Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Organized by Artist
Mandelbulb3Dv18{
b.....k1...M7...ET...2Q...Uzg1rs/vP1.XcppZWmoY.kbHOeyNcdbw1cZmGz7uwEzQt1TCwHxq.k
................................xr2wXa2to02........Y./.........E........1/2...wD
...Uz.....UO/....sk5/....6.PR...s1...2E......cK2xMh8ajbD/..lImuD..../dkpXm1.....
/VEnAnID/2..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDuZLrrnKiTtPH8FpGSKtRy6KRUMykwYaDVJmfkTn1utPhJYTIvEgHyGWIBe8mV7aj2PmPMdh5
MtPDVYwmylAPyuO8cBQMTQbD.....8osd5............kD.M....sD0AE.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.rb.A.2U0k.k08.1.Jc.A.wV0k.E88.1.nc.A.lImuDS.....x/
.....AQxcz1.......kz/wzz..kA..6.a....w0....F....i/1S6A4.UX.E....8/...s0....ZJz56
EV5U.0...wDU.06..06U..6U.06.1c...06U............4YCpCckYcz1...........U.8.......
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6U0..6U.0...........M1.....................0c..
.02..............0....................U.8..................8....................
/6U0.....0....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kdrU4Aq.LPic4Qb/..................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UF.BnAnAnAnYzj................................................
................................................................................
....................../....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU...........zD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................7.2........../.........EBnAnAnAnYz1.....
................................................................................
...........................................6....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................../........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
PS CS5
Astronautswww.google.ca/url?sa=i&source=…

and www.google.ca/url?sa=i&source=…

Once again a tweak from the amazing work Modernes Wohnen by viperv6 made by my friend :iconviperv6: (THANKS FOR SHARING THE PARAMS )

Hope you like it :)


params

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w.....6...Uh2Q6HKs.7.zWFh7dSFF9Ex0FYrvAme.A/RlRTFsJ7.FvWh4XwA70k
................................60eQXJ0kE.IstHWAilXc.phJ................I/YNaNyD
...Uz6....U13....M.1/....2EH/...D2...2E3.....A4xi0iwZ3mD/..........G1dkpXm1.Xti3
//....kD12..12kAnAnAnAv2.1.......UzD........W.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDchojDhdgNwf68cKSf.Hsyep/L2cnQRljGRR/nHbYVvXe1xn9ojJ6z4yv4DNUPXgDG/xC.cuK
Lwfe6eYMPKBny0sEGH3Y4blDU.....Y/H.............kD/A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................R....k1.
.....Ksulz1.......kzd.6U.F.U..6.G....w0...UB....I..46w9..U.F....6/...I1.....SH5C
...U.0Ak.zDU.0sz....zXl7x.6.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58izH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U4....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0...yzzX32k.1A..1Akz9mHsnwF.UDn
5xDcPhdht0kaqavzaT4U.06...szzvRTsLM5.UTVRwDZyVTVR..y3qlzDw5y3q/.sLM5zfvTsLM5.UTV
RwjpzVTVR..y3qlz...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff7pKMbJK9lsWOkR4.VtWOkR4.mBINiFLN
E....Ek.l2./....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5...........................k/..U...U/
4MU........nAnAnAn.6.NaNaNaNaV.Ezzzzzzzzlz1OaNaNaNavz0.......U/E.......adlnLZ1h6
Pbjrz0..........................................................................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........IaNaNaNaJ.EsaNaNaNahzPnAnAnAng4.1.......k.E................
................................................bNaNaNaNSzXaNaNaNatyz...........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/..U.....oAnAnAnAvzHnAnAnAnAxz0.......k.kOaNaNaNavz1.....
...........................................................OaNaNaNauzeNaNaNaNyzD
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZZA....
......................k/C.......0....6....UaNaNaNatzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Wohnungen waren - jetzt ist die Raumstation -Topas2012~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Formulas used - ABoxPlatinumB/ CrossBiFold/ _reciprocalX3b

Alternate mode...

hope you like it :)

thanks for all :)

my parameters


Mandelbulb3Dv18{
g.....U5...sE...w....2....ka5Lt3V607.rLJcMMEYT/kmstgT6VL/yHD/PZqWu7Tzax8FqMS3E0k
................................bYxyp2COE/2........Y.VVH/...............y.2...wD
...Uz6/........./M.0/.....kGA...g1....E3.....6mm2vBS05hD/..........G0dkpXm1.....
./....kD12..4..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD/7107Nq/.uniouRVbTOoyGHjWQHqPqdjQurYWbAHFv9/YQjK7DBXyeu4KrcBAxeDsNRtr8Or
juPFn60SjClay6aQQmPOt2hjU.....Ybx4............sD.A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................d....k1.
.....Ksulz1.......kzj..Uz1dT..6......61....C....U0.06w3..U.F....6/...I1.....Snz9
...U.06U.yDM6/nz.06UzTLU606.0c..TxpL..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8..U.06.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz8...........EU0..6U.0...........I/...........6.......E.2c..
.................0...................2./8.kzzzD...........k0....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffpAX9Wp4Q........................
E....AU.V2E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.kAnAnAnAX1.dNaNaNaNayD........I.2.....................................
...................................../..........................................
.....................2.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N............................
.....MU/4MU/4.................zD..............................zj................
........................................................kz1........0./..........
................................/....E/..../....T7LNXZ4QmxqMVl4Kn64.............
..........U3K...................lpX0LD8QZzHQxckpX0Ltz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: COMPUTER DREAM UNIVERSE - Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D My pong with batjorge :iconbatjorge: his 887 Surreal Kingdoms Surreal  Kingdoms - pong887 by batjorge is now my 888 looks like it was stitched together X_X thanking you all in advance , here is the parms 0_0 one change made , replaced Polyfolding with _folding1 :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...IE..6VmYc6w07bxz0hA6NNMjY0E.FAPGFHMHzXR9F3boN4tz4MlSUrDoGvD
................................MPgD6M/Z3.2........B.VF.........OaNaNaN4s.2...sD
...Uz6/..s3t5.../I.1/....2k67...Q7...2E4.....kTtbY.s0gmD/I......QRBz2lSIsq1.....
.JU0LDGD12..02EnAnAnAnAnz.........wjOaNaNaNaty9............8.....y1...sD...../..
.z1...sDHcWYFmG4Vw12N4/wpZsJzWxukqB8j1njxjORwmvNIxnTDvTzxrjyymZf0B6t8ZoDI9/2lRKw
6xPHQKIZ9IiAzCLpU5YBrDpDU.....I0G/..jY1..2UaNalD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................QCnwD8/....x/
.....Ksulz1.........COues/7U..6.k1...E6...EB....S3/r0s8..O.A....H/...E3p..UG.ZbG
Bs/U.OrSBNrlcisSqhLHBdvYkd26okZzzzSi..kr03fV5G.E6MpAJ4.D6.I..........2k.8.kXWF1.
.Ak5eP./cz1.5T51vojwz............6k6zzzga/..0PJWp1PuzM20.p4HE3zD/.........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.ucXCEzz/cU08.cXCu.tSB2qMj.UCu
c1YIuw8gL0.ucXCEc.oqPjB../2E./nFU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU2V2k.....I....A....kLGx4RVFLN1/kPiZYFH/.......................MU/4.......
.......................................kM/A.....................................
..............................................yD................................
.....................2.....3..../....wZFjl4NdtqNl.kQtp4.aN4.dF4.................
...............................E..........EnAnAnAnArz0..........................
........................oz1.....................................................
................................Y/...E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........9nAnAnAXmzHnAnAnAnIoz.zzzzzzz6yD........C.2.....
..uB.1......UD2k................................................................
............................................}
{Titel: Patches-Pong888}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D already tweaking from the pong ha ha , this one is from my Crusty Curly 522 with Jorge Crusty Curly-Pong522 by Undead-Academy thanking you all in advance  here is the parns 0_0

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1....7...ET...26...UfZjGK18qtzOuUmmXQK2/EWMLP03oK4zn6bxqxZUSbzmfHUZwqIquj
................................KxxHJeHAK.2........B./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6/..MId0....I.1/....2ky4...45....Ei.....2zbKL/b1dlD/IUc96zDe1ewBlSIsq1.....
./U0LDOD12..02kAnAnAnAnwzCnAnAnAnAtDOaNaNaN4Kz1............3.MaNav1...sD...../..
.zHnAnQDt5P3XXcRvwPHW2b1WSSCzCJzLAT8htnDtcj4nzf9KwPSRp0ahiEEz41TZFBu12ojGzdg4nKm
1xXPw5Sai2gBzKUoSHkcM/nDU.....2/X...9R........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................Uc96zDq....k1.
.....Ksulz1.......kz.IGeS/NY.63.P/...Q3...kD....D2...M4....A....H/...MZv...MJxLe
No0U.82Q80GnDDcTY2pIHaQh7e2.22nzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........s/........./..........1ookz
ZYeL...ctXjvFKyD4RbHSL6naz1.zuMMjC86.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.ke8zLxj..2E
.pK/.xTpz0.E./oFp45cU08../2E.ZXTU08c..2E./2ny/8cU0.E./2E1x5cU08../2EgDsTU08c..2E
./Ywz/8cU0.E./2E...cU0ulzz/cU0OuyzXRsigMbuJq6XKs.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....A....kLGx4RVFLN..kPgFKOiR4......................MU/4.......
...................yz...................i.gNaNaNaNavz........./E................
..............................................zD................................
.....................2.....3....7....w3HdtqEjpaMdtKN1VLSu/......................
.....................cNaNaNaNavD........................................kz1.....
...................................wz...........................................
................................/....E/...E.....TN2Pd/5KNB4.hALSh/..oF1N........
..........U.............................kz1........wz.........zD........Uz1.....
...sz...........................................................................
...........................................I....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........kNaNaNaNswzozzzzzzzzvDYaNaNaNavz1.....
..H5./......Q40k......UIk.2.....................................................
........................................................}
{Titel: BigHead}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D gone back to tweak one from my pong with batjorge :iconbatjorge: my Fancy Snail #352 Fancy Snail -Pong352 by Undead-Academy thanking you all in advance , here is the parms :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....6/...ET...2....UYh.hpGisozWX59aMObS/ElVRD6qEwHzPHrmp4cTwmzIMyfMniALwj
................................qVn1Jk/dv.2........B./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6/..MYX/....IU//....2Ug2...P4....Ei.....kN6rsmBKIjD/IUc96zDCm/VAlSIsq1....U
z.....kD12../2UaNaNaNaNaz........EwjOaNaNaN4Sz1............3.MaNav1...sD...../..
.z1...sDsKJ7ZjlrFwfG6MiRXb46zKcoF2w23Lkjwbnyqj6OTwnKuzo5Pp6/zKELhh/jHGljXUeA.qCx
AwHNjKpasdX2zSBPFzdrnwlDU.....Y/L...FE........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................Uc96zDs....k1.
.....Ksulz1.......kzjLGeS/7a.63.T/...Q3....I....D2U44Q6..U.A....H/...MZv...MJxLe
No0U.82Q80GnDDcTY2pIHaQh7e2.22nzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzv.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........s/........./..........1ookz
ZYeL...ctXjvFKyD4RbHSL6naz1.zuMMjC86.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.ke8zLxj..2E
.pK/.xTpz0.E./oFp45cU08../2E.ZXTU08c..2E./2ny/8cU0.E./2E1x5cU08../2EgDsTU08c..2E
./Ywz/8cU0.E./2E...cU0ulzz/cU0OuyzXRsigMbuJq6XKs.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....A....kLGx4RVFLN..kPgFKOiR4......................MU/4.......
...................uz...................czfNaNaNaNavz........./E................
..............................................zD................................
.....................6.....3....1....wZIjFLMoJqE.6qQ............................
4MU/.........................UxD.......KL/A......k.O.1..........................
........................kz1.....................................................
................................/....E/...E.....TN2Pd/5KNB4.hALSh/..oF1N........
..........U.............................kz1........wz.........zD........Uz1.....
...sz...........................................................................
...........................................I....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........kNaNaNaNswzozzzzzzzzvDlNaNaNaNmz1.....
..H5./......UgzD.......mS.2.....................................................
........................................................}
{Titel: Expanding}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

2nd entry for the Mandelbulb Teaser group:iconmandelbulb3dteasers: 15th Mandelbulb3D Teaser!Rules for the 15th teaser : by Jorge :iconbatjorge: winner of 14th Teaser :iconmandelbulb3dteasers:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15th Teaser Rules:-
ASurf + 2 _ads in any order
Lighting, maps & Julia are optional.
As Asurf is one of the commonly used formulae participants pls. try to get something unique or
different from the regular Asurf fractals...:confused:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Please submit your deviations in the  "15th Teaser" folder here http://mandelbulb3dteasers.deviantart.com/gallery/47968744
Each participant can submit 2 deviations.
Last date of submission - 25th February 2014
General Teaser Rules:-
---------------------
1. All submissions should be original, i.e., you should start from scratch. No tweaking allowed.
2. If it is necessary, you can use a Background picture, like sky etc... provided, it should

Mandelbulb 3D 189. _RotateC, Amazing Surf and _Transform

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....50...w....26...UagDv5T/0xzWIFvScFJi/Ez/siZOoXsz99SLxncGJ/.R.sOZJey.xj
................................sCP7JvAFB.2........B./..........nAnAnAnIG/2...wD
...Uz6....kI3.../Q.1/....2.O/...72....Ef.....gJDSfE.eDoD/QE7EeoD...G0pAnAx1.....
.7EnAnYD12../2kAnAnAnAnQzCzzzzzzTa5jnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDyoBIBrpK.x1uKiNn4LLIzU7rNJQViDnDdYjEqRoPzw93DJmKFq34zenXXH7.w6pDVeJpnzYL
ExH6zitltXiEz0KR26AADYnDU.....Y52...G4........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAtXNaNyD....zw1...................................U0RSBEX....k1.
.....Ksulz1.....6yzz.wzzz5.X....t....M2...kJ....m....c3...UD....5/...cKB....SF5U
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........BEUFtrLfb/..5bbn6590.v/EPlQgH2/E/YxTx0pOYzH.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2E.....I....A....kLGx4RVFLN1/...............................MU/4.......
................................................................................
................................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........AnAnAnAnYzD........UzXNaNaNaNavz.......UX/E.......EW.2.....
..E..fNaNaNaN4tD................................................................
................................/....E/....0....TFZQVtqQaxaQh/..................
................3IE/0...................cz1..........cNaNaNaN4xj................
...................................wz...........................................
............................................}
{Titel: psilocybe roots}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

My reply to LightBulbMoon's A Fabulous Excuse A Fabulous Excuse by LightBulbMoon in our Chainpong from :iconpongorama:
Just some dumb faces :rofl:

The Chain Pong members are:
:icontopas2012:   :iconjtashley45:   :iconrecycledrelatives:   :iconannakirsten:   :iconjjkiefer:   :iconmiincdesign:   :iconciokkolata:   :iconlightbulbmoon:   :iconaudre:   :iconbatjorge:

I'm closing this round so :icontopas2012: is the next in beginning again.
We started with parameters from CMDRCHAOS :iconcmdrchaos:
Formula sequence: AmazingSurf, _Translate and AmazingBox
Mandelbulb 3D 189

Mandelbulb3Dv18{
g....ET...k2/...E4....U...UQQu5zYJ2/.nIYMsYg8o3E8Yo8W0.Kp.Adr0AbRA6C.paMROzPItzD
................................oF9GxLSNez1........Y./1H.......E.......k0/YaNatD
.....7/...k1.....Qk1/....2.K9...h6....kg.....keHz4dHmIrD/Q......yH3o0pAnAr1.....
z6EnAnID16../2knSGrkEkZuz4oFALhoDlyj0oxxNINGoy1............8.....w1...sD...../..
.w1...kDm2mbUzLrexvzwHT5RlXPzS1wt2q2ZZpjZAhTFEIYdxnvGMCufQNPzepWMXNvR/qD..t/G2IW
YxfDUWik9OPBz2K2HkqMy7rDU.....Ym0...L2....kAnAnD.M....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kTelvDv....UA.
.....Ksulz1.......kzqwDU...U..6.l/...I3...EB....m.np1I2..i.F....6/...E2.....SF52
...U.8YL8yzlci6U0tZW.QAe906./c..hvim..EbG7eFT5wD6.BC4POwoz1..0.......2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0...........6U0.wDU.............o3...................E.2c..
zzzz............n0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.le8U08c..2E
./I/./.U.1.E./2E3l5cU08../2E.VCTU08c..2E./oUx/8cU0.E./2Ets5cU08../2E.lgTU08c..2E
./oUz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2U5....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.jR5.......................k/.MU/4.U.
.ok.1.....kzzzzzzzrwzcNaNaNaNawDmAnAnAnQ5.2.......85./......U90k.......cp.AZNaNa
NaNSz0..........................................................................
.....................2.....3....1....w3Jm3aPnlKMoJ4.o73.........................
....06U.06U..........6nAnAnAno/E..........UNaNaNaNi3./..................kz1.....
...../........................................................................T0
.....c..........................B....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5..wqR............
............5.U/4M..0...........nAnAnAnArz1........szAnAnAnAn2/EaNaNaNaNsz1.....
............EN2E................................................................
................3...........................}
{Titel: hanselgretel}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

A tweak from Delicate Balance - Pong 491 fav.me/d79w14o from the pong series with Undead- Academy :iconundead-academy: and me. Monte Carlo render.

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....6/...ET...IA...UjVg7ooUD..PxM.r0GYN0EURF42AaIMzvT5PnDWr2oz8ict0T16fyj
................................Z3/r4SYE5.2........Y.hA................k0/IQxcuD
...Uz6/...U0.....I.1/....2EU5...h4...2Ec.....gDoh.sFDYpD/IUDnmpDbABaEdkpXq1....k
y6EnAnID12../2...........AnAnAnAnI/E........Mz1............3.....w1...sD...../..
.z1...sDKIq/iu7fVwP4MaS63b06zsQEN8Doxpkj8NlaYu3BHvfQ5kwWozR3zaOG9Wpw7Omjrpt8JFJk
Vwf58BV/B0r5z8FIqDAln.lDU.....2o....7/........kD/2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................Ik3yDj....k1.
.....Ksulz1..........U5Ss/7U..6.u0...A3...EB....g2...M4....A....H/...M3p..UG.xzO
Bs/UuU1KEWrlci6STeOgsd8Nog7.1c..cU08...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........Ik.r.kzzzD.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvzC.kCjZFsxzj/.U0.wzga/..0PJWp1Puzs/0.p4HE3zD/.........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD...........k3....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08.HDxoHvzDU08c.Axo
HDRzT/8cU0koHDxoQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCkEX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....I.//3E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UPb31.......................k/9.......
..........UNaNaNaNq0.1..........aaNaNaNaty9.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4./7qQ.sqNl.ENdF4.................
4MU/.........................R1E.......6g.A.....................................
........................................................kz1........0./..........
.....................................E/...k.....TNoPgFKOiRKGXxqQV/kN.A5.........
..........U/4M..........................................................kz1.....
...2./..........................................................................
................................................I....Y....EE0x4SKBpLdBKNi71.VB1N
......................k/........0.........EnAnAnAngxz.........yD........0.2.....
..............zDAnAnAnAnIz9.......64./.......UzD........kz1.....................
.....................................................E4....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........2nAnAnAnJzDzzzzzzzzLznAnAnA
nAn3./.......UxD.................EbN.1..........................................
................................................................}
{Titel: pearled}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9x1

This artwork is copyright Charles Kunkle Jr., and may not be used for any purpose without expressed permission.Parameters may be used for tweaking or learning purposes without prior permission, but please send a link so I can fav your tweaks!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...cD...2....ksaZrc37KfzymeqJWY367EJN5rsG8DtwXz3aF0v8T0.5d2k5lVCv.E
........................................kz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6...........M.0/.....UT1...V4....E3......rlZbMAujnD/.........US1dkpXm1....6
//EnAnQD12../2kAnAnAnAHxzAnAnAnAnAzjaNaNaNaNoz9...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDEh/iov3Tlx1..........yj3ipU3amdjShXkxx9RGuXqBBvFjxfOzEc1/zvU5OqDBRHxVgKu
JuXwSHOk1ScNz0ZtoJoPzeqDU.....Yj2.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................h....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1......h....61...UB....m....c3...Uzzzzzl....cKB...UivbH
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...nc..zzzz...........U6.........E...........k.8.kXWF1.
..........6.....................ZMl3/Ap20/..V8n2Z6Uzzs/JEbuuc5/E/kTmE9IWzzP.4c..
1GNd..EbG7eFT5tD.W0dRIRSkz9..........YF68.EW7xVX.ApKQUUTuz18kRdIp0byz..kKTKW1q/k
/QV0.AsIbs6.kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E../.6E.F2k/....I....c....EHZtqNZ7rA.w4Sm.UQ..............................U/4MU/
4Mk.1.....Uzzzzzzzzuz.........zD........kz1........2./..........................
................................................................................
.....................I.....3....A....2IPVdLOiRaEjVbA............................
.Q..4MU/....BAk......oAnAnAnAL.EbNaNaNaNA.QNaNaNaN4yz...........................
..............yD..............................zD................................
................................}
{Titel: simple elegance - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9x1

more playing abut with trans-koch

This artwork is copyright Charles Kunkle Jr., and may not be used for any purpose without expressed permission.Parameters may be used for tweaking or learning purposes without prior permission, but please send a link so I can fav your tweaks!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...8....2....EQc5QCYgw6.DTgzTIwmU4EU7m7Mdsb1xPtvFYO9UQ5.pAp2x3EoT/k
........................................kznXUTkltZMc./..................y.2...wD
...Uz6.....7.....Q/0/...........B/....E3......rlZbMAujnD/.EFec3E..US1dkpXm1....c
/3EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDEh/iov3Tlx1..........yj3ipU3amdjQcxXqT9zNu1IXpiGO1LLzsEQouczsyqDB4mtF0X5
6uH3iqJYyXvPzKe7pVYqkppDU.....Yd1...s5........sD.6....sD.AG.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ELQ19E6....k1.
.....Ksulz1.......kz.IPdl/EP.Y3.80...M0...EI....f....M0...U3....k....cKB...Uivbf
...U.KNagmjYOy8zOJ1MwjW2F...1s..HXhq...........U6s41pmERLzH...........k/t.EPHV1.
..........6.2RiGMQZxz0..........YMMC.2E./...akyAPyRdzu/Z.RmCU4zj/QNXYSFu5.Q.4c..
1GNd..EbG7eFT5tD.W0dRIRSkz9..........gF68.EW7xVX.ApKQUUTuz18kRdIp0byz..kKTKW1q/k
1QV0.AsIbs6.kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...8cU0.cU08c4nUMW74.U08cUWQ4U08c..8c
U0eifgoG9/.cU08chYXfiu8.U08cUKrFMV3K..8cU0enGtefi0.cU08cDvpJLR3.U08cUCiOrSvh..8c
U08YrRqNb/.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E../.AU.V2E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................CaNaNaNaFz9............................6./2.....
..U6./.......O2kvCSrRrRrnz9OaNaNaNaxz........C/EoAnAnAnA..A.....................
.....................I.....3....D....UINdR4OopIMk7HG4B3.........................
02E./2E./MU/46U./2U.........2.7E..............................zj........6.2.....
...0.Nf53iSIsuvj.....................................................tAnAnAnAnwD
aNaNaNaNaz1.....................0....E/...k1....CJqRBJaPbJaQmYYFH/..............
............Cs....U.....0MU/4...aNaNaNatP.ABnAnAnA5vzcNaNaNaN4yj................
..............zD........kz1........................................2./..........
.....................sAnAnAnAnwD............}
{Titel: pumping station 9 - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9

Just fooling about with that new random cube formula... (yes, had to jump on the bandwagon)

It didn't come out quite as i wished, but I figured I would upload it anyway...

You might be surprised to know there's no V-Light in this, it's all just a strange (happy) accident of normal Dynamic Fog...

This art is copyright Charles Kunkle Jr. (aka fraterchaos) and may not be used without express permission!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...c....2....E.ww.zmFY2.9oG5I7UD6AExRlOunxEFwP.y55PPcIyzSsz/unJHIyj
........................................kzH9AREPE/cM./..................y.2...wD
...Uz6........../M.0/.....UH/...Q.....E3......rlZbMAujnD/.UdWRmD..US1dkpXk1....6
/3....kD12../..........wz................................UU0.....y1...sD...../..
.z1...sDEh/iov3Tlx1..........wj3ipU3amdjuRGH5M5wOu1KtII2LmwJzMGQ7Y.Fl/rDnV1A.nkT
1uHQ8ea0235QzWz64xkZATpDU.....2A7.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.....................................Ei59vDa....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.7.U4.L....E2....D..........1....F....6/...cqm....S15I
...U.qFG9Crb2zTR8YV9r/E.2.6.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujzH..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................Ei..UvNPcveeWMW74.yRiibHJJw7td..XR
SvBmxhddH0UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.61CkULAk61Bic4Qb/..............
E../.AU2V2E.....I....g....UIVt4N1JbMZBLG4B3...........................U1C....6..
06U...............Uxz........czD........Yz1.....................bNaNaNaN0.2.....
...wz........E/E.......EU/2.......CN./.........E................................
.....................M.....3....9....6qPmRKG4B3.................................
.sU1....0MU/4........oAnAnAnAL.EnAnAnAnAzz1nAnAnAnAvz......................Y0LD8
Qx27./.......................................C1E................................
................................/....E/...k/....BJaPbJaQloGG4B3.................
................4MU/............aNaNaNaNiz1........wz.........zD........Uz1.....
.......................EV.2.....................................................
............................................}
{Titel: the borg take manhattan - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbub3D v1.8.9

thnx for looking :) , and maybe faving , it is greatly appreciated!!

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...1.....6...kfnopaW7T/.bgppT2SAV9EuXzMsyXwJyHlYi6uGWxTzwwZ.baCpnzj
................................eWQMgTrSD.2dq208Fzf0.hS.................I/YNaNyD
...Uz6....UJ.....MU0/....2kO2...H....2E3.....MEg8Y3Y18nD/..........m0dkpXm1.O2Zw
z.EnAngD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD9Sdw55rUmwX/vmVtif2byuQa8c1yl/gD9OAdN466UuvoZXU7vC8Azo8VbdD.w.mDY9PvCA9J
.vfEoWmo0k16zaVy0W7bX0nDU.....2p/.............sD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................1....k1.
.....Ksulz1.......kzzwDU...U..6.P....M2...EC....m..06c3..U.F....6/...I1.....SH5A
...U.W1KEyzlcisz....z16U.06.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........M0...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzD.1Ak..2E
./IzT/Ak.1.E./2EQs5pIHB../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cW3qMfVX9e/rN....................
E....AU.V2k.....I....g.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................pAnAnAnA1z9.......CI.1..........................
...../......kO2EevK2F2F2lyfaNaNaNaNvzMaNaNaNalzD................................
.....................2.....3....6....EINXxqEp7KN7NoI............................
.sU1....0............AnAnAnAnAxD........cz1........qz.........wDBnAnAnAnqzHNaNaN
aNapz.........zDvFVf53iSIy1.....................................................
................................0....E/...k0....b7LNZhKG4B3.spmQtpKG4B3.........
............Cs...6U.0MU/4.......OaNaNaNaFz1.......U2.NnAnAnAnAxDnAnAnAnAtz1.....
...yz0........zD........6.A........wz........UzD.......M9/A.......cJ.1..........
............................................}
{Titel: InkaPortal}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:iconi-s-weeklydeviations: at :iconinspiration-showroom: fav.me/d7e15fq
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

My 2nd entry for the teaser nr.15 from the MB3DTeaser group , mandelbulb3dteasers.deviantart…

i used here: _Sin4Dplus - Amazing Surf - _ScaleC4d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
my params:

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...2.....U...kFkmtGzKT0.PXF9E8s3CAExdfo.TqYV.AeCvdxQ4g4.Hbz/Bmb1q/E
................................EGh00.L6KzXgwDySN8eL.Zc................EU/2....E
...Uz6....EF7....Q.0/....2.a0...N.....E3.....A6m0VPKKdoD/QUG.39D...m0dkpXk1.NL05
.BUaNadD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDbBTeAMNJexXpDvgrGt40zsdMdwyL.iiDWYbLRMpq6wf4Etam89qNzgd.NI.FrUpDHQfNDqOU
YvnGvQGkTR1KzaagGUTXXRqDU.....20//..Ks........kD02....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................O5/ED2....k1.
.....Ksulz1.......kzSwzzz1.U..6.P....M/...kC....7/iy1Y3.En.F....6/...I1.....SFb1
...U.06..wDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz............6YCpCckYcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../EU0.wzzz1...........Y/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....AU.V2E.....I....I....kLHZaPoE2QgJrQ.IaQ....................................
..................Uyz........U.E..........UaNaNaNaNezYNaNaNaNayj................
................................................................................
.....................A0....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........AnAnAnAnQ/E........Uz9.......65./.......2/E.......ct.2.....
..c5.xzzzzzzzzxD................................................................
................................/....E/...U.....TBpMVlKN1F1N....................
................................uAnAnAnAny9........qz0..........................
................................................................................
............................................}
{Titel: teaser15e}

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MB3D

thnx for looking :) , it is greatly appreciated

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D , in back Jwildfire , titel add in ps

thnx for looking :)

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

My paras:

Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...w.....E...EOY.wPQBEzzKXO9In26CAEUYEprIEbY.25GihLjtzjzMZ93pKca7zD
................................m/4kebxapz1........Y./..................6.2...wD
...Uz.........../M.0/......s/...X2....E3.....Il7bVm8tfoD/..........G0dkpXm1.....
//....kD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDc9ttuwPNGxvGeQV6H52FzaoZpxR9h1pjl8zwdRPiHxngTu.5QDiEzG1R0FTNHyojeYcTVT9g
qtnnyFoo2KmJz0gWqI5imioD......2w0.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbo..2UG1.k08B..Jco..wVG1.E88B..nco.......o....k1.
.....AQxcz1.......kzTwzzz1.U..6.P....M2...EB....m0.06c3..U.F....6/...I1.....SH52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD4oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........g....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.k.1wzUw.k.1A..06UzbZ5U08c..Ak
.zzUh.Ak.1.U.0szKj1cU08..1AkzHwF.1Ak..6U.yzpH/8cU0.k.1wzAx3k.1A..06Uz9gOU08c..Ak
.zzFr/Ak.1.U.0sz...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4ObFrQn.mMj/LSVtWOkR4.........
E....E....U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........OaNaNaNavz2........yj/.......0.A.....................................
................................................................................
.....................A.....3....4....2YEjVLHV/rI4x4PY/..........................
.Q..02E..............AnAnAnAnA.EBaNaNaNadyPnAnAnAn22./........zD........UzP8Qxck
pX0nz...........................................................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................nAnAnAnA/.oAnAnAnAnoz0.......EyD................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZpA.21.
.....................M/............................sz...........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                      

                                                                                                                                Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}

The last one to the pong between my friend :icontopas2012: and me. We thought that 200 -which of course follows no. 199, Sérgio's amazing Abstract Box ABSTRACT BOX  - Pong199 by Topas2012 - is a great and beautiful number to stop our pong with. We had fun :)

Thank you all who have followed Sérgio and me on our (sometimes bumpy but most of the times smooth) ride on the asurf carpet (that's what it looks like to me before anything happens to it... and then you rotate X and it becomes a magic carpet ready to take off ;) )

 Carpet Ride - Update by Mirz123


But most of all, thank you Sérgio, for your patience and your input and your notes with the new pong at the most odd hours ;) I've learned so much from you and though I have got some more grey hairs, kicked my screen a thousand times and drank a small lake of tea trying to find the next render for our pong, most of all I immensely enjoyed it!
Thank You - Free to use by Undead-Academy


Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w.....U....NoG1D4qR3.raNh6RIZz4Eu4NwxDau4.we2Lptujo2.N.xlDEYqI/k
................................jxRHTtxVq.2........Y.h4H................y.2....E
...Uz6...cJc0....IE3/...........Y2...2Eh.....wBm7LFbSbjD/I.........m1/...y1....U
./U0LDOD12U.02.........wz.........zD........kz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDs5Ef.5jhJwvtVTQtrT7.zUgD295KoOkDPDIsxhbs/wf4A7D.4F24zidnImpDgEgDRisVgbvg
3wXSaYSTfXmuymM.ksHhwQlDU.....onT/..JP........sD.6....GE/2G.....................
.............oAnAr1...8E....z2gCRojZ1.............................kPmCmES....k1.
.....Ksulz1.....yzD..wzzzb......x....62...kB....h/...c2...UD....0/...EJB....wVrU
...U.ydelyTYhZozl4hsz5YWl0..1QozpOPd..EizccZWGyD6UNAT2kYcz1...........k.I..U.06.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../AkFzzzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj..........E.0c..
cN5V..EbG7eFT5uDmCqyTr69/.2..........Ik/QAkHuM0..Q.a1h9srz98Pxtin6e5./EylnsHMB1E
26UH.6IBf...CRKZsW.zz0.rwkBE23/E.2/sjLNZF.A..oysN1EzwfTzhUko3O8.MVHFMpg3zyYT.kzx
tnTPXARVa0E6NkF6ZKHvXbB.n1Dvn5kCzz9U.MQcxNgp3/zmX1kyujzyMnIvXbB.SWdYSy5Jtx7e.gNh
vivxzpysN1UffSef...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUTdrRV75Ric4Qb/ERiRKSblqPrtWOkR4.
E....AU.V2k2....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/............................k/........
..........EOaNaNaNavz...........................................................
................................................................................
.....................2.....3....2....wZQZBKOk7rPX34PNBXM........................
KM/..MU/.6...........cNaNaNaNavDOaNaNaNatynAnAnAnAH../..........................
................................................................................
................................P....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........zAnAnAnAnz9....................E.......U4/A.....
..sA.1......U13kBnAnAnAnQz9.....................................................
............................................}
{Titel: Closing Time - Pong200}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                               Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}
                                                                                       
Share your parameters/find parameters to tweak at :iconm3d-parameters: Join/watch a pong on :iconpongorama:Couldn't resist tweaking :iconundead-academy:'s gorgeous Unforming by Undead-Academy Thank you so much for sharing, Patty! :) I had lots of fun with it!

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....2U...Ebs7F6yim9.5qir/FhzBAE41/UswWjLyH1Ih6YPiB1.xatWvQVCc/k
................................IKUalU6DQz1........Y.JdA.......E........y.2...wD
...Uz6/..sl4..../I.3/......y8....0...2E4.....M9qbsnMYGsD/I....kD...m/dkpXm1.....
zcE8QxMD16../2......................OaNaNaNaI.A...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadD7BG5SGsCGwHii4g6jphPzG46KiwSdhqjXjG95Fqcox1QIPDvdkaqykarr2NDMalDBt9bh7S0
GwfTTgQcwfqOzeMf/E76QvqDUcNaNwXo....I/........sD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UKjE5EX....k1.
.....Ksulz1.......kz6D2KM/.U..6......U4...EB....M0.06Y0..UEE....z....6KB..E.wG5.
...U.yoPxBIEGd3KmoH7MNSrJ16.0c..mN5S..UkKZMxkayj66gJ7KDgdz9...........k.8.kYjd2.
..cXcESLfz1.qK2hqVq..1...........6U0.YnFP/..1wVu4E.uzsFufUhpuN.E/.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.UQk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....WlqNmtWOkR4.....................
E....AU.V2E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.UNaNaNaNa0./..........OaNaNaNa7.2.....................................
...................................wz...........................................
........kz1..........2.....3..../....w3RjFrPmZqMVl4.............................
.....................QaNaNaNa7.ENaNaNaNavzXaNaNaNatwzcNaNaNaNqzj................
................................................................................
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn.UEjV5.................
................4MU/4MU/................yz1.......UyzMaNaNaNaFzD........kz1.....
..E2.1..........................................................................
............................................}
{Titel: Patty Unforming tweak3}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                               Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}
                                                                                       
Share your parameters/find parameters to tweak at :iconm3d-parameters: Join/watch a pong on :iconpongorama:


Tweak of :iconpamonk:'s Blue Island of Integrity by PaMonk Her parameters are such a lot of fun, this was done in 5 minutes which was quite wonderful after all these time-consuming stuff I made lately :) Thank you very much for sharing, Barbara! :hug:


Mandelbulb3Dv18{
g.....61...U5...w....2U...Eoj.IaH6WpzCCU8YsTiJxjxF2.5e3CKzHCEMzl1q/vzoIKzShhJMxj
................................DysbCD7/n02........B./..................y.2...wD
...Uz6...U/YG.../M.3/...........s0....E4.....Qu60uUWX7cD/.EqxUIExxTy0pAnAr1.JuUO
.BE8QxMD16..12E7Arn6E9OpzOrLTJSngtyDc5j2bEHDKz1..........cU0.....y1...sD...../..
.zXaNadD.q7pAb3JFtvqZEa0U.acy8Ndv7bYclYD7PF.mEOiKu9LgY4Ia2SJywHWkfTJWndDa.msZlKt
QuvpMHSJlIpAy2k7D1pizOdjU.....YrJ.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.BQnriLrG4gMp483.....................EhJwKEQ....k1.
.....Ksulz1.......kz.khrDXEb.w1.L....61...UG....e/...U5....F....6/...I1.....SHj/
...U.ydelmheYFXrTeOgDf8No.6.2c..zzzz..EbG7eFT5uj6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................6WRY0k.7gk0/Q/dUi5.EzQjE5V9nueM..Ak
j0wz1t6Ul/kvhjyvfWZ6qF8.u2aRq/tKWM5d.c.3NYFxS7WRY0k33tZLw6a6qF8.zltefCCNWM5d.2JQ
08MWh7WRY0kH/m7b...QU0jaJzFoTuIdWzngi8qdjzZX.4rUTdrRV75Ric4Qb/..................
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
...................yz.........yDOaNaNaN4lz1........cz.......Ua/E........I.YaNaNa
NaNez...........................................................................
.........p.a.m.o.n.k....}
{Titel: Integrity Check}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2013 Graham Symmons
Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9 www.fractalforums.com/index.ph… No postwork

11th Mandelbulb3D Teaser :iconmandelbulb3dteasers: fav.me/d6oyaow using rules set by Jens :iconviperv6:
Using ABoxSphereOffset4d/Hopf4D/Beth2422Julia off
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2013 GrahamSymmons

1920 X 1080

Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9 [link]
7th Mandelbulb3D Teaser :iconmandelbulb3dteasers: [link] using ManowarBulb/IQ-bulb/Ruckerbulb Julia off

Mandelbulb3Dv18{
g.....U5...sE...w..........e0PUfHyTzziSJLulWjM1E98IEM7cqgxvU65Zg1b.iz.Fl3hGX2Xzj
................................KBERf8KSa.2........A./..................sz1...wD
...Uz6....E/2....M.0/......n7...P/....E3.....kb9UCDGjbjD/..........m1dkpXm1.D8Qx
//EnAnQD12..4..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD.TpgA6Ze6xX0X0.O6az9z8VMSlGFm7jjRo54eHq/kwn.TkegSc7GzUHCtdoQ.lkDRt.4TxCA
pt1Z6QZZNUP1zOSVW61DSboDU.....2Sl1............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................w....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.U..6......M2....A....m....c3....F....8/...I1.....Sn52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1..VAnTwZh..vltPnvka6zj..........E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.s4NZ7rRVFLNm/WMgJbQi6KPk/......
E../.AU.V2.0....I....Q....EHVtqPr3aQ0J5PW/..........reg...................U/4M..
..........kNaNaNaNK6./.......Eyj........Uz9........vz...........................
..cB./...........................sym............................................
.....................E.....3....3....YIIh6KRg74.ExqRZ75.........................
....06U/4.....................0E........U.2........wz...........................
.......g...ns...................................................................
................................2....E/...E/....GJrMfJaQWJ5PW/..................
..............U.0MU/......................2........../........zj................
................................................................................
............................................}
{grahamsym}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

© Copyright 2014 Graham Symmons
Mandelbulb3D v1.8.9

23rd :iconmandelbulb3dteasers: challenge 23rd Mandelbulb 3D Teaser!!!

I used ABox/GenIntPower/TetraFolding Pow2/_SinY
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

I nearly missed the pong dead-line!
Everyone knows the scoop on the Chain Pong?  See the: Gallery Folder & Details

Chain Pong members are:

:iconaudre: :iconmiincdesign: :iconlightbulbmoon: :iconrecycledrelatives: :iconbatjorge: :iconjjkiefer: :iconjtashley45: :iconciokkolata: :iconannakirsten: :icontopas2012:

And recycledrelatives is up next!

The original params are courtesy of: CMDRCHAOS

The parameters to this work are:
Mandelbulb3Dv18{
g.....x/..UT2...61....U...U8vePs.e45.b8mXzew1CAEkpOd3Fa1PzH.aBL50.gwzcJvy6plFh/k
................................5ztTCVome.2........Y.FIt.......E........3/oAnAzD
.....7/...Ex0....M.2/....2kAK...W1...2kj......A4K2a4WHlD/M........U81pAnAr1....U
z.kX0LLD12..02EM7xWXEmxlz4thyFRDc2xjAGpOZdIX2.2............8.....y1...sD...../..
.wHnAnQDQiCMx29Fru1EHWLXx4C7ze6xT/0.jGfjQ7O93uKDbvffqsR1k0YhyyRdNP4yIHmD1ExWqDDp
YwfLcvcG4LQhyCC/NkUC1RijU.....YO7...H5........kD.E...UgE/.G.....................
.............oAnAv1...sD....z2iCNtZ/............VfHKSNEXF5ChPNkO7n4AvyAEQ....UA.
.....Ksulz1.......kzHxzzz1.U..6.P....61...EB....m.5X4c3.Em.F....6/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzoWTxzznEh/6.1c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........U3...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gPhi0U7EgU7a9FoTu2.oQm2ooR7nueM.YXB
bYHkss6Ul/k6Ukl6SeIX2W5.a.l0a./JvKff.M029MmORFcEs/U7EgU7cNaAXB3.a.l0acvPv8Or.M02
9MG9tJpPl/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
.................UfxzOaNaNaNa7yjNaNaNaNimz1.....................................
................................................................................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/kPr/......................
.....MU/4MU/4........YnAnAnAD9.EaNaNaNaNmzXNaNaNaNalz.........zD.......Uqz1.....
...yz...................................................gznNaNaNaN4wz...........
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.mpKRg34.H/..............
..........U./2E./.......................kznAnAnAnARA.1........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........kb......Centtageaudr................}

Click in for the best viewing resolution - Thanks for taking a look!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

My first entry for the 14th Mandelbulb3D Teaser

_AmazingBox, ABoxMod4d and _ScaleC4d.  Julia on.

Mandelbulb3Dv18{
g.....x/...33...M7...2U...EsCDDcZWq5.ngzHgF3yf/kQmVyEHqO1yHhaEFEqUPPzCl1Ht6Lcx/k
................................IxTwRGOk812........Y./..................o.2...wD
...Uz6/...kL..../MU2/.....k0D...J6....E3.....o6StI4cdHbD/......./K3o0Z0LDq1....Q
z.EnAnID12../2........H2.fNaNaNa/2/knAnAnAnYj.A...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDenwnEseTWtHv2jSgydsNyQ/6tUhEpoaDnlsoIq0imtf3XsVbknkIyMTG/uAY5.aDlUS4ZxYx
msnFDfU3Kr7QySUx6uQk6ZaDU.....2OF.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................aLc5E./...k1.
.....Ksulz1.......kzYwzzz1.U..6.P....61...EB....m.308c3.ki.F....A/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........M4...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gPhi0U7EgU7a9FoTu2.oQm2ooR7nueM.YXB
bYHkss6Ul/k6Ukl6SeIX2W5.a.l0a./JvKff.M029MmORFcEs/U7EgU7cNaAXB3.a.l0acvPv8Or.M02
9MG9tJpPl/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2.0....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........kAnAnAnAlwzgAnAnAng5wD................................................
................................................................................
.....................2.....3....1....2YEjVLHjF4BY/..............................
.....................AnAnAnAH1/EOaNaNaNyuzHnAnAnAnAgzCnAnAnAnTzDbNaNaNatSz1.....
................................................................................
................................0....E/...U.....TBpMVlKN1F1N.YYFH/..............
................................aNaNaNaNmzXaNaNaNaNvz...........................
.............pyD.......kpz9.......awz0........................................yD
........Uz1........sz.........yD............}

Thanks Everyone & Good Luck to All!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3D 1.8.2

Some added interest for those who care about such things - this uses the JCube3 formula where I would have normally used Amazing Box.

Mandelbulb3Dv18{
b.....x/...r3...O/...2U...EoVuF.I/7lz4ZgKYzxC65EpcQ36nyPEzX.MimAbPPvzScmffUPFxvj
................................jQ1hwb65O/2........Y./..................I/2...wD
...Uz.....kS..../MU2/......ZA...R/....E3.....2k4ditqhJiD/.UFCH9E...G0dkpXm1.BnAH
z.EnAnID12../2UaNaNaNaNdzKOaNaNaNarD........Uz1............u1....y1...sD...../..
.z1...kD2eT1l1UfYv10Lr3pmMOlyu0L0mduHUeDHjUZN0t/Puv6yAszzxKhy2rY/DUUyIiDl/vTKfkB
4vv8OGvfyx6tyWqvCn6fu9fD......2mF.............sD.6....sD.6E.....................
.............oAnAt1...sD....z.YSy9.sutj..ibz0.0Ty9.kwtj.Upbz0.UTy9ka7D9EE....k1.
.....AQxcz1.......kz9wzzz1.U..6.P....2/...EB....m.FJ6c3.UT.F....6/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s0...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gPhi0U7EgU7a9FoTu2.oQm2ooR7nueM.YXB
bYHkss6Ul/k6Ukl6SeIX2W5.a.l0a./JvKff.M029MmORFcEs/U7EgU7cNaAXB3.a.l0acvPv8Or.M02
9MG9tJpPl/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....A....E.....3....M....UEplaMjV5.U.pPrJaQ..........................k/9.E07...
..........UNaNaNaNgE.dNaNaNatU1EaNaNaNatQ.InAnAnAnAwz........t0EBnAnAnAn2.2.....
................................................................................
.....................I.....3....6....coEp7KNn..60x4S..pPr/......................
K....................EFC82n2QkxDOaNaNaN4Hz1........wz.........zD........kz1.....
...wz.........zDOaNaNaNa5.2.....................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................omAnAnAneD.XNaNaNaNS0E................
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Weird architecture made with Mandelbulb3d.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3D.
Full size view recommended.
Update - I forgot to say: the ice blue color comes from the color-map, it's not applied in post production.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This is my second entry in the 16th Teaser Contest held by :iconmandelbulb3dteasers:


Made with Mandelbulb 3D.
Formulas used:  CylinderHeightMap and HeightMap2IFS with Julia off.

My parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g.....V1...X8...3....IQ...kDxpQWZ8...HfmbdhKKt1EGbqVOxm54y9lVxN7e/wczQbrMmXY/Mzj
................................qpE29cuYN.2........A./..................i.2...wD
...Uz6....U.1.../M.1/......Of...I.....E3.....6v9ZfKoCVlD/.........sC1dkpXm1.VBQd
//U0LDuC12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zX0LD0DRWvCtydm7wnOflMQqxVEzeh6aHeTk7kD3bUMeZ080xXdDJ9VmnU0zQgD6w0C0ehDl891b.pk
Xvf4DnwNG7V.zo8GkvWSl6oDU.....oWF0............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................0....k1.
.....Ksulz1.......kzSxzzz1.U..6.P....61...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz90MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........I....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.6E.F2E.....I....w....kEtlKOiFKNmVINdR4OopIMk/...................6U./2E./2E.
GMU/46E./.........2I./...............................sAnAnAnAHyDBnAnAnAngznAnAnA
nAngzEnAnAnAngxj........oz1........................................wz...........
........kz1..........I.....3....D....UINdR4OopIMk7HG4B3.........................
02E./2E./MU/46U./2U..........O2E..............................zj........kz1.....
...wzIsuFVf53Kzj...................................................wz...........
........kz1.....................}
{Titel: Mandelbulb-337}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Please click on the above image to see the small details in a larger view.


This is my tweak of LightBulbMoon's  Chain Pong 00 - #13 - The Ties That Bind by LightBulbMoon  in the first official :iconpongorama: Group Chain Pong.

We started with parameters from CMDRCHAOS.

Up next is batjorge.  Have fun Jorge!
 


Pong Chain Members: 

:iconaudre: :iconmiincdesign: :iconlightbulbmoon: :iconrecycledrelatives: :iconbatjorge: :iconjjkiefer: :iconjtashley45: :iconciokkolata: :iconannakirsten: :icontopas2012:


Formulas: Amazing Box, SierpHilbert and _SinY

Software: Mandelbulb 3D

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g.....V1...X8...61...2Q....FkL.NYEt4.56JEpKzJa/kOwcfv58EYzXQlwNX07qwzYC4Fjcb5h/k
................................r5gOPDml8/2........Y.FIt.......E........y.oAnAzD
.....7/....jU.../M.1/....2ULG.../2...2kj.....MlJpL1hrQiD/..2tBoD...c/dkpXm1.aNat
z.EnAnID12..02k6dLQ2GijxzyWkZ0JVu9yjAGpOZdIX2.2............8.....y1...sD...../..
.w1...kDBpOodW2DXvvUk87N8hysyuO/9dboE2lDLPwDGyxf0wnbip3pxP71zAXrsNhOrgiDSf1O33Uz
Awf./sVSh1o.z6PGb/yBdFgjU.....Imr.............kD.E...UgE/.G.....................
.............oAnAv1...sD....z2iCNtZ/............VfHKSNEXF5ChPNkO7nKPfaaDY....UA.
.....Ksulz1.......kzizzzz1.U..6.G/...M1...EB....m./46c3.Eb.F....6/...M1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzKusgz1I7H.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58izv/MmnWK2zwz0...........EU0.wzzz1...........62...................E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.AU.V2.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
.................UfxzOaNaNaNa7yjNaNaNaNimz1.....................................
................................................................................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/kPr/......................
.....MU/4MU/4........YnAnAnAD9.EaNaNaNaNmzXNaNaNaNalz.........zD.......Uqz1.....
...yz...................................................gznNaNaNaN4wz...........
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.mpKRg34.H/..............
..........U./2E./.......................kznAnAnAnARA.1........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........kb......Centtageaudr................}
{Titel: Mandelbulb-758}


"If art is to nourish the roots of our culture, society must set the artist free to follow his vision wherever it takes him."

                   ~John F. Kennedy~Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Please click on the above image to see the small details in a larger view.

In my ongoing pong with Dave, LightBulbMoon, his pong #66 titled "Joy In Winter"  Joy In Winter by LightBulbMoon  is now my Pong #67. 

Made with Mandelbulb 3D using the formulas koch_oct,  _Transform, _AmazingBox and Amazing Box with Julia on.  I used a map by CMDRCHAOS for the diffuse color.

All of our pongs will be revolving around the Amazing Box formula initially.

Please consider following our pong on :iconpongorama: :   Team Mysterious Ways

Thanks in advance for any comments and faves.


Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g.....V1...X8...w....IQ....tjHp73oThzQnZv7e/ODwD5JjwlNjt2yXtR9RVJ/CxzSQqffyyKMvD
................................elxGRwji112........Y.3m.................kz1...wD
...Uz6/...kB1.../M.1/....2.h8...43....E3.....MvXh8Ph0yaD/M........U60pAnAt1....2
0/EnAnID12..02UaNaNaN4B2./.......0xDnAnAnAnooz1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDYDXxpV6m8unzorHXGkFYyk4oHax9M8cjLtB498ANAunPOruIwo2YyCiLcza4OAcj6XAtHFxd
8ufYHND1eBW7yOV7ibOy1CdjU.....I0c...FW........AE.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................k3f60Eb....k1.
.....Ksulz1.......kzVzzzz5UU.66.4/...M1...EB....m.dq3c3..U.F....6/...IHB...UON5Y
...U.06U.yjeYFnz.06Uz1....6.1E/.zzzz..k.Tci/2UyD66gJ7KDgdz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58izf.MmnWK2zwzC........../EU0.wzzz1...........U2...................E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.Ek6l6E.....I....g....kOjB4OTxqMo/.PY/.IjR5...........................U/4MU/
4M.........BnAnAnAY2.1.......UtDHaNaNaNapy1........wz...........................
.....................................QaNaNaNaf1E........6.2.....................
.....................E.....3....6....w3Jm3aPnNqPmp4..65.........................
.....IE/36..BAk......cNaNaNaN8zDOaNaNaNatyXAnAnAnAnqzoNaNaNaNauj........S.A.....
..6E.1..........................................................................
................................3....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5.m/..............
............5...4MU/4MU/........cNaNaNap4.2.......svzoAnAnAnA5.EBnAnAnAnkz1.....
..E1.pAnAnAnAH.E................................................................
..........................................k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.
......................k/9.................kBnAnAnAzvz.......UOzjNaNaNaNq..2.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: Mandelbulb-888}"To send light into the darkness of men's hearts - such is the duty of the artist."

             ~Robert Schumann, German Composer
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.