Shop Forum More Submit  Join Login
About Digital Art / Student AngelaPie(B.T)Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 114 Deviations 416 Comments 17,342 Pageviews
×

Newest Deviations

Krystal(OC) by AngelaPie Krystal(OC) :iconangelapie:AngelaPie 5 2 Blatzy (FanArt) by AngelaPie Blatzy (FanArt) :iconangelapie:AngelaPie 4 3 I'll kill you(FanArt) by AngelaPie I'll kill you(FanArt) :iconangelapie:AngelaPie 15 0 Etihw(FanArt) by AngelaPie Etihw(FanArt) :iconangelapie:AngelaPie 10 1 In the Water by AngelaPie In the Water :iconangelapie:AngelaPie 10 2 Flutershy by AngelaPie Flutershy :iconangelapie:AngelaPie 25 1 Blood Moon by AngelaPie Blood Moon :iconangelapie:AngelaPie 8 5 Rainbow by AngelaPie Rainbow :iconangelapie:AngelaPie 80 14 Lilypad by AngelaPie Lilypad :iconangelapie:AngelaPie 6 0 Who is this?? by AngelaPie Who is this?? :iconangelapie:AngelaPie 5 2 it's torture time! by AngelaPie it's torture time! :iconangelapie:AngelaPie 7 0 Bloody(Request) by AngelaPie Bloody(Request) :iconangelapie:AngelaPie 11 3 Goodnight(Request) by AngelaPie Goodnight(Request) :iconangelapie:AngelaPie 18 4 Familiar by AngelaPie Familiar :iconangelapie:AngelaPie 16 3 I'm a witch by AngelaPie I'm a witch :iconangelapie:AngelaPie 8 3 Pinkamena Diane Pie by AngelaPie Pinkamena Diane Pie :iconangelapie:AngelaPie 21 1
Cherry Blossom Divider by CherushiMetsumari Cherry Blossom Divider by CherushiMetsumari Cherry Blossom Divider by CherushiMetsumari Cherry Blossom Divider by CherushiMetsumari
THIS IS MY NEW ART
Pink Rose Divider - Free to use by r0se-designs

Commissions

Half Body (Shade,Background):200 points
Draw your Oc or Character half body shade and background:200 points
Lineart,Full Body,Shade,Background(simple background):300 points
Draw you Oc or Character you want with Lineart,Full Body with color and Shade and Simple Background more~~
Lineart,Full Body,Color Shade and Most Background:350 points
Draw your Oc or Character you want with Lineart,Full Body,Color Shade and Most Background

Friends

Pride

I AM PROUD

Made with pride by the DeviantArt community BROWSE ALL ART

Comments


Add a Comment:
 
:iconvrabo:
Vrabo Featured By Owner Aug 14, 2018  Hobbyist Digital Artist
Your art style is pretty awesome! :O
Reply
:iconangelapie:
AngelaPie Featured By Owner Sep 3, 2018  Student Digital Artist
thank you ;;v;; made my day~
Reply
:iconreachnetwork:
ReachNetwork Featured By Owner Apr 27, 2018  Hobbyist Writer
Happy Birthday! :D
Reply
:iconretrogalicia:
RetroGalicia Featured By Owner Apr 27, 2018  Hobbyist Traditional Artist
Happy Birthday's picture by RetroGalicia  
--------------------------------------------------------------------------------------------
ENGLISH
Happy birthday from Galicia (SPAIN)! Don't let the shame, fear and negativity invade your entire body and mind. Keep evolving and create with the best you like and know how to do, not only in your profession (as an artist, creator, writer, etc.), creator or writer, but also as a person. After all, it's never too late to evolve and create. Keep it up the great work with joy, much love in it, with great positivity and CARPE DIEM ET NOCTEM! ( = 0 u < = )

VIETNAMITE
Chúc mừng sinh nhật từ Galicia (TÂY BAN NHA)! Đừng để xấu hổ, sợ hãi và tiêu cực không xâm nhập toàn bộ cơ thể và tâm trí của bạn. Tiếp tục phát triển và tạo ra những điều tốt nhất bạn thích và biết cách làm, không chỉ trong nghề nghiệp của bạn (như một nghệ sĩ, nhà văn sáng tạo, v.v.), mà còn là một người. Xét cho cùng, không bao giờ là quá muộn để phát triển và sáng tạo. Hãy tiếp tục công việc tuyệt vời này với niềm vui, nhiều tình yêu trong đó, với sự tích cực tuyệt vời và CARPE DIEM ET NOCTEM! ( = 0 U < = )
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sincerely, your friend
Juan Carlos "JC2PR" (aka Gali/Rando the Randomnian Creatomertist)
Reply
:iconhyper-mario-64:
Hyper-Mario-64 Featured By Owner Apr 27, 2018
Happy birthday 
Reply
:iconpainkeller:
painkeller Featured By Owner Apr 27, 2018
Happy birthday! Birthday cake  icon 
Reply
:iconhunterbrony101:
HunterBrony101 Featured By Owner Apr 27, 2018  Hobbyist Filmographer
Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 Animation sm Happy Birthday 2 
Reply
:iconslickdoodleguy:
SlickDoodleGuy Featured By Owner Apr 27, 2018   Artist
Happy Birthday!
Reply
:iconthunder-artist:
Thunder-Artist Featured By Owner Apr 27, 2018  Professional Digital Artist
Happy Birthday! :):D:cake::party:
Reply
:iconngkq:
NgKQ Featured By Owner Apr 27, 2018  Hobbyist Writer
Happy birthday ayyy
Reply
Add a Comment: