Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Organized by Artist
Mandelbulb 3D

Download Image view is best.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D

Started with the parameters of allthenightlong's "Chess Mad".
Used my same image as a bg pic for a reflection source.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D

Edit 2014/02/20 : Thanks for the mention :D here  jojo22.deviantart.com/journal/…

Edit 2014/02/22 : Thanks for the mention :wave: in the feature by  spartanninja.deviantart.com/jo…
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Pong with Undead-Academy :iconundead-academy:  Took her Twists and Folds-Pong646 fav.me/d7o5nya and now is my #647. Some changes made.
Mandelbulb 3D 189

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1....7...ET...IM...kEM81.8j1..Re8bKbRyI3Eju.FsBgMT.Q43.lKrfx..z23ThRHJO.E
................................IWogKNHoG.2........B.FY.................s.2...wD
...Uz6/....Z7.../Q.1/....2EMK...0D....E4.....EUTyiiXtvlD/Q.......sqQ5dkpXq1.....
./U0LDGD12..02kAnAnAnAngz.........wjOaNaNaNaty1...........U0.oAnAx1...sD...../..
.z1...sD8qsZZ/3RMwvKvQUIJTU/zITjNC7JxvkjXkJ2xeZv5wPKAwmhoY65zaEt2GVJiNhjilPxS3zW
BwvEbvRMXDswys4hwxGi6flDU.....Ifa3..EY0..2....sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Uccs0En/...k1.
.....Ksulz1.......kz9odjXX.U..6.0/...s2...EB....02.06w5..U.F....6/...Y2.....SE52
...U.KRvortKPhZjTxpLX1Ak.16.1c..zXCc..EOf5nlcsxj6AqyTr69/.2.zrErFs37.HE.4xTMHvA.
.2nE.bez0z9.L/bioCPwz.kin/swu4yj/.U0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj..........E.2c..
zzzz............r....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................Ak.1kjX0kjpPHMV34..1Ak.LRSitaP.k1D
wkn.v3CcN/UvNPcvZjLsUa3.ibhVij4TisW9.Izz0yjjw3CcN/UvNPcvPqLsUa3.ibhVibfTV1OK.sSq
4uyyz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.EX9e/rN........................
E....I.//3E.....I....Y....kLAZaP1xKPWZaPZB2Std5.................................
...................wz.........................................zD................
........................kz1.....................................................
.....................2.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/......................
4MU/...................................UM.2.......k4.pAnAnAnA1zD........kz9.....
................................................................................
................................/....E/...E.....TNoPgFKOiRKA.sqN................
............5.U/4M..0.....................2.......Uwz........Uxj................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kL4lKOkVJKX/..........
.....................6.............................wz...........................
................................................................................
.....................................................E0....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........cNaNaNaN4zDqAnAnAnA1znNaNaN
aNq../.......U/k........G.2.......k6./..........................................
................................................................}
{Titel: pong647}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Ongoing pong with Undead-Academy :iconundead-academy: Took her Full Bloom-Pong490 Full Bloom-Pong490 by Undead-Academy and now is my #491.
Disabled mostly all except _Rotate and AmazingSurf. Something different for this time :)
Mandelbulb 3D 189
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1....7...ET...IA....LmfJRc0W..DdyUpClGH1E3P4uQhAWKz1OC/9adK0tzuoTqARioCyj
................................UefGXvV40.2........Y.3F9...............k0/IQxcuD
...Uz6/...Ug0....I.1/....2Uq6...z4...2Ec.....U6TgWCPN.nD/IUDnmpDDAB4GdkpXq1....E
.7EnAnID12..12.........yzWOaNaNaNauDaNaNaNaNSz1............3.....w1...sD...../..
.z1...sD3R9W9zHlCx9vxyqWPfdAz2NpakVJspkjcRCAvuyA4wfZ2btu2IHBzGCrd4iwStojIpXprskk
mw9JEfsO55DHzmeRnQFTFInDU.....2H2/..kH/.......kD/2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................Ik3yDk....k1.
.....Ksulz1..........U5Ss/7U..6.80...A3...EB....g2...U4....A....H/...M3p..UG.xzO
Bs/U.W1KEWrlci6STeOgsd8Noc2.1c..cU08...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........Ik.r.kzzzD.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvzC.kCjZFsxzj/.U0.wzga/..0PJWp1Puzs/0.p4HE3zD/.........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08.HDxoHvzDU08c.Axo
HDRzT/8cU0koHDxoQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....I.//3......2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UPb31.......................k/9.......
...................wz0..........aNaNaNaN..2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4./7qQ.sqNl.ENdF4.................
4MU/.........................R1E.......6g.A.....................................
........................................................kz1........0./..........
.....................................E/...k.....TNoPgFKOiRKGXxqQV/kN.A5.........
..........U/4M..........................................................kz1.....
...2./..........................................................................
................................................I....Y....EE0x4SKBpLdBKNi71.VB1N
......................k/........0.........EnAnAnAngxz.........yD........0.2.....
..............zDAnAnAnAnIz9.......64./.......UzD........kz1.....................
.....................................................E4....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........2nAnAnAnJzDzzzzzzzzLznAnAnA
nAn3./.......UxD.................k.O.1..........................................
................................................................}
{Titel: delicate pong491}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Title is a bit odd, but get really stuck how to call this :)
Mandelbulb 3D 189

 edit: Winner of the Weekly  Deviation Award from :iconinspiration-showroom: see journal--> fav.me/d6uca37 link to the winner logo-->fav.me/d6tdnx3
:iconi-s-weeklydeviations:


Many thanks for your votes and suggestions :thanks:

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...8....22...kxZvCV0eE/.fIwW5i0LQ4EKeNEVaAsL.gCvdkGsoa/.LN3Vx9I2lyj
................................WrskVq2J0.2........A.tW/...............k0/2...wD
OaNay6.....G..../QU0/....2k12...e.....E4.....MNodW7dAzoD/QEKqwmD...G0dkpXo1....U
z6UaNadD12../..........wz.................................U0.cNaNw1...sD...../..
.z1...kDtgE1eDV4vw9NPvVhyFAHz20lHjTZyleD2r8jleIkGwHqIoYbqqG.zYRv8RSplyoDlT8E.1.f
AxHtL5Mt5FkCzoG2YjgWUGljU.....2c1...s/....UaNalD12....sD..G.....................
..................2...sD....zw1...................................Eae68E8....k1.
.....Ksulz1.....uyDvprF5RU7O.I9.k1...IA....L....g2Wm6Q6.EI.A....H/...Yom..UG.xTW
NsE7uV1KEWrlci6SsU3YsRAe907.2kZzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58izP.MmnWK2zwz0..........//U0.wzga/..0PJWp1PuzAXB3skNKgzj/.........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD............5....................
/6U0.wzzz1...................................wl5T..E./2EJzl5Tw/.HDxo.7yDTwl5.Axo
H1ID1/8cU0.E./2Ejzp5Tw/.HDxo.xaTU08c..2E./oky/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....ME/F3E.....I....g.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................................................................
...0./......EQ2kKJE2F2F2ZzXAnAnAnA1/.3......./0E................................
.....................2.....3....9.....pIkVKNmJKG4B3.4B3.........................
.sU1....0...06...............U.EOaNaNaNa3.2...............................kAnAnA
nAn../..........bjTel9RnN.YaNaNaNaNiz...................kz1...................zD
................................/....E/...k0....FJLMY7LOXBLG4B3.................
............Cs....U...U.0.................2........../..........................
..............yD..........UNaNaNaNatzeNaNaNaNawj.....................cNaNaNaNavD
OaNaNaNaty9........../..................kz9.....I....c.....Rm3aPnNqPmpKG4B3.....
.........................MU/46U.0.U.02E.........................................
..............................................zD...................wz...........
.....................................................2.....3....C....UINdR4OopIM
kZYFH/..........................02E./2E./MU/46U./2...........Y3E................
..............wDOaNaNaNa7zXaNaNaNaNmzcNaNaNaNSzD................................
........kz1........wz...................kz1...................../....E/...E1....
cJ4Sb7LOYZYFH/..............................Cs....U.4MU/2.../...lAnAnAnAXzXNaNaN
aNa0./.......o.k...................yz0.......UzD................................
..................cN.BnAnAnAnAyDaNaNaNaNSz1.................................}
{Titel: quantum}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D my pong with batjorge :iconbatjorge: his Mobius Lands #543 Mobius Lands - Pong 543 by batjorge is now my #544 one change made , added gear and tossed out the knots :) thanking you all in advance , here is the parms :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....i1...q6.../....IA...EITvHGLy/szm5gwdV.m82EvJ351ItPKzP2D.FqI73vzyuDr4n/2IzD
................................goA.dxMN..2........B.B5N........nAnAnAnQ5/YNaNyD
BnAHy6/..MYj2......1/.....Uk9...u2....Ei.....Azim/PHg5nD/.ktntiDkAIx7xckpn1....U
.7U0LDGD12..02EnAnAnAngwzAnAnAnAngxjOaNaNaNa7z1............3.....y1...sD...../..
.zHnAnQDKOepwNqXEx1IrF9CPBDLzM.P9vhO6zmjXA5wZ3hRswvIcpFwa262zSqpIIfJ/0qjDszYw5mY
Qx9.zCSljyDIzsDJY7sIBAnDU.....Ygv.............sD22....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................Eapv2Ef....k1.
.....Ksulz1.......kz...U.XtV.U7.Q0...c/...EB....q0...63....A....H/...Mpw..UG.zr7
No0UH7YL8yTnDD6UaQHI.YQh7e1..Aqzhvim...alwF.HWwD6IFcRtBvvz1..........Ik.r.kzzzD.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzj..kMzzzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj/.........E.0c..
zzzz............A1...................2U.8.kzzzD............F....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.le8zLxj..2E
./I/.xTpz0.E./2E3l5cU08../2E.VCTU08c..2E./oUx/8cU0.E./2Ets5cU08../2E.lgTU08c..2E
./oUz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.MaNaNaNatWOkR4..s4NZdbAk.1Aic4Q
E6...I../3E.....I....k....kNZ3aQ7NoI.EJG4B3...........................U1C....6..
..........UaNaNaNaJD.dNaNaNaNCzDnAnAnAnAbzvAnAnAnAnkzAnAnAnAn2zD........oz1.....
...wz........s3EOaNaNaNaNznaNaNaNaNezcNaNaNaNayDOaNaNaNaty1........wz0..........
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.IJ4Rm3qAY/......................
4MU/........................UD1E.......sk.A.......cF./..................kz1.....
...................................wz.........zD................................
........kz1.....................0....E/..../....T7pPo34RZFaFjl4NdtqN.A5.........
..........U/4M..........................W.2..................U.E........kz1.....
...................................wz...........................................
..........................................E.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP...R
oE4................................................6./..................szXNaNaN
aNarz...........................................................................
.....................................................o1....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........QaNaNaNaFzDmAnAnAnA1znAnAnA
nAnwz........L0k.......Uk.2........0./..........................................
................................................................}
{Titel: AlienWorlds-Pong544}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D my tweak of ciokkolata :iconciokkolata: his 130828 1 130828 1 by ciokkolata thanking you all in advance , thanks for sharing your awesome parms my friend ;) here is mine . Winner of the Weekly Deviation Award  Inspiration-Showroom Weekly Deviation Award by InspiredAdmins at  :iconinspiration-showroom: fav.me/d799qb9

Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...U4...cD...2U....I1FIu/mC8.fMM/t12Hr/EMlaobft0VyvEGATJ6Eecz28rb4IhJW0k
................................ScRuicnyq.2........Y./.........E........Y.2...wD
...k.7/...Un.....sU1/.....kzN...35....E......gH0IH8B8FkD/..eu.uD...k.dkpXm1.OaN4
.VEnAnAD12../2UKs7d7ROtjzEmn/4m4T1tja/f4ysSmzz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnADv7xCwWv.PwXWXaGOd/kpyCWpA/TwZ8eDFg0egjd3LvXQEqOH1Af4zMlo3HdZq/jjgySeZmd9
HuHJP9/b5W5wy6mE0ekswelDU....8oU9/............wD06....2E..G.....................
.................w1...sD....zw1....................................eu.uDm.....x/
.....Ksulz1.....kzzziwzzz1.U.Y5.d0...61...kA....U0ku7s/.kIEB....O/...Eoz....wVre
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1..0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4..........3EV5z1.U.0..NweTwHWqzu/j/W4I4ywj.Qw8Y6oia.QF0c..
zAYI.............0...................IU.8..Ak.1............8....................
JIX9z12.....yIHixDXuz0Uaz4sGM0vj.clxW48gc.A..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....EkAl2U/....I....E....kLGx4RVFLNYNoPgFKOiR4......................MU/4.......
...................................................wz.........zD................
................................................................................
.....................6/..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................oAnAnAng4zDkAnAnAnAby9........yz...........................
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/........ZNaNaNa//.YNaNaNaN8..NaNaNaNq1.EnAnAnAnoyz1.....
..Qtz...........................................................................
..........................................k6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C..................syu.bn6exz.................kSM/2dkpX0
LD8izoAnAnAnAvyD................................................................
........................................................}
{Titel: WhatAWorld}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.89 more of those RandCubes :) thanking you all in advance , here is my parms .

Mandelbulb3Dv18{
f....oq/..Et7...C....2....ESf3tJyvZxz47p57k/0m9EkT1/A/QsmzvtWNjke8PtzqWzS8vCIqwj
................................zNQ3c4/GG.2........A.REB...............UF/2...wD
...Uz6/...Ut/.../.U0/.....kN8...M.....E4......Af8nzjN.nD/.......x6ud2dkpXm1.....
./EnAnQD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDWOKyCFM4/xn5PUz3cjFIzG/8sGYtiMjD8WTYPLrXRwvFgfqOarC3zGXnwidjy9pj5II/m9n.
Fxnuvl3PSaCEzA6OGBNPZ5mjU.....o4K.............sD/6....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................A....k1.
.....m7lkz1.......E/4wzzz1.U..6.o....61...kE....U0.06s/..UEI....K/...Q2t....SH52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.M1Aic4Qb/......................
E....I.3/3E.....I....s....UMj3aQYZYFH/kI..............................U1C....6U/
4MU.......EaNaNaNaNiz0........zD........Yz9...............................2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................2.....3....B....6JMiFqEp7KNnZYFH/EMk/......................
.sU1....0.U.06U..2E..cNaNaNaNayD..........YaNaNaNaNxz.....................UaNaNa
NaNuz.........zD..........2.......wL./.......K4E........6.2........4./..........
...................wz.........../....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..........................................................
.............O3E...................wz.........zD........kz1.....................
..........................................E.....I....o....UQjxKPXlaQ7NoI........
......................U1C....6............UaNaNaNaNiz..........E................
................OaNaNaNaty1...................zD........kz1........wz..........E
...................wz................................2.....3....8....EbQVtqQaxaQ
hZYFH/..............................4MU/06U................................OaNaN
aNetz0........................................................................zD
................................................................}
{Titel: ReflectingGold}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This is a tweak of ~Rowratty's parameters that he posted in his Journal. [link]

Mandelbulb 3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This was pretty nice except for a few floaters in the sky. (detached structures) So I Photoshopped them out. :) And added the water with the Pearl Flood plugin. A little negative fog gives the sky background a bit of a creamy, marshmallow look... To me, this is still a raw fractal, but I will submit it as a manipulation to satisfy any anal purists.

Made with Mandelbulb 3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb 3D

I apologize, I forgot to mention that this texture Metal Rust Texture 22 by FantasyStock is from fantasystock.deviantart.com/ar…
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.8.2

Mandelbulb3Dv18{
b....UW0..kh3...ET...2A...UOxqGuJCohzQyrBXPyl6zDfHmUc8Dfxzfd8DcOhVPyzWM7BsYl3ywD
................................udQcezwcr.2........B./.........E........./2...wD
...Uz.....ES7.../s.1/....6kZ5...hA...2kC.....Mh8QlY3p6kD/.UKjMsD..6p0Nua2h1....I
./EnAnID16../2k7BnAnAnaxzCnAnAnAH.zDnAnAnAn.lz1............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDbK8UTe9fMu9M3as0Kpl3zmG//i.fgCcDS.ElOYAJXvPr2BoCL1BTyaYQQozxwPljeToyTjCz
KwnOdCbhU3Nay8PQW4hTIBij.....3Yg70............oD4U....sD/2E.....................
.............oAnAt1...sD......rb15.2UCQ.k0uk/.Jc15.wVCQ.E8uk/.nc15.IkJwDG0...2..
.....AQxcz1.....zzzz.UL85UUP.Y5.a....21...ER....p....E0...k2....S....YX1..EiJL5I
c22U.ydelWbeYFH8GtG55......6Kc..2JoH...osMgdlHzD4UNAT2kY6zH...........U38.U9oY2.
.AL9s6JkUz9.fjrwdvgqz4...........EW0.UZNq/..2RiGMQZhzuVAZRBEi7yj/gM3ZaYq1z9.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........cF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz16yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
VQV0.AsIb...kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...6E..EHVMFHs9lzwa5.cxo7cVpBPvxr.g5P
Dhb5Lt6Ul/kF.VnFjWqz9T7.B3W3BVMSUSH7.oI6Koo7v/uBZ.EHVMFHol5crI0.B3W3B7WTUSH7.oI6
KoYJy/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUVhIOiR4NjpK91xKPZR3Iic4Qb/U9e/rN
E6...6....E.....I....o....kQkVKNmJKG4B3...............................U1C.U1Dwk1
06E./.....EWNaNaNaNhzEnAnAnAn6.EmAnAnAnAXzf.......I1.tzzzzzzr0/E........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0..........
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........IaNaNaNY2zDiyzzzzzz/yfaNaNaNaPyz..................6t.A.....
..E5.1..........................................................................
......Eedvwthdg7fu...UXqm0n/....}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.8.9

Mandelbulb3Dv18{
g....Uv0..kZ4.../....2I...EwH1wwchUrzO5f7ddJwtzDbwNnmPMXvzvb.p1Sese..DMMP63MV5xj
................................UF.ZldoIn.2........Y.NLu.......E.......U//2...wD
...Uz6/...El/.../M.3/...........B6...2k0.....cU4JluSBBkD/.EYE97E1UmO1dkpXm1....h
./EnAnID12U./2........U..BnAnAnAnAvD.....................UX0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDwVZqP/xBVunYKRax9L/6zUy3fXWKwTejnJnDJWLsUvvKlSt5IsgdyON7apByA.mjjIjaIzD1
UwvFGhJbz1gcyQqjICNpT1iDU....5ohN/............oD.U....sD/MG.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................EHsGE8/....x/
.....Ksulz1.......kz.6680.UC.U4.c....Y....UQ....i..........C....z....Inz...UJE5I
...U.0ubTy8D1FIgzEX97/....../c..zzzz..kuvBTuCfuj6gySnbineyX...........E.8.klLS4.
.sM93P58iz9.eLISw7kxz0..........16U0.wzzzrG..0.......s/U..........6.......k.0e..
ySb3h2.USUAH8h.k.0cuya.e0.A..KhTQAxpzk..XwTR5e6..6vR.RCE5.A8N0YX73f..1k9xc10f3wj
.6UAzL8fh0.............wQOr9PE.E..............8cU0.cU08cee0cU08.U08cUGJJU08c..8c
U08mx/8cU0.cU08cQs5cU08.U08cU0bTU08c..8cU08ly/8cU0.cU08cMw5cU08.U08cUmqTU08c..8c
U08kz/8cU0.cU08c...cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08c................................
E6...I../FE.....I....o....kIkVKNmJKG4B3...............................U1C.U1BoE1
06E./......KnAnAnA1szIaNaNaNatzDeNaNaNaNOz1.......Q2.ZNaNaNaVO/E........kz1.....
...wz.........zD..............................zD........kz1BnAnAnAPqz...........
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN.sqNl.ENdF4.................
.......1Ak.1Ak................zjnAnAnAnAXz1.............................kz1.....
...oz.........yD................................................................
................................4....E/...k1....BZ4SEZaPnhKOoI4S................
.................k.1Ak.1A.......xzzzzzzznzX........wz.........zD........Uz1.....
...sz.............................cJ./..........................................
...........................................6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ....
......................k/9..........................wz...........9nAnAnAXiz1.....
................................................................................
.....................................................2.....3....8....oINiRKNmB1.
plKM..pPr/...........................MU/4MU/4........U/......UzD........kz1.....
...wz.........zD................................................................
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.7.4.1

100% MB3D
MB3D Frac/MB3D BG program loaded/100% reflections No Maps


Mandelbulb3Dv17{
S.....j0...S3...w....2A...kkApFdw3V2.vvp5mq3/03Enh7VVXVo..QRudGI/H5uzWV7C.8UkB.k
................................QrChNvEQvz1........A./..................2/2.....
................/M.1/....6EP6...C/....E4.....UDYeEH2VonD/.UknzsD...g/VJCog1....M
.FEnAnID12../2............................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAngDFYqrZBtdDxn.SJIarDwIz89Y5uKC3RmDoZiwia0ltw9zP3cQ3yFEzKgZnh8QUQpjXRBP9CJu
GxnlpWqbk/oGzYqU2GlcTGoj....U0I3Y.............yD/U....sD.AE.....................
.............A6U.i1...sD......JRe4.wpdO.EObe/.nRe4.ordO.kVbe/.FSe4..............
................2.kz.QWC3/EK.g2.R....E.....F....p/...M.....6....A/...I26...74HaH
...Rh7sRjBFbLec5X2YIcgG6L2A.pc..Z/5a.YHbG7eFT5ujtodIWOorVy9...........GA8.kdAW5.
8LsffaWeYzHbjGR3SUQxz0..........UIX0.I4QM0UNIXBzAbNzzYO3VqZrgjyD..........E/kUGy
F2F0.6LYze9l2VyDVBLNjPEUszPonmPes1...Lm7XVDYgk0.OIjmW..CcznhL/d0g66yzKrU7fa6/..k
3QU01cNNk/UQ884gaAo..pQlW56Ctc1EfVFmk/6nB.2..MW6O.UZKO7.Y9lOW/3..1Ak.QL8KNpG.cgm
81kvvgIGx.UaOe7.PNY9c6/.hqOf..oHIt2B.YNaN0.tQl07I.UaOe7.cB4JCF1.IG7Z.6nOdAW3..7Y
E0.indIFj.UdaO8...UDp6..ee0Pex2.IJZJKh2.szbDp6..0JLOgF5JjlIMnFbE5tWOkR4.gxqRmsWO
E....E....E.....I....c....kNZtKG4B3.U.pPrJaQ..........................U.06E./2U/
4M........UaNaNaNaNxz0........zD........kz1...................zj........kz9.....
...wz........c4E........Y.2.......UG.1..........................................
.....................2.....3....1....w3Jm3aPnlKMoJ4.............................
..................................................././..........................
................................................................................
................................/....E/...E.....TBpMVlKOiR4.....................
................................GVf53iSIcz1.....................................
................................................................................
..........................................E.....I.........kLG/rPrB1.............
...................................................6./..........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

© Copyright 2014 Graham Symmons
Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9

14th :iconmandelbulb3dteasers: challenge  fav.me/d70cntk

I used ABoxMod4d/_LogY/_SinY Julia On
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

© Copyright 2014 Graham Symmons
Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9. No post processing

1920 x 1080

17th :iconmandelbulb3dteasers: challenge fav.me/d7d51us

I used ABoxPlatinumB/Tricorn/PseudoXDB/_HopSqrtX Julia On
I quite like the 3D effect.

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....50...M7....E...kwFhJteRR0.x8ALvhjWv/Ey6oBS6j0nzXgtEg969iyzcs5zpb4ny.E
................................igCEFRE2I.2........Y.7k50......E........kzXaNatD
...Uz6/...k1.....Q.1/....2UJ9...F0...2E3......sdLBms9onD/Q.yHN8Ejo/U1Nua2l1....k
y2EnAnQD12../2Eo/hnt6AOIzWn3233KjGvDazPtTqdg4.A............8.....y1...sD...../..
.w1...sDP75/flVHtwfwZNUBj8B8zs.OKB4zJkljtdlyt4gMfwnps0KteTGAzAqINBms3Anj7OY9.nQq
DwvMWmHsw5yAzmYN3Bt1AHnjU.....Yl/...f0........sD.2....EE..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................eGx7EE....k1.
.....Ksulz1.......kz..6U.l.U..6......M2...k.....m....c3...UK....K....I1.....Sv52
...U.W1KE0slci6U...../....6.2c..zzzz..kYEkti4xyj6YqulQA8SzH..........2U/8.kzgG6.
.Eot8VlJqy1.2RiGMQZhz6........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2E0G/nqm6.zzzzzzz5.06..wzz
zzD6k.6U.1...yzzWmHGVR3.z1.UzvzD..6k.wzzzzTUBhta..UnzzzzOB3.txD.zzzzzHNR.06E.wzz
zzjyz/.....E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.kKRU.5PVtKNo7X9e/rN.6KPk/......
E../.Ek.l2E/....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE.E4.......................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0............/.......Uyj........kz1.......g..ns.........................
..........................UnAnAnAnArz...........................................
........kz1..........6....k.....0....EZQdBqPmt4.0x4S.65.........................
.....................MAnAnAnAnwDOaNaNaNadz1.....................................
................................................................................
..sym.........................../....E/...E.....EBLNpFqPMFYE.65.ExqR............
................................nAnAnAnAD.gaNaNaNaNqz0........zDOaNaNaNatyXaNaNa
NaNizcNaNaNaNawD...................../........0E........kz1.....................
..........................................E.....I....E....kL6x4QH3bQoV3.........
...................................................yz...................kz1.....
...wzcNaNaNaNavDOaNaNaNa7z1.....................................................
........................................................}
{Grahamsym-Spring Loaded}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

© Copyright 2014 Graham Symmons
Mandelbulb3D v1.8.9. No post processing

18th :iconmandelbulb3dteasers: challenge fav.me/d7guprq

I used HeightMap2IFS/MixPinski4/_reciprocalX3/_reciprocalX3b Julia Off DEcombinate mode

Mandelbulb3Dv18{
g.....S...U1/...w..........zYy2gWSR0.5VEhFxGVE9EXxoSORksIzXFKmgtONgtzcQ9pvFISMzj
................................HWO8uZenzz1........Y.xH.................y.2...wD
...Uz6/....2.....M.0/.....Ux7...l/....E4.....ELprLw6H7qD/..........m/dkpXm1....U
z.EnAnQD16../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDOHlk7Yh6RxH1/J7JAgXJzWIiYzDrk2jjG4WdjIw/uvXnQYjoeilpysyrCoWpG7qDRbiEK9cC
KxPfsX2/VAGLz0CGpe8nVFjDU.....2s..............sD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................E....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.D..6......61....G....U0...w.....F....8/...I1.....Sn52
...U.0...wD...kz....z1....6.1c..zzzz..UoK/nl2xvj6sM93P58izH...........k.8..k.1A.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................6U.0.....UlB.U.06......ml/.06U....
..cFH.6U.0.....UxE/U.06......SP4.06U......MpO.6U.0.....UmP0Ak.1.zzzzti1Nk.1A.wzz
zb9Fc/6U.0.....U...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffHhKOZB56WlKMXhaAic4Qb/..........
E6./.E..l2E.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI..5......................6E./2E./2U/
4MU.02E.0.........SO./....................EnAnAnAnAwz.........yD........MzXSIsuF
Vf5Zz0...........................sym....................kz1...................zD
.....................6.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1.aNqQZF5BY/..................
.......1Ak.1Ak.......YNaNaNaN8.EOaNaNaNa8.oAnAnAnA1..FnAnAnAnAwj........Uz1.....
.................g..ns..........................................................
................................/....E/...E.....T7LNXZ4QmxqMVl4Kn.ENoF1N........
..........U3............................wz1.............................Uz1.....
...wz...................................................kz1.....................
..........................................E.....I....E....kLmJqMd/bQjBKMgVpAW/..
.....................MV3..................EQxckpX0Ltz2LD8QxckJyD........kz1.....
...wz...........................................................................
........................................................}
{Grahamsym..Greywater}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Checker Stir
Made With Mandelbulb3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Deflated
Made With Mandelbulb3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Power Source
Made With Mandelbulb3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
Click in for the best viewing resolution

Mandelbulb3Dv18{
g.....x/...33...O/...2U....2QNw16hxizM6k1.OjPAyD7gYiS4q9/zXMqjW1h.wxzug7035U7kvD
................................THL/jZc7p02........Y./.................EU/2...wD
...Uz6/....M..../MU2/......TI...Y1....E3.....27Wv2fZodcD/..........c//..U22.BnAn
y.EnAnID12../2UaNaNaNaNdz0.......UvjaNaNaNaNyz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDSY4CR8xRotHhe.xfi5QVySJODD.jFMbjR3164jAgAtfx5QMhXKHSyuzdg3FjkQcDSSutYo4J
6uvFXC70n65QyCGZrN8AbZajU.....YzW.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.................o..................N4M6EL....k1.
.....Ksulz1.......kzawzzz1.U..6.P....U0...EB....m.Kt5c3.kI.F....6/....1.....SF52
...U.ydelyjeYFnz373Rz1....6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........62...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................wDU./UHQd2LOuEdFe2.fhaQmNE6gKuX.snC
Ts1i/ldYr/.OuM4OsOYmxjD.adqKeFdHahaR.6m4I6GSKdcPg/EhgaOhysJeWy4.NnRoQTVNu3sL.sxw
lDzyhZ7ex0.VF0LY...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.I.7/3k.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........kAnAnAnAn../........yDBnAnAnAn/.InAnAnAnAwz........o.EBnAnAnAn2.2.....
................................................................................
.....................2/..../....1....2IPVdLOiR460x4S..pPr/......................
.Qk0.................gNaNaNaNzyjoAnAnAnApzfNaNaNaN.wz...........................
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................6.2NaNaNaN0D.DnAnAnAnAzD................
................................................................................
................................................I....w....kIdJaQkZaPnhKOoI4S.24P
ZZ4N........................Ak.1Ak.1................./........zD........kz1.....
...wz.........zD................................................................
........Uz1........sz.........yD........Uz1..........2.....3....1....wZIjFLMoJ4.
................................4MU/............................................
..............zD................................................................
................................................................}


Thanks!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

My first entry for the 14th Mandelbulb3D Teaser

_AmazingBox, ABoxMod4d and _ScaleC4d.  Julia on.

Mandelbulb3Dv18{
g.....x/...33...M7...2U...EsCDDcZWq5.ngzHgF3yf/kQmVyEHqO1yHhaEFEqUPPzCl1Ht6Lcx/k
................................IxTwRGOk812........Y./..................o.2...wD
...Uz6/...kL..../MU2/.....k0D...J6....E3.....o6StI4cdHbD/......./K3o0Z0LDq1....Q
z.EnAnID12../2........H2.fNaNaNa/2/knAnAnAnYj.A...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDenwnEseTWtHv2jSgydsNyQ/6tUhEpoaDnlsoIq0imtf3XsVbknkIyMTG/uAY5.aDlUS4ZxYx
msnFDfU3Kr7QySUx6uQk6ZaDU.....2OF.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................aLc5E./...k1.
.....Ksulz1.......kzYwzzz1.U..6.P....61...EB....m.308c3.ki.F....A/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........M4...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gPhi0U7EgU7a9FoTu2.oQm2ooR7nueM.YXB
bYHkss6Ul/k6Ukl6SeIX2W5.a.l0a./JvKff.M029MmORFcEs/U7EgU7cNaAXB3.a.l0acvPv8Or.M02
9MG9tJpPl/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2.0....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........kAnAnAnAlwzgAnAnAng5wD................................................
................................................................................
.....................2.....3....1....2YEjVLHjF4BY/..............................
.....................AnAnAnAH1/EOaNaNaNyuzHnAnAnAnAgzCnAnAnAnTzDbNaNaNatSz1.....
................................................................................
................................0....E/...U.....TBpMVlKN1F1N.YYFH/..............
................................aNaNaNaNmzXaNaNaNaNvz...........................
.............pyD.......kpz9.......awz0........................................yD
........Uz1........sz.........yD............}

Thanks Everyone & Good Luck to All!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
Click in for the best view

This is my reply to ciokkolata - his Chain Pong 00 -76 by ciokkolata Chain Pong 00 -76

The Chain Pong members are:
:icontopas2012:   :iconjtashley45:   :iconrecycledrelatives:   :iconannakirsten:   :iconjjkiefer:   :iconmiincdesign:   :iconciokkolata:   :iconlightbulbmoon:   :iconaudre:   :iconbatjorge:

batjorge is up next as Audre is on extended leave.

Good Luck Jorge!

Formula: Amazing Surf | _Translate | _AmazingBox
A little odd those formula in that sequence but I have a fabulous excuse - it looks good! :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....u1...a6...E4....U...k1GocA41G/.bB51JnHW64ExTkEuj/jb.YhXyXuzVQwzY1rBPexM/uD
................................KVkDEorrpz1........Y./1H.......E........y.YaNatD
.....7/....n.....Mk1/....2.WA...o3....kg.....oCvmkusIanD/.......zI3I2pAnAr1....U
.7EnAnID16../2knSGrkEkZuz4oFALhoDlyj0oxxNINGoy1............8.....w1...sD...../..
.w1...kDF.VSuv2eCx95vsIUL4UIzozMIhzD2CojrBBi9KeQ5x9vdtzwmkX6z2M5Qb7JTOpDYj69/Hjm
ExH2XBQdMQUIz2xPKaFa9inDU.....IXd.........kAnAnD.M....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................Z5q5Ea....UA.
.....Ksulz1.......kzqwDU...U..6.P....I3...EB....m.np1Q3..l.F....6/...I1.....SF52
...U.8YL8yzlci6U0tZW.QAe906./c..hvim..EbG7eFT5wD6.BC4POwoz1..0.......2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0...........6U0.wDU.............o3...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.le8U08c..2E
./I/./.U.1.E./2E3l5cU08../2E.VCTU08c..2E./oUx/8cU0.E./2Ets5cU08../2E.lgTU08c..2E
./oUz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2U5....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.jR5.......................k/.MU/4.U.
..........EaNaNaNaFxzoAnAnAnAX.kNaNaNaNCL.2.......85./......Uv0k.......kh.AZNaNa
NaNSz0..........................................................................
.....................2.....3....1....w3Jm3aPnlKMoJ4.o73.........................
....06U...U..6...............k.k........................................kz1.....
...../........................................................................T0
.....c..........................B....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5..wqR............
............5...4MU/4MU/..................2........szAnAnAnAn2/EaNaNaNaNsz1.....
............EN2E................................................................
................3...........................}


See Chain Pong's gallery here: pongorama.deviantart.com/galle… at :iconpongorama:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

In honor of Ernesto Cesaro!

MB3D 1.8.2

Amazing Box and RotatedAbs formulas with julia.

Views, comments, faves and downloads are always very appreciated! :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3d 1.8.9
Minor touch up in Photoshop

Here are params:

Mandelbulb3Dv18{
g.....N....m....u1...IA....eD2n8L/qqzqWj8XeCnG1EKl1SQwgONz9kgJ14CXMzzGx.GmZ393vj
................................wTKW0J1sX.2........B.NM........E........y.2...wD
...Uz6/...U/..../MU//.....kH0...A4...2E4.....czDInkJM4oD/.U1bdsD..US4dkpXk1....U
./.kviPD12../2.zTMtnANekz.fdVdeQ.Mvj1xqz4QxW.z1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDa9BvpGyUWwXvwb/f2l85zct4ixS29PiDjTavu6oLtv9S4NDBG/9vykw8zb4vgQmD/cslYTr4
QwnEnYqckib6zisJI6NNHfjDU.....Y1..............kD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kC/20El....k1.
.....Ksulz1.....0....wzzz5.U..6......M2...EB....m....c3...UD....z....cKB...cJo5M
Sc3U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.68.Ej3fA.
.cTLkgt14.A.hE2Jv5G0.1.U......../2V0.gsSd/...........s/alwF.HWwD/.........E.2c..
2LeV..UPAI91pRzjU/...................2U.8.kzzzD............8....................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....6E2F2E.....I....A....kLGx4RVFLN1/ERmN4..........................MU/4MU/4...
.ok.1Ak.0..............................s./A......UP2./.......Uyj.......kQ.Q7....
...Yz...........................................................................
.....................M0....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6..BAk.1AU..I......U6zD2......kAzXsAnAnAnsvz.......sJ/E........0.A.....
.U94.vrAnAnAnAsD................................................................
................................}
{Titel: dwelling wide 3}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.8.1

JuliaSets, IcosohedronIFS, ABoxPlatinumB, koch_cube
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This is a great week, because next to all the bones and the almost-wires, I finally found the balls! Woohoo Of course it was another accident, but I really lóve my accidents ;)
I only wish I had some good anti-aliasing software, tried Gimp but it does not really help. This render took 12 hours in 3680x2760 and it still is horrible, even scaled down :( Well, at least you get the idea ;)

Amaziong Box, Integer Power, _rotate

Mandelbulb3Dv18{
g.....a1...m8...w.....U...U.IIANY0s/.TYKpupUeZ3ECJfckItRL.oaL06aHi79.REeYWyL.R.k
................................J2HD6mZsT/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....H0....Mk3/.....EQl1...0....E3.....I7bKiQGHAhD/.UmIrVE...i/pAnAr1.nAnY
.3U0LD0D12../2............................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDUqQtJIIrmvHZ1M0UzEatyaTr0nXRIMbDDbi227R8Auf86V/zFARWy8ok51jEjLjDTQ5bYyoM
avvTGcDH9ohwyKu9cOoO87djU.....IHxC............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................E8QwiED....k1.
.....Ksulz1.......kz.A2KM/...k1......s3....C....S....s3....F....1/...I1.....SF5Y
...U.yoPxBIEGd3KmoH7MNSrJ16.0c..mN5S..UkKZMxkayj6YqulQA8Szn...........k.8.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E122Yz
bvu...kMw3y4EI/Envn661hee.2.8OYodgf/.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.UQk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E....AU.V2.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
..........kNaNaNaN4wz...........aNaNaNaNqz1.....................................
................................................................................
.....................c..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.........................
8..............................EnAnAnAnA..A.....................................
................................................................................
................................/....E/...k.....T7pPo34RZ/......................
..........U/4M..........................I.2........3.1.......O2k................
................................................................................
............................................}
{Titel: Buoy}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                               Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}
                                                                                       
Share your parameters/find parameters to tweak at :iconm3d-parameters: 


Entry for the 23 teaser of :iconmandelbulb3dteasers: Not very original, but oh well... at least I have something ready in time :} (Almost forgot! Again! :) )

Update: I won!:iconcheerplz::iconcheerplz::iconcheerplz::iconcheerplz::iconcheerplz:
Thank you so much :heart:


Mandelbulb3Dv18{
g.....S...U1/...w.....A....E0.tifPP1.n7KiShatX5Eb3fhIF3Ycz1rZT6FtdPyz.wtZO50EMyj
................................6ZKLMjZPnz1........B./Ps................y.2...wD
...Uz6...U/......EU0/...........F/....k4.....EiLChN1zrqD/.........Uy0pAnAr1....U
yEEnAnQD12../2............................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDiMgfwCZyKxX7.dNRbsVIzwJicGS1Zdnj4B82XjjnewH1BVaTepKCz2fwPTKQTopDFOU09KFz
GxnEyej6/jkJzSZ50Y2S1PmDU.....YFS/........UaNadD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zABgsoi9PH4.........H19ChvmqY/............1EC....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1E8.........M2....R....m....c3....I....O/...cKB....SHL2
...K.W1KEyzlciszsU3YzTAe9O2.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........3Q13vXXTH1..4KoEJ3W/.vlaSIb8qC/E.c0kRScUqzP/r2Xy
Zzzz...Dx0V0kM.k.Cpe5/whH.2.SCSU39dxz4./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c..1AksWOkR4.....................
E....AU.V2E.....I....E....kLGx4RVFLNYNoPgFKOiR4......................MU/4.......
................................................................................
................................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6....................zD........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................/....E/....1....IJ4Rm3aFjl4NdtqNU.pPr71.........
..................U/4MU.0...............kz1........wz........E0k................
...wz.........zD.......U4/2.......cF./........................................zD
............................................}
{Titel: The Still}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                               Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}
                                                                                       
Share your parameters/find parameters to tweak at :iconm3d-parameters: 

From my silly Fun With Quadrat3D-series: this time with Amazing Box and Integer Power ;)
Map courtesy of :iconpoca2hontas:, thank you Martina! :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...w....2U...UTHQ.wQNL3.Dva1meKqa2E0Qs/qJG6xzHLCoZPETcwzU7ypT2ybqzD
................................59cOKrMjVz1........Y.7E9................kz1...wD
...Uz6....E51....I.3/.....EI4...x....2E3.....wWNDnQPh/pD/IkXTjsD....1pAnAr1.OaNa
/BE8QxMD12..02......................BnAnAnAnUz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDC25Jx/dLtxXRR4r4wgrKzAU600SWrWkjbbAWBUekkwvj2RETV2aIzExo6.5dPbrDyd1dJdw8
PxHFpc4AMBDSz02dHuEnJ9pDU.....I2Q.../O....EnAnoD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ELVT.E5....k1.
.....Ksulz1.......kzJxzzz1.U..6......o0...EB....7/.0662.kDUK....O/...EHA....SP5Y
...U.0aZczDM6/nzUyPwzX6dE16.0c..zrhe............6.........k..0........U.5xjQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqz./Fbf24LNyD..........E122Yz
bvu...kMw3y4EI/EStn661hee.2.8OYodgf/.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffm6X9e/rN........................
E....AU.V2U.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
..........kNaNaNaNavz...........bNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2JRVFaQVFrA2/..............................
..............................zD..........2..........1..........OaNaNaNady9.....
................................................................................
................................9.........U.....7t4RZRKNm/0IjRLNm/..............
..........U0..............................2.......UD.1..........................
................................................................................
............................................}
{Titel: We need More Bulbs!}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.