheagrachamh Fhéin ris na atharrachaimhean ‘S atharraichimh a h-uile gnothach fhath’st; ˆ-ˆ--ˆ-ˆ--Tha mi ‘nam bhreisleach chunbhalach…!Chan iarr mi a chor luchd tro chéile,Ach ‘s tric gun coimhid gun coir mi,Coimhid e gun saltair mi gu glagach, ˆ-ˆ--ˆ--ˆ- Coltachd gun cùm mi fo iomnaidh… ˆ--ˆ-ˆ-Chan iarr mi a chor luchd tro chéile,Ach ‘s tric gun coimhid gun coir mi,‘S breithnichimh mi gur mise plàigh uasach,Nach dèan mi nas fheàrr na cearbaich.Chan iarr mi a dhèanadh duilgheadas,Ach ‘s tric gun coimhid gun nì mi,‘S brùthaimh an nàire, féin-fhuath, ‘s aithreachas Mise ‘s m’anail; rinn mi seo ‘rith’st…! ˆ-ˆ--ˆ--Chan eil fhios a’m air na tha mi ‘leughamh! Teagamh ma d’rinn mi seo gu ceart,Fo cùram seasmhach air a’ bheachdCheudna chàich… ‘s e dhomh sàrachail…!
:icondiddles25:diddles25
:icondiddles25:diddles25 8 2
Literature
Men-Only Pool-Party, Cliques and Exclusion
I suppose that it’s not such a crimeIf somebody doesn’t like you in return,But the exclusion and solid factionsAmong gay men themselves still hurtsHaving tried my best and courage againCrumbles in me against a faction.Although I intend kindness and friendliness, it’s not enough,I always seem unwelcome.There is an inverse relationship between who you likeAnd who likes you, and the topBrass, handsome men who owe me nothing,But still the aloof exclusion…!I have gained muscle, but I am shy.How do I interpret what everyone else wants?What am I reading? What did I do wrongly?Again doubting myself, sorrowful.I wonder again if it’s a waste of my own timeAnd I realize that I yearn forA sweetheart, a good man with whom I will liveThe years happily…!Cuirm Amar-Snàimh nam Fear, Sgaraidhean is Ás-dùnamhShaoilinn nach eucoir air a leithid e ˆ--ˆ-ˆ-ˆ--Mura toigh le neach thu mu seach, ˆ-ˆ--ˆ--Ach ciùrraimh fhath’st an ás-dùnamh ‘s buidhnean ˆ--ˆ-ˆ--ˆ-Cruaidhe ‘m-measg nam fear géidh fhéin ˆ-ˆ--ˆ--Air a bhith m’ dhìcheall fheuchainn ‘s bruanaimh ‘rith’stMisneach annam an aghaidh sgaradh.Ged ‘s miann leam bàidh ‘s càirdeas, chan fhoghain,Coimhidimh mi ‘n-còmhnaidh gun fhàilte.Th’ann càirdeas mùithteach eadar cò ‘s toigh leat‘S cò toigh le thu, ‘s na h-urracha Móra, fir briagh nach eil ‘nam chomain,Fhath’st an ás-dùnamh fad ásam…!Tha mi air fèith a chosnamh, ach ‘s diùid mi.Dé mar ‘bhreithicheas mi ‘n toil chàich?Dé ‘tha mi ‘leughamh? Dé d’rinn mi gu ceàrr? ˆ--ˆ-ˆ-ˆ--‘Nis fo teagamh orm fhéin, fo gruaim.Saoilimh mi ‘rith’st ma ‘s e call m’ùine fhéin‘S gabhaimh mi ‘steach gun iarr leamLeannan, fear còir leis gum fuirich mi na ˆ--ˆ--ˆ-ˆ-Blianaichean gu toilichte…!
:icondiddles25:diddles25
:icondiddles25:diddles25 6 11
Journal
Sorry to get political, but this needs to be said.
Trigger Warning: this article describes child abuse, in the form of ABA.
(It also includes a little bit of technical language.)
Hi, Cat here! 
My Mom never put me through ABA, as having actually read the research, she understood that it was against her ethics and morals. I'm not phrasing this well, but thanks to my Mom I only got limited exposure to ABA techniques (occasionally at school, and one after school program that my Dad really liked and insisted on because he could chat with the other parents:facepalm: luckily I spent the whole time hiding behind a curtain.) 
I would not advise a young child to read this article. (Unless they've been through ABA themself, because it might be helpful for them to know that there are people who do know and are trying to find a way to spread the word.)
Speaking of spreading the word,  it would be great if you could share this article around, especially on other social media sites that are not quite so specific in their focus! (We wo
:iconMajikkanBeingsUnite:MajikkanBeingsUnite
:iconmajikkanbeingsunite:MajikkanBeingsUnite 2 0
Autistic  pride by Throneofsouls Autistic pride :iconthroneofsouls:Throneofsouls 76 10
Journal
Stimtastic
Need to stim?
Need a stim toy?
Take a look here, maybe you will be interested!
http://www.stimtastic.co/
:iconCelineDGD:CelineDGD
:iconcelinedgd:CelineDGD 1 11
Mozenrath and Xerxes by Saiyajin-hime Mozenrath and Xerxes :iconsaiyajin-hime:Saiyajin-hime 27 24 Brisby  Family by Saiyajin-hime Brisby Family :iconsaiyajin-hime:Saiyajin-hime 61 58
Literature
In the shoes of an Aspie
In the Shoes of an Aspie
Note: This is my experiences and thoughts on what it is like to be an Aspie. I understand others have their own experiences and opinions and I respect them for that. The reason I wrote this was a hope that those who read this gain some understanding as to how people with Asperger's live their lives. However each person is unique so their behaviour and way of life may be different to mine.
I wake to the sound of my alarm going off. I groan Ugh not again... I grope for my mobile and switch it off; the alarm is rather noisy. Here I go again; having to put on that masquerade; going undercover yet again. If only people would just understand what it is like to live the way I and many others like me have to live each and every day…..
Just imagine yourself living in a world where you see and deal with everything differently. Put yourself in the shoes of an Aspie; a person with Asperger's Syndrome. It's a high-functioning form of Autism. It's hard to
:iconObiWanSkywalker178:ObiWanSkywalker178
:iconobiwanskywalker178:ObiWanSkywalker178 298 458
Literature
Bubbles
I've always had my bubble.  It's just there, my shell, enclosing me from head to toe in a transparent, protective screen.  
Yes, it protects me.
Sometimes people don't see my bubble at first.  They reach in, and meet with unexpected resistance as the walls cave in towards me and I push back from the inside.  They are surprised.  They try again, some of them, stubbornly digging into its delicate sheet, vainly insisting on bursting through.  But my bubble is like spider's silk – supple, and unyielding as steel.
My friends don't seem to have bubbles.  Well, they might, but theirs are more like the bubbles that children blow with washing up liquid and a wire loop.  The kinds of bubbles that, drifting in the cold air, are so thin and fragile that they almost seem to have grown gaping holes in the side; the bubbles that you can just walk through and never even know they were there.  So I sit here,
:iconAietradaea:Aietradaea
:iconaietradaea:Aietradaea 4 12
Autism Awareness by Itachi2007 Autism Awareness :iconitachi2007:Itachi2007 19 7 Autism by GreenDayGirl18 Autism :icongreendaygirl18:GreenDayGirl18 152 138 Asperger Artists by SHOrTwiRED Asperger Artists :iconshortwired:SHOrTwiRED 63 26 Eyes of an Angel by SnugzRockz Eyes of an Angel :iconsnugzrockz:SnugzRockz 7 3 ++ I'm not a retard by dimruthien ++ I'm not a retard :icondimruthien:dimruthien 218 72
Hey everyone, I would like to wish you all a Merry Christmas and a happy New Year!  I would also like to apologize for taking so long to accept/decline submission and join requests, my sister's puppy got a hold of my charger and I was without my computer for a little over a month.  Thankfully, I have a new one so all is good. :)

I would also like to lay down a few ground rules for everyone and let you all know what this group is for:
:bulletgreen: This group is for Autism/Asperger's support art as well as the art of Aspies and Auties.
:bulletred: While tasteful nudity is artistic, it is not accepted in this group.
:bulletgreen: Anyone is allowed to join, but this group is mainly for friends and families of Aspies/Auties as well those on the Autism spectrum.
:bulletred: Please keep language down to a bare minimum and keep submissions tasteful, please.

If you have any questions, feel free to ask Luai-lashire or leemcd56. :)
More Journal Entries

Admins

Founder


:iconluai-lashire:

Co-Founders


:iconmultiverse-and-void::iconleemcd56:

Contributors


:iconbonesy:

Affiliates

:icondisabilityart::iconglbtq-with-autism::iconshatterthestigma:

Comments


Add a Comment:
 
:iconchitithemouse:
ChitiTheMouse Featured By Owner Jul 5, 2019  Hobbyist Digital Artist
Thanks for letting me in! :)
Reply
:iconlibbysspecies:
LibbysSpecies Featured By Owner Apr 20, 2019  Hobbyist Digital Artist
Please do not use puzzle pieces to symbolize autism!

The Puzzle Piece Stigma
Reply
:icontiramiq:
TiramiQ Featured By Owner Apr 21, 2017  Student General Artist
AYYY AN AUTISM GROUP THAT DOESN'T HAVE A PUZZLE PIECE IN THE ICON YESS :D
Reply
:iconarkinangelowolfe:
ArkinAngeloWolfe Featured By Owner Feb 8, 2017  Hobbyist General Artist
Hey.. um, can I join this group? I have a autism awareness project I'd like to post here and need criticism on.
Reply
:iconleemcd56:
leemcd56 Featured By Owner Mar 21, 2017  Professional Interface Designer
Certainly!
Reply
:iconevometheus6082:
Evometheus6082 Featured By Owner Jan 16, 2016  Hobbyist Artisan Crafter
you guys need to see this
www.cracked.com/article_20905_…
Reply
:iconhdlmatchette:
HDLMatchette Featured By Owner Aug 1, 2015  Student Digital Artist
make sure you check out my new group: autistic-nudists.deviantart.co…
Reply
:iconpierceddragon:
PiercedDragon Featured By Owner Feb 11, 2015  Hobbyist General Artist
Hey, new to DA. Trying to figure out how to setup prints. Only have phone and tablet. Could someone who's good at explaining to aspies message me?
Reply
Add a Comment: