Arcana-chan-HTH's avatar

China Girl

0 14 642 (1 Today)
By Arcana-chan-HTH   |   
Published:
© 2015 - 2020 Arcana-chan-HTH
- Tutorial: vietdesigner.net


- Model: here


No perfect :v I can't edit her hair

i.imgur.com/Q5Hv3Sk.png
Image size
1550x1550px 1.09 MB
Comments14
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
NovanKun's avatar
NovanKunHobbyist Artist
Smudge ??
Arcana-chan-HTH's avatar
Arcana-chan-HTHStudent Digital Artist
- No. 
JErurus's avatar
JErurusStudent Traditional Artist
m lặn tăm đi đâu vậy gái :)))
Arcana-chan-HTH's avatar
Arcana-chan-HTHStudent Digital Artist
- Ở nhà :v.
JErurus's avatar
JErurusStudent Traditional Artist
m zui ghê ha :)))
Arcana-chan-HTH's avatar
Arcana-chan-HTHStudent Digital Artist
- T zui mà = )) hí hí hí I know = )))
JErurus's avatar
JErurusStudent Traditional Artist
:)))
Arcana-chan-HTH's avatar
Arcana-chan-HTHStudent Digital Artist
- ;)
VingiC's avatar
VingiC Digital Artist
:v Con quễ bánh tráng trộn rảnh quá đây hả ? :v 
Arcana-chan-HTH's avatar
Arcana-chan-HTHStudent Digital Artist
- Chụy thèm khát làm tut nên mới làm chứ rảnh rang gì :v 
VingiC's avatar
VingiC Digital Artist
:v đấy gọi là VÌ RẢNH NÊN MỚI ĐI LÀM TUT  đấy má ạ =_= 
Arcana-chan-HTH's avatar
Arcana-chan-HTHStudent Digital Artist
- Đâu phải đâu :'(
VingiC's avatar
VingiC Digital Artist
:v phải mà 
Thôi, mệt với tốn calo quá m ạ T+T 
Arcana-chan-HTH's avatar
Arcana-chan-HTHStudent Digital Artist
- Ừa :v
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In