Shop Forum More Submit  Join Login
:iconamaya-ito-kites:Amaya-Ito-Kites posted a status
Hè..Hè..T.R part 1 đã xong - kiêm tra lại lần nữa mới dám post ^^ mừng qué chời : ) chiều or tối mai post nhei : ) Còn nữa cố gắng lên - hự hự
Thôi Guốc Bay mấy Tềnh Yêw <3

Devious Comments

:iconfast-chatter:
Fast-Chatter Featured By Owner Jul 6, 2016
- Fighting 
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Jul 6, 2016  Student Interface Designer
^^
Reply
Add a Comment: