Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Organized by Artist
Mandelbulb3Dv18{
b.....k1...M7...ET...2Q...Uzg1rs/vP1.XcppZWmoY.kbHOeyNcdbw1cZmGz7uwEzQt1TCwHxq.k
................................xr2wXa2to02........Y./.........E........1/2...wD
...Uz.....UO/....sk5/....6.PR...s1...2E......cK2xMh8ajbD/..lImuD..../dkpXm1.....
/VEnAnID/2..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDuZLrrnKiTtPH8FpGSKtRy6KRUMykwYaDVJmfkTn1utPhJYTIvEgHyGWIBe8mV7aj2PmPMdh5
MtPDVYwmylAPyuO8cBQMTQbD.....8osd5............kD.M....sD0AE.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.rb.A.2U0k.k08.1.Jc.A.wV0k.E88.1.nc.A.lImuDS.....x/
.....AQxcz1.......kz/wzz..kA..6.a....w0....F....i/1S6A4.UX.E....8/...s0....ZJz56
EV5U.0...wDU.06..06U..6U.06.1c...06U............4YCpCckYcz1...........U.8.......
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6U0..6U.0...........M1.....................0c..
.02..............0....................U.8..................8....................
/6U0.....0....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kdrU4Aq.LPic4Qb/..................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UF.BnAnAnAnYzj................................................
................................................................................
....................../....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU...........zD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................7.2........../.........EBnAnAnAnYz1.....
................................................................................
...........................................6....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................../........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MY PONG WITH MY DEAR FRIEND :iconpamonk: took her pong 82 ---:> Far-Out Decoration Pong 82 by PaMonk    And now is my pong 83

No Changes  :squee: just fun with a cool set of params and shapes :)

my params here :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...M7...3....IU...ELAcC5Y....D4apNOYr/4EeF36lzmBFyHqD.0N62DfzEKFWZM7Itzj
................................VsZ8gjt10/2........A.V4V................y.YaNa/E
GVfLz6.....E/....sk5/.....kr1...8.....E2.....YRK1btmW.jD/.UBBTJEe..w.dkpXm1.gyzj
zA....cD12..0.kbrGorfehyzwth2xxeOfzDTS9FTjequz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDxQ0mx/IzrtXwQoV1d40wy6GnIOWbnRdD2c2uppJ6kvf3E75pr5aSyUw3NSaEQddjdWuaLz9U
Ou9VD2.MNdoZyCB0WoXMU.jDU.....2FW.............2E.A....sD..G.....................
.............wckpr1...sDr8Ko./Xcv9..............E1rwhvphY/9KhVG/...ChuFE/....2..
.....Ksulz1.....5.kz..6U.0.U.k5.P....61....B....60...s3...Uuzzzzd....MXz..U6ZH52
..UUaydel0A....kTeOg.f8No.U6nc..zzzz8j.U........6.6..........0........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz............0............0.......I./B....0A..UsYVU8JUyn60WCKyxIUz0U68dNM80vD
AIk03.Ak.1..BYNrrzIrz.Er/67TOyuj.U1nFmsRU/2...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.UX9e/rN....i6KPk/..............
E....6E.F2U3....I....g.....PdFKOixKOYZYFH/..opIMk/....................U1C....6U/
4M.........BnAnAnEPM.ZNaNaNaR51E.......E3.YaNaNaNa7/.1.......k1E..........2.....
..............................................zD................................
........kz1..........A.....3....B....A3QcJaQZZYFH/UFH/.RB34Q....................
.sU1.sE1BoU.02E.......MaNaNaNavjOaNaNaNatzHaNaNaNaNsz...................6.2.....
...wz.........zD........kz1........wz...................kz1........wz.........zj
................................}
{Titel: Inside the Anunaki Spaceship - Pong 83}

Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
PS CS5
Astronautswww.google.ca/url?sa=i&source=…

and www.google.ca/url?sa=i&source=…

Once again a tweak from the amazing work Modernes Wohnen by viperv6 made by my friend :iconviperv6: (THANKS FOR SHARING THE PARAMS )

Hope you like it :)


params

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w.....6...Uh2Q6HKs.7.zWFh7dSFF9Ex0FYrvAme.A/RlRTFsJ7.FvWh4XwA70k
................................60eQXJ0kE.IstHWAilXc.phJ................I/YNaNyD
...Uz6....U13....M.1/....2EH/...D2...2E3.....A4xi0iwZ3mD/..........G1dkpXm1.Xti3
//....kD12..12kAnAnAnAv2.1.......UzD........W.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDchojDhdgNwf68cKSf.Hsyep/L2cnQRljGRR/nHbYVvXe1xn9ojJ6z4yv4DNUPXgDG/xC.cuK
Lwfe6eYMPKBny0sEGH3Y4blDU.....Y/H.............kD/A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................R....k1.
.....Ksulz1.......kzd.6U.F.U..6.G....w0...UB....I..46w9..U.F....6/...I1.....SH5C
...U.0Ak.zDU.0sz....zXl7x.6.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58izH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U4....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0...yzzX32k.1A..1Akz9mHsnwF.UDn
5xDcPhdht0kaqavzaT4U.06...szzvRTsLM5.UTVRwDZyVTVR..y3qlzDw5y3q/.sLM5zfvTsLM5.UTV
RwjpzVTVR..y3qlz...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff7pKMbJK9lsWOkR4.VtWOkR4.mBINiFLN
E....Ek.l2./....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5...........................k/..U...U/
4MU........nAnAnAn.6.NaNaNaNaV.Ezzzzzzzzlz1OaNaNaNavz0.......U/E.......adlnLZ1h6
Pbjrz0..........................................................................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........IaNaNaNaJ.EsaNaNaNahzPnAnAnAng4.1.......k.E................
................................................bNaNaNaNSzXaNaNaNatyz...........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/..U.....oAnAnAnAvzHnAnAnAnAxz0.......k.kOaNaNaNavz1.....
...........................................................OaNaNaNauzeNaNaNaNyzD
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZZA....
......................k/C.......0....6....UaNaNaNatzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Wohnungen waren - jetzt ist die Raumstation -Topas2012~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D Want to wish Marcello a very Happy Birthday :iconciokkolata: hope you like this my friend :) putting this under manipulations because of the space map for the colouring layer , it was too bland as black and white :) thanking you all in advance , here is the parms 0_0 (((Happy Birthday!!))) by LOVEMAYU Kitties With Happy Birthday / For Julie by LOVEMAYU

Mandelbulb3Dv18{
g....Uk/...M7...C....2....kxcYDrFEZ0.1oplBzoEV2EGV6ifP.qszvxXZ3JMSEZzUlAZDhGzDyD
................................8C4BUKNnpz1........A.RxD................y.2...wD
...s.7/....x/.../.U0/.....kG4...k.....E4.....UgR7hbs1moD/.......nANe3dkpXm1....k
z.EnAnQD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDKaEJCqJtpwfmqGkdPaiMzGprGpzIoApDvs0GyKJhXxX8xcB73dD7z21wh9uMa/pD6UWKrW2L
DxP1bMrVVjwIz.6b3zzk03qDU.....IbT.........UaNalD/6....sD..G.....................
................./2...sD....zw1.........................................C....k1.
.....Ksulz1.......E/.wzzzX.U..6.k....M2....D....m....c3...EI....K/...Q2t....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.IHCic4Qb/......................
E....Ek2l2E.....I....s....UMj3aQYZYFH/kI..............................U1C....6U/
4MU........aNaNaNaNaz0........zDBnAnAnAnUz9...............................2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................A.....3....B....A5PdBKN3VLG4B3.Z75.........................
.sU1....0.......0............U0E..........2...............................2.....
...wz.........zD........S/oSIsuFVf5Vz.........yD........M.2.......UH./.........E
................................1....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..........................................................
..Uwz0......c53E...................wz.........zD........kz1.....................
..........................................U.....I....g....EKdtKKVtqN7NoI........
......................U1C....6..4MU/......kAnAnAnAnwzMaNaNaNaNxD................
................OaNaNaNaty1........wzcNaNaNaNawD................................
..........2.............................................}
{Titel: HappyBirthdayciokkolata}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D gone back to tweak one from my pong with batjorge :iconbatjorge: my Fancy Snail #352 Fancy Snail -Pong352 by Undead-Academy thanking you all in advance , here is the parms :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....6/...ET...2....UYh.hpGisozWX59aMObS/ElVRD6qEwHzPHrmp4cTwmzIMyfMniALwj
................................qVn1Jk/dv.2........B./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6/..MYX/....IU//....2Ug2...P4....Ei.....kN6rsmBKIjD/IUc96zDCm/VAlSIsq1....U
z.....kD12../2UaNaNaNaNaz........EwjOaNaNaN4Sz1............3.MaNav1...sD...../..
.z1...sDsKJ7ZjlrFwfG6MiRXb46zKcoF2w23Lkjwbnyqj6OTwnKuzo5Pp6/zKELhh/jHGljXUeA.qCx
AwHNjKpasdX2zSBPFzdrnwlDU.....Y/L...FE........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................Uc96zDs....k1.
.....Ksulz1.......kzjLGeS/7a.63.T/...Q3....I....D2U44Q6..U.A....H/...MZv...MJxLe
No0U.82Q80GnDDcTY2pIHaQh7e2.22nzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzv.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........s/........./..........1ookz
ZYeL...ctXjvFKyD4RbHSL6naz1.zuMMjC86.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.ke8zLxj..2E
.pK/.xTpz0.E./oFp45cU08../2E.ZXTU08c..2E./2ny/8cU0.E./2E1x5cU08../2EgDsTU08c..2E
./Ywz/8cU0.E./2E...cU0ulzz/cU0OuyzXRsigMbuJq6XKs.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....A....kLGx4RVFLN..kPgFKOiR4......................MU/4.......
...................uz...................czfNaNaNaNavz........./E................
..............................................zD................................
.....................6.....3....1....wZIjFLMoJqE.6qQ............................
4MU/.........................UxD.......KL/A......k.O.1..........................
........................kz1.....................................................
................................/....E/...E.....TN2Pd/5KNB4.hALSh/..oF1N........
..........U.............................kz1........wz.........zD........Uz1.....
...sz...........................................................................
...........................................I....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........kNaNaNaNswzozzzzzzzzvDlNaNaNaNmz1.....
..H5./......UgzD.......mS.2.....................................................
........................................................}
{Titel: Expanding}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.89 more of those RandCubes :) thanking you all in advance , here is my parms .

Mandelbulb3Dv18{
f....oq/..Et7...C....2....ESf3tJyvZxz47p57k/0m9EkT1/A/QsmzvtWNjke8PtzqWzS8vCIqwj
................................zNQ3c4/GG.2........A.REB...............UF/2...wD
...Uz6/...Ut/.../.U0/.....kN8...M.....E4......Af8nzjN.nD/.......x6ud2dkpXm1.....
./EnAnQD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDWOKyCFM4/xn5PUz3cjFIzG/8sGYtiMjD8WTYPLrXRwvFgfqOarC3zGXnwidjy9pj5II/m9n.
Fxnuvl3PSaCEzA6OGBNPZ5mjU.....o4K.............sD/6....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................A....k1.
.....m7lkz1.......E/4wzzz1.U..6.o....61...kE....U0.06s/..UEI....K/...Q2t....SH52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.M1Aic4Qb/......................
E....I.3/3E.....I....s....UMj3aQYZYFH/kI..............................U1C....6U/
4MU.......EaNaNaNaNiz0........zD........Yz9...............................2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................2.....3....B....6JMiFqEp7KNnZYFH/EMk/......................
.sU1....0.U.06U..2E..cNaNaNaNayD..........YaNaNaNaNxz.....................UaNaNa
NaNuz.........zD..........2.......wL./.......K4E........6.2........4./..........
...................wz.........../....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..........................................................
.............O3E...................wz.........zD........kz1.....................
..........................................E.....I....o....UQjxKPXlaQ7NoI........
......................U1C....6............UaNaNaNaNiz..........E................
................OaNaNaNaty1...................zD........kz1........wz..........E
...................wz................................2.....3....8....EbQVtqQaxaQ
hZYFH/..............................4MU/06U................................OaNaN
aNetz0........................................................................zD
................................................................}
{Titel: ReflectingGold}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

A tweak from Delicate Balance - Pong 491 fav.me/d79w14o from the pong series with Undead- Academy :iconundead-academy: and me. Monte Carlo render.

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....6/...ET...IA...UjVg7ooUD..PxM.r0GYN0EURF42AaIMzvT5PnDWr2oz8ict0T16fyj
................................Z3/r4SYE5.2........Y.hA................k0/IQxcuD
...Uz6/...U0.....I.1/....2EU5...h4...2Ec.....gDoh.sFDYpD/IUDnmpDbABaEdkpXq1....k
y6EnAnID12../2...........AnAnAnAnI/E........Mz1............3.....w1...sD...../..
.z1...sDKIq/iu7fVwP4MaS63b06zsQEN8Doxpkj8NlaYu3BHvfQ5kwWozR3zaOG9Wpw7Omjrpt8JFJk
Vwf58BV/B0r5z8FIqDAln.lDU.....2o....7/........kD/2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................Ik3yDj....k1.
.....Ksulz1..........U5Ss/7U..6.u0...A3...EB....g2...M4....A....H/...M3p..UG.xzO
Bs/UuU1KEWrlci6STeOgsd8Nog7.1c..cU08...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........Ik.r.kzzzD.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvzC.kCjZFsxzj/.U0.wzga/..0PJWp1Puzs/0.p4HE3zD/.........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD...........k3....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08.HDxoHvzDU08c.Axo
HDRzT/8cU0koHDxoQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCkEX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....I.//3E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UPb31.......................k/9.......
..........UNaNaNaNq0.1..........aaNaNaNaty9.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4./7qQ.sqNl.ENdF4.................
4MU/.........................R1E.......6g.A.....................................
........................................................kz1........0./..........
.....................................E/...k.....TNoPgFKOiRKGXxqQV/kN.A5.........
..........U/4M..........................................................kz1.....
...2./..........................................................................
................................................I....Y....EE0x4SKBpLdBKNi71.VB1N
......................k/........0.........EnAnAnAngxz.........yD........0.2.....
..............zDAnAnAnAnIz9.......64./.......UzD........kz1.....................
.....................................................E4....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........2nAnAnAnJzDzzzzzzzzLznAnAnA
nAn3./.......UxD.................EbN.1..........................................
................................................................}
{Titel: pearled}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D render using _invcylindrical, _reciprocalY3b and SierpHilbert from Dark-Beam's :icondark-beam: journal

I NEED HELPERSDear friends
I am looking for a set of new sample params that will be included with the next Mb3d x2, that will be a formula update + a param update.
You CAN CONTRIBUTE AND YOUR NICK will be in the param name.
Resulting images must be elegant, incisive and clean, with a stepwidth of 0.5 to min 0.3! I will be very exigent with those reqiurements!
no decombines. (ALTERNATE MODE each formula can have any number of iterations 1 to 20, leave maxiter to 60 as it's fast to render). And no weird looking images. Remember the elegance rule, fractals are not random :)
Use neutral colors. Choose a nice point of view.
I need params using those formulas:
A: MixPinski4 (or 4ex) first slot + something else
An image of this style (very rarely used despite its versatility!):

B: invcylindical + (repeat from) reciprocal(x y or z) 3b + sierphilbert NO OTHER FORMULAS ALLOWED
(you can still vary number of iters of SierpHilbert, effect drastically change!)

Mandelbulb3Dv18{
g....Ux2..UsC...w....IU...U7XaiDVPLrz4iaqT7eM55EzSHwuQPo8zPbUFOVwwlxzwDvTgBgSLxj
................................fX..F3Fr./2........Y.tYG/.......aNaNaNatK/2...wD
...Uz6....UDj.../Q.1/....2UDp...k/...2ED.....sZpT0mOUciD/Q....../f2V1dkpXm1.PKJ8
//U0LD8D12..0..........wz.................................U0/....y1...sD...../..
.zXaNadDrjOrAxkl1wH6QlNpnU31zOLa6PvwjxdDeEBHaXHYEvfCcrnwMPZkyOCSlgJix2lDYgTBeIFF
AwPeARbrkvv.zi6/ZD/KJ9hjU.....I9M2..A41.......kD/2....sD/.G.....................
.............oAnAtXaNatD....zw1.........................................A....k1.
.....Ksulz1.......kz.Mglq/EN....M/...2/....G....m.....5....F....6/...Upm....SFz0
...U.0EOWOgl4Pbl.YacqNglq/6.22nzzzSi..EbG7eFT5wj6gw313Kdvz9..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0..........AEkB.Mglq/..mgvJjy9azsFjbjWTlo.k.EQ0iIhHvzP.2c..
zzzz............K....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.isS4Ezz/cU08.oKfM.tzDU08c.UAm
r/IzT/8cU0Ul4P5EQs5cU08.AnwS./bTU08c.E9hX/2ly/8cU0Ul4P5EMw5cU08.7bgR.lqTU08c.EAl
l/2kz/8cU0.jwm4E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU2V2U.....I.........kLdtaRXZ5Pdt4NmZqMVl4......................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....2....wZQZBKOk7rPX34PNBXM........................
KM/..................kpX0LD8QZ.EGVf53iSImznyzzzzzzTzzcNaNaNaNauD................
................................................................................
................................1....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/........NaNaNaNa6.YNaNaNaN4yzAnAnAnAngxD........kz1.....
.....................................................................NaNaNaNaFzD
............................................}
{Titel: nursing room}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

2nd entry for the Mandelbulb Teaser group:iconmandelbulb3dteasers: 15th Mandelbulb3D Teaser!Rules for the 15th teaser : by Jorge :iconbatjorge: winner of 14th Teaser :iconmandelbulb3dteasers:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15th Teaser Rules:-
ASurf + 2 _ads in any order
Lighting, maps & Julia are optional.
As Asurf is one of the commonly used formulae participants pls. try to get something unique or
different from the regular Asurf fractals...:confused:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Please submit your deviations in the  "15th Teaser" folder here http://mandelbulb3dteasers.deviantart.com/gallery/47968744
Each participant can submit 2 deviations.
Last date of submission - 25th February 2014
General Teaser Rules:-
---------------------
1. All submissions should be original, i.e., you should start from scratch. No tweaking allowed.
2. If it is necessary, you can use a Background picture, like sky etc... provided, it should

Mandelbulb 3D 189. _RotateC, Amazing Surf and _Transform

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....50...w....26...UagDv5T/0xzWIFvScFJi/Ez/siZOoXsz99SLxncGJ/.R.sOZJey.xj
................................sCP7JvAFB.2........B./..........nAnAnAnIG/2...wD
...Uz6....kI3.../Q.1/....2.O/...72....Ef.....gJDSfE.eDoD/QE7EeoD...G0pAnAx1.....
.7EnAnYD12../2kAnAnAnAnQzCzzzzzzTa5jnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDyoBIBrpK.x1uKiNn4LLIzU7rNJQViDnDdYjEqRoPzw93DJmKFq34zenXXH7.w6pDVeJpnzYL
ExH6zitltXiEz0KR26AADYnDU.....Y52...G4........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAtXNaNyD....zw1...................................U0RSBEX....k1.
.....Ksulz1.....6yzz.wzzz5.X....t....M2...kJ....m....c3...UD....5/...cKB....SF5U
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........BEUFtrLfb/..5bbn6590.v/EPlQgH2/E/YxTx0pOYzH.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2E.....I....A....kLGx4RVFLN1/...............................MU/4.......
................................................................................
................................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........AnAnAnAnYzD........UzXNaNaNaNavz.......UX/E.......EW.2.....
..E..fNaNaNaN4tD................................................................
................................/....E/....0....TFZQVtqQaxaQh/..................
................3IE/0...................cz1..........cNaNaNaN4xj................
...................................wz...........................................
............................................}
{Titel: psilocybe roots}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9x1

This artwork is copyright Charles Kunkle Jr., and may not be used for any purpose without expressed permission.Parameters may be used for tweaking or learning purposes without prior permission, but please send a link so I can fav your tweaks!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...cD...2....ksaZrc37KfzymeqJWY367EJN5rsG8DtwXz3aF0v8T0.5d2k5lVCv.E
........................................kz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6...........M.0/.....UT1...V4....E3......rlZbMAujnD/.........US1dkpXm1....6
//EnAnQD12../2kAnAnAnAHxzAnAnAnAnAzjaNaNaNaNoz9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDEh/iov3Tlx1..........yj3ipU3amdjShXkxx9RGuXqBBvFjxfOzEc1/zvU5OqDBRHxVgKu
JuXwSHOk1ScNz0ZtoJoPzeqDU.....Yj2.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................h....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1......h....61...UB....m....c3...Uzzzzzl....cKB...UivbH
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...nc..zzzz...........U6.........E...........k.8.kXWF1.
..........6.....................ZMl3/Ap20/..V8n2Z6Uzzs/JEbuuc5/E/kTmE9IWzzP.4c..
1GNd..EbG7eFT5tD.W0dRIRSkz9..........YF68.EW7xVX.ApKQUUTuz18kRdIp0byz..kKTKW1q/k
/QV0.AsIbs6.kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E../.6E.F2k/....I....c....EHZtqNZ7rA.w4Sm.UQ..............................U/4MU/
4Mk.1.....Uzzzzzzzzuz.........zD........kz1........2./..........................
................................................................................
.....................I.....3....A....2IPVdLOiRaEjVbA............................
.Q..4MU/....BAk......oAnAnAnAL.EbNaNaNaNA.QNaNaNaN4yz...........................
..............yD..............................zD................................
................................}
{Titel: simple elegance - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9x1

more playing abut with trans-koch

This artwork is copyright Charles Kunkle Jr., and may not be used for any purpose without expressed permission.Parameters may be used for tweaking or learning purposes without prior permission, but please send a link so I can fav your tweaks!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...8....2....EQc5QCYgw6.DTgzTIwmU4EU7m7Mdsb1xPtvFYO9UQ5.pAp2x3EoT/k
........................................kznXUTkltZMc./..................y.2...wD
...Uz6.....7.....Q/0/...........B/....E3......rlZbMAujnD/.EFec3E..US1dkpXm1....c
/3EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDEh/iov3Tlx1..........yj3ipU3amdjQcxXqT9zNu1IXpiGO1LLzsEQouczsyqDB4mtF0X5
6uH3iqJYyXvPzKe7pVYqkppDU.....Yd1...s5........sD.6....sD.AG.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ELQ19E6....k1.
.....Ksulz1.......kz.IPdl/EP.Y3.80...M0...EI....f....M0...U3....k....cKB...Uivbf
...U.KNagmjYOy8zOJ1MwjW2F...1s..HXhq...........U6s41pmERLzH...........k/t.EPHV1.
..........6.2RiGMQZxz0..........YMMC.2E./...akyAPyRdzu/Z.RmCU4zj/QNXYSFu5.Q.4c..
1GNd..EbG7eFT5tD.W0dRIRSkz9..........gF68.EW7xVX.ApKQUUTuz18kRdIp0byz..kKTKW1q/k
1QV0.AsIbs6.kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...8cU0.cU08c4nUMW74.U08cUWQ4U08c..8c
U0eifgoG9/.cU08chYXfiu8.U08cUKrFMV3K..8cU0enGtefi0.cU08cDvpJLR3.U08cUCiOrSvh..8c
U08YrRqNb/.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E../.AU.V2E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................CaNaNaNaFz9............................6./2.....
..U6./.......O2kvCSrRrRrnz9OaNaNaNaxz........C/EoAnAnAnA..A.....................
.....................I.....3....D....UINdR4OopIMk7HG4B3.........................
02E./2E./MU/46U./2U.........2.7E..............................zj........6.2.....
...0.Nf53iSIsuvj.....................................................tAnAnAnAnwD
aNaNaNaNaz1.....................0....E/...k1....CJqRBJaPbJaQmYYFH/..............
............Cs....U.....0MU/4...aNaNaNatP.ABnAnAnA5vzcNaNaNaN4yj................
..............zD........kz1........................................2./..........
.....................sAnAnAnAnwD............}
{Titel: pumping station 9 - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.2

ok, not sure if this one was worth it or not, a FOUR DAY render!

it looks pretty cool... but not sure if four days is worth the result...

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Thanks for any and all favs in advance, as I may not be able to thank everyone individually. If you really want a personal response, try leaving a comment, as I do try to reply to all comments if possible.

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...fB...Y/...26...UN8cK8M3Tyz4KpJLuL2v.ELvWZY3baLy1xIhrQjC0xzYFmrp0QPXzj
................................pPpmN9GnA/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz............M.0/....6kZ3...J2....E2.....60dAQIcJwhD/.........US1dkpXm1....6
//EnAnQD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDEtSO5SMEGwnvRJBpFuKyy.X.OxdCgvhjPd09ouDRysXYoy43dHdxycOohF5uK8lDQDIYmS9Z
uv1qfr98dTL2zaSUeHHarIjD......oA30............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD......29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......R....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1UL..6......Y1....D....e1...k1....F....8/...cKB....Sl5A
...U.qFG9yzb2zzz....z1....66.6nzWSeb...wQOr9PExj46gJ7KDgdz1...........02Q.kFrA0.
.Ak5eP./cz1.1wVu4E.uz0..........U6mFzfoEX0..R8Zc4xRkzuVPAI91pRxD/.........E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E6./0A....E.....I....E....kL4x4PYZaPbZYPaZ5.....................................
...................3./.......E/E........I.2........3./..........................
................................................................................
.....................E.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAn..E........kz1........wz........./E................
........................................................I.2........2./..........
................................2....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5...................AnAnAnAnqz1......../.1........zD........sz1.....
...sz...........................................................................
................................fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                               Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}
                                                                                       
Share your parameters/find parameters to tweak at :iconm3d-parameters: 

From my silly Fun With Quadrat3D-series: this time with Amazing Box and Integer Power ;)
Map courtesy of :iconpoca2hontas:, thank you Martina! :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...w....2U...UTHQ.wQNL3.Dva1meKqa2E0Qs/qJG6xzHLCoZPETcwzU7ypT2ybqzD
................................59cOKrMjVz1........Y.7E9................kz1...wD
...Uz6....E51....I.3/.....EI4...x....2E3.....wWNDnQPh/pD/IkXTjsD....1pAnAr1.OaNa
/BE8QxMD12..02......................BnAnAnAnUz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDC25Jx/dLtxXRR4r4wgrKzAU600SWrWkjbbAWBUekkwvj2RETV2aIzExo6.5dPbrDyd1dJdw8
PxHFpc4AMBDSz02dHuEnJ9pDU.....I2Q.../O....EnAnoD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ELVT.E5....k1.
.....Ksulz1.......kzJxzzz1.U..6......o0...EB....7/.0662.kDUK....O/...EHA....SP5Y
...U.0aZczDM6/nzUyPwzX6dE16.0c..zrhe............6.........k..0........U.5xjQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqz./Fbf24LNyD..........E122Yz
bvu...kMw3y4EI/EStn661hee.2.8OYodgf/.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffm6X9e/rN........................
E....AU.V2U.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
..........kNaNaNaNavz...........bNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2JRVFaQVFrA2/..............................
..............................zD..........2..........1..........OaNaNaNady9.....
................................................................................
................................9.........U.....7t4RZRKNm/0IjRLNm/..............
..........U0..............................2.......UD.1..........................
................................................................................
............................................}
{Titel: We need More Bulbs!}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                               Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}
                                                                                       
Share your parameters/find parameters to tweak at :iconm3d-parameters: 


Entry for the 23 teaser of :iconmandelbulb3dteasers: Not very original, but oh well... at least I have something ready in time :} (Almost forgot! Again! :) )

Update: I won!:iconcheerplz::iconcheerplz::iconcheerplz::iconcheerplz::iconcheerplz:
Thank you so much :heart:


Mandelbulb3Dv18{
g.....S...U1/...w.....A....E0.tifPP1.n7KiShatX5Eb3fhIF3Ycz1rZT6FtdPyz.wtZO50EMyj
................................6ZKLMjZPnz1........B./Ps................y.2...wD
...Uz6...U/......EU0/...........F/....k4.....EiLChN1zrqD/.........Uy0pAnAr1....U
yEEnAnQD12../2............................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDiMgfwCZyKxX7.dNRbsVIzwJicGS1Zdnj4B82XjjnewH1BVaTepKCz2fwPTKQTopDFOU09KFz
GxnEyej6/jkJzSZ50Y2S1PmDU.....YFS/........UaNadD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zABgsoi9PH4.........H19ChvmqY/............1EC....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1E8.........M2....R....m....c3....I....O/...cKB....SHL2
...K.W1KEyzlciszsU3YzTAe9O2.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........3Q13vXXTH1..4KoEJ3W/.vlaSIb8qC/E.c0kRScUqzP/r2Xy
Zzzz...Dx0V0kM.k.Cpe5/whH.2.SCSU39dxz4./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c..1AksWOkR4.....................
E....AU.V2E.....I....E....kLGx4RVFLNYNoPgFKOiR4......................MU/4.......
................................................................................
................................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6....................zD........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................/....E/....1....IJ4Rm3aFjl4NdtqNU.pPr71.........
..................U/4MU.0...............kz1........wz........E0k................
...wz.........zD.......U4/2.......cF./........................................zD
............................................}
{Titel: The Still}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                              Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}

Another bulb for in your Christmas tree ;)                                                                                       

Also entry for the Winter Contest at :iconlove-of-creation: Contest of winter:snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake:[Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake]

[Snowflake][Snowflake]The contest of winter includes everything that relates to winter, including Christmas party[Snowflake][Snowflake]
[Snowflake][Snowflake]All designs are welcome[Snowflake][Snowflake]
[Snowflake][Snowflake]you have the right to post 2 entry per person[Snowflake][Snowflake]
                                     
[Snowflake][Snowflake]For the result I will proceed by category[Snowflake][Snowflake]
[Snowflake]:snowfla


Basic parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...w.....U...UGJZIJn5G..feyVVVIDs2EZAREKVpcdznquoNSze0rzkdAYjxEM4wj
................................wf1PqAuwzz1........A.Ng.................y.2...wD
...Uz6....k0.....I.1/.....EC6...e.....E2.....kcNsakvx6pD/I.........G0dkpXm1....E
./EnAnID12../2......................BnAnAnAncz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnYDqW96p3gPcwHgOaxActiGzKapb.ngLToj5wdYVz8VtwXmugX0eoDFzGcMP5p/ufoDf3StVu7o
ExPV/53zOKPCzufTR397SSmDU.....2b3...V3........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................7....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.Z1...61...EB....U0...s/...kD....1/...2JB..E.wFj.
...U.0aZczDM6/nz5MV9zzjuC16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.I.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD/.........E.2c..
rncF.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E../.6E.F2k.....7....U....EEZVLOjt461/EPWBpI37nQh/......................06...6U.
...................3./........zD...................wz.........0E........kz1.....
................................................................................
.....................2.....3....3....2JRVFaQVFrA2/..............................
..............................zD..........2.......EK.1..........................
................................................................................
................................}
{Titel: FWQ3D AexionC II}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbub3D v1.8.9

thnx for looking :) , and maybe faving , it is greatly appreciated!!

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...1.....6...kfnopaW7T/.bgppT2SAV9EuXzMsyXwJyHlYi6uGWxTzwwZ.baCpnzj
................................eWQMgTrSD.2dq208Fzf0.hS.................I/YNaNyD
...Uz6....UJ.....MU0/....2kO2...H....2E3.....MEg8Y3Y18nD/..........m0dkpXm1.O2Zw
z.EnAngD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD9Sdw55rUmwX/vmVtif2byuQa8c1yl/gD9OAdN466UuvoZXU7vC8Azo8VbdD.w.mDY9PvCA9J
.vfEoWmo0k16zaVy0W7bX0nDU.....2p/.............sD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................1....k1.
.....Ksulz1.......kzzwDU...U..6.P....M2...EC....m..06c3..U.F....6/...I1.....SH5A
...U.W1KEyzlcisz....z16U.06.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........M0...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzD.1Ak..2E
./IzT/Ak.1.E./2EQs5pIHB../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cW3qMfVX9e/rN....................
E....AU.V2k.....I....g.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................pAnAnAnA1z9.......CI.1..........................
...../......kO2EevK2F2F2lyfaNaNaNaNvzMaNaNaNalzD................................
.....................2.....3....6....EINXxqEp7KN7NoI............................
.sU1....0............AnAnAnAnAxD........cz1........qz.........wDBnAnAnAnqzHNaNaN
aNapz.........zDvFVf53iSIy1.....................................................
................................0....E/...k0....b7LNZhKG4B3.spmQtpKG4B3.........
............Cs...6U.0MU/4.......OaNaNaNaFz1.......U2.NnAnAnAnAxDnAnAnAnAtz1.....
...yz0........zD........6.A........wz........UzD.......M9/A.......cJ.1..........
............................................}
{Titel: InkaPortal}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:iconi-s-weeklydeviations: at :iconinspiration-showroom: fav.me/d7e15fq
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

My 2nd entry for the teaser nr.15 from the MB3DTeaser group , mandelbulb3dteasers.deviantart…

i used here: _Sin4Dplus - Amazing Surf - _ScaleC4d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
my params:

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...2.....U...kFkmtGzKT0.PXF9E8s3CAExdfo.TqYV.AeCvdxQ4g4.Hbz/Bmb1q/E
................................EGh00.L6KzXgwDySN8eL.Zc................EU/2....E
...Uz6....EF7....Q.0/....2.a0...N.....E3.....A6m0VPKKdoD/QUG.39D...m0dkpXk1.NL05
.BUaNadD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDbBTeAMNJexXpDvgrGt40zsdMdwyL.iiDWYbLRMpq6wf4Etam89qNzgd.NI.FrUpDHQfNDqOU
YvnGvQGkTR1KzaagGUTXXRqDU.....20//..Ks........kD02....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................O5/ED2....k1.
.....Ksulz1.......kzSwzzz1.U..6.P....M/...kC....7/iy1Y3.En.F....6/...I1.....SFb1
...U.06..wDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz............6YCpCckYcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../EU0.wzzz1...........Y/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....AU.V2E.....I....I....kLHZaPoE2QgJrQ.IaQ....................................
..................Uyz........U.E..........UaNaNaNaNezYNaNaNaNayj................
................................................................................
.....................A0....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........AnAnAnAnQ/E........Uz9.......65./.......2/E.......ct.2.....
..c5.xzzzzzzzzxD................................................................
................................/....E/...U.....TBpMVlKN1F1N....................
................................uAnAnAnAny9........qz0..........................
................................................................................
............................................}
{Titel: teaser15e}

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MB3D

thnx for looking :) , it is greatly appreciated

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbub3D v1.8.9

thnx for looking :) , and maybe faving , it is greatly appreciated!!

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...w.....6...U273q7uMN7.ru7q3b40CAEBLMaJmkAb.A/FkgtaO57.Nsvm4f7L/0k
................................Fbp/bW.OqzHstHWAilXc.l30................I/YNaNyD
...Uz6.....O.....M.1/....2UG/...h2...2E3.....ADQeCbL1coD/M.........m0dkpXm1.CtiZ
./....kD12..02kAnAnAnAv2.1.......UzD........W.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDyYfUdWA5IvvbjA84YzJFz8dGS52VaqnjCTXNa87k7xXQEk9WHCQ2z4v1cK.ZhRlDy893hFxL
RwPP8zduG3JDzubTxi5QgIoDU.....oz/...U2........kD.A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................V....k1.
.....Ksulz1.......kzi.6U.J.U..6.R....w0...UB....I.xY/w9..U.F....6/...I1.....SH5C
...U.0Ak.zDU.0sz....zXl7x.6.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58izH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........s....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U4....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0...yzzhB/k.1A..1AkzTk7snwF.UDn
5xjf0hdht0kaqavzMq3U.06...szzvkPsLM5.UTVRwz4qVTVR..y3qlzPh5y3q/.sLM5zrgTsLM5.UTV
RwTxzVTVR..y3qlz...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.Y4ObFrQn.mMj/LSVtWOkR4.mBINiFLN
E....Ek.l2./....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5...........................k/..U.....
..........EaNaNaNa36.NaNaNaNaV.Ezzzzzzzzlz1OaNaNaNavz0.......U/E.......adlnLZ1h6
Pbjrz0..........................................................................
.....................E.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........oAnAnAnAH.EOaNaNaN4L.QnAnAnAng4.1.......k.E................
................................................bNaNaNaNSzXaNaNaNatyz...........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/........oAnAnAnAvzHnAnAnAnAxz0.......k.kOaNaNaNavz1.....
...........................................................OaNaNaNauzeNaNaNaNyzD
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZZA....
..........................................UaNaNaNatzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: modernes wohnen}
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:iconi-s-weeklydeviations: at :iconinspiration-showroom: fav.me/d7buwgy
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

My first entry for the 14th Mandelbulb3D Teaser

_AmazingBox, ABoxMod4d and _ScaleC4d.  Julia on.

Mandelbulb3Dv18{
g.....x/...33...M7...2U...EsCDDcZWq5.ngzHgF3yf/kQmVyEHqO1yHhaEFEqUPPzCl1Ht6Lcx/k
................................IxTwRGOk812........Y./..................o.2...wD
...Uz6/...kL..../MU2/.....k0D...J6....E3.....o6StI4cdHbD/......./K3o0Z0LDq1....Q
z.EnAnID12../2........H2.fNaNaNa/2/knAnAnAnYj.A...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDenwnEseTWtHv2jSgydsNyQ/6tUhEpoaDnlsoIq0imtf3XsVbknkIyMTG/uAY5.aDlUS4ZxYx
msnFDfU3Kr7QySUx6uQk6ZaDU.....2OF.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................aLc5E./...k1.
.....Ksulz1.......kzYwzzz1.U..6.P....61...EB....m.308c3.ki.F....A/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........M4...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gPhi0U7EgU7a9FoTu2.oQm2ooR7nueM.YXB
bYHkss6Ul/k6Ukl6SeIX2W5.a.l0a./JvKff.M029MmORFcEs/U7EgU7cNaAXB3.a.l0acvPv8Or.M02
9MG9tJpPl/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2.0....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........kAnAnAnAlwzgAnAnAng5wD................................................
................................................................................
.....................2.....3....1....2YEjVLHjF4BY/..............................
.....................AnAnAnAH1/EOaNaNaNyuzHnAnAnAnAgzCnAnAnAnTzDbNaNaNatSz1.....
................................................................................
................................0....E/...U.....TBpMVlKN1F1N.YYFH/..............
................................aNaNaNaNmzXaNaNaNaNvz...........................
.............pyD.......kpz9.......awz0........................................yD
........Uz1........sz.........yD............}

Thanks Everyone & Good Luck to All!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

I nearly missed the pong dead-line!
Everyone knows the scoop on the Chain Pong?  See the: Gallery Folder & Details

Chain Pong members are:

:iconaudre: :iconmiincdesign: :iconlightbulbmoon: :iconrecycledrelatives: :iconbatjorge: :iconjjkiefer: :iconjtashley45: :iconciokkolata: :iconannakirsten: :icontopas2012:

And recycledrelatives is up next!

The original params are courtesy of: CMDRCHAOS

The parameters to this work are:
Mandelbulb3Dv18{
g.....x/..UT2...61....U...U8vePs.e45.b8mXzew1CAEkpOd3Fa1PzH.aBL50.gwzcJvy6plFh/k
................................5ztTCVome.2........Y.FIt.......E........3/oAnAzD
.....7/...Ex0....M.2/....2kAK...W1...2kj......A4K2a4WHlD/M........U81pAnAr1....U
z.kX0LLD12..02EM7xWXEmxlz4thyFRDc2xjAGpOZdIX2.2............8.....y1...sD...../..
.wHnAnQDQiCMx29Fru1EHWLXx4C7ze6xT/0.jGfjQ7O93uKDbvffqsR1k0YhyyRdNP4yIHmD1ExWqDDp
YwfLcvcG4LQhyCC/NkUC1RijU.....YO7...H5........kD.E...UgE/.G.....................
.............oAnAv1...sD....z2iCNtZ/............VfHKSNEXF5ChPNkO7n4AvyAEQ....UA.
.....Ksulz1.......kzHxzzz1.U..6.P....61...EB....m.5X4c3.Em.F....6/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzoWTxzznEh/6.1c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........U3...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gPhi0U7EgU7a9FoTu2.oQm2ooR7nueM.YXB
bYHkss6Ul/k6Ukl6SeIX2W5.a.l0a./JvKff.M029MmORFcEs/U7EgU7cNaAXB3.a.l0acvPv8Or.M02
9MG9tJpPl/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
.................UfxzOaNaNaNa7yjNaNaNaNimz1.....................................
................................................................................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/kPr/......................
.....MU/4MU/4........YnAnAnAD9.EaNaNaNaNmzXNaNaNaNalz.........zD.......Uqz1.....
...yz...................................................gznNaNaNaN4wz...........
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.mpKRg34.H/..............
..........U./2E./.......................kznAnAnAnARA.1........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........kb......Centtageaudr................}

Click in for the best viewing resolution - Thanks for taking a look!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
Click in to view at the best resolution

This is my pong reply to :iconrecycledrelatives: recycledrelatives intricate Daily Details and Confidences -- Pong 37 by recycledrelatives Daily Details and Confidences -- Pong 37

Check out all the entries of our Pong in our Pongorama gallery - here: Team Mysterious Ways Gallery Folder - :iconpongorama:

Mandelbulb3Dv18{
g.....x/..Ul2...T/....U....bE71IBu0..b5/ruO3h10EWkr1/KF1Pz1c.yVVyD/izc3RHoPPE..k
................................5omvB7ksj/2........Y.732...............EH/YaNatD
....z6....UK.....ME1/....2Ux7...95....E3.....s73A2BFA4hD/..........c./....2....U
z.kX0LLD12../2kAnAnAnAn..dNaNaNat/1knAnAnAngi.A...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kD9Wwn6Jk5xun8bev/QqTYyq6pXa4VOzgD66JLJEhLBu1MYog.d6LoyGCPIOoLfddjOrKD3jIs
DvHA8KtPNc2ayE0X4n2SrmfjU.....I39.............sD.2....sD..G..6nlesWJTdxDwj2tiou/
Hy1/wfahLz0..rAnAt1...sD....zw1.................l.................UQ8MSEo....k1.
.....Ksulz1.....1.kzFxzzz1EV.66......Q7...EB....0/qu8U1..S.F....6/...61.....S152
..ELxxdelyjeYFnzTeOgzf8Nos5.1c..z19g..EOf5nlcsxj6IsffaWeYz1...........k.8..obq5.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0...........6U0.wTpe0...........g0...................E/2kkz
zzzz..EV7pKYYgzj.AeyukUJrz1.3B8qJht4.5./8.kzzzD............6....................
/EU0.wzzz1...................................wTpz0.gOyc7rJlzyy7.LSdZag68Tzzr.k3O
QN0StEfia0ESwJLCeHoMqx2.TFaKaYWJHCNY.Q2G5BWtRBqRb/EByQ1Bsa4k.1A.vhrSak7Q.1Ak.2HA
lM0Qv/Ak.1EpKPh7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.AnAic4Qb/UBhAKActWOkR4.........
E../.AU2V6k.....I....g.....GVlaNDB4Ro24.s/UQ................................Ak.1
Ak.1......EnAnAnAngyz...................Uz1........yz.........yD................
................................................................................
.....................M.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S.65.........................
.Q...................YNaNaNaH3zDOaNaNaNaG.gnAnAnAnOwz...........................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.m/..............
............5g..................B.....EhM.YaNaNaNaNvzkAnAnAjDL3E................
................................................................................
............................................}

While they might confess, no moth I ever knew was truly repentant...  Always right back into the flames
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2013 Graham Symmons
Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9 www.fractalforums.com/index.ph… No postwork

11th Mandelbulb3D Teaser :iconmandelbulb3dteasers: fav.me/d6oyaow using rules set by Jens :iconviperv6:
Using ABoxSphereOffset4d/Hopf4D/Beth2422Julia off
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2013 GrahamSymmons
My entry to :iconinspirationstation1: Holes themed contest. [link]

Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9 [link] No postwork
ABoxMod1/_reciprocalX2/CrossBiFold/_SinY/_LogX
Started from my Bowl With A Hole [link] and ended here

Mandelbulb3Dv18{
g....si....x/...S.....U...E1hvuJlE7rzqOB.vaZoM0E9xrkoiF3QzP8Rh1AyGy1.NDK3BovdVzD
................................dOmlUyjBzz1........Y.NM........E........kz1...wD
...Uz6/...U4.....M.3/......05...K0....E4.....wXf4urbaTpD/.......Mg3mzckpXm1/Sd1.
//EnAnQD16../2UaNaNaNaNxzcNaNaNaNaxDOaNaNaNady1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDpOWW/6RWrwXxDkwOfNjJzyO666g3oVmDu7PVMqb8Kx1aM/rPuqTCzYuUpDOMDWnD4jCQdyru
uwfopYsHPhG3zoh/yyTFZPpDU.....2w/.............sD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F....k1.
.....Ksulz1.......kzW....U...s5......A3.........U0wt5w...Vk3....G/...M43....Sv52
...UX.....................6.2c..zzzz.c/Fbf24LNyD6.Dbqxm4Iz1..........2./8.kzzzD.
IUNAT2kY6z1.3yuedc8tz6........../6U0.wzzz1...........20...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1.U.06U2K.k.1A..1Ak.np0.06U..6U
.0sK/hdht0kaqaPiIM4U.06..1Ak.1fP.1Ak..Ak.1ADm/Ak.1EG7ZIGlH5U.06.nAnAnsZR.06U..6U
.0MMw/Ak.1.k.1Ak...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.MLNiZaPb/mQfZb9Wp4Q............
E../.I.//3E.....I....Q....EE0x4SBx4Nl..B.E5...........................k/........
...................../....................2.....................................
....................................re.g.................kz1....................
.....................2.....3..../....wZQZBKOk7rPX34PM71.........................
.......1Ak.1Ak.......MaNaNaNaNyD................................................
...................................sym..........................................
................................0....E/....1....17rPnBbEdNoPgF4.................
................4MU/4MU/..................2........wz...................kz9.....
....................g...ns.........................................wz........U.E
..........................................U/....I....I....kLHZaPN/..............
.....................6E./2E.Ak.1Ak.1...............wz...................kz1.....
...wz...........................................................................
.....................................................2.....3....2....w3HjR4K....
..............................................................zD................
...wzQujJgc0zK.E................................................................
................................................................}
{Grahamsym}

Please give credit when using params! :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2014 Graham Symmons
Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9. No post processing

1920 x 1080

16th :iconmandelbulb3dteasers: challenge  fav.me/d78rfyp

I used HeightMap2IFS/transform2IFS

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...I.....U....2Cnt5zH0/.DGMO7T1c83ENxp4MGn32.QUQt5ur8uYz8rbTKbjw7zD
........................................kz1........A.d8.................y.2...wD
...Uz6.....n.....M.1/.....UX3...F.....E3.....omEQgisq6oD/M.........G1dkpXm1.....
//EnAnQD12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDrWlCWoS8mvnze/MXuOXMzuFNMlYTCWhjm5JbDSC88xHDnVfZtUJeyIVM/bpwz1qDnVUrPmwz
Uxv4h9qpaUmwyC8liZXiccoDU.....Ia5.............sD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................7....k1.
.....Ksulz1.......kz.......U..6.P....w2...EB....x/.........F....8/...I1.....Sl52
...U.0........6...........6.0Amzzzzz...UCW0tRhyj66gJ7KDgdz1...........k.QtzzzzD.
.A72QifFjz9.H0/bvOovz.........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0........E..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...........reg......................6U..kzzPuznw.../..JyTZzff71GIY.wDg
zzjbr..E...jLDvpF8oi....zvgnzvzGdO4O.wTpezTpO/6...kzTzvzS.rN.sA.fTxzzDdSzPed.wDn
arxvzxzKP/kzCvwz...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffmJaQic4Qb/......................
E....6E.F2E.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI.........................6E./2E./2U/
4MU.02E.0..........G./...........g..ns.............wzqAnAnAnAnwDNaNaNaNa7z1iSIsu
FVfbz...................................................kz1...................zD
.....................2.....3....7....EbQVtqQaxaQh7HG4B3.........................
....4MU/06U..................UzDnAnAnAnAbz9........kz0..........................
........................kz9.....................................................
................................}
{Emergence-Grahamsym}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.8.2

Just messin with a couple of the new formulas. TotoricalIFS/Hexgrid2IFS


Mandelbulb3Dv18{
b....UW0..kg3...0....2U...klG/60yoNzzSaqmAG8N28ESVAeTLYi0.w2GrCYgInzzQjZRjyY7Wtj
................................GmW3JE33..2........A.h2................U4/2...wD
..........kf7.../M.1/......a/...G.....k4.....cFCHcih2fnD/.kffztDC3Zw0l9RHk1.KzTU
z.EnAnID16../..........wz................................2.u1....y1...sD...../..
.zHnAnQD71YUz2bsmvHuWsCbXG1jyGZLva9Bx1pjxDxqR4oFDxXa6QLMspcCzoiH.vRyl0jD8RYvJ1.X
uwXUM02ZPVoHzGMy5Qm3.6iD.....5Ymx.........EnAngD.2....sD/2E.....................
.............ckpXm1...sD....z.rb15.2UCQ.k0uk/.Jc15.wVCQ.E8uk/.nc15UrTg0E0....2..
.....AQxcz1.......kq.kn3.UkE.I4.d....M/...EI....S....o....E5....e....U1A...UiOrH
...TFmqQnB/PnBb4xUG5Q.....A.oc..eCNT............4Eot8VlJ4z1.IZdsy8lWz0U/8..IHF3.
.odIWOorVy9.qIU1bNlyz...........UEn6zvLJ1/..mIqp.taszs/alwF.HWzj.gM3ZaYq1z9.oc..
sxOa...........UBhZW/J1Xnz1..........ck7A.ER.Cv/.QpzWaumkzX5Y/mbPjYwz..UnK8Dio/E
8QX0.M4SNKA.q/.........U..........6rbFsG8.A..UubN0.cU08wUmUMW74.U08ckfL4f0eZ..8c
U0jBfgoG9/.cU08w.WXhiS8.U08ck1eFMV3K..8cU0DkER9fa0.cU08wDxpJLR3.U08ckDTPyOvf..8c
U0TIxRqNb/.cU08w...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c43aPY3aPbxqJEtWOkR4.kR4.glqLWZrL
E6...A....E.....I....o....kQkVKNmJKG4B3...............................U1C.U1Dwk1
06E./.....kgNaNaNaNxzIaNaNaNaazD.....................wzzzzzzTw.E........kz1.....
...wz.........zD..............................zD........kz1........wz0..........
.....................2.....3....7....ErPoxaQdBKMgZYFH/..........................
.........6...................czD........U.2.................../E................
...wz0........zj........kz1........sz...........................................
................................/....E/...U0....cJ4SoRaQdFaA7NoI.A3.............
............Cs....U.4MU/........LD8QxckJZznAnAnAngY3./.......E/E................
........................kz1.....................................................
...........................................Lenord.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.8.9

Mandelbulb3Dv18{
g....Uv0..kZ4.../....2I...EwH1wwchUrzO5f7ddJwtzDbwNnmPMXvzvb.p1Sese..DMMP63MV5xj
................................UF.ZldoIn.2........Y.NLu.......E.......U//2...wD
...Uz6/...El/.../M.3/...........B6...2k0.....cU4JluSBBkD/.EYE97E1UmO1dkpXm1....h
./EnAnID12U./2........U..BnAnAnAnAvD.....................UX0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDwVZqP/xBVunYKRax9L/6zUy3fXWKwTejnJnDJWLsUvvKlSt5IsgdyON7apByA.mjjIjaIzD1
UwvFGhJbz1gcyQqjICNpT1iDU....5ohN/............oD.U....sD/MG.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................EHsGE8/....x/
.....Ksulz1.......kz.6680.UC.U4.c....Y....UQ....i..........C....z....Inz...UJE5I
...U.0ubTy8D1FIgzEX97/....../c..zzzz..kuvBTuCfuj6gySnbineyX...........E.8.klLS4.
.sM93P58iz9.eLISw7kxz0..........16U0.wzzzrG..0.......s/U..........6.......k.0e..
ySb3h2.USUAH8h.k.0cuya.e0.A..KhTQAxpzk..XwTR5e6..6vR.RCE5.A8N0YX73f..1k9xc10f3wj
.6UAzL8fh0.............wQOr9PE.E..............8cU0.cU08cee0cU08.U08cUGJJU08c..8c
U08mx/8cU0.cU08cQs5cU08.U08cU0bTU08c..8cU08ly/8cU0.cU08cMw5cU08.U08cUmqTU08c..8c
U08kz/8cU0.cU08c...cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08c................................
E6...I../FE.....I....o....kIkVKNmJKG4B3...............................U1C.U1BoE1
06E./......KnAnAnA1szIaNaNaNatzDeNaNaNaNOz1.......Q2.ZNaNaNaVO/E........kz1.....
...wz.........zD..............................zD........kz1BnAnAnAPqz...........
.....................2.....3....2....wpEZl4RdBKHjFKN.sqNl.ENdF4.................
.......1Ak.1Ak................zjnAnAnAnAXz1.............................kz1.....
...oz.........yD................................................................
................................4....E/...k1....BZ4SEZaPnhKOoI4S................
.................k.1Ak.1A.......xzzzzzzznzX........wz.........zD........Uz1.....
...sz.............................cJ./..........................................
...........................................6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ....
......................k/9..........................wz...........9nAnAnAXiz1.....
................................................................................
.....................................................2.....3....8....oINiRKNmB1.
plKM..pPr/...........................MU/4MU/4........U/......UzD........kz1.....
...wz.........zD................................................................
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.8.2

Mandelbulb3Dv18{
b....UW0..kh3...ET...2A...UOxqGuJCohzQyrBXPyl6zDfHmUc8Dfxzfd8DcOhVPyzWM7BsYl3ywD
................................udQcezwcr.2........B./.........E........./2...wD
...Uz.....ES7.../s.1/....6kZ5...hA...2kC.....Mh8QlY3p6kD/.UKjMsD..6p0Nua2h1....I
./EnAnID16../2k7BnAnAnaxzCnAnAnAH.zDnAnAnAn.lz1............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDbK8UTe9fMu9M3as0Kpl3zmG//i.fgCcDS.ElOYAJXvPr2BoCL1BTyaYQQozxwPljeToyTjCz
KwnOdCbhU3Nay8PQW4hTIBij.....3Yg70............oD4U....sD/2E.....................
.............oAnAt1...sD......rb15.2UCQ.k0uk/.Jc15.wVCQ.E8uk/.nc15.IkJwDG0...2..
.....AQxcz1.....zzzz.UL85UUP.Y5.a....21...ER....p....E0...k2....S....YX1..EiJL5I
c22U.ydelWbeYFH8GtG55......6Kc..2JoH...osMgdlHzD4UNAT2kY6zH...........U38.U9oY2.
.AL9s6JkUz9.fjrwdvgqz4...........EW0.UZNq/..2RiGMQZhzuVAZRBEi7yj/gM3ZaYq1z9.2c..
1GNd..EbG7eFT5uD.Ck5eP./cz9..........cF68.kdNJ0C.MrKQUUTuz16yRdIp0byz.kTKTKW1q/k
VQV0.AsIb...kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...6E..EHVMFHs9lzwa5.cxo7cVpBPvxr.g5P
Dhb5Lt6Ul/kF.VnFjWqz9T7.B3W3BVMSUSH7.oI6Koo7v/uBZ.EHVMFHol5crI0.B3W3B7WTUSH7.oI6
KoYJy/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUVhIOiR4NjpK91xKPZR3Iic4Qb/U9e/rN
E6...6....E.....I....o....kQkVKNmJKG4B3...............................U1C.U1Dwk1
06E./.....EWNaNaNaNhzEnAnAnAn6.EmAnAnAnAXzf.......I1.tzzzzzzr0/E........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0..........
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........IaNaNaNY2zDiyzzzzzz/yfaNaNaNaPyz..................6t.A.....
..E5.1..........................................................................
......Eedvwthdg7fu...UXqm0n/....}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3D.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3D.
Full view recommended :-)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.