Shop Forum More Submit  Join Login
:iconamaya-ito-kites:Amaya-Ito-Kites posted a status
Địt lỡ tay xóa mẹ nó cái journal talking request 2 r còn đâu aa...xóa TR 1 không xóa đi xóa TR 2 TOT rồi sao bt làm WTHHHH TAT

Devious Comments

:iconjuuko-chan:
Juuko-Chan Featured By Owner Jun 24, 2017  Student Traditional Artist
- Oimeoi, có của mình mà huhu ;;-;;
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Jun 24, 2017  Student Interface Designer
mình có làm rồi mà không biết cái nào là của ai hết
cái của bạn model là ai vậy?
Reply
:iconjuuko-chan:
Juuko-Chan Featured By Owner Jun 24, 2017  Student Traditional Artist
PNG Pack #14: Ulzzang by gatothecrazycat  
Reply
Add a Comment: