Deviation Actions

A Grain of Truth

Published:
By
19K Views
Image details
Image size
900x651px 507.48 KB
© 2014 - 2022 Afternoon63
Comments56
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Gierek76's avatar
Super! Jedna z moich ulubionych akcji, Sapkowski mistrzowską opisał walkę z wampirką w zapuszczonym ogrodzie.