Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Organized by Artist
Mandelbulb3Dv18{
b.....k1...M7...ET...2Q...Uzg1rs/vP1.XcppZWmoY.kbHOeyNcdbw1cZmGz7uwEzQt1TCwHxq.k
................................xr2wXa2to02........Y./.........E........1/2...wD
...Uz.....UO/....sk5/....6.PR...s1...2E......cK2xMh8ajbD/..lImuD..../dkpXm1.....
/VEnAnID/2..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDuZLrrnKiTtPH8FpGSKtRy6KRUMykwYaDVJmfkTn1utPhJYTIvEgHyGWIBe8mV7aj2PmPMdh5
MtPDVYwmylAPyuO8cBQMTQbD.....8osd5............kD.M....sD0AE.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.rb.A.2U0k.k08.1.Jc.A.wV0k.E88.1.nc.A.lImuDS.....x/
.....AQxcz1.......kz/wzz..kA..6.a....w0....F....i/1S6A4.UX.E....8/...s0....ZJz56
EV5U.0...wDU.06..06U..6U.06.1c...06U............4YCpCckYcz1...........U.8.......
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6U0..6U.0...........M1.....................0c..
.02..............0....................U.8..................8....................
/6U0.....0....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kdrU4Aq.LPic4Qb/..................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UF.BnAnAnAnYzj................................................
................................................................................
....................../....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU...........zD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................7.2........../.........EBnAnAnAnYz1.....
................................................................................
...........................................6....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................../........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
PS CS5
Astronautswww.google.ca/url?sa=i&source=…

and www.google.ca/url?sa=i&source=…

Once again a tweak from the amazing work Modernes Wohnen by viperv6 made by my friend :iconviperv6: (THANKS FOR SHARING THE PARAMS )

Hope you like it :)


params

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w.....6...Uh2Q6HKs.7.zWFh7dSFF9Ex0FYrvAme.A/RlRTFsJ7.FvWh4XwA70k
................................60eQXJ0kE.IstHWAilXc.phJ................I/YNaNyD
...Uz6....U13....M.1/....2EH/...D2...2E3.....A4xi0iwZ3mD/..........G1dkpXm1.Xti3
//....kD12..12kAnAnAnAv2.1.......UzD........W.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDchojDhdgNwf68cKSf.Hsyep/L2cnQRljGRR/nHbYVvXe1xn9ojJ6z4yv4DNUPXgDG/xC.cuK
Lwfe6eYMPKBny0sEGH3Y4blDU.....Y/H.............kD/A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................R....k1.
.....Ksulz1.......kzd.6U.F.U..6.G....w0...UB....I..46w9..U.F....6/...I1.....SH5C
...U.0Ak.zDU.0sz....zXl7x.6.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58izH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U4....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0...yzzX32k.1A..1Akz9mHsnwF.UDn
5xDcPhdht0kaqavzaT4U.06...szzvRTsLM5.UTVRwDZyVTVR..y3qlzDw5y3q/.sLM5zfvTsLM5.UTV
RwjpzVTVR..y3qlz...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff7pKMbJK9lsWOkR4.VtWOkR4.mBINiFLN
E....Ek.l2./....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5...........................k/..U...U/
4MU........nAnAnAn.6.NaNaNaNaV.Ezzzzzzzzlz1OaNaNaNavz0.......U/E.......adlnLZ1h6
Pbjrz0..........................................................................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........IaNaNaNaJ.EsaNaNaNahzPnAnAnAng4.1.......k.E................
................................................bNaNaNaNSzXaNaNaNatyz...........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/..U.....oAnAnAnAvzHnAnAnAnAxz0.......k.kOaNaNaNavz1.....
...........................................................OaNaNaNauzeNaNaNaNyzD
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZZA....
......................k/C.......0....6....UaNaNaNatzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Wohnungen waren - jetzt ist die Raumstation -Topas2012~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mb3d

formulae - _CelticMode / Amazing Surf

hope you like it

params

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...61....U...E7iCffmzyuzadkllokWn.EjNNDok/2KynKxPLQdkzqzkLbFXZN.6yD
................................gVcD1o7S2.2........B.NfS................y.InAnoD
OaN4z6....Ex5....kk3/.....UO....T4...2EZ......G8zOIuslmD/.ES/cvDOaN4/pAnAr1.OaNa
./....kD12..02kvfOBUOClYzwrhOv.qi8xj9FU.vKYory1............3/....y1...sD...../..
.zXaNadDGDbfK08SwwHEGn7rfqUyx0LbILRTJ.hjbvaKu3s4Hqf.ti3FdX5DzQifbSr2HRajC0X7LrL3
EvnlBDJFN9pNyYL09F7cslnDU....8Y0.0............sD.2....sD..G.....................
...........7.rAnAx1...GE...6/x1...................................EpmC4Es....k1.
.....Ksulz1.....yzDS4wzzz1UC.E4.U....61...UB....v..06w2..UEJ....Wzzzz5HB....wHLU
...U.0aZczDM6/nz....z1......0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzE0Fbf24LNyD/.........E.0c..
cN5V..EbG7eFT5uDKDqyTr69/.2..........2U.8.kzzzD............3....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.YoHC/WIIR1Gic4Qb/EMnBL9hxKRiFLM
E....6E.F2./....I....E....kL1J4PoZqMBx4NZ/.................................1A...
...................wz0.......................................U.E........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0..........
.....................E.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/kPr/......................
.Q..4MU/.6U/4........ImAnAnAnAzD...................wz...........................
................................................................................
................................}
{Titel: Connected -Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D playing with the preloaded parameter 6am Torri Temple :) thanking you all in advance , here are the parms 0_0

Mandelbulb3Dv18{
g....E10...w8...C....2....kbJx21IoIxzu8qTND/ue9Ese8ugo8ewzP9BJCIdgzuz0/N.f5vXqwj
................................7L9g6s8OH.2........A.xB................UF/2...wD
...s.7/...U20.../.U0/.....Ud1...e.....E4.....6uJC4srohmD/.......b.oU0dkpXm1....U
z.....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDgBnQa4x/nw9hxdwh6DQCzYPC.vGVLGhDC.s7gqJqJw1OlRx7rHG1zYhN0FlDOxnDrDGLK1a9
twX9hkThhteAz6CW3ik9vcljU.....2FB.........UaNalD.6....sD..G.....................
................./2...sD....zw1.........................................C....k1.
.....Ksulz1.......E/jdndy0.U..6.o....w/...kE..../0.06w2..UEI....K/...Q2t....SF52
...U.W1KE8llci6IsU3YBSAe90650.pzzzSi..UU1TjbEYxj6kztHraYFz1.v.xQzBhYzoI7dwjQgk0.
.2aTJQKInz9.7aKD/n2tz.EZoLCJoDzj/EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................DwP1kLVA..Z1Uro20.s544zHq5SHH6.UTM
MwTrdsBBV..yVVlzDtWro20.s544zjp9SHH6.UTMMwzhmsBBV..yVVlzJQXro20.s544zj0FSHH6.UTM
Mwzv3/DwP1EMWA.....cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.3/3E.....I....s....UMj3aQYZYFH/kI..............................U1C....6U/
4MU................uz0........zD........Yz9...............................2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................2.....3....D....UKNgZqQo3KOmBLG4B3.........................
.sU1..U..MU/46............................2.....................................
..............xD........................................W.YNaNaNaNapzeNaNaNaNauD
........kzHnAnAnAnArz.........../....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..........................................................
.............O3E...................wz.........zD........kz1.....................
..........................................E.....I....o....UMjVLG4B3.............
.........................sU1..../6U./2....kAnAnAnAnqzqmAnAnAngxDxzzzzzzDgzXNaNaN
aNa../.......UzjaNaNaNaNwz9..........cNaNaNaNKzD...................wz.........zD
..........2..........................................2.....3....8....EbQVtqQaxaQ
hZYFH/..............................4MU/06U................................OaNaN
aNetz0........................................................................zD
................................................................}
{Titel: HelistairsTower}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D I know it looks more like silver , ha ha .. Anyways this is from an older pong piece which I cannot remember now somewhere :) thanking you all in advance , here is the parms 0_0

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...IM...kRtGpa94IzzaIKkcIH9b/ETmBLY4Pz7.g/VjYfhCt/.j.SlM6IpAzj
................................vqQY63UTN.2........B.VE.........OaNaNaN4s.2...sD
...Uz6/..U/N5......1/.....E2....N7....E4.....gaeBeEERPlD/.......UjRU6dkpXk1.....
.7U0LDGD12..02UNaNaNaNalzqAnAnAnAPvD........wy1..........cVA.....y1...sD...../..
.z1...sD/SdPqcYgqwXFG7zU5b9EziIM6a/n22lD.fHX.BXdrv1HZdXg3354zEBuJlAGIEoDFwbro.0q
.xv8Z8r32HYBzm6pZiGS18lDU.....oP/0.......2....sD.2.....E/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................FRb0EF/....x/
.....Ksulz1.......kz.wzzz17U..6.N....61...EB....U0...s/....F....6/...o2.....Smz8
...UM/aZczDM6/nzMg2czX6dEX2.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58izH...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD...........k3....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.MXAic4Qb/U9e/rN................
E....Ek6m6k/....I....A....kLGx4RVFLN1/UPZB2Std5......................MU/4.......
..................2F.1......kR2E.......QB/2........yz........E.EOaNaNaNarzfaNaNa
Natxz0..................kzXH3Livivipz........C1E..................2B./.........E
.....................2.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/kQ....................
4MU/...................................oV.2.......cF./........zD................
...wz...........................................................................
................................/....E/...k.....T7pPo34RZ/EOiJqEsZbS............
..........U/4M..........................W.A.......27./.......F0E................
...wz.........................................zDpi0HJJJJJz1.......WB.1.......s/k
...........................................6....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U............NaNaNaNcwzoAnAnAnAXwDvzzzzzzDgz1.....
..k4.1.......I.k.......PW.2.....................................................
........................................................}
{Titel: GoldenTwist}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D this was from a pong piece with batjorge , Hanging Curls just changed from aboxkali to siny :) thanking you all in advance , here is the parms :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...IM..2pDTCso8ApxzYS7JgA6GO5EAvPS8sYc1.YYYgoJHotwzmzYozeFD..E
................................r05Oapt5R.2........B.NaH........nAnAnAnIG/2...wD
...Uz6/..EFg1.../Q.1/....2U78...D9...2E4.....c/A5ntP1ElD/Q......8w9s2/...w1....U
//U0LDGD12..02.........ozeNaNaNaN8xD........Ey1............D.....y1...sD...../..
.z1...sDlvndKmXRzwP8CVX/3OK7zoWPsEJefZmjASvGzfAkIw9LdFVJiSsAzABAB.th6pnDs0..5mIY
jwXUNUfARyvCzUKF.NbEfxmjU.....2kG/..Bs...2EnAnoD.2....AE/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kLp85EK/....x/
.....Ksulz1.....6yD.zV5Ss3kY..6.k1...EA....J....S3.06k7..U.E....8/...Ipm....SJTf
Sc0U.W1KEWrlci6SsU3YsRAe906.1c..cU08..klrlkCx9.k6IsffaWeYzX..........IE.4xTMHvA.
.2nE.bez0z9.L/bioCPwz.kin/swu4yj36WF.wzzz1..XgpClr/uzuFwTiauN1/k/wi.1tPNQ.I.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08.HDxoHvzDU08c.Axo
HDRzT/8cU0koHDxoQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.//3E.....I....I....kLHZaPN/.N934Pd/kI371......................6E./2E.....
...................wz...................kz1........wz...........................
................................................................................
...........................3....7....w3HdtqEjpaMdtKN1VLSu/EPm...................
..............................zD...................yz...................kznNaNaN
aNq/.BnAnAnAnAvjOaNaNaNarz9........wz.........zD........kz1........0./..........
................................/....E/...k.....T7pPo34RZB2.Z/EGoB5.oB5.........
..........U/4M.........................ky.A.......kG.1.......U0k........Uz1.....
..............zD................................................................
................................................I....E....kLGx4RVFLNYNoPgFKOiR4.
.....................MU/4.......................................................
...wz...........................................................................
.....................................................Q4....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........YNaNaNaN4zDINaNaNaNuyvZNaNa
Natxz........30E........yz9.......Uwz...........................................
................................................................}
{Titel: SimpleElegance}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

2nd entry for the Mandelbulb Teaser group:iconmandelbulb3dteasers: 15th Mandelbulb3D Teaser!Rules for the 15th teaser : by Jorge :iconbatjorge: winner of 14th Teaser :iconmandelbulb3dteasers:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15th Teaser Rules:-
ASurf + 2 _ads in any order
Lighting, maps & Julia are optional.
As Asurf is one of the commonly used formulae participants pls. try to get something unique or
different from the regular Asurf fractals...:confused:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Please submit your deviations in the  "15th Teaser" folder here http://mandelbulb3dteasers.deviantart.com/gallery/47968744
Each participant can submit 2 deviations.
Last date of submission - 25th February 2014
General Teaser Rules:-
---------------------
1. All submissions should be original, i.e., you should start from scratch. No tweaking allowed.
2. If it is necessary, you can use a Background picture, like sky etc... provided, it should

Mandelbulb 3D 189. _RotateC, Amazing Surf and _Transform

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....50...w....26...UagDv5T/0xzWIFvScFJi/Ez/siZOoXsz99SLxncGJ/.R.sOZJey.xj
................................sCP7JvAFB.2........B./..........nAnAnAnIG/2...wD
...Uz6....kI3.../Q.1/....2.O/...72....Ef.....gJDSfE.eDoD/QE7EeoD...G0pAnAx1.....
.7EnAnYD12../2kAnAnAnAnQzCzzzzzzTa5jnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDyoBIBrpK.x1uKiNn4LLIzU7rNJQViDnDdYjEqRoPzw93DJmKFq34zenXXH7.w6pDVeJpnzYL
ExH6zitltXiEz0KR26AADYnDU.....Y52...G4........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAtXNaNyD....zw1...................................U0RSBEX....k1.
.....Ksulz1.....6yzz.wzzz5.X....t....M2...kJ....m....c3...UD....5/...cKB....SF5U
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........BEUFtrLfb/..5bbn6590.v/EPlQgH2/E/YxTx0pOYzH.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2E.....I....A....kLGx4RVFLN1/...............................MU/4.......
................................................................................
................................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........AnAnAnAnYzD........UzXNaNaNaNavz.......UX/E.......EW.2.....
..E..fNaNaNaN4tD................................................................
................................/....E/....0....TFZQVtqQaxaQh/..................
................3IE/0...................cz1..........cNaNaNaN4xj................
...................................wz...........................................
............................................}
{Titel: psilocybe roots}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Pong with Undead-Academy :iconundead-academy: Took her Not Made With Menger -Pong704 fav.me/d7sr5ey and now is my #705. Changed first formula to  _Folding2.
Mandelbulb 3D 189

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1....7...ET...IE...U4ZuQMpCwuz4eQZD50sP/ELSZZ8PUw7.ogssFOI3huzqT8iLIsPsrj
................................DafFNE4LF.2........B.lL.........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6/..EVe9.../2/1/....2kC7...9C...2E4.....os98NWL71mD/2/......Ktf6dkpXs1.....
.FU0LDGD12..02.........mzeNaNaNatvzDvcNaNaNatx9............D.....y1...sD...../..
.z1...sDE6Py4WHASwHbPhox0aH1z866Fk/qyPhDSF.f88LO3wnEb1OBfV04z2wNRc/ypGlDxhWr7e94
2wvM/Ez5seW2z8vnaBoTWdlDU.....ofP0..C/4..2UaNalD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EDJj3EO0....x/
.....Ksulz1.......kzlzzzz17U..6.S0...Y1...EB....G15Z/c3..fU3....8/...M3p..UG.dz6
...U.W1KEyzlciszQjxqzzzzzf2.oYlzzzSi..EbG7eFT5tD6YqulQA8Sz1..........IU7X6U08c..
.2YCEzUZ4.w.mDlVumxzz.kKLtj3g8yD..F4zzzga/..0PJWp1Puzs.0.p4HE3zD..........E.0c..
zzzz............n....................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU.V2E.....I....2....kL4x4PYZaPb71..waQh/.......................U..........
..................c0./.......E/E........I.2........3.dNaNaNaNavDOaNaNaNa7z1.....
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJqE.omQtp4..6LPm...................
4MU/.........................6vD..........................................UaNaNa
NaNmz...................................................kz1........0./..........
................................E/...E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........nAnAnAnAlznNaNaNaNipz2......syzD.......V3.A.....
..6oz.......Uk3k................................................................
............................................}
{Titel: pong 705}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D render using _invcylindrical, _reciprocalY3b and SierpHilbert from Dark-Beam's :icondark-beam: journal

I NEED HELPERSDear friends
I am looking for a set of new sample params that will be included with the next Mb3d x2, that will be a formula update + a param update.
You CAN CONTRIBUTE AND YOUR NICK will be in the param name.
Resulting images must be elegant, incisive and clean, with a stepwidth of 0.5 to min 0.3! I will be very exigent with those reqiurements!
no decombines. (ALTERNATE MODE each formula can have any number of iterations 1 to 20, leave maxiter to 60 as it's fast to render). And no weird looking images. Remember the elegance rule, fractals are not random :)
Use neutral colors. Choose a nice point of view.
I need params using those formulas:
A: MixPinski4 (or 4ex) first slot + something else
An image of this style (very rarely used despite its versatility!):

B: invcylindical + (repeat from) reciprocal(x y or z) 3b + sierphilbert NO OTHER FORMULAS ALLOWED
(you can still vary number of iters of SierpHilbert, effect drastically change!)

Mandelbulb3Dv18{
g....Ux2..UsC...w....IU...U7XaiDVPLrz4iaqT7eM55EzSHwuQPo8zPbUFOVwwlxzwDvTgBgSLxj
................................fX..F3Fr./2........Y.tYG/.......aNaNaNatK/2...wD
...Uz6....UDj.../Q.1/....2UDp...k/...2ED.....sZpT0mOUciD/Q....../f2V1dkpXm1.PKJ8
//U0LD8D12..0..........wz.................................U0/....y1...sD...../..
.zXaNadDrjOrAxkl1wH6QlNpnU31zOLa6PvwjxdDeEBHaXHYEvfCcrnwMPZkyOCSlgJix2lDYgTBeIFF
AwPeARbrkvv.zi6/ZD/KJ9hjU.....I9M2..A41.......kD/2....sD/.G.....................
.............oAnAtXaNatD....zw1.........................................A....k1.
.....Ksulz1.......kz.Mglq/EN....M/...2/....G....m.....5....F....6/...Upm....SFz0
...U.0EOWOgl4Pbl.YacqNglq/6.22nzzzSi..EbG7eFT5wj6gw313Kdvz9..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0..........AEkB.Mglq/..mgvJjy9azsFjbjWTlo.k.EQ0iIhHvzP.2c..
zzzz............K....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.isS4Ezz/cU08.oKfM.tzDU08c.UAm
r/IzT/8cU0Ul4P5EQs5cU08.AnwS./bTU08c.E9hX/2ly/8cU0Ul4P5EMw5cU08.7bgR.lqTU08c.EAl
l/2kz/8cU0.jwm4E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU2V2U.....I.........kLdtaRXZ5Pdt4NmZqMVl4......................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....2....wZQZBKOk7rPX34PNBXM........................
KM/..................kpX0LD8QZ.EGVf53iSImznyzzzzzzTzzcNaNaNaNauD................
................................................................................
................................1....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/........NaNaNaNa6.YNaNaNaN4yzAnAnAnAngxD........kz1.....
.....................................................................NaNaNaNaFzD
............................................}
{Titel: nursing room}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9

Just fooling about with that new random cube formula... (yes, had to jump on the bandwagon)

It didn't come out quite as i wished, but I figured I would upload it anyway...

You might be surprised to know there's no V-Light in this, it's all just a strange (happy) accident of normal Dynamic Fog...

This art is copyright Charles Kunkle Jr. (aka fraterchaos) and may not be used without express permission!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...c....2....E.ww.zmFY2.9oG5I7UD6AExRlOunxEFwP.y55PPcIyzSsz/unJHIyj
........................................kzH9AREPE/cM./..................y.2...wD
...Uz6........../M.0/.....UH/...Q.....E3......rlZbMAujnD/.UdWRmD..US1dkpXk1....6
/3....kD12../..........wz................................UU0.....y1...sD...../..
.z1...sDEh/iov3Tlx1..........wj3ipU3amdjuRGH5M5wOu1KtII2LmwJzMGQ7Y.Fl/rDnV1A.nkT
1uHQ8ea0235QzWz64xkZATpDU.....2A7.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.....................................Ei59vDa....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.7.U4.L....E2....D..........1....F....6/...cqm....S15I
...U.qFG9Crb2zTR8YV9r/E.2.6.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujzH..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................Ei..UvNPcveeWMW74.yRiibHJJw7td..XR
SvBmxhddH0UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.61CkULAk61Bic4Qb/..............
E../.AU2V2E.....I....g....UIVt4N1JbMZBLG4B3...........................U1C....6..
06U...............Uxz........czD........Yz1.....................bNaNaNaN0.2.....
...wz........E/E.......EU/2.......CN./.........E................................
.....................M.....3....9....6qPmRKG4B3.................................
.sU1....0MU/4........oAnAnAnAL.EnAnAnAnAzz1nAnAnAnAvz......................Y0LD8
Qx27./.......................................C1E................................
................................/....E/...k/....BJaPbJaQloGG4B3.................
................4MU/............aNaNaNaNiz1........wz.........zD........Uz1.....
.......................EV.2.....................................................
............................................}
{Titel: the borg take manhattan - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9x1

more playing abut with trans-koch

This artwork is copyright Charles Kunkle Jr., and may not be used for any purpose without expressed permission.Parameters may be used for tweaking or learning purposes without prior permission, but please send a link so I can fav your tweaks!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...8....2....EQc5QCYgw6.DTgzTIwmU4EU7m7Mdsb1xPtvFYO9UQ5.pAp2x3EoT/k
........................................kznXUTkltZMc./..................y.2...wD
...Uz6.....7.....Q/0/...........B/....E3......rlZbMAujnD/.EFec3E..US1dkpXm1....c
/3EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDEh/iov3Tlx1..........yj3ipU3amdjQcxXqT9zNu1IXpiGO1LLzsEQouczsyqDB4mtF0X5
6uH3iqJYyXvPzKe7pVYqkppDU.....Yd1...s5........sD.6....sD.AG.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ELQ19E6....k1.
.....Ksulz1.......kz.IPdl/EP.Y3.80...M0...EI....f....M0...U3....k....cKB...Uivbf
...U.KNagmjYOy8zOJ1MwjW2F...1s..HXhq...........U6s41pmERLzH...........k/t.EPHV1.
..........6.2RiGMQZxz0..........YMMC.2E./...akyAPyRdzu/Z.RmCU4zj/QNXYSFu5.Q.4c..
1GNd..EbG7eFT5tD.W0dRIRSkz9..........gF68.EW7xVX.ApKQUUTuz18kRdIp0byz..kKTKW1q/k
1QV0.AsIbs6.kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...8cU0.cU08c4nUMW74.U08cUWQ4U08c..8c
U0eifgoG9/.cU08chYXfiu8.U08cUKrFMV3K..8cU0enGtefi0.cU08cDvpJLR3.U08cUCiOrSvh..8c
U08YrRqNb/.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E../.AU.V2E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................CaNaNaNaFz9............................6./2.....
..U6./.......O2kvCSrRrRrnz9OaNaNaNaxz........C/EoAnAnAnA..A.....................
.....................I.....3....D....UINdR4OopIMk7HG4B3.........................
02E./2E./MU/46U./2U.........2.7E..............................zj........6.2.....
...0.Nf53iSIsuvj.....................................................tAnAnAnAnwD
aNaNaNaNaz1.....................0....E/...k1....CJqRBJaPbJaQmYYFH/..............
............Cs....U.....0MU/4...aNaNaNatP.ABnAnAnA5vzcNaNaNaN4yj................
..............zD........kz1........................................2./..........
.....................sAnAnAnAnwD............}
{Titel: pumping station 9 - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9

My first submission to the 11th Mandelbulb Teasers :iconmandelbulb3dteasers:

this one I used Menger4/Hopf4D/ABoxVaryScale4D no Julia, inside and outside render, and some Volumetric Light

This art is copyright 2013 by Charles Kunkle Jr. (aka fraterchaos) and may not be copied without express permission.

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...cD...26...EbhAzAdmZtz8/xKd.dylxDDdX.JgODnzv.JQ1USzHzz2HWFlmZaFyj
................................t1HD6mZsD/2vqk4hfIba./..................Y.2...wD
...Uz6.....8.....M.0/...........V/....E3.....EDcOVoAIkhD/.........US1dkpXm1....c
//EnAnQD12../..........wz................................UU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDRSpXGnEUCwXjxBSaXlJ.zsM.90oQnpcjSv/YU85hQvfDMZpBD0WuygM1kJt9a2lDtolz4T6z
.w18.YLsujQ1zeZsXZ0NCriDU.....2RB.............sD.6....sD.EG.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................9....k1.
.....Ksulz1.....czzz.cfiu0.m.g7.U....E1...UB..............U3....Z....cKB....SN5g
...U.0aZcvo9wwZT0F5QYtZbM06.56qzXbSk..EOf5nlcsxj6Eot8VlJaz1...........m/b..9is0.
..........6.kndRjg/xz..U.........MkMzfcW80..5T51vojwzuFbG7eFT5vj/........../5okz
vhrS...nLuZHnFyj.GsFA4n2hz1.Wa1KuzHqzGo/Gwz6WE0..IiZsih8gz98it1sBhxwz.knhp.Re7yj
/EU0.wzzz1...................................A6cQ0.F270yjm0k.1A..1Ak.D4E.1Ak.wKQ
kVTFOhdht0kaqaPirJ5Q1K8.NkkFszoTs.YD.UWErUDUz/.........ygy5.........szxT........
.Uzrz/.........y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E../.AU2V2U/....I....g....EHZtqNZ75B........................................Ak.1
Ak.1......UaNaNaNaN0./........zD........kznlNaNaNaNizoAnAnAnAJxD................
............................................k02E................................
.....................U.....3....0....UqPkN4BYxZMtx3PVVLPddKMt3aQVdK9YN1QkE5Bs...
.....................AQaNaNaNatDcNaNaNaNKz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...U/..../7oPsNJMmZrIX34PZF1N............
............5.../...............AnAnAnAnYzfNaNaNaNe8.DnAnAnAnE/EnAnAnAnA/.InAnAn
AnA3./.......U/E.......U./2.....................................................
............................................}
{Titel: sunken segment of olmec culture - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                              Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}
                                                                                 
AboxplatinumB/FoldingIntPow

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...w....26...kb3JrEm5dvzyaKLi0Ygf0E2Iy.wfWwdzvVhkQUvbR2.ho3Z3sC52wj
................................jpuo4gzRH.2........A.d3.................y.2...wD
...Uz63..UF1..../wV0/......A3...Y....2Ei......hILSbCkroD/wFk9ODE...c.pAnAr1....U
zAEnAnQD12../2......................aNaNaNaN..A...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDy5hzsnlVPwf4rEhKMbo/z09EY7iTjhhD9Oipn4RPluHqaSTcdNzwya5mkhte2qljnueiyP6W
5wXexP8zs.m4zasT.KtM59jDU.....oC....e.........kD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................nRVHE3....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.a....M2...EB....m....c3...kC....9/...In4....SJr1
sF2U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k.8.k9033.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../AU0.wzga/..0PJWp1PuzsVB3skNKgzj..........E.2c..
zzzz.................................I./9sjnqO8..AZeXBQFiz181PaMfzi3./kimBf/bZrD
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....6E.F2E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.UAnAnAnAnwz...........NaNaNaNadz1.....................................
...................................wz...........................................
.....................U....U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/......................
8..0...........................E........Y.gaNaNaNaNzz...........................
................................................................................
................................}
{Titel: pillars}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

My first try with Mixpinsky4ex, here with KaliLinCombSSE2sm in slot 2. More fun than I expected! :)
Some colour touch-up in PSP

Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...w.....U...E333mAixJ/.n4wdfKS7.8EB/Wf/QrxIzvTSqdMdJ1pzcZw4BIbA.wD
................................Z1WWo6Dtqz1........Y.liK................o.2...wD
...Uz6...cEo1.../IE2/.....Eg4...e/...2E4.....wx6ghNvAunD/IEnAnQD...61dkpXm1....E
/7U0LDOD12..02..............................sz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDaybk7Jz/5wn9828qhAjHz2I4ZF2pIdpDeduTTJcBPx9eZCEPz07Gzc2zKRP6abnjgbyYuCri
9x9oc9tgSpoJzCCjpkFkZkoDU.....ooD/..XM/...EnAnQD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U44S3ER....2..
.....Ksulz1.......kz.Y2Qm/.U..6.E....g1....I....T2...I2....C....c....6nz..E.wE5.
...U.0ehwaIYhZ2QWbyumJ4VB06.16lzpOPd..kuvBTuCfxD6EBqwnQahz1...........k.NwDU.06.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD...........//2Yz
Tk0A..Em6HlsEswD.wKip7c2Nz1.HdZQMaymzEE.jsz5g.1..2xpLVV8Az98Yv19Z1kqz.UmNnH7ymwj
22.2yz/9k...uy2LTO5mz0kowOQQ6kxD.o13EZclXz1..oysN1EzwfTzhUko3O8.7juh7rg3zyYT.kzx
tnTPXARVa0.q91BqZKHvXbB.n1Dvn5kCzz9U.kyrGnip3/zmX1kyujzyMnIvXbB.l1zvlz5Jtx7e.MBs
W9yxzpysN1kuebyu...N4qdTzz/J2xYGyz1ZoBLTxz3h7J4P................................
E6./.AE.W6./....I....w....EHdV5IdtqQfZ4BZV5.................................Ak.1
Ak.1......UNaNaNaN4xz.........zD........kz1........sz.........yD................
........................................................Uz1........sz.........yD
........Uz1..........E.....3..../....gIMgZ4HdtqEjpaMHBJFmALP....................
0..............................E........Uz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...U1....WxKMmFKG4B3.....................
............Cs....U.4MU/0..........................wz.....................UaNaNa
NaNuz..........E.............................O3E................................
............................................}
{Titel: 8gr}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                               Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}
                                                                                       
Share your parameters/find parameters to tweak at :iconm3d-parameters: 

From my silly Fun With Quadrat3D-series: this time with Amazing Box and Integer Power ;)
Map courtesy of :iconpoca2hontas:, thank you Martina! :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...w....2U...UTHQ.wQNL3.Dva1meKqa2E0Qs/qJG6xzHLCoZPETcwzU7ypT2ybqzD
................................59cOKrMjVz1........Y.7E9................kz1...wD
...Uz6....E51....I.3/.....EI4...x....2E3.....wWNDnQPh/pD/IkXTjsD....1pAnAr1.OaNa
/BE8QxMD12..02......................BnAnAnAnUz1...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDC25Jx/dLtxXRR4r4wgrKzAU600SWrWkjbbAWBUekkwvj2RETV2aIzExo6.5dPbrDyd1dJdw8
PxHFpc4AMBDSz02dHuEnJ9pDU.....I2Q.../O....EnAnoD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ELVT.E5....k1.
.....Ksulz1.......kzJxzzz1.U..6......o0...EB....7/.0662.kDUK....O/...EHA....SP5Y
...U.0aZczDM6/nzUyPwzX6dE16.0c..zrhe............6.........k..0........U.5xjQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqz./Fbf24LNyD..........E122Yz
bvu...kMw3y4EI/EStn661hee.2.8OYodgf/.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffm6X9e/rN........................
E....AU.V2U.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/............................k/9.......
..........kNaNaNaNavz...........bNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2JRVFaQVFrA2/..............................
..............................zD..........2..........1..........OaNaNaNady9.....
................................................................................
................................9.........U.....7t4RZRKNm/0IjRLNm/..............
..........U0..............................2.......UD.1..........................
................................................................................
............................................}
{Titel: We need More Bulbs!}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

I nearly missed the pong dead-line!
Everyone knows the scoop on the Chain Pong?  See the: Gallery Folder & Details

Chain Pong members are:

:iconaudre: :iconmiincdesign: :iconlightbulbmoon: :iconrecycledrelatives: :iconbatjorge: :iconjjkiefer: :iconjtashley45: :iconciokkolata: :iconannakirsten: :icontopas2012:

And recycledrelatives is up next!

The original params are courtesy of: CMDRCHAOS

The parameters to this work are:
Mandelbulb3Dv18{
g.....x/..UT2...61....U...U8vePs.e45.b8mXzew1CAEkpOd3Fa1PzH.aBL50.gwzcJvy6plFh/k
................................5ztTCVome.2........Y.FIt.......E........3/oAnAzD
.....7/...Ex0....M.2/....2kAK...W1...2kj......A4K2a4WHlD/M........U81pAnAr1....U
z.kX0LLD12..02EM7xWXEmxlz4thyFRDc2xjAGpOZdIX2.2............8.....y1...sD...../..
.wHnAnQDQiCMx29Fru1EHWLXx4C7ze6xT/0.jGfjQ7O93uKDbvffqsR1k0YhyyRdNP4yIHmD1ExWqDDp
YwfLcvcG4LQhyCC/NkUC1RijU.....YO7...H5........kD.E...UgE/.G.....................
.............oAnAv1...sD....z2iCNtZ/............VfHKSNEXF5ChPNkO7n4AvyAEQ....UA.
.....Ksulz1.......kzHxzzz1.U..6.P....61...EB....m.5X4c3.Em.F....6/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzoWTxzznEh/6.1c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........U3...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gPhi0U7EgU7a9FoTu2.oQm2ooR7nueM.YXB
bYHkss6Ul/k6Ukl6SeIX2W5.a.l0a./JvKff.M029MmORFcEs/U7EgU7cNaAXB3.a.l0acvPv8Or.M02
9MG9tJpPl/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
.................UfxzOaNaNaNa7yjNaNaNaNimz1.....................................
................................................................................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/kPr/......................
.....MU/4MU/4........YnAnAnAD9.EaNaNaNaNmzXNaNaNaNalz.........zD.......Uqz1.....
...yz...................................................gznNaNaNaN4wz...........
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.mpKRg34.H/..............
..........U./2E./.......................kznAnAnAnARA.1........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........kb......Centtageaudr................}

Click in for the best viewing resolution - Thanks for taking a look!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

My first entry for the 14th Mandelbulb3D Teaser

_AmazingBox, ABoxMod4d and _ScaleC4d.  Julia on.

Mandelbulb3Dv18{
g.....x/...33...M7...2U...EsCDDcZWq5.ngzHgF3yf/kQmVyEHqO1yHhaEFEqUPPzCl1Ht6Lcx/k
................................IxTwRGOk812........Y./..................o.2...wD
...Uz6/...kL..../MU2/.....k0D...J6....E3.....o6StI4cdHbD/......./K3o0Z0LDq1....Q
z.EnAnID12../2........H2.fNaNaNa/2/knAnAnAnYj.A...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDenwnEseTWtHv2jSgydsNyQ/6tUhEpoaDnlsoIq0imtf3XsVbknkIyMTG/uAY5.aDlUS4ZxYx
msnFDfU3Kr7QySUx6uQk6ZaDU.....2OF.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................aLc5E./...k1.
.....Ksulz1.......kzYwzzz1.U..6.P....61...EB....m.308c3.ki.F....A/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........M4...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gPhi0U7EgU7a9FoTu2.oQm2ooR7nueM.YXB
bYHkss6Ul/k6Ukl6SeIX2W5.a.l0a./JvKff.M029MmORFcEs/U7EgU7cNaAXB3.a.l0acvPv8Or.M02
9MG9tJpPl/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2.0....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........kAnAnAnAlwzgAnAnAng5wD................................................
................................................................................
.....................2.....3....1....2YEjVLHjF4BY/..............................
.....................AnAnAnAH1/EOaNaNaNyuzHnAnAnAnAgzCnAnAnAnTzDbNaNaNatSz1.....
................................................................................
................................0....E/...U.....TBpMVlKN1F1N.YYFH/..............
................................aNaNaNaNmzXaNaNaNaNvz...........................
.............pyD.......kpz9.......awz0........................................yD
........Uz1........sz.........yD............}

Thanks Everyone & Good Luck to All!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
Please click in to view all the details!


This is the 85th entry in the Chain Pong - the reply to ciokkolata - his Chain Pong 00 -84e by ciokkolata Chain Pong 00 -84e

The current members of the Chain are:

:icontopas2012:   :iconjtashley45:   :iconrecycledrelatives:   :iconjjkiefer:   :iconmiincdesign:   :iconciokkolata:   :iconlightbulbmoon:  :iconbatjorge:

batjorge is up next!

Mandelbulb3Dv18{
g.....u1...i9...71....U...kVKo1yD7h5.rC5hVJjKLzDW/c6WvfQ9/w2tlrOxqK5.tmshLlvcq/k
................................6twmznzXf.2........Y./1H.......E........o.YaNatD
.....7/...E3/....6l1/....2kjD...DS....kg......YdRq82BFkD/6.........k.pAnAx1....c
y.EnAnID16..32.........szoAnAnAnAryjaNaNaNatuz1............8.....w1...sD...../..
.w1...kDaKhjiD.R.w1GJBPJ/Bgtyu8nEy9QWHjjX6TR4Xj7kvvEgMrAxta.zqWUcFSSlJhjwQLdgbKR
lv977PLIGtIuygA8QATgn2kjU.....INL2........kAnAnD.M....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDyA9uzw1...................................UtzQNE81...UA.
.....Ksulz1.....JzzznwDU...U..6.P....Y1...EB....m.y/8Q3..K.F....6/...I1.....SF52
...U.8YL8yzlci6U0tZW.QAe906./c..hvim..UzxPKkruzj6IsffaWe2.2..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0...........6U0.wDU.............M0...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.le8U08c..2E
./I/./.U.1.E./2E3l5cU08../2E.VCTU08c..2E./oUx/8cU0.E./2Ets5cU08../2E.lgTU08c..2E
./oUz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E../.AU2V6E.....I....U....kLI7LMiBbNj7LP....934PZZ4N......................E/3IU.
...........BnAnAngrvz6.......IxDNaNaNaNadz1.....................................
..............zD........kz1........................................w7.....U0....
.....................o2....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/kPr/......................
.Q..4MU/.6...........2nAnAnAxBzD...........BnAnAnYc5./......Um/E.......sW.A.....
.rZB.bNaNaNaNmtj................................................................
................................B....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5..wqR............
............5...................1LD8QxckpznNaNaNaNo..BnAnAnAn2/EaNaNaNaNsz1.....
............EN2E................................................................
................3...........................}

See this Chain Pong's gallery here: pongorama.deviantart.com/galle… at :iconpongorama:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbub3D v1.8.9

thnx for looking :) , and maybe faving , it is greatly appreciated!!

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...1.....6...kfnopaW7T/.bgppT2SAV9EuXzMsyXwJyHlYi6uGWxTzwwZ.baCpnzj
................................eWQMgTrSD.2dq208Fzf0.hS.................I/YNaNyD
...Uz6....UJ.....MU0/....2kO2...H....2E3.....MEg8Y3Y18nD/..........m0dkpXm1.O2Zw
z.EnAngD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD9Sdw55rUmwX/vmVtif2byuQa8c1yl/gD9OAdN466UuvoZXU7vC8Azo8VbdD.w.mDY9PvCA9J
.vfEoWmo0k16zaVy0W7bX0nDU.....2p/.............sD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................1....k1.
.....Ksulz1.......kzzwDU...U..6.P....M2...EC....m..06c3..U.F....6/...I1.....SH5A
...U.W1KEyzlcisz....z16U.06.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........M0...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzD.1Ak..2E
./IzT/Ak.1.E./2EQs5pIHB../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cW3qMfVX9e/rN....................
E....AU.V2k.....I....g.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................pAnAnAnA1z9.......CI.1..........................
...../......kO2EevK2F2F2lyfaNaNaNaNvzMaNaNaNalzD................................
.....................2.....3....6....EINXxqEp7KN7NoI............................
.sU1....0............AnAnAnAnAxD........cz1........qz.........wDBnAnAnAnqzHNaNaN
aNapz.........zDvFVf53iSIy1.....................................................
................................0....E/...k0....b7LNZhKG4B3.spmQtpKG4B3.........
............Cs...6U.0MU/4.......OaNaNaNaFz1.......U2.NnAnAnAnAxDnAnAnAnAtz1.....
...yz0........zD........6.A........wz........UzD.......M9/A.......cJ.1..........
............................................}
{Titel: InkaPortal}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:iconi-s-weeklydeviations: at :iconinspiration-showroom: fav.me/d7e15fq
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

My 2nd entry for the teaser nr.15 from the MB3DTeaser group , mandelbulb3dteasers.deviantart…

i used here: _Sin4Dplus - Amazing Surf - _ScaleC4d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
my params:

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...2.....U...kFkmtGzKT0.PXF9E8s3CAExdfo.TqYV.AeCvdxQ4g4.Hbz/Bmb1q/E
................................EGh00.L6KzXgwDySN8eL.Zc................EU/2....E
...Uz6....EF7....Q.0/....2.a0...N.....E3.....A6m0VPKKdoD/QUG.39D...m0dkpXk1.NL05
.BUaNadD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDbBTeAMNJexXpDvgrGt40zsdMdwyL.iiDWYbLRMpq6wf4Etam89qNzgd.NI.FrUpDHQfNDqOU
YvnGvQGkTR1KzaagGUTXXRqDU.....20//..Ks........kD02....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................O5/ED2....k1.
.....Ksulz1.......kzSwzzz1.U..6.P....M/...kC....7/iy1Y3.En.F....6/...I1.....SFb1
...U.06..wDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz............6YCpCckYcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../EU0.wzzz1...........Y/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....AU.V2E.....I....I....kLHZaPoE2QgJrQ.IaQ....................................
..................Uyz........U.E..........UaNaNaNaNezYNaNaNaNayj................
................................................................................
.....................A0....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........AnAnAnAnQ/E........Uz9.......65./.......2/E.......ct.2.....
..c5.xzzzzzzzzxD................................................................
................................/....E/...U.....TBpMVlKN1F1N....................
................................uAnAnAnAny9........qz0..........................
................................................................................
............................................}
{Titel: teaser15e}

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MB3D

thnx for looking :) , it is greatly appreciated

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

this is my 2nd entry for the teaser nr 16 from the MB3D Teaser group : mandelbulb3dteasers.deviantart…

here i used : HeightMap2IFS - logspIFS

params:
-----------------
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...A.....U...UZzigbMGIzzGvaSGd/LRxD9JzWgBqV9zPM9aKPpJekz0R0os8d.Uzj
................................r/8OdToIa.2........A.VqD................y.2....E
...Uz6.....B6....Q.1/....2Ul0...C....2E3.....EWM9ZAXPcjD/Q.........m0dkpXm1.x/BA
//EnAnQD12../..........wz.................................U5.....y1...sD...../..
.zHnAngDBLecoWwvNwXFAkcXV66sy2LaT1CBv2ijC9NjxBJlVvfqpOXqa4T4z.62pvty8thjZos9BSWq
TvXmE5PrgB6syQXMOxr4nblDU.....oU4/..1S/.......sD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................0....k1.
.....Ksulz1.......kzMwzzz1kS..6.U....Y2...UB....m.ul5c3.kU.F....6/...I1.....SH52
...U.06U.yDk.1wz....z1....6..c..rSvq..EbG7eFT5wj6EBqwnQahz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz8..........2EE1zzzzz1...........w/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.2qMfBX9e/rN.c4Qb/..............
E....6E.F2E.....I....w.....GZZqNcFLHV/bA7NoI.........................6E./2E./2U/
4MU.02E.0.........U6.7........yjaNaNaNaN2.AOaNaNaNapzeNaNaNaNizD........A.AFVf53
iSIqz0.......U/E........0.A.............................kz1...................zD
.....................2.....3....C....kqPbB5Q7NoI.YYFH/..........................
.sU1....06..0MU/4E...EP70Ceee8xDOaNaNaNa..2.....................................
...oz...................kznAnAnAnAnoz...........................................
................................}
{Titel: teaser16c}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandelbub3D v1.8.9

thnx for looking :) , it is greatly appreciated

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2013 GrahamSymmons

1920 X 1080

Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9 [link]
7th Mandelbulb3D Teaser :iconmandelbulb3dteasers: [link] using ManowarBulb/IQ-bulb/Ruckerbulb Julia off

Mandelbulb3Dv18{
g.....U5...sE...w..........e0PUfHyTzziSJLulWjM1E98IEM7cqgxvU65Zg1b.iz.Fl3hGX2Xzj
................................KBERf8KSa.2........A./..................sz1...wD
...Uz6....E/2....M.0/......n7...P/....E3.....kb9UCDGjbjD/..........m1dkpXm1.D8Qx
//EnAnQD12..4..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD.TpgA6Ze6xX0X0.O6az9z8VMSlGFm7jjRo54eHq/kwn.TkegSc7GzUHCtdoQ.lkDRt.4TxCA
pt1Z6QZZNUP1zOSVW61DSboDU.....2Sl1............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................w....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.U..6......M2....A....m....c3....F....8/...I1.....Sn52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1..VAnTwZh..vltPnvka6zj..........E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.s4NZ7rRVFLNm/WMgJbQi6KPk/......
E../.AU.V2.0....I....Q....EHVtqPr3aQ0J5PW/..........reg...................U/4M..
..........kNaNaNaNK6./.......Eyj........Uz9........vz...........................
..cB./...........................sym............................................
.....................E.....3....3....YIIh6KRg74.ExqRZ75.........................
....06U/4.....................0E........U.2........wz...........................
.......g...ns...................................................................
................................2....E/...E/....GJrMfJaQWJ5PW/..................
..............U.0MU/......................2........../........zj................
................................................................................
............................................}
{grahamsym}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2013 GrahamSymmons
My entry to :iconinspirationstation1: Holes themed contest. [link]

Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9 [link] No postwork
ABoxMod1/_reciprocalX2/CrossBiFold/_SinY/_LogX
Started from my Bowl With A Hole [link] and ended here

Mandelbulb3Dv18{
g....si....x/...S.....U...E1hvuJlE7rzqOB.vaZoM0E9xrkoiF3QzP8Rh1AyGy1.NDK3BovdVzD
................................dOmlUyjBzz1........Y.NM........E........kz1...wD
...Uz6/...U4.....M.3/......05...K0....E4.....wXf4urbaTpD/.......Mg3mzckpXm1/Sd1.
//EnAnQD16../2UaNaNaNaNxzcNaNaNaNaxDOaNaNaNady1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDpOWW/6RWrwXxDkwOfNjJzyO666g3oVmDu7PVMqb8Kx1aM/rPuqTCzYuUpDOMDWnD4jCQdyru
uwfopYsHPhG3zoh/yyTFZPpDU.....2w/.............sD/6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F....k1.
.....Ksulz1.......kzW....U...s5......A3.........U0wt5w...Vk3....G/...M43....Sv52
...UX.....................6.2c..zzzz.c/Fbf24LNyD6.Dbqxm4Iz1..........2./8.kzzzD.
IUNAT2kY6z1.3yuedc8tz6........../6U0.wzzz1...........20...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1.U.06U2K.k.1A..1Ak.np0.06U..6U
.0sK/hdht0kaqaPiIM4U.06..1Ak.1fP.1Ak..Ak.1ADm/Ak.1EG7ZIGlH5U.06.nAnAnsZR.06U..6U
.0MMw/Ak.1.k.1Ak...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.MLNiZaPb/mQfZb9Wp4Q............
E../.I.//3E.....I....Q....EE0x4SBx4Nl..B.E5...........................k/........
...................../....................2.....................................
....................................re.g.................kz1....................
.....................2.....3..../....wZQZBKOk7rPX34PM71.........................
.......1Ak.1Ak.......MaNaNaNaNyD................................................
...................................sym..........................................
................................0....E/....1....17rPnBbEdNoPgF4.................
................4MU/4MU/..................2........wz...................kz9.....
....................g...ns.........................................wz........U.E
..........................................U/....I....I....kLHZaPN/..............
.....................6E./2E.Ak.1Ak.1...............wz...................kz1.....
...wz...........................................................................
.....................................................2.....3....2....w3HjR4K....
..............................................................zD................
...wzQujJgc0zK.E................................................................
................................................................}
{Grahamsym}

Please give credit when using params! :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

© Copyright 2015 Graham Symmons
Mandelbulb3D v1.8.9 raw fractal no postwork single render from scratch testing Asurf2 by Luca :icondark-beam:

Best at full view

Amazing Box, Amazing Surf 2, ABoxSphereOffset4d and _LogX

My params
 Mandelbulb3Dv18{
g.....w....50...w.....Q....6tmXQvXl9.Txhw53RMw0k4r/Dt0LbwzP4LXrDJ712.LevVjvuMw0k
................................Rz7mkoFvR12........Y.VE........E........kz1...wD
...Uz6/...U5.....g.1/....2Ur2...04....E0.....QKhAAP.uBbD/gUXMJ6Ejo/.0lK0tf1.xizc
z2EnAnQD16../2.........../................................U5.....y1...sD...../..
.w1...sDi0AqwuV70t15zH1XV38Nye9l.3JDR/bjTOdapEx1ntPldqsAZdQCy2cN0a0w2pYjZPzWMCVJ
8tHlyzF3U25QycpkkF6mEDajU.....oe....n.........kD.6....kD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kbCO7Ef.....x/
.....Ksulz1.....81kz..6U.0.U..6......I4...EB....x/........EA....p....YHB..UdOn5g
..kI40........6..........s0.0c..zzzz..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........k.8.EuDO/.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4..........VQW0.gKP50..2RiGMQZtzs/wQOr9PExj.UD6HyVzgzP.Lc..
jg2U...wQOr9PExj.8HNL1YPWz9.T7Nk0j.IzAl/8..J03mW.YlAeA/J6z98.QksOPk5./U4TKFxAinD
HEU0.U5GZo6.QV8ECQ1Mz.kKzWm4xz/E.sxM8skbPv1...6U..kz....nw.../..Lg/4Pcf71GIY...E
.0Ubr..E..kzz1..F8oi....z16.zvzGdO4O.wzz..EpO/6...kbie4.S.rN.sA..0szzDdSh7F8.2F5
OwzvzxzKP/.CYE1....y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.IaPZBLOntWMh/5.jxZPTBLNTdrLnJqL
E../.Ek2l2.6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
...............................g...ns...................reg.....................
.....................6.....3....5....2IPVdLOiR46HJbQa/WA...BY/..................
.Q..4MU/0....................k.EZNaNaNaN4zXzzzzzzzzjz........C/E................
........................kz1........................................wz...........
................................/....E/....0..../7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N........
............5...................zzzzzzzzB.oAnAnAnAX2.lAnAnAnAfzj................
.............................................sym................................
..........................................U.....I....E....kLAxqNM/UQjBKMgZZA....
...................................................yz...................kzndzKlW
8wP/./..........................................................................
........................................................}
{Grahamsym}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D - my latest adventures into the new asurf2

my parms:
my parms
Mandelbulb3Dv18{
g......3...UA...w.....M....LMAmCYW8/.P8QSqou327Etmzy2pgCozvj/o2UtDD/.r6pYyNkJ3zj
................................4KyyzXg72.2........Y./..................6.2...wD
...Uz6....U.8....M.0/.....UA1...20....E3.....cLQHmHNlKmD/.......yHVL1dkpXm1.OaN4
//UaNadD12..02UaNaNaNal3.1........yDOaNaNaNa..A...........U0.....y1...sD...../..
.znX0LDDlubQatFLJxH4RC83aCL9zKDqJCC8tYkj1aXs3E21Mwn8hVLC7D9Az6kfpsWwvIpDk1t0/QLb
fwfG3O0hiRDJzSf/SUk3s3nDU.....2FH/............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F....k1.
.....Ksulz1.......kzBwzzz1.O..6.Z....U0...E3....y/rJ6s1..U.F....6/...I1.....SF5/
...U.06E.wTz9HqzMg2czX6dE16.Xs..zrhe............6.....................U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........Q....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....2..F2.0....I....Q....EEh3aSdtqNUAJRmN46m.........................k/.MU/46..
..................E..7nAnAnAn..kRaNaNaNaty9........wz.........zD........kz1.....
...0./..........................................................................
........................}
{Titel: asurf2c~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D My pong with LukasFractalisator his pong06 Red Mountains -pong6- by LukasFractalisator becomes my pong07 ;)

My parms
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...o5...w....EE...k8sUxqIDk..rbEm8wH4CAEdtUYk7KUmzXUTPPm/iKczE3c87SXTQwD
................................ULDy6GNZqz1........Y.ZJ.................6.2...wD
...Uz6....U81....M.0/.....E9C...x/....E3.....6pEFu2uCbnD/..iSuSE...G0dkpXm1....6
//EnAnID12..02.........wzcNaNaNaNauj......................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnIDZiQgpd9Khw17IDEMS7pAzgayspSqJYpDGcKl2PxfJx9BS6z5VQzGzs06pZpOZujDE7.oTT9.
9x9VF9GB0LGJzqmkeOwcjUnDU.....2l1/............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................9I3SEC....k1.
.....Ksulz1.......kz8oDuTWEG.k5.5....k0....I....U0.q5w4..U.F....6/...I1.....SFj/
..kRG0aZczDM6/nzMg2czX6dEn1.nE/.zbCm..E92FpyVY.E6AL9s6Jk..o...........k.XxTlbR4.
.wUmc2beYz1/dA8E5Exwz8..........JE.1zzzzz1..z4Yd53m3.bE/GbLm4zyj.ATqMpl5nzP.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U.....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffn.nAssWOkR4.....................
E../.AU.V2k.....I....k....kEmxqQn7IO4x4PY/ENoE4...........................U/4MU/
4M................U../.............................wz0..........................
..............................................zD........6.2........sz.........yD
........Uz1..........s.....3....5....2IPVdLOiR46HJbQa/WA........................
.Q..4MU/0............AnAnAnAnE.E...................uz0..........................
........................kz1...................zD................................
................................/....E/...E/....TBoPiF4Ht34QptqPq/..............
..........U.06U.0.....................MZU12........../.......U.E..........2.....
.............U.E...................6./..................kz1.....................
............................................}
{Titel: pong7~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This is my return to Saved To Chip -pong8- by LukasFractalisator my pong with my friend LukasFractalisator
follow us at pongorama.deviantart.com/galle…


Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...o5...w....EE...E3tIgWn3jxzKzBG6SOcr6EeXJzxgdjlzXnS9fofdgsz.ajtOqSt3uD
................................1IPxJ9.f1.2........Y.ZJ.................6.2...wD
...Uz6....kR0....M.0/......EG...S/....E3.....kAM11o0VqmD/..JdqzD...G0xa21k1....Q
//EnAnID12..02.........wzcNaNaNaNauj......................U0.....y1...sD...../..
.znX0LDDDRGIl6DfbwnJv4mb7oHAzsXb85Q0eopDTDZOBxDcJx9aSi.MFk1Jz2hsyp7xmZkjQd93gV40
IxfMAv7x7LHJzuV3sLl2fGnDU.....YKm2............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U7TX.ED....k1.
.....Ksulz1.......kz6wzzzXkR.k5......o1...kE....R/.q5Q4..U.F....6/...I1.....SFD/
..kRGeoZg1UdqZ3.8R7v.MeRNl1.XQozzzSi...Fbf24LNwj6AL9s6Jkkzn..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1/dA8E5Exwz8..........JE.1zzzzz1..z4Yd53m3.bE/GbLm4zyj.ATqMpl5nzP.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U.....................
/EU0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwjl.XAts0QiR4.....................
E../.AU.V2k.....I....I....EGFpWMplaM.A4OK71.4B3..........................6U.....
...................6./........0E........kz1.....................................
..............................................zD..............................yD
........Uz1..........s.....3....5....2IPVdLOiR46HJbQa/WA........................
.Q..4MU/0............AnAnAnAnE.E...................uz0..........................
........................kz1...................zD................................
................................/....E/...k.....T3IPVdLOiRaEjVrIHJYA............
............5g............................2........sz.........zD..........2.....
.............U.E...................6./..................kz1.....................
............................................}
{Titel: pong8}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Please click on the above image to see the small details in a larger view.


This is my tweak of LightBulbMoon's  Chain Pong 00 - #13 - The Ties That Bind by LightBulbMoon  in the first official :iconpongorama: Group Chain Pong.

We started with parameters from CMDRCHAOS.

Up next is batjorge.  Have fun Jorge!
 


Pong Chain Members: 

:iconaudre: :iconmiincdesign: :iconlightbulbmoon: :iconrecycledrelatives: :iconbatjorge: :iconjjkiefer: :iconjtashley45: :iconciokkolata: :iconannakirsten: :icontopas2012:


Formulas: Amazing Box, SierpHilbert and _SinY

Software: Mandelbulb 3D

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g.....V1...X8...61...2Q....FkL.NYEt4.56JEpKzJa/kOwcfv58EYzXQlwNX07qwzYC4Fjcb5h/k
................................r5gOPDml8/2........Y.FIt.......E........y.oAnAzD
.....7/....jU.../M.1/....2ULG.../2...2kj.....MlJpL1hrQiD/..2tBoD...c/dkpXm1.aNat
z.EnAnID12..02k6dLQ2GijxzyWkZ0JVu9yjAGpOZdIX2.2............8.....y1...sD...../..
.w1...kDBpOodW2DXvvUk87N8hysyuO/9dboE2lDLPwDGyxf0wnbip3pxP71zAXrsNhOrgiDSf1O33Uz
Awf./sVSh1o.z6PGb/yBdFgjU.....Imr.............kD.E...UgE/.G.....................
.............oAnAv1...sD....z2iCNtZ/............VfHKSNEXF5ChPNkO7nKPfaaDY....UA.
.....Ksulz1.......kzizzzz1.U..6.G/...M1...EB....m./46c3.Eb.F....6/...M1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzKusgz1I7H.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58izv/MmnWK2zwz0...........EU0.wzzz1...........62...................E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.AU.V2.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
.................UfxzOaNaNaNa7yjNaNaNaNimz1.....................................
................................................................................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/kPr/......................
.....MU/4MU/4........YnAnAnAD9.EaNaNaNaNmzXNaNaNaNalz.........zD.......Uqz1.....
...yz...................................................gznNaNaNaN4wz...........
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.mpKRg34.H/..............
..........U./2E./.......................kznAnAnAnARA.1........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........kb......Centtageaudr................}
{Titel: Mandelbulb-758}


"If art is to nourish the roots of our culture, society must set the artist free to follow his vision wherever it takes him."

                   ~John F. Kennedy~Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

UPDATE:  This work was featured here by gigi50 -- fav.me/d8mm7umThis is my second entry in the 16th Teaser Contest held by :iconmandelbulb3dteasers:


Made with Mandelbulb 3D.
Formulas used:  CylinderHeightMap and HeightMap2IFS with Julia off.

My parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g.....V1...X8...3....IQ...kDxpQWZ8...HfmbdhKKt1EGbqVOxm54y9lVxN7e/wczQbrMmXY/Mzj
................................qpE29cuYN.2........A./..................i.2...wD
...Uz6....U.1.../M.1/......Of...I.....E3.....6v9ZfKoCVlD/.........sC1dkpXm1.VBQd
//U0LDuC12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zX0LD0DRWvCtydm7wnOflMQqxVEzeh6aHeTk7kD3bUMeZ080xXdDJ9VmnU0zQgD6w0C0ehDl891b.pk
Xvf4DnwNG7V.zo8GkvWSl6oDU.....oWF0............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................0....k1.
.....Ksulz1.......kzSxzzz1.U..6.P....61...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz90MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........I....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.6E.F2E.....I....w....kEtlKOiFKNmVINdR4OopIMk/...................6U./2E./2E.
GMU/46E./.........2I./...............................sAnAnAnAHyDBnAnAnAngznAnAnA
nAngzEnAnAnAngxj........oz1........................................wz...........
........kz1..........I.....3....D....UINdR4OopIMk7HG4B3.........................
02E./2E./MU/46U./2U..........O2E..............................zj........kz1.....
...wzIsuFVf53Kzj...................................................wz...........
........kz1.....................}
{Titel: Mandelbulb-337}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Please click on the above image to see the small details in a larger view.


This is my tweak of jtashley45's  Final Hours - chainpong123 by jtashley45  in the first official :iconpongorama: Group Chain Pong. 

We are using the Mandelbulb 3D software for this chain pong and started with parameters from CmdrChaos.

I used a map for the background, but need to give someone credit for it.  If this is your map, or if you know who created it, I would appreciate that info.  Thanks in advance for any help. Heart :heart: by MarieCrazyDove  

Up next is Almog53.  Have fun Russ! (You might want to change that very low R Bailout number and turn off some of the lights before you start tweaking.)

Thanks in advance for any comments and faves.  I may not have time to thank everyone individually.

Current Order Of Our Chain Pong Members:

:icontopas2012: :iconjtashley45: :iconrecycledrelatives: :iconalmog53: :iconjjkiefer: :iconmiincdesign: :iconciokkolata: :iconlightbulbmoon: :iconbatjorge:

Formulas Used:  _AmazingBox, ABoxPlatinumB and Quadrat3D with Julia on. 

Parameters For This Image:

Mandelbulb3Dv18{
g.....V1...X8...w....2U...U86mkBY5QyzWePDQRVc/0EX7x/nslemzfiCqs.4SC2.lN5mYzgEXzj
................................ImBcqdSzE/230f7cNFX1.Zau................r.2...wD
...Uz6....kh/....M.3/....2k420..T/....E3.....kkxS5YO97iD/M.v.T/EyyZu0dNaNs1....U
zEU0LDOD12..12........UlzkSIsuFVf5xDOaNaNaNyQz9...........U0/....y1...sD...../..
.z1...kDkH3xC2rgsvfUy2RYes50z6VS3I8I4Zfj2HoeEZfbLvXruireKkioyM4ZVrx0igkDzBjFfbvI
6w1D6ITGCi2yyEZfW1P0NqhjU.....2QU5..0R0...kAnAnD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EI1KzDG....k1.
.....Ksulz1.........Cxzzz1.U..6.0....61...EB....m..46w2.kU.F....z....Enz..E9P152
..UU.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.662k/.zLOS..kqLoZjOlzj66.r.FXx1.A..........6k.mwDU..EL
P.6FIhT67.A./izrBmG..1.L........2Rm7xzDK7...P6xWhjb..hF0hsX2ge/E/oBXIjc3sz9/0AZz
zXJ0...1n4J1yQzD..YzR9V5N.2.bKiP.E/zzGU6Jszzwt1..k6vgOaKK.Y421c.6ET4./EQE4Q1Bbzj
2Q02yzDK7...TivscZ0zz..cNEXzTX/E.YIS8UnZ0.A...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUmQHAi.bPb/kMc3qPntWOkR4.........
E....AU2V6U/....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........kMaNaNaNErz...................kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU..AnAnAnA5byj..........UnAnAnAH4yz..................m4.2.....
..chzoAnAnAn.H.kOaNaNaNaVzfaNaNaNaNizqAnAnAnA1.E.......UK/A..................O3E
...................../........../....E/...E/....FJLMY7LMoB1F....................
........................................kz1........wz........x4k................
................................................................................
............................................}
{Titel: Mandelbulb-1027B}

"Learn from the mistakes of others.  You can't live long enough to make them all yourself."

                         ~Eleanor Roosevelt~
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.