Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Organized by Artist
Mandelbulb3Dv18{
b.....k1...M7...ET...2Q...Uzg1rs/vP1.XcppZWmoY.kbHOeyNcdbw1cZmGz7uwEzQt1TCwHxq.k
................................xr2wXa2to02........Y./.........E........1/2...wD
...Uz.....UO/....sk5/....6.PR...s1...2E......cK2xMh8ajbD/..lImuD..../dkpXm1.....
/VEnAnID/2..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDuZLrrnKiTtPH8FpGSKtRy6KRUMykwYaDVJmfkTn1utPhJYTIvEgHyGWIBe8mV7aj2PmPMdh5
MtPDVYwmylAPyuO8cBQMTQbD.....8osd5............kD.M....sD0AE.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.rb.A.2U0k.k08.1.Jc.A.wV0k.E88.1.nc.A.lImuDS.....x/
.....AQxcz1.......kz/wzz..kA..6.a....w0....F....i/1S6A4.UX.E....8/...s0....ZJz56
EV5U.0...wDU.06..06U..6U.06.1c...06U............4YCpCckYcz1...........U.8.......
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6U0..6U.0...........M1.....................0c..
.02..............0....................U.8..................8....................
/6U0.....0....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kdrU4Aq.LPic4Qb/..................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UF.BnAnAnAnYzj................................................
................................................................................
....................../....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU...........zD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................7.2........../.........EBnAnAnAnYz1.....
................................................................................
...........................................6....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................../........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
PS CS5
Astronautswww.google.ca/url?sa=i&source=…

and www.google.ca/url?sa=i&source=…

Once again a tweak from the amazing work Modernes Wohnen by viperv6 made by my friend :iconviperv6: (THANKS FOR SHARING THE PARAMS )

Hope you like it :)


params

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w.....6...Uh2Q6HKs.7.zWFh7dSFF9Ex0FYrvAme.A/RlRTFsJ7.FvWh4XwA70k
................................60eQXJ0kE.IstHWAilXc.phJ................I/YNaNyD
...Uz6....U13....M.1/....2EH/...D2...2E3.....A4xi0iwZ3mD/..........G1dkpXm1.Xti3
//....kD12..12kAnAnAnAv2.1.......UzD........W.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDchojDhdgNwf68cKSf.Hsyep/L2cnQRljGRR/nHbYVvXe1xn9ojJ6z4yv4DNUPXgDG/xC.cuK
Lwfe6eYMPKBny0sEGH3Y4blDU.....Y/H.............kD/A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................R....k1.
.....Ksulz1.......kzd.6U.F.U..6.G....w0...UB....I..46w9..U.F....6/...I1.....SH5C
...U.0Ak.zDU.0sz....zXl7x.6.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58izH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U4....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0...yzzX32k.1A..1Akz9mHsnwF.UDn
5xDcPhdht0kaqavzaT4U.06...szzvRTsLM5.UTVRwDZyVTVR..y3qlzDw5y3q/.sLM5zfvTsLM5.UTV
RwjpzVTVR..y3qlz...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff7pKMbJK9lsWOkR4.VtWOkR4.mBINiFLN
E....Ek.l2./....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5...........................k/..U...U/
4MU........nAnAnAn.6.NaNaNaNaV.Ezzzzzzzzlz1OaNaNaNavz0.......U/E.......adlnLZ1h6
Pbjrz0..........................................................................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........IaNaNaNaJ.EsaNaNaNahzPnAnAnAng4.1.......k.E................
................................................bNaNaNaNSzXaNaNaNatyz...........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/..U.....oAnAnAnAvzHnAnAnAnAxz0.......k.kOaNaNaNavz1.....
...........................................................OaNaNaNauzeNaNaNaNyzD
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZZA....
......................k/C.......0....6....UaNaNaNatzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Wohnungen waren - jetzt ist die Raumstation -Topas2012~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mb3d

formulae - _CelticMode / Amazing Surf

hope you like it

params

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...61....U...E7iCffmzyuzadkllokWn.EjNNDok/2KynKxPLQdkzqzkLbFXZN.6yD
................................gVcD1o7S2.2........B.NfS................y.InAnoD
OaN4z6....Ex5....kk3/.....UO....T4...2EZ......G8zOIuslmD/.ES/cvDOaN4/pAnAr1.OaNa
./....kD12..02kvfOBUOClYzwrhOv.qi8xj9FU.vKYory1............3/....y1...sD...../..
.zXaNadDGDbfK08SwwHEGn7rfqUyx0LbILRTJ.hjbvaKu3s4Hqf.ti3FdX5DzQifbSr2HRajC0X7LrL3
EvnlBDJFN9pNyYL09F7cslnDU....8Y0.0............sD.2....sD..G.....................
...........7.rAnAx1...GE...6/x1...................................EpmC4Es....k1.
.....Ksulz1.....yzDS4wzzz1UC.E4.U....61...UB....v..06w2..UEJ....Wzzzz5HB....wHLU
...U.0aZczDM6/nz....z1......0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzE0Fbf24LNyD/.........E.0c..
cN5V..EbG7eFT5uDKDqyTr69/.2..........2U.8.kzzzD............3....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.YoHC/WIIR1Gic4Qb/EMnBL9hxKRiFLM
E....6E.F2./....I....E....kL1J4PoZqMBx4NZ/.................................1A...
...................wz0.......................................U.E........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0..........
.....................E.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/kPr/......................
.Q..4MU/.6U/4........ImAnAnAnAzD...................wz...........................
................................................................................
................................}
{Titel: Connected -Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D this was from a pong piece with batjorge , Hanging Curls just changed from aboxkali to siny :) thanking you all in advance , here is the parms :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...IM..2pDTCso8ApxzYS7JgA6GO5EAvPS8sYc1.YYYgoJHotwzmzYozeFD..E
................................r05Oapt5R.2........B.NaH........nAnAnAnIG/2...wD
...Uz6/..EFg1.../Q.1/....2U78...D9...2E4.....c/A5ntP1ElD/Q......8w9s2/...w1....U
//U0LDGD12..02.........ozeNaNaNaN8xD........Ey1............D.....y1...sD...../..
.z1...sDlvndKmXRzwP8CVX/3OK7zoWPsEJefZmjASvGzfAkIw9LdFVJiSsAzABAB.th6pnDs0..5mIY
jwXUNUfARyvCzUKF.NbEfxmjU.....2kG/..Bs...2EnAnoD.2....AE/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kLp85EK/....x/
.....Ksulz1.....6yD.zV5Ss3kY..6.k1...EA....J....S3.06k7..U.E....8/...Ipm....SJTf
Sc0U.W1KEWrlci6SsU3YsRAe906.1c..cU08..klrlkCx9.k6IsffaWeYzX..........IE.4xTMHvA.
.2nE.bez0z9.L/bioCPwz.kin/swu4yj36WF.wzzz1..XgpClr/uzuFwTiauN1/k/wi.1tPNQ.I.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08.HDxoHvzDU08c.Axo
HDRzT/8cU0koHDxoQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.//3E.....I....I....kLHZaPN/.N934Pd/kI371......................6E./2E.....
...................wz...................kz1........wz...........................
................................................................................
...........................3....7....w3HdtqEjpaMdtKN1VLSu/EPm...................
..............................zD...................yz...................kznNaNaN
aNq/.BnAnAnAnAvjOaNaNaNarz9........wz.........zD........kz1........0./..........
................................/....E/...k.....T7pPo34RZB2.Z/EGoB5.oB5.........
..........U/4M.........................ky.A.......kG.1.......U0k........Uz1.....
..............zD................................................................
................................................I....E....kLGx4RVFLNYNoPgFKOiR4.
.....................MU/4.......................................................
...wz...........................................................................
.....................................................Q4....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........YNaNaNaN4zDINaNaNaNuyvZNaNa
Natxz........30E........yz9.......Uwz...........................................
................................................................}
{Titel: SimpleElegance}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D Want to wish Marcello a very Happy Birthday :iconciokkolata: hope you like this my friend :) putting this under manipulations because of the space map for the colouring layer , it was too bland as black and white :) thanking you all in advance , here is the parms 0_0 (((Happy Birthday!!))) by LOVEMAYU Kitties With Happy Birthday / For Julie by LOVEMAYU

Mandelbulb3Dv18{
g....Uk/...M7...C....2....kxcYDrFEZ0.1oplBzoEV2EGV6ifP.qszvxXZ3JMSEZzUlAZDhGzDyD
................................8C4BUKNnpz1........A.RxD................y.2...wD
...s.7/....x/.../.U0/.....kG4...k.....E4.....UgR7hbs1moD/.......nANe3dkpXm1....k
z.EnAnQD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDKaEJCqJtpwfmqGkdPaiMzGprGpzIoApDvs0GyKJhXxX8xcB73dD7z21wh9uMa/pD6UWKrW2L
DxP1bMrVVjwIz.6b3zzk03qDU.....IbT.........UaNalD/6....sD..G.....................
................./2...sD....zw1.........................................C....k1.
.....Ksulz1.......E/.wzzzX.U..6.k....M2....D....m....c3...EI....K/...Q2t....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.IHCic4Qb/......................
E....Ek2l2E.....I....s....UMj3aQYZYFH/kI..............................U1C....6U/
4MU........aNaNaNaNaz0........zDBnAnAnAnUz9...............................2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................A.....3....B....A5PdBKN3VLG4B3.Z75.........................
.sU1....0.......0............U0E..........2...............................2.....
...wz.........zD........S/oSIsuFVf5Vz.........yD........M.2.......UH./.........E
................................1....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..........................................................
..Uwz0......c53E...................wz.........zD........kz1.....................
..........................................U.....I....g....EKdtKKVtqN7NoI........
......................U1C....6..4MU/......kAnAnAnAnwzMaNaNaNaNxD................
................OaNaNaNaty1........wzcNaNaNaNawD................................
..........2.............................................}
{Titel: HappyBirthdayciokkolata}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D I know it looks more like silver , ha ha .. Anyways this is from an older pong piece which I cannot remember now somewhere :) thanking you all in advance , here is the parms 0_0

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...IM...kRtGpa94IzzaIKkcIH9b/ETmBLY4Pz7.g/VjYfhCt/.j.SlM6IpAzj
................................vqQY63UTN.2........B.VE.........OaNaNaN4s.2...sD
...Uz6/..U/N5......1/.....E2....N7....E4.....gaeBeEERPlD/.......UjRU6dkpXk1.....
.7U0LDGD12..02UNaNaNaNalzqAnAnAnAPvD........wy1..........cVA.....y1...sD...../..
.z1...sD/SdPqcYgqwXFG7zU5b9EziIM6a/n22lD.fHX.BXdrv1HZdXg3354zEBuJlAGIEoDFwbro.0q
.xv8Z8r32HYBzm6pZiGS18lDU.....oP/0.......2....sD.2.....E/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................FRb0EF/....x/
.....Ksulz1.......kz.wzzz17U..6.N....61...EB....U0...s/....F....6/...o2.....Smz8
...UM/aZczDM6/nzMg2czX6dEX2.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58izH...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD...........k3....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.MXAic4Qb/U9e/rN................
E....Ek6m6k/....I....A....kLGx4RVFLN1/UPZB2Std5......................MU/4.......
..................2F.1......kR2E.......QB/2........yz........E.EOaNaNaNarzfaNaNa
Natxz0..................kzXH3Livivipz........C1E..................2B./.........E
.....................2.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/kQ....................
4MU/...................................oV.2.......cF./........zD................
...wz...........................................................................
................................/....E/...k.....T7pPo34RZ/EOiJqEsZbS............
..........U/4M..........................W.A.......27./.......F0E................
...wz.........................................zDpi0HJJJJJz1.......WB.1.......s/k
...........................................6....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U............NaNaNaNcwzoAnAnAnAXwDvzzzzzzDgz1.....
..k4.1.......I.k.......PW.2.....................................................
........................................................}
{Titel: GoldenTwist}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D render using _invcylindrical, _reciprocalY3b and SierpHilbert from Dark-Beam's :icondark-beam: journal

I NEED HELPERSDear friends
I am looking for a set of new sample params that will be included with the next Mb3d x2, that will be a formula update + a param update.
You CAN CONTRIBUTE AND YOUR NICK will be in the param name.
Resulting images must be elegant, incisive and clean, with a stepwidth of 0.5 to min 0.3! I will be very exigent with those reqiurements!
no decombines. (ALTERNATE MODE each formula can have any number of iterations 1 to 20, leave maxiter to 60 as it's fast to render). And no weird looking images. Remember the elegance rule, fractals are not random :)
Use neutral colors. Choose a nice point of view.
I need params using those formulas:
A: MixPinski4 (or 4ex) first slot + something else
An image of this style (very rarely used despite its versatility!):

B: invcylindical + (repeat from) reciprocal(x y or z) 3b + sierphilbert NO OTHER FORMULAS ALLOWED
(you can still vary number of iters of SierpHilbert, effect drastically change!)

Mandelbulb3Dv18{
g....Ux2..UsC...w....IU...U7XaiDVPLrz4iaqT7eM55EzSHwuQPo8zPbUFOVwwlxzwDvTgBgSLxj
................................fX..F3Fr./2........Y.tYG/.......aNaNaNatK/2...wD
...Uz6....UDj.../Q.1/....2UDp...k/...2ED.....sZpT0mOUciD/Q....../f2V1dkpXm1.PKJ8
//U0LD8D12..0..........wz.................................U0/....y1...sD...../..
.zXaNadDrjOrAxkl1wH6QlNpnU31zOLa6PvwjxdDeEBHaXHYEvfCcrnwMPZkyOCSlgJix2lDYgTBeIFF
AwPeARbrkvv.zi6/ZD/KJ9hjU.....I9M2..A41.......kD/2....sD/.G.....................
.............oAnAtXaNatD....zw1.........................................A....k1.
.....Ksulz1.......kz.Mglq/EN....M/...2/....G....m.....5....F....6/...Upm....SFz0
...U.0EOWOgl4Pbl.YacqNglq/6.22nzzzSi..EbG7eFT5wj6gw313Kdvz9..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0..........AEkB.Mglq/..mgvJjy9azsFjbjWTlo.k.EQ0iIhHvzP.2c..
zzzz............K....................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.isS4Ezz/cU08.oKfM.tzDU08c.UAm
r/IzT/8cU0Ul4P5EQs5cU08.AnwS./bTU08c.E9hX/2ly/8cU0Ul4P5EMw5cU08.7bgR.lqTU08c.EAl
l/2kz/8cU0.jwm4E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU2V2U.....I.........kLdtaRXZ5Pdt4NmZqMVl4......................c..........
...................6./........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....2....wZQZBKOk7rPX34PNBXM........................
KM/..................kpX0LD8QZ.EGVf53iSImznyzzzzzzTzzcNaNaNaNauD................
................................................................................
................................1....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/........NaNaNaNa6.YNaNaNaN4yzAnAnAnAngxD........kz1.....
.....................................................................NaNaNaNaFzD
............................................}
{Titel: nursing room}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Reply to :iconlightbulbmoon: Chambers in Chambers Chambers in Chambers by LightBulbMoon in the ongoing chainpong in :iconpongorama:
Couldn't get anything with _RotateXYonItsP so I replaced it with Quadrat3D :)

The Chain Pong Team's member's are:
:icontopas2012: :iconjtashley45: :iconrecycledrelatives: :iconalmog53: :iconjjkiefer: :iconmiincdesign: :iconciokkolata: :iconlightbulbmoon: :iconbatjorge:

We started with parameters by CMDRCHAOS

Next up is :icontopas2012: Have fun!

Mandelbulb 3D 189. _AmazingBoxSSE2, ABoxPlatinumB and Quadrat3D
Mandelbulb3Dv18{
g.....u1...O8...w.....U...UgUSPvX6P2.DuExwzhgXzj/X/.NQJ87zvv2cXFkUr3.zX8TYJG60/k
................................bt0gmVoQe.2........Y.7Q................k0/2...wD
...Uz6/....74....QE2/....2kq9...r/....E4.....UO2AH9ZbIkD/Q......IBi02/...z1....U
./EnAnID12../2............................................U0/....y1...sD...../..
.w1...kDC3QUlzswJwXbQGVZ9q4BzyoAZEn2ZFhjuOIQRcwguvXBbyimmrBuyY4/PxF0HInjVN6nLD9L
ownkzwbyzFQ3zs5v5Ugf0ojDU.....onI0..Zf/.......sD.2....sD..G.............OaNaNaNa
D.A..........oAnAt1...sD....zw1....................................zd5hEG....k1.
.....Ksulz1.......kzAwzzz1.U..6.q/...g1...EB....X/.06c3..U.F....6/...k2.....SFr0
...U.a6ZRyDAhCuzTeOgzf8No.6.1c..zzzz..kD4Tgo8oyD6A72QifFjz1..0........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.ilEhAIrpz0........../EU0.wzzz1...........c/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2U.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9.......
..........kmAnAnAvNxz...........BnAnAnAz..2.....................................
................................................................................
.....................A.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.r/......................
.Q..4MU/....BAk.1AU..AnAnAnAHczD..................Ayz...........................
.....gNaNaNaNawD............................E9zD................................
.....................ghtbulbmoon/....E/...E/....FJLMY7LMoB1F.sKGoB5I............
........................................kz1........../.......Y3k................
...wzcNaNaNaNayj................................................................
............................................}
{Titel: chainpong65}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

2nd entry for the Mandelbulb Teaser group:iconmandelbulb3dteasers: 15th Mandelbulb3D Teaser!Rules for the 15th teaser : by Jorge :iconbatjorge: winner of 14th Teaser :iconmandelbulb3dteasers:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15th Teaser Rules:-
ASurf + 2 _ads in any order
Lighting, maps & Julia are optional.
As Asurf is one of the commonly used formulae participants pls. try to get something unique or
different from the regular Asurf fractals...:confused:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Please submit your deviations in the  "15th Teaser" folder here http://mandelbulb3dteasers.deviantart.com/gallery/47968744
Each participant can submit 2 deviations.
Last date of submission - 25th February 2014
General Teaser Rules:-
---------------------
1. All submissions should be original, i.e., you should start from scratch. No tweaking allowed.
2. If it is necessary, you can use a Background picture, like sky etc... provided, it should

Mandelbulb 3D 189. _RotateC, Amazing Surf and _Transform

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....50...w....26...UagDv5T/0xzWIFvScFJi/Ez/siZOoXsz99SLxncGJ/.R.sOZJey.xj
................................sCP7JvAFB.2........B./..........nAnAnAnIG/2...wD
...Uz6....kI3.../Q.1/....2.O/...72....Ef.....gJDSfE.eDoD/QE7EeoD...G0pAnAx1.....
.7EnAnYD12../2kAnAnAnAnQzCzzzzzzTa5jnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDyoBIBrpK.x1uKiNn4LLIzU7rNJQViDnDdYjEqRoPzw93DJmKFq34zenXXH7.w6pDVeJpnzYL
ExH6zitltXiEz0KR26AADYnDU.....Y52...G4........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAtXNaNyD....zw1...................................U0RSBEX....k1.
.....Ksulz1.....6yzz.wzzz5.X....t....M2...kJ....m....c3...UD....5/...cKB....SF5U
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........BEUFtrLfb/..5bbn6590.v/EPlQgH2/E/YxTx0pOYzH.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2E.....I....A....kLGx4RVFLN1/...............................MU/4.......
................................................................................
................................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........AnAnAnAnYzD........UzXNaNaNaNavz.......UX/E.......EW.2.....
..E..fNaNaNaN4tD................................................................
................................/....E/....0....TFZQVtqQaxaQh/..................
................3IE/0...................cz1..........cNaNaNaN4xj................
...................................wz...........................................
............................................}
{Titel: psilocybe roots}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Part of the the MB3D dIFS Chain Pong pongorama.deviantart.com/galle…
The members are:

:iconkrompulos: :iconsabine62: :iconalmog53: :icongraphiclia: :iconjim373: :iconmiincdesign: :iconbatjorge: :iconredcyclon: :iconart-and-books:Reply to Whats the dIFS - Plastic Exoplanet by krompulos by :iconkrompulos:

Exchanged CayleySurfIFS for TilingIFS

Next up is :iconalmog53: Have fun! :) (Smile)


Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...I.....A...kVZoRGgmz0.1XMvI1k3CAEgZQPXtLw9.YYdOpXzzW2.j8ZFu7jJHzD
................................lT2fZhNfez1........A.dGL................r.2....E
...Uz6...cUH1....I.1/.....UDB...d/....E4.....cd.oFaercoD/IkuhS2E...61dkpXm1....U
.BEnAnQD12..1..........wz.................................U0/....y1...sD...../..
.z1...kDV3ueAoAGaxH0w7RYDEtKzkfokGTiiYlDl6LgW4Bf8xnE5Rww1thIzK0NDZZr6Sqjmhaza.8A
MxfbY7tV5F1NzU1s0HsRBQpjU.....260/..IY/...EnAnYD/2....sD..G.....................
.............oAnAr1...sD....zw1...................................Uln67EI....k1.
.....Ksulz1..........A2KM/.U..6......g1...EB....S0...k3....F....8/...E1.....fLLW
ScZU.yoPxBIEGd3KmoH7MNSrJP5.0E/.mN5S..k.Tci/2UyD6YqulQA8Sz1...........k.8.kYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.0c..
zzzz............n....................2U.8.kzzzD...........U8....................
/6U0.wzzz1...................................c6Uc/Uzyvjz3fUWhl2.hnyuhLQ3gK8X..Dw
k1zwT6sQL/UzyvjzD0nW846.TzRsVvXCvV4E.kyvdzCVERsUu/Uwm9jw/xJX7S6.gnCvgHjO5uLO..jv
g1Tcs3dUU/.wk1Dw...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5......InBtsWOkR4.kR4.ElKMXJ46WZ56bZ5Q
E../.Ek2l2E.....I....U.....JdlKOiRKG4B3.7NoI..................................U.
...................................................B./.......E1E................
..............zD.......8F/A.......cJ.1..........................................
.....................A.....3....6....EINXxqEp7KN7NoI.MoI........................
.sU1....0.U/4M.......omAnAnAnAvDBnAnAnAncz1bNaNaNaNez.....................UnAnAn
AnAnz.........zDtuFVf53iSy1....................EOaNaNaNatyfaNaNaNaNiz0........zD
..........kAnAnAnAHwz.........../....E/...k0....NZaPN3aPbZYFH/..H/..............
............Cs....U..MU/4.......OaNaNaNaP.InAnAnAnAtz...........................
.....cNaNaNaNavD........kzXaNaNaNaNmz................................cNaNaNaNavj
........kzXaNaNaNaNiz........UzD..........E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI....
.........................MU/46./................................OaNaNaNaNz1.....
...................................3./.......s1kVrHJJJJJJz1........0./........zD
..............................zD........................}
{Titel: Skewer}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

My first try with Mixpinsky4ex, here with KaliLinCombSSE2sm in slot 2. More fun than I expected! :)
Some colour touch-up in PSP

Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...w.....U...E333mAixJ/.n4wdfKS7.8EB/Wf/QrxIzvTSqdMdJ1pzcZw4BIbA.wD
................................Z1WWo6Dtqz1........Y.liK................o.2...wD
...Uz6...cEo1.../IE2/.....Eg4...e/...2E4.....wx6ghNvAunD/IEnAnQD...61dkpXm1....E
/7U0LDOD12..02..............................sz9...........U0.....y1...sD...../..
.zXaNadDaybk7Jz/5wn9828qhAjHz2I4ZF2pIdpDeduTTJcBPx9eZCEPz07Gzc2zKRP6abnjgbyYuCri
9x9oc9tgSpoJzCCjpkFkZkoDU.....ooD/..XM/...EnAnQD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U44S3ER....2..
.....Ksulz1.......kz.Y2Qm/.U..6.E....g1....I....T2...I2....C....c....6nz..E.wE5.
...U.0ehwaIYhZ2QWbyumJ4VB06.16lzpOPd..kuvBTuCfxD6EBqwnQahz1...........k.NwDU.06.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD...........//2Yz
Tk0A..Em6HlsEswD.wKip7c2Nz1.HdZQMaymzEE.jsz5g.1..2xpLVV8Az98Yv19Z1kqz.UmNnH7ymwj
22.2yz/9k...uy2LTO5mz0kowOQQ6kxD.o13EZclXz1..oysN1EzwfTzhUko3O8.7juh7rg3zyYT.kzx
tnTPXARVa0.q91BqZKHvXbB.n1Dvn5kCzz9U.kyrGnip3/zmX1kyujzyMnIvXbB.l1zvlz5Jtx7e.MBs
W9yxzpysN1kuebyu...N4qdTzz/J2xYGyz1ZoBLTxz3h7J4P................................
E6./.AE.W6./....I....w....EHdV5IdtqQfZ4BZV5.................................Ak.1
Ak.1......UNaNaNaN4xz.........zD........kz1........sz.........yD................
........................................................Uz1........sz.........yD
........Uz1..........E.....3..../....gIMgZ4HdtqEjpaMHBJFmALP....................
0..............................E........Uz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...U1....WxKMmFKG4B3.....................
............Cs....U.4MU/0..........................wz.....................UaNaNa
NaNuz..........E.............................O3E................................
............................................}
{Titel: 8gr}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

                                                                                                                              Please zoom in, it's much sharper than DA thinks :}

Another bulb for in your Christmas tree ;)                                                                                       

Also entry for the Winter Contest at :iconlove-of-creation: Contest of winter:snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake::snowflake:[Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake][Snowflake]

[Snowflake][Snowflake]The contest of winter includes everything that relates to winter, including Christmas party[Snowflake][Snowflake]
[Snowflake][Snowflake]All designs are welcome[Snowflake][Snowflake]
[Snowflake][Snowflake]you have the right to post 2 entry per person[Snowflake][Snowflake]
                                     
[Snowflake][Snowflake]For the result I will proceed by category[Snowflake][Snowflake]
[Snowflake]:snowfla


Basic parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...w.....U...UGJZIJn5G..feyVVVIDs2EZAREKVpcdznquoNSze0rzkdAYjxEM4wj
................................wf1PqAuwzz1........A.Ng.................y.2...wD
...Uz6....k0.....I.1/.....EC6...e.....E2.....kcNsakvx6pD/I.........G0dkpXm1....E
./EnAnID12../2......................BnAnAnAncz1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnYDqW96p3gPcwHgOaxActiGzKapb.ngLToj5wdYVz8VtwXmugX0eoDFzGcMP5p/ufoDf3StVu7o
ExPV/53zOKPCzufTR397SSmDU.....2b3...V3........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................7....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.Z1...61...EB....U0...s/...kD....1/...2JB..E.wFj.
...U.0aZczDM6/nz5MV9zzjuC16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.I.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD/.........E.2c..
rncF.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E../.6E.F2k.....7....U....EEZVLOjt461/EPWBpI37nQh/......................06...6U.
...................3./........zD...................wz.........0E........kz1.....
................................................................................
.....................2.....3....3....2JRVFaQVFrA2/..............................
..............................zD..........2.......EK.1..........................
................................................................................
................................}
{Titel: FWQ3D AexionC II}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9x1

more playing abut with trans-koch

This artwork is copyright Charles Kunkle Jr., and may not be used for any purpose without expressed permission.Parameters may be used for tweaking or learning purposes without prior permission, but please send a link so I can fav your tweaks!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...8....2....EQc5QCYgw6.DTgzTIwmU4EU7m7Mdsb1xPtvFYO9UQ5.pAp2x3EoT/k
........................................kznXUTkltZMc./..................y.2...wD
...Uz6.....7.....Q/0/...........B/....E3......rlZbMAujnD/.EFec3E..US1dkpXm1....c
/3EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDEh/iov3Tlx1..........yj3ipU3amdjQcxXqT9zNu1IXpiGO1LLzsEQouczsyqDB4mtF0X5
6uH3iqJYyXvPzKe7pVYqkppDU.....Yd1...s5........sD.6....sD.AG.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ELQ19E6....k1.
.....Ksulz1.......kz.IPdl/EP.Y3.80...M0...EI....f....M0...U3....k....cKB...Uivbf
...U.KNagmjYOy8zOJ1MwjW2F...1s..HXhq...........U6s41pmERLzH...........k/t.EPHV1.
..........6.2RiGMQZxz0..........YMMC.2E./...akyAPyRdzu/Z.RmCU4zj/QNXYSFu5.Q.4c..
1GNd..EbG7eFT5tD.W0dRIRSkz9..........gF68.EW7xVX.ApKQUUTuz18kRdIp0byz..kKTKW1q/k
1QV0.AsIbs6.kndRjg/pz0.wQOr9PExD.ctwMy5pQ.A...8cU0.cU08c4nUMW74.U08cUWQ4U08c..8c
U0eifgoG9/.cU08chYXfiu8.U08cUKrFMV3K..8cU0enGtefi0.cU08cDvpJLR3.U08cUCiOrSvh..8c
U08YrRqNb/.cU08c...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E../.AU.V2E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................CaNaNaNaFz9............................6./2.....
..U6./.......O2kvCSrRrRrnz9OaNaNaNaxz........C/EoAnAnAnA..A.....................
.....................I.....3....D....UINdR4OopIMk7HG4B3.........................
02E./2E./MU/46U./2U.........2.7E..............................zj........6.2.....
...0.Nf53iSIsuvj.....................................................tAnAnAnAnwD
aNaNaNaNaz1.....................0....E/...k1....CJqRBJaPbJaQmYYFH/..............
............Cs....U.....0MU/4...aNaNaNatP.ABnAnAnA5vzcNaNaNaN4yj................
..............zD........kz1........................................2./..........
.....................sAnAnAnAnwD............}
{Titel: pumping station 9 - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.2

ok, not sure if this one was worth it or not, a FOUR DAY render!

it looks pretty cool... but not sure if four days is worth the result...

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Thanks for any and all favs in advance, as I may not be able to thank everyone individually. If you really want a personal response, try leaving a comment, as I do try to reply to all comments if possible.

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...fB...Y/...26...UN8cK8M3Tyz4KpJLuL2v.ELvWZY3baLy1xIhrQjC0xzYFmrp0QPXzj
................................pPpmN9GnA/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz............M.0/....6kZ3...J2....E2.....60dAQIcJwhD/.........US1dkpXm1....6
//EnAnQD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDEtSO5SMEGwnvRJBpFuKyy.X.OxdCgvhjPd09ouDRysXYoy43dHdxycOohF5uK8lDQDIYmS9Z
uv1qfr98dTL2zaSUeHHarIjD......oA30............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD......29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......R....k1.
.....AQxcz1.......kz.wzzz1UL..6......Y1....D....e1...k1....F....8/...cKB....Sl5A
...U.qFG9yzb2zzz....z1....66.6nzWSeb...wQOr9PExj46gJ7KDgdz1...........02Q.kFrA0.
.Ak5eP./cz1.1wVu4E.uz0..........U6mFzfoEX0..R8Zc4xRkzuVPAI91pRxD/.........E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E6./0A....E.....I....E....kL4x4PYZaPbZYPaZ5.....................................
...................3./.......E/E........I.2........3./..........................
................................................................................
.....................E.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAn..E........kz1........wz........./E................
........................................................I.2........2./..........
................................2....E/...E/..../7oPspoPY71.....................
............5...................AnAnAnAnqz1......../.1........zD........sz1.....
...sz...........................................................................
................................fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9

Just fooling about with that new random cube formula... (yes, had to jump on the bandwagon)

It didn't come out quite as i wished, but I figured I would upload it anyway...

You might be surprised to know there's no V-Light in this, it's all just a strange (happy) accident of normal Dynamic Fog...

This art is copyright Charles Kunkle Jr. (aka fraterchaos) and may not be used without express permission!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...c....2....E.ww.zmFY2.9oG5I7UD6AExRlOunxEFwP.y55PPcIyzSsz/unJHIyj
........................................kzH9AREPE/cM./..................y.2...wD
...Uz6........../M.0/.....UH/...Q.....E3......rlZbMAujnD/.UdWRmD..US1dkpXk1....6
/3....kD12../..........wz................................UU0.....y1...sD...../..
.z1...sDEh/iov3Tlx1..........wj3ipU3amdjuRGH5M5wOu1KtII2LmwJzMGQ7Y.Fl/rDnV1A.nkT
1uHQ8ea0235QzWz64xkZATpDU.....2A7.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.....................................Ei59vDa....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.7.U4.L....E2....D..........1....F....6/...cqm....S15I
...U.qFG9Crb2zTR8YV9r/E.2.6.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujzH..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................Ei..UvNPcveeWMW74.yRiibHJJw7td..XR
SvBmxhddH0UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.61CkULAk61Bic4Qb/..............
E../.AU2V2E.....I....g....UIVt4N1JbMZBLG4B3...........................U1C....6..
06U...............Uxz........czD........Yz1.....................bNaNaNaN0.2.....
...wz........E/E.......EU/2.......CN./.........E................................
.....................M.....3....9....6qPmRKG4B3.................................
.sU1....0MU/4........oAnAnAnAL.EnAnAnAnAzz1nAnAnAnAvz......................Y0LD8
Qx27./.......................................C1E................................
................................/....E/...k/....BJaPbJaQloGG4B3.................
................4MU/............aNaNaNaNiz1........wz.........zD........Uz1.....
.......................EV.2.....................................................
............................................}
{Titel: the borg take manhattan - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Please click on the above image to see the small details in a larger view.


This is my tweak of LightBulbMoon's  Chain Pong 00 - #13 - The Ties That Bind by LightBulbMoon  in the first official :iconpongorama: Group Chain Pong.

We started with parameters from CMDRCHAOS.

Up next is batjorge.  Have fun Jorge!
 


Pong Chain Members: 

:iconaudre: :iconmiincdesign: :iconlightbulbmoon: :iconrecycledrelatives: :iconbatjorge: :iconjjkiefer: :iconjtashley45: :iconciokkolata: :iconannakirsten: :icontopas2012:


Formulas: Amazing Box, SierpHilbert and _SinY

Software: Mandelbulb 3D

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g.....V1...X8...61...2Q....FkL.NYEt4.56JEpKzJa/kOwcfv58EYzXQlwNX07qwzYC4Fjcb5h/k
................................r5gOPDml8/2........Y.FIt.......E........y.oAnAzD
.....7/....jU.../M.1/....2ULG.../2...2kj.....MlJpL1hrQiD/..2tBoD...c/dkpXm1.aNat
z.EnAnID12..02k6dLQ2GijxzyWkZ0JVu9yjAGpOZdIX2.2............8.....y1...sD...../..
.w1...kDBpOodW2DXvvUk87N8hysyuO/9dboE2lDLPwDGyxf0wnbip3pxP71zAXrsNhOrgiDSf1O33Uz
Awf./sVSh1o.z6PGb/yBdFgjU.....Imr.............kD.E...UgE/.G.....................
.............oAnAv1...sD....z2iCNtZ/............VfHKSNEXF5ChPNkO7nKPfaaDY....UA.
.....Ksulz1.......kzizzzz1.U..6.G/...M1...EB....m./46c3.Eb.F....6/...M1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzKusgz1I7H.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58izv/MmnWK2zwz0...........EU0.wzzz1...........62...................E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.AU.V2.0....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
.................UfxzOaNaNaNa7yjNaNaNaNimz1.....................................
................................................................................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/kPr/......................
.....MU/4MU/4........YnAnAnAD9.EaNaNaNaNmzXNaNaNaNalz.........zD.......Uqz1.....
...yz...................................................gznNaNaNaN4wz...........
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.mpKRg34.H/..............
..........U./2E./.......................kznAnAnAnARA.1........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........kb......Centtageaudr................}
{Titel: Mandelbulb-758}


"If art is to nourish the roots of our culture, society must set the artist free to follow his vision wherever it takes him."

                   ~John F. Kennedy~Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Please click on the above image to see the small details in a larger view.


This is my tweak of jtashley45's  Final Hours - chainpong123 by jtashley45  in the first official :iconpongorama: Group Chain Pong. 

We are using the Mandelbulb 3D software for this chain pong and started with parameters from CmdrChaos.

I used a map for the background, but need to give someone credit for it.  If this is your map, or if you know who created it, I would appreciate that info.  Thanks in advance for any help. Heart :heart: by MarieCrazyDove  

Up next is Almog53.  Have fun Russ! (You might want to change that very low R Bailout number and turn off some of the lights before you start tweaking.)

Thanks in advance for any comments and faves.  I may not have time to thank everyone individually.

Current Order Of Our Chain Pong Members:

:icontopas2012: :iconjtashley45: :iconrecycledrelatives: :iconalmog53: :iconjjkiefer: :iconmiincdesign: :iconciokkolata: :iconlightbulbmoon: :iconbatjorge:

Formulas Used:  _AmazingBox, ABoxPlatinumB and Quadrat3D with Julia on. 

Parameters For This Image:

Mandelbulb3Dv18{
g.....V1...X8...w....2U...U86mkBY5QyzWePDQRVc/0EX7x/nslemzfiCqs.4SC2.lN5mYzgEXzj
................................ImBcqdSzE/230f7cNFX1.Zau................r.2...wD
...Uz6....kh/....M.3/....2k420..T/....E3.....kkxS5YO97iD/M.v.T/EyyZu0dNaNs1....U
zEU0LDOD12..12........UlzkSIsuFVf5xDOaNaNaNyQz9...........U0/....y1...sD...../..
.z1...kDkH3xC2rgsvfUy2RYes50z6VS3I8I4Zfj2HoeEZfbLvXruireKkioyM4ZVrx0igkDzBjFfbvI
6w1D6ITGCi2yyEZfW1P0NqhjU.....2QU5..0R0...kAnAnD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EI1KzDG....k1.
.....Ksulz1.........Cxzzz1.U..6.0....61...EB....m..46w2.kU.F....z....Enz..E9P152
..UU.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.662k/.zLOS..kqLoZjOlzj66.r.FXx1.A..........6k.mwDU..EL
P.6FIhT67.A./izrBmG..1.L........2Rm7xzDK7...P6xWhjb..hF0hsX2ge/E/oBXIjc3sz9/0AZz
zXJ0...1n4J1yQzD..YzR9V5N.2.bKiP.E/zzGU6Jszzwt1..k6vgOaKK.Y421c.6ET4./EQE4Q1Bbzj
2Q02yzDK7...TivscZ0zz..cNEXzTX/E.YIS8UnZ0.A...uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUmQHAi.bPb/kMc3qPntWOkR4.........
E....AU2V6U/....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........kMaNaNaNErz...................kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU..AnAnAnA5byj..........UnAnAnAH4yz..................m4.2.....
..chzoAnAnAn.H.kOaNaNaNaVzfaNaNaNaNizqAnAnAnA1.E.......UK/A..................O3E
...................../........../....E/...E/....FJLMY7LMoB1F....................
........................................kz1........wz........x4k................
................................................................................
............................................}
{Titel: Mandelbulb-1027B}

"Learn from the mistakes of others.  You can't live long enough to make them all yourself."

                         ~Eleanor Roosevelt~
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

UPDATE:  This work was featured here by gigi50 -- fav.me/d8mm7umThis is my second entry in the 16th Teaser Contest held by :iconmandelbulb3dteasers:


Made with Mandelbulb 3D.
Formulas used:  CylinderHeightMap and HeightMap2IFS with Julia off.

My parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g.....V1...X8...3....IQ...kDxpQWZ8...HfmbdhKKt1EGbqVOxm54y9lVxN7e/wczQbrMmXY/Mzj
................................qpE29cuYN.2........A./..................i.2...wD
...Uz6....U.1.../M.1/......Of...I.....E3.....6v9ZfKoCVlD/.........sC1dkpXm1.VBQd
//U0LDuC12..1..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zX0LD0DRWvCtydm7wnOflMQqxVEzeh6aHeTk7kD3bUMeZ080xXdDJ9VmnU0zQgD6w0C0ehDl891b.pk
Xvf4DnwNG7V.zo8GkvWSl6oDU.....oWF0............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....z...........................................0....k1.
.....Ksulz1.......kzSxzzz1.U..6.P....61...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz90MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........I....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.6E.F2E.....I....w....kEtlKOiFKNmVINdR4OopIMk/...................6U./2E./2E.
GMU/46E./.........2I./...............................sAnAnAnAHyDBnAnAnAngznAnAnA
nAngzEnAnAnAngxj........oz1........................................wz...........
........kz1..........I.....3....D....UINdR4OopIMk7HG4B3.........................
02E./2E./MU/46U./2U..........O2E..............................zj........kz1.....
...wzIsuFVf53Kzj...................................................wz...........
........kz1.....................}
{Titel: Mandelbulb-337}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

My first entry for the 14th Mandelbulb3D Teaser

_AmazingBox, ABoxMod4d and _ScaleC4d.  Julia on.

Mandelbulb3Dv18{
g.....x/...33...M7...2U...EsCDDcZWq5.ngzHgF3yf/kQmVyEHqO1yHhaEFEqUPPzCl1Ht6Lcx/k
................................IxTwRGOk812........Y./..................o.2...wD
...Uz6/...kL..../MU2/.....k0D...J6....E3.....o6StI4cdHbD/......./K3o0Z0LDq1....Q
z.EnAnID12../2........H2.fNaNaNa/2/knAnAnAnYj.A...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDenwnEseTWtHv2jSgydsNyQ/6tUhEpoaDnlsoIq0imtf3XsVbknkIyMTG/uAY5.aDlUS4ZxYx
msnFDfU3Kr7QySUx6uQk6ZaDU.....2OF.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................aLc5E./...k1.
.....Ksulz1.......kzYwzzz1.U..6.P....61...EB....m.308c3.ki.F....A/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.nc..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........M4...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gPhi0U7EgU7a9FoTu2.oQm2ooR7nueM.YXB
bYHkss6Ul/k6Ukl6SeIX2W5.a.l0a./JvKff.M029MmORFcEs/U7EgU7cNaAXB3.a.l0acvPv8Or.M02
9MG9tJpPl/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2.0....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/UQ..........................k/........
..........kAnAnAnAlwzgAnAnAng5wD................................................
................................................................................
.....................2.....3....1....2YEjVLHjF4BY/..............................
.....................AnAnAnAH1/EOaNaNaNyuzHnAnAnAnAgzCnAnAnAnTzDbNaNaNatSz1.....
................................................................................
................................0....E/...U.....TBpMVlKN1F1N.YYFH/..............
................................aNaNaNaNmzXaNaNaNaNvz...........................
.............pyD.......kpz9.......awz0........................................yD
........Uz1........sz.........yD............}

Thanks Everyone & Good Luck to All!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

I nearly missed the pong dead-line!
Everyone knows the scoop on the Chain Pong?  See the: Gallery Folder & Details

Chain Pong members are:

:iconaudre: :iconmiincdesign: :iconlightbulbmoon: :iconrecycledrelatives: :iconbatjorge: :iconjjkiefer: :iconjtashley45: :iconciokkolata: :iconannakirsten: :icontopas2012:

And recycledrelatives is up next!

The original params are courtesy of: CMDRCHAOS

The parameters to this work are:
Mandelbulb3Dv18{
g.....x/..UT2...61....U...U8vePs.e45.b8mXzew1CAEkpOd3Fa1PzH.aBL50.gwzcJvy6plFh/k
................................5ztTCVome.2........Y.FIt.......E........3/oAnAzD
.....7/...Ex0....M.2/....2kAK...W1...2kj......A4K2a4WHlD/M........U81pAnAr1....U
z.kX0LLD12..02EM7xWXEmxlz4thyFRDc2xjAGpOZdIX2.2............8.....y1...sD...../..
.wHnAnQDQiCMx29Fru1EHWLXx4C7ze6xT/0.jGfjQ7O93uKDbvffqsR1k0YhyyRdNP4yIHmD1ExWqDDp
YwfLcvcG4LQhyCC/NkUC1RijU.....YO7...H5........kD.E...UgE/.G.....................
.............oAnAv1...sD....z2iCNtZ/............VfHKSNEXF5ChPNkO7n4AvyAEQ....UA.
.....Ksulz1.......kzHxzzz1.U..6.P....61...EB....m.5X4c3.Em.F....6/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzoWTxzznEh/6.1c..zzzz..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........U3...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................gPhi0U7EgU7a9FoTu2.oQm2ooR7nueM.YXB
bYHkss6Ul/k6Ukl6SeIX2W5.a.l0a./JvKff.M029MmORFcEs/U7EgU7cNaAXB3.a.l0acvPv8Or.M02
9MG9tJpPl/U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....AU.V2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
.................UfxzOaNaNaNa7yjNaNaNaNimz1.....................................
................................................................................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/kPr/......................
.....MU/4MU/4........YnAnAnAD9.EaNaNaNaNmzXNaNaNaNalz.........zD.......Uqz1.....
...yz...................................................gznNaNaNaN4wz...........
................................/....E/...E/....TBJOiZ3.mpKRg34.H/..............
..........U./2E./.......................kznAnAnAnARA.1........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
........kb......Centtageaudr................}

Click in for the best viewing resolution - Thanks for taking a look!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
Please click in to view all the details!


This is the 85th entry in the Chain Pong - the reply to ciokkolata - his Chain Pong 00 -84e by ciokkolata Chain Pong 00 -84e

The current members of the Chain are:

:icontopas2012:   :iconjtashley45:   :iconrecycledrelatives:   :iconjjkiefer:   :iconmiincdesign:   :iconciokkolata:   :iconlightbulbmoon:  :iconbatjorge:

batjorge is up next!

Mandelbulb3Dv18{
g.....u1...i9...71....U...kVKo1yD7h5.rC5hVJjKLzDW/c6WvfQ9/w2tlrOxqK5.tmshLlvcq/k
................................6twmznzXf.2........Y./1H.......E........o.YaNatD
.....7/...E3/....6l1/....2kjD...DS....kg......YdRq82BFkD/6.........k.pAnAx1....c
y.EnAnID16..32.........szoAnAnAnAryjaNaNaNatuz1............8.....w1...sD...../..
.w1...kDaKhjiD.R.w1GJBPJ/Bgtyu8nEy9QWHjjX6TR4Xj7kvvEgMrAxta.zqWUcFSSlJhjwQLdgbKR
lv977PLIGtIuygA8QATgn2kjU.....INL2........kAnAnD.M....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDyA9uzw1...................................UtzQNE81...UA.
.....Ksulz1.....JzzznwDU...U..6.P....Y1...EB....m.y/8Q3..K.F....6/...I1.....SF52
...U.8YL8yzlci6U0tZW.QAe906./c..hvim..UzxPKkruzj6IsffaWe2.2..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0...........6U0.wDU.............M0...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.le8U08c..2E
./I/./.U.1.E./2E3l5cU08../2E.VCTU08c..2E./oUx/8cU0.E./2Ets5cU08../2E.lgTU08c..2E
./oUz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E../.AU2V6E.....I....U....kLI7LMiBbNj7LP....934PZZ4N......................E/3IU.
...........BnAnAngrvz6.......IxDNaNaNaNadz1.....................................
..............zD........kz1........................................w7.....U0....
.....................o2....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/kPr/......................
.Q..4MU/.6...........2nAnAnAxBzD...........BnAnAnYc5./......Um/E.......sW.A.....
.rZB.bNaNaNaNmtj................................................................
................................B....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5..wqR............
............5...................1LD8QxckpznNaNaNaNo..BnAnAnAn2/EaNaNaNaNsz1.....
............EN2E................................................................
................3...........................}

See this Chain Pong's gallery here: pongorama.deviantart.com/galle… at :iconpongorama:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

What's the dIFS MB3D Chain #62 :iconpongorama:


What's the dIFS?Chain Gallery

The Members: :iconkrompulos:  :iconsabine62:  :iconalmog53:  :icongraphiclia:  :iconjim373:  :iconmiincdesign:  :iconbatjorge:  :iconciokkolata:  :iconredcyclon:Reply to  jim373  -  What's the dIFS - #61 - Secrets Revealed by jim373
Next in line is :iconbatjorge:


Mandelbulb3Dv18{
g....Uy....Q0...D....IU...UtuXiBtO05.PvGHs9b5Z1EF9EYQjQYjzX.uY/eZIE2.xCxEul3EI.k
................................Qd7UOFcOfz1........A.ZZ/........OaNaNaNac.2...GE
...Uz6....ET0.../EU1/....2UI4...I....2EC.....MoX03bOqgoD/.......Oad7//...w1.C8tF
zIEnAnQD12E.3..........wz.................................U0/....y1...sD...../..
.zHnAnQDVr6TAZDkHxv5JsfRAS3LzunTMTFqxKpjlzpZY45pVxnxVIEHSF4Hz0IQ0oyY7jojJkAypCof
UwnceEAZYSPKz0lUfo2DVypDU.....Ixg.............sD.2....sD..G.....................
.............oAnAr1...sD....z.XcS.................................kVnADE1....k1.
.....Ksulz1.......kz.Uua.0kY..3......61...kA....m....s0...kF....6/...YJB..U2w/z1
...U.avrazDjTCsztx4GzjPe20..1c..enTg............6wyBIC4OWzn...........Y/8..1fk1.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........2QX3zHG7f...4M.whFCtzsFSmL73X6/E.oXFa7XKnzP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................CM..kZYtnZ9slq/z7.P5wbD1CF.Uoa.oVG
wlbUYhRkT0kq/ztnO2rq/z7.P5wbDPzQP5wb.gRkTyg.rhRkT0kq/ztnIerq/z7.P5wbDHFTU14..Q7N
yQ73xF7V4/.NOJ1N...sU/.Tsxlnc0ndIK2.6h7DIcaPL.k9................................
E../.Ek.l2E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E...........9Y./..........OaNaNaNadyvAnAnAnA13.fNaNaNaNKyj........oz9.....
...yz...........................................................................
BnAnAnAnQz1..........2.....3....5....AKMtlKNt7HG4B3.4B3.........................
....4MU/.............AIsuFVf5qyjZ0LD8QxckyPaNaNaNaN3.1..........................
.P1G.NaNaNaN4lyD........C/YaNaNaNaNezcNaNaNaNSzDnAnAnAnQl.YaNaNaNaWH./..........
................................/....E/...E0....H/5O13qNZZYFH/..................
............Cs....U.06U/........OaNaNaNapz1........tzcNaNaNaNauD................
.....g53iSIsuFsD........kz1........6./.......E1E...................wz........U.E
..........UaNaNaNaNiz........UzD..........E.....I....s.....PjRqQkZYFH/EG4B3.....
......................U1C....6U..6U/4M./...cwC/rRrpwzUNaNaNaNayDoAnAnAnAny1.....
.....oAnAnAnAnxj........Ez1........wz.........zDnAnAnAnAHz1.....................
........................................................}
{Titel: dIFS chain #62 miincdesign}

Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Bullet; Blue  Made with M3D with parameters from batjorge and Undead-Academy's first pong. Alien Sphere -Pong960 by Undead-AcademyI am not too good at working with spheres so I wouldn't be posting too many of the ones with spheres, but I guess I did about half of them, maybe?
Bullet; Blue  Thanks for favs, comment and support, I am way behind on messages, but I do have the next three days off.
 
Bullet; Blue  Here's my parameters:Mandelbulb3Dv18{
g....cA0...i9...ET...IM..6EAqkX7GzUrzGd8hibcd.0E0O8XSE7AjxfwWXdfbgNdzyGtTZUHJDxD
................................UU0EXiEMP.2........B.t/.........nAnAnAnAn.2...sD
...Uz6/..cEi1.../I.1/....2.O1...n6....k4.....6UrphNXe6mD/I......aZHfCpAnAt1....m
zEU0LDGD12../2UaNaNaNaNgz0.......2yjaNaNaNaNay1..........2.8.....y1...sD...../..
.z1...sDInnL5JLw5xne6m/nK4TCzWYPJ5LIkyjjGDH4uJUZtwnhyKYLkZlFzEGtJUuqefmD2TEJycLu
GwPjooOyR9M8zug9zLl.XdoDU.....Yjk...Ml1..2kAnAnD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ki8IBE1/...2..
.....Ksulz1.....i0kz.wzzz1.U..6.K/...o0...EB....c0...g4...EF....4/...Mp...EnQFz1
...U.ydelyjeYFnz....z1......1c..zzzz..kQhUXI/1yD6.Dbqxm4oz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.mc..
Qw/6...Fbf24LNyD.C72QifFjz9.VZPxp0FszInA8Yj9Wg/..IYOt77cK.A8s8ea00e3./kPLyRqkSlj
pAX0tvW6P...DAF3F0e3.1Uy2KVVUO/E.MGu.wrzMw1..wzzz1EHVMFHZIlzwa5.cxo7cVVDvqxz.g5P
DhbfVt6Ul/kF.VnFYJrz9T7.B3W3B/vTzzzz.oI6KoIjz/uBZ.EHVMFHAz5crI0.B3W3B3zTUSH7.oI6
KoIzz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E6...M./JJE.....I....I....kLEx4PtNoPgFK9nZLP....ZZ4N.........................6..
...................7./.......4xD................................pi0HJJJJJz1.....
...yzAnAnAnAnAxD..........Ev8AJJJJJzz...........................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJqE.YaPb/kE..UA....................
4MU/.6..0...................BZ4k........i.2.......CD.nAnAnAnAHxj........E.2.....
...0./..................U.2...................zD................................
................................/....E/...E0....TlIOiBoPh7KOiJqEsZbS............
........................0.......cNaNaNaNayXNaNaNaNakzCnAnAnAnAyj................
...wz.........................................zD................................
..........................................E.....I....2....kL/7qQN/..............
......................k/..U..6..4MU/......U8nAnAnAnhz0..........................
................................................................................
.....................................................E4....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........gzzzzzzT9zD..........Uzzzzz
zzDzz........Rzj.......U4.2.......g1.1..........................................
................................................................/....E/...E1....
H/5OZ7LN7NoI................................Cs..CoE1B6U./2..............WznmAnAn
AnD6.lNaNaNaNKwjSaNaNaNadyXaNaNaNaNiz........AzD........kz1........wz...........
........kz1........wz.........zD........kz9.................................}
{Titel: Pong 960+mdg}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Bullet; Blue   Thanks for the favs, comments and support!

Bullet; Blue  PREVIOUS LINK:   :iconalmog53:  In a Fog - Chain 00 Pong 152 by Almog53
Bullet; Blue  NEXT PERSON IN THE CHAIN::iconciokkolata: Good Luck, Marcello! I think I have remembered everything this time....Maybe not, just let me know!
Bullet; Blue  PONG CHAIN MEMBERS: 

:icontopas2012: :iconjtashley45: :iconrecycledrelatives: :iconalmog53: :iconmiincdesign: :iconciokkolata: :iconlightbulbmoon: :iconbatjorge:      Bullet; Blue   CHAIN ORIGIN:  Original see for this chain came from CmdrChaosBefore the Invasion by CmdrChaos
Bullet; Blue   PONG GALLERY FOLDER: Gallery Folder

Bullet; Blue   SOFTWARE: Mandelbulb3D
Bullet; Blue   FORMULAS:  ATetraVS2, Amazing Box and Menger3
Bullet; Blue   PARAMETERS:

Mandelbulb3Dv18{
g....Es...Uy/...cD...IA...kGksy2arI5.bXUxAYp1CAED6mjdMMSG.QtL.nGbJc7.Z3VMbsVyL/k
................................/TclDv13..2........Y.tW0................y.oTeltD
....z6....k30....M.1/.....Ux1...O2...2E4.....cnGUqt6nQnD/.U03nQDV.Uy1pAnAp1.jzzT
zIEnAnQD12../2UNaNaNaNGwz...................Gz9...........U0/....y1...sD...../..
.z1...kDS1mJpY4pNw91g16EwyYIzowlEzjWnTnDIwLSC9YDRw1.vMZKsUpBzO8Q5UV6L7pDLEawX1Q9
HxHBh6YEzSA6zoXN/MMWaDljU.....ow6........2....sD.2....sD/.G.....................
.............ckpXk1...sD....zw1...................................khutlDT....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6.N....U0...k6....7/...g1...kF....6/...YJB..EJcF5Y
...U.avrazDjTCszz16.zzDU....3QozenTg............6wyBIC4OWz1...........Y/WxD1fk1.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........2.XHzHG7f...jbCpaQG7.vVUdijnux/E.Qaj2LOMp.I.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................kjeY/EfeRGfXf/U.0..aZ49dRa7wf8N.oeO
bo84n.6U./UDORtZZcozzzD.cCH9cerPI/EJ.AY21BozyljeY/EfeRGfFx5zeG4.heq7hivTwf8N.oeO
bouzzljeY/EfeRGf...zeGqiy40IqVARg.3z8.UIsi3J.Ip6................................
E../.AU2V2E/....I....I....EEIJ4Rm3aJH71..YLP..........................k/..E1....
...........nAnAnAncwz.....................2...................zD.......UX.A.....
..lF.1........zD...................wz0........zD................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.Z/..............................
.....MU/4MU/4........gNaNaNax3.E........c.YmAnAnAnoxzYNaNaNaN3yj................
.......................G0/2........8.1......6G/E................................
................................B....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.m/..............
............5g..................zzzzzzzDuzngNaNaNaNazeNaNaNaNozD................
................................................................................
............................................}
{Titel: Chain 00 Pong 153b}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D My pong with LukasFractalisator his pong06 Red Mountains -pong6- by LukasFractalisator becomes my pong07 ;)

My parms
Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...o5...w....EE...k8sUxqIDk..rbEm8wH4CAEdtUYk7KUmzXUTPPm/iKczE3c87SXTQwD
................................ULDy6GNZqz1........Y.ZJ.................6.2...wD
...Uz6....U81....M.0/.....E9C...x/....E3.....6pEFu2uCbnD/..iSuSE...G0dkpXm1....6
//EnAnID12..02.........wzcNaNaNaNauj......................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnIDZiQgpd9Khw17IDEMS7pAzgayspSqJYpDGcKl2PxfJx9BS6z5VQzGzs06pZpOZujDE7.oTT9.
9x9VF9GB0LGJzqmkeOwcjUnDU.....2l1/............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................9I3SEC....k1.
.....Ksulz1.......kz8oDuTWEG.k5.5....k0....I....U0.q5w4..U.F....6/...I1.....SFj/
..kRG0aZczDM6/nzMg2czX6dEn1.nE/.zbCm..E92FpyVY.E6AL9s6Jk..o...........k.XxTlbR4.
.wUmc2beYz1/dA8E5Exwz8..........JE.1zzzzz1..z4Yd53m3.bE/GbLm4zyj.ATqMpl5nzP.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U.....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffn.nAssWOkR4.....................
E../.AU.V2k.....I....k....kEmxqQn7IO4x4PY/ENoE4...........................U/4MU/
4M................U../.............................wz0..........................
..............................................zD........6.2........sz.........yD
........Uz1..........s.....3....5....2IPVdLOiR46HJbQa/WA........................
.Q..4MU/0............AnAnAnAnE.E...................uz0..........................
........................kz1...................zD................................
................................/....E/...E/....TBoPiF4Ht34QptqPq/..............
..........U.06U.0.....................MZU12........../.......U.E..........2.....
.............U.E...................6./..................kz1.....................
............................................}
{Titel: pong7~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D - my latest adventures into the new asurf2

my parms:
my parms
Mandelbulb3Dv18{
g......3...UA...w.....M....LMAmCYW8/.P8QSqou327Etmzy2pgCozvj/o2UtDD/.r6pYyNkJ3zj
................................4KyyzXg72.2........Y./..................6.2...wD
...Uz6....U.8....M.0/.....UA1...20....E3.....cLQHmHNlKmD/.......yHVL1dkpXm1.OaN4
//UaNadD12..02UaNaNaNal3.1........yDOaNaNaNa..A...........U0.....y1...sD...../..
.znX0LDDlubQatFLJxH4RC83aCL9zKDqJCC8tYkj1aXs3E21Mwn8hVLC7D9Az6kfpsWwvIpDk1t0/QLb
fwfG3O0hiRDJzSf/SUk3s3nDU.....2FH/............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F....k1.
.....Ksulz1.......kzBwzzz1.O..6.Z....U0...E3....y/rJ6s1..U.F....6/...I1.....SF5/
...U.06E.wTz9HqzMg2czX6dE16.Xs..zrhe............6.....................U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........Q....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....2..F2.0....I....Q....EEh3aSdtqNUAJRmN46m.........................k/.MU/46..
..................E..7nAnAnAn..kRaNaNaNaty9........wz.........zD........kz1.....
...0./..........................................................................
........................}
{Titel: asurf2c~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This is my return to Saved To Chip -pong8- by LukasFractalisator my pong with my friend LukasFractalisator
follow us at pongorama.deviantart.com/galle…


Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...o5...w....EE...E3tIgWn3jxzKzBG6SOcr6EeXJzxgdjlzXnS9fofdgsz.ajtOqSt3uD
................................1IPxJ9.f1.2........Y.ZJ.................6.2...wD
...Uz6....kR0....M.0/......EG...S/....E3.....kAM11o0VqmD/..JdqzD...G0xa21k1....Q
//EnAnID12..02.........wzcNaNaNaNauj......................U0.....y1...sD...../..
.znX0LDDDRGIl6DfbwnJv4mb7oHAzsXb85Q0eopDTDZOBxDcJx9aSi.MFk1Jz2hsyp7xmZkjQd93gV40
IxfMAv7x7LHJzuV3sLl2fGnDU.....YKm2............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U7TX.ED....k1.
.....Ksulz1.......kz6wzzzXkR.k5......o1...kE....R/.q5Q4..U.F....6/...I1.....SFD/
..kRGeoZg1UdqZ3.8R7v.MeRNl1.XQozzzSi...Fbf24LNwj6AL9s6Jkkzn..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1/dA8E5Exwz8..........JE.1zzzzz1..z4Yd53m3.bE/GbLm4zyj.ATqMpl5nzP.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U.....................
/EU0.wzzz1....................................6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwjl.XAts0QiR4.....................
E../.AU.V2k.....I....I....EGFpWMplaM.A4OK71.4B3..........................6U.....
...................6./........0E........kz1.....................................
..............................................zD..............................yD
........Uz1..........s.....3....5....2IPVdLOiR46HJbQa/WA........................
.Q..4MU/0............AnAnAnAnE.E...................uz0..........................
........................kz1...................zD................................
................................/....E/...k.....T3IPVdLOiRaEjVrIHJYA............
............5g............................2........sz.........zD..........2.....
.............U.E...................6./..................kz1.....................
............................................}
{Titel: pong8}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbub3D v1.8.9

thnx for looking :) , and maybe faving , it is greatly appreciated!!

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...1.....6...kfnopaW7T/.bgppT2SAV9EuXzMsyXwJyHlYi6uGWxTzwwZ.baCpnzj
................................eWQMgTrSD.2dq208Fzf0.hS.................I/YNaNyD
...Uz6....UJ.....MU0/....2kO2...H....2E3.....MEg8Y3Y18nD/..........m0dkpXm1.O2Zw
z.EnAngD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD9Sdw55rUmwX/vmVtif2byuQa8c1yl/gD9OAdN466UuvoZXU7vC8Azo8VbdD.w.mDY9PvCA9J
.vfEoWmo0k16zaVy0W7bX0nDU.....2p/.............sD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................1....k1.
.....Ksulz1.......kzzwDU...U..6.P....M2...EC....m..06c3..U.F....6/...I1.....SH5A
...U.W1KEyzlcisz....z16U.06.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........M0...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzD.1Ak..2E
./IzT/Ak.1.E./2EQs5pIHB../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cW3qMfVX9e/rN....................
E....AU.V2k.....I....g.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................pAnAnAnA1z9.......CI.1..........................
...../......kO2EevK2F2F2lyfaNaNaNaNvzMaNaNaNalzD................................
.....................2.....3....6....EINXxqEp7KN7NoI............................
.sU1....0............AnAnAnAnAxD........cz1........qz.........wDBnAnAnAnqzHNaNaN
aNapz.........zDvFVf53iSIy1.....................................................
................................0....E/...k0....b7LNZhKG4B3.spmQtpKG4B3.........
............Cs...6U.0MU/4.......OaNaNaNaFz1.......U2.NnAnAnAnAxDnAnAnAnAtz1.....
...yz0........zD........6.A........wz........UzD.......M9/A.......cJ.1..........
............................................}
{Titel: InkaPortal}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:iconi-s-weeklydeviations: at :iconinspiration-showroom: fav.me/d7e15fq
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

My 2nd entry for the teaser nr.15 from the MB3DTeaser group , mandelbulb3dteasers.deviantart…

i used here: _Sin4Dplus - Amazing Surf - _ScaleC4d
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
my params:

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...2.....U...kFkmtGzKT0.PXF9E8s3CAExdfo.TqYV.AeCvdxQ4g4.Hbz/Bmb1q/E
................................EGh00.L6KzXgwDySN8eL.Zc................EU/2....E
...Uz6....EF7....Q.0/....2.a0...N.....E3.....A6m0VPKKdoD/QUG.39D...m0dkpXk1.NL05
.BUaNadD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDbBTeAMNJexXpDvgrGt40zsdMdwyL.iiDWYbLRMpq6wf4Etam89qNzgd.NI.FrUpDHQfNDqOU
YvnGvQGkTR1KzaagGUTXXRqDU.....20//..Ks........kD02....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................O5/ED2....k1.
.....Ksulz1.......kzSwzzz1.U..6.P....M/...kC....7/iy1Y3.En.F....6/...I1.....SFb1
...U.06..wDg./kz...Uz13...6.1c..zzzz............6YCpCckYcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../EU0.wzzz1...........Y/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....AU.V2E.....I....I....kLHZaPoE2QgJrQ.IaQ....................................
..................Uyz........U.E..........UaNaNaNaNezYNaNaNaNayj................
................................................................................
.....................A0....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........AnAnAnAnQ/E........Uz9.......65./.......2/E.......ct.2.....
..c5.xzzzzzzzzxD................................................................
................................/....E/...U.....TBpMVlKN1F1N....................
................................uAnAnAnAny9........qz0..........................
................................................................................
............................................}
{Titel: teaser15e}

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MB3D

thnx for looking :) , it is greatly appreciated

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbub3D v1.8.9

thnx for looking :) , and maybe faving , it is greatly appreciated!!

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...w.....6...U273q7uMN7.ru7q3b40CAEBLMaJmkAb.A/FkgtaO57.Nsvm4f7L/0k
................................Fbp/bW.OqzHstHWAilXc.l30................I/YNaNyD
...Uz6.....O.....M.1/....2UG/...h2...2E3.....ADQeCbL1coD/M.........m0dkpXm1.CtiZ
./....kD12..02kAnAnAnAv2.1.......UzD........W.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDyYfUdWA5IvvbjA84YzJFz8dGS52VaqnjCTXNa87k7xXQEk9WHCQ2z4v1cK.ZhRlDy893hFxL
RwPP8zduG3JDzubTxi5QgIoDU.....oz/...U2........kD.A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................V....k1.
.....Ksulz1.......kzi.6U.J.U..6.R....w0...UB....I.xY/w9..U.F....6/...I1.....SH5C
...U.0Ak.zDU.0sz....zXl7x.6.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58izH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........s....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U4....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0...yzzhB/k.1A..1AkzTk7snwF.UDn
5xjf0hdht0kaqavzMq3U.06...szzvkPsLM5.UTVRwz4qVTVR..y3qlzPh5y3q/.sLM5zrgTsLM5.UTV
RwTxzVTVR..y3qlz...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.Y4ObFrQn.mMj/LSVtWOkR4.mBINiFLN
E....Ek.l2./....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5...........................k/..U.....
..........EaNaNaNa36.NaNaNaNaV.Ezzzzzzzzlz1OaNaNaNavz0.......U/E.......adlnLZ1h6
Pbjrz0..........................................................................
.....................E.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........oAnAnAnAH.EOaNaNaN4L.QnAnAnAng4.1.......k.E................
................................................bNaNaNaNSzXaNaNaNatyz...........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/........oAnAnAnAvzHnAnAnAnAxz0.......k.kOaNaNaNavz1.....
...........................................................OaNaNaNauzeNaNaNaNyzD
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZZA....
..........................................UaNaNaNatzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: modernes wohnen}
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:iconi-s-weeklydeviations: at :iconinspiration-showroom: fav.me/d7buwgy
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.