Shop Forum More Submit  Join Login
[210816] PSD GOODBYE SUMMER P.4 by AnnaChoi-Cucheoo-147 [210816] PSD GOODBYE SUMMER P.4 by AnnaChoi-Cucheoo-147

(WATCH) deviantART  + FAVORITE +fav + COMMENT Heart  = DOWNLOAD Hug 

Credit: gatothecrazycat, pepnie, smallElnis,JangJjong14.... +fav 
  RULE
Nghiêm cấm move art, làm quá giống, ăn cắp style,... dưới mọi hìn thức                     
Credit mình nếu bạn sử dụng
Làm đúng Rule 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strictly forbidden art moves, do the same, steal the style, whole outlook in any form ... 
Credit her if you use 
Making the right rules
Cop: Elikwon
Mọi bản quyền thuộc về AnnaChoi-Cucheoo-147
Làm ơn không đem chỉnh sửa,đạo,... dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của AnnChoi-Cucheoo-147
__________________________________________________________________________________________

~STOP SHARE~

Love cảm ơn mọi người đã ủng hộ Love

Add a Comment:
 
:iconhanhtinhxlh:
hanhtinhxlh Featured By Owner Jul 29, 2018
Phụ kiện lm style China bạn lấy ở đâu vậy ạ??? Gợi ý mk với T_T
Reply
:iconxsarah35:
Xsarah35 Featured By Owner Mar 2, 2018  Student Interface Designer
DoneLove
Reply
:iconsaryast:
SaryaSt Featured By Owner Feb 12, 2018
Done~
Reply
:iconsily-x:
Sily-x Featured By Owner Jan 31, 2018
THANKS
Reply
:iconkookminaked:
kookminaked Featured By Owner Nov 18, 2017
done
Reply
:iconmrstrollei:
MrsTrollei Featured By Owner Nov 16, 2017  Student
Done
Reply
:iconjhszeok:
JHSZEOK Featured By Owner Nov 12, 2017
done <3
Reply
:iconayeoning:
Ayeoning Featured By Owner Oct 27, 2017
Done
Reply
:iconbeakhyunqiu:
beakhyunqiu Featured By Owner Aug 18, 2017
thanks
Reply
:iconymecuu:
Ymecuu Featured By Owner Jul 30, 2017
done <3
Reply
:iconmuyuxinlm:
muyuxinlm Featured By Owner Jul 4, 2017
Thanks
Reply
:iconninaflex:
Ninaflex Featured By Owner Jun 24, 2017
done
Reply
:iconvicpandahyuna204:
VicPandaHyuna204 Featured By Owner Jun 22, 2017
Done
Reply
:icontedrisgwy:
TedrisGwy Featured By Owner Jun 18, 2017
share for me plss
Reply
:iconguzilkkkk:
Guzilkkkk Featured By Owner Apr 3, 2017  Student Interface Designer
Thanks~~~>3<
Reply
:iconkits101:
kits101 Featured By Owner Mar 22, 2017
Thanks~~~>3<
Reply
:iconadfchany:
adfchany Featured By Owner Mar 20, 2017
done
Reply
:iconblacksingle:
BlackSingle Featured By Owner Mar 19, 2017  Student Artist
(WATCH) deviantART  + FAVORITE +fav + COMMENT Heart  = DOWNLOAD Hug
Share fo me :< Please 
Reply
:iconxuemegumu:
XueMegumu Featured By Owner Mar 18, 2017
done
Reply
:iconsily-x:
Sily-x Featured By Owner Feb 16, 2017
done~
Reply
:iconvlheoo:
VLHeoo Featured By Owner Jan 5, 2017
- done
Reply
:iconvicky-meng:
Vicky-meng Featured By Owner Dec 29, 2016
done~
Reply
:iconayrla-senpai:
Ayrla-senpai Featured By Owner Dec 28, 2016  Hobbyist General Artist
done~
Reply
:icongcldenmaknaez:
gcldenmaknaez Featured By Owner Dec 17, 2016  Hobbyist General Artist
done <3
Reply
:iconskyweii:
skyweii Featured By Owner Dec 14, 2016  Student Artist
done
Reply
:iconmotionless0508:
Motionless0508 Featured By Owner Dec 11, 2016  Student Digital Artist
Thanks
Reply
:icononlyyoul:
onlyyouL Featured By Owner Nov 28, 2016
DONE
Reply
:iconrichancho:
richancho Featured By Owner Nov 28, 2016  Hobbyist General Artist
Done :)
Reply
:iconkeodswdad:
Keodswdad Featured By Owner Nov 20, 2016
thanks
Reply
:iconqiongmei:
QiongMei Featured By Owner Nov 6, 2016
thank u 
Reply
:iconvonguyentruvlam:
vonguyentruvlam Featured By Owner Nov 5, 2016  Student Interface Designer
done
Reply
:iconxunie12:
XUNIE12 Featured By Owner Nov 4, 2016   General Artist
thanks~
Reply
:iconditthuiom654:
ditthuiom654 Featured By Owner Oct 28, 2016
(WATCH) deviantART  + FAVORITE +fav + COMMENT Heart  = DOWNLOAD Hug 

Reply
:iconlynwangxx:
LYNwangXx Featured By Owner Oct 11, 2016
thanks~
Reply
:iconyxmu:
YXMu Featured By Owner Oct 9, 2016
thanks~
Reply
:iconhanvidieu:
hanvidieu Featured By Owner Sep 24, 2016
thanks
Reply
:iconticoelvis:
ticoelvis Featured By Owner Sep 21, 2016  Student
thanks
Reply
:iconhaqy-cute:
Haqy-cute Featured By Owner Sep 21, 2016  Student Artist
xin ^^~
Reply
:iconakimotoshinmun:
AkimotoShinMun Featured By Owner Sep 19, 2016
Done
Reply
:iconthanhnhii:
ThanhNhii Featured By Owner Sep 19, 2016
Dont
Reply
:iconpifoxy2oo2:
Pifoxy2OO2 Featured By Owner Sep 18, 2016
done
Reply
:iconmielylio:
mielylio Featured By Owner Sep 14, 2016
thanks
Reply
:iconfuenguensica:
FuenguenSica Featured By Owner Sep 13, 2016  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconsteal-the-shows:
Steal-The-Shows Featured By Owner Sep 13, 2016
Thanks
Reply
:iconhy-doublej:
hy-doubleJ Featured By Owner Sep 11, 2016  Student
Thanks.
Reply
:iconbeatrice04112000:
beatrice04112000 Featured By Owner Sep 10, 2016  Student Interface Designer
DONE
Reply
:iconcattie99:
cattie99 Featured By Owner Sep 8, 2016
Done <3
Reply
:iconhuonggiang11:
huonggiang11 Featured By Owner Sep 6, 2016  Student Interface Designer
done
Reply
:iconjtw901110:
JTW901110 Featured By Owner Sep 5, 2016  Student Artist
Done <3
Reply
:iconyumi813:
Yumi813 Featured By Owner Sep 3, 2016  Student
- Done!
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 21, 2016
Image Size
2.0 MB
Resolution
910×1050
Link
Thumb

Stats

Views
1,974
Favourites
172 (who?)
Comments
87
×