Shop Forum More Submit  Join Login
::Colaboration:: by Amaya-Ito-Kites ::Colaboration:: by Amaya-Ito-Kites
Bullet; Red Collab với Thím :iconthuyduong2612:

Lần  đầu  cháu nó collab
Cho xin  ít CMT

Bullet; Red Step
- Amaya-Ito-Kites bắt đầu: Chèn render,res.


- thuyduong2612 tiếp tục: Chèn res , render, clr, Action,...


- Amaya-Ito-Kites Kết thúc: Chỉnh sửa bố cục + coloring + Text .....
Bullet; Red Credit:
 :iconminbcucheo123: :iconkiyo-aka-mihasi: ...
Add a Comment:
 
:iconwangnari:
WangNari Featured By Owner Sep 26, 2016
Collab Với tuôi hông ?  Đang chán

Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Sep 26, 2016  Student Interface Designer
oki : )
Reply
:iconwangnari:
WangNari Featured By Owner Sep 26, 2016
Cậu bắt đầu trước nhé , tớ ngu vụ tìm res với RD lắm , tớ chỉ hay mix clr , làm long lanh thôi , có gì qua inbox nói chuyện nhé
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Aug 25, 2016  Student
Ảo tung chảo , xin PSD 
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Aug 25, 2016  Student Interface Designer
không có share luôn nhé
Sorry: )
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Aug 25, 2016  Student
Ukm, 
Reply
:iconnaki-loveakb48:
Naki-loveAkb48 Featured By Owner Aug 23, 2016  Student Interface Designer
Xin PSD 
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Aug 25, 2016  Student Interface Designer
không có share nhé
Sorry: )
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
August 2, 2016
Image Size
2.3 MB
Resolution
1000×1500
Link
Thumb

Stats

Views
81
Favourites
0
Comments
8
Downloads
0
×