Shop Forum More Submit  Join Login
:iconamaya-ito-kites:Amaya-Ito-Kites posted a status
Có 3 người comments mà 5 người dowload v~ đéo dám share gì free luôn :v

Devious Comments

:iconthanhbaekhuyn:
ThanhBaekhuyn Featured By Owner Jun 22, 2017  Student Interface Designer
người ta comment rồi bạn Note riêng như vậy để tránh tình trạng down chùa
Reply
:iconjuuko-chan:
Juuko-Chan Featured By Owner Jun 21, 2017  Student Traditional Artist
- Rút kinh nghiệm đi cậu, dân down chùa đông lắm đó.
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Jun 21, 2017  Student Interface Designer
uk~ Cảm ơn cậu nhe <3 mình sẽ rút kinh nghiệm ^^
Reply
:iconjuuko-chan:
Juuko-Chan Featured By Owner Jun 21, 2017  Student Traditional Artist
- Ừ hjhj ^^
Reply
Add a Comment: