Deviation Actions

AlexKPhoto's avatar

Model: Dasha Strahova (4)

Published:
By
4 Comments
34K Views
Model: Dasha Strahova
by Alex Kolodyazhni
Kharkov, 2015

Copyright © by Alex Kolodyazhni, 2015

Feel free to add me:
Behance: www.behance.net/AlexKPhoto
Twitter: twitter.com/#!/Alex_K_Photo
FaceBook: www.facebook.com/AlexKolodyazh…
VK.com: vk.com/akphoto_public
500px: 500px.com/AlexKPhoto
Vimeo: vimeo.com/alexkolodyazhni
YouTube: www.youtube.com/user/AKPhotoVE…
Instagram: alexkolodyazhni

e-mail: big.panda.photo@gmail.com

www.alexkphoto.com
Image details
Image size
598x900px 192.46 KB
Comments4
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In