Shop Forum More Submit  Join Login
:iconamaya-ito-kites:Amaya-Ito-Kites posted a status
Có aii collab với tớ không :D (Big Grin) :D (Big Grin)  

Devious Comments

:iconmizu2204:
MiZu2204 Featured By Owner Aug 19, 2017
Collab gì thế :3
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Aug 20, 2017  Student Interface Designer
gì cũng đươc :vv collab k
Reply
:iconmizu2204:
MiZu2204 Featured By Owner Aug 20, 2017
Collab chứ :v Ý là thể gì á
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Aug 20, 2017  Student Interface Designer
tùy cậu~ quote or scrap
Reply
:iconmizu2204:
MiZu2204 Featured By Owner Aug 20, 2017
Scrap đi :3 Long time chưa đụng
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Aug 20, 2017  Student Interface Designer
ok ok cậu start trước nhá
Reply
:iconmizu2204:
MiZu2204 Featured By Owner Aug 20, 2017
Render tuỳ ý?
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Aug 21, 2017  Student Interface Designer
uk
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: