Deviation Actions

Anaka-aka-Midori's avatar

Nico Yazawa Icon

68 Favourites
21 Comments
2K Views
Image details
Image size
50x50px 13.66 KB
Published:
© 2015 - 2021 Anaka-aka-Midori
Comments20
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
MinamiNana's avatar
SuzWatanabe's avatar
Cậu ơi...cho tớ hỏi. Ảnh gift là tớ biết làm rồi đó nhưng mà đằn lên art thì phải chỉnh làm sao? * hỏi ngu chút xíu *
SuzWatanabe's avatar
Mơn cậu nghe ^^
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In