Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Organized by Artist
Mandelbulb3Dv18{
b.....k1...M7...ET...2Q...Uzg1rs/vP1.XcppZWmoY.kbHOeyNcdbw1cZmGz7uwEzQt1TCwHxq.k
................................xr2wXa2to02........Y./.........E........1/2...wD
...Uz.....UO/....sk5/....6.PR...s1...2E......cK2xMh8ajbD/..lImuD..../dkpXm1.....
/VEnAnID/2..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDuZLrrnKiTtPH8FpGSKtRy6KRUMykwYaDVJmfkTn1utPhJYTIvEgHyGWIBe8mV7aj2PmPMdh5
MtPDVYwmylAPyuO8cBQMTQbD.....8osd5............kD.M....sD0AE.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.rb.A.2U0k.k08.1.Jc.A.wV0k.E88.1.nc.A.lImuDS.....x/
.....AQxcz1.......kz/wzz..kA..6.a....w0....F....i/1S6A4.UX.E....8/...s0....ZJz56
EV5U.0...wDU.06..06U..6U.06.1c...06U............4YCpCckYcz1...........U.8.......
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6U0..6U.0...........M1.....................0c..
.02..............0....................U.8..................8....................
/6U0.....0....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kdrU4Aq.LPic4Qb/..................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UF.BnAnAnAnYzj................................................
................................................................................
....................../....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU...........zD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................7.2........../.........EBnAnAnAnYz1.....
................................................................................
...........................................6....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................../........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
PS CS5
Astronautswww.google.ca/url?sa=i&source=…

and www.google.ca/url?sa=i&source=…

Once again a tweak from the amazing work Modernes Wohnen by viperv6 made by my friend :iconviperv6: (THANKS FOR SHARING THE PARAMS )

Hope you like it :)


params

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w.....6...Uh2Q6HKs.7.zWFh7dSFF9Ex0FYrvAme.A/RlRTFsJ7.FvWh4XwA70k
................................60eQXJ0kE.IstHWAilXc.phJ................I/YNaNyD
...Uz6....U13....M.1/....2EH/...D2...2E3.....A4xi0iwZ3mD/..........G1dkpXm1.Xti3
//....kD12..12kAnAnAnAv2.1.......UzD........W.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDchojDhdgNwf68cKSf.Hsyep/L2cnQRljGRR/nHbYVvXe1xn9ojJ6z4yv4DNUPXgDG/xC.cuK
Lwfe6eYMPKBny0sEGH3Y4blDU.....Y/H.............kD/A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................R....k1.
.....Ksulz1.......kzd.6U.F.U..6.G....w0...UB....I..46w9..U.F....6/...I1.....SH5C
...U.0Ak.zDU.0sz....zXl7x.6.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58izH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U4....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0...yzzX32k.1A..1Akz9mHsnwF.UDn
5xDcPhdht0kaqavzaT4U.06...szzvRTsLM5.UTVRwDZyVTVR..y3qlzDw5y3q/.sLM5zfvTsLM5.UTV
RwjpzVTVR..y3qlz...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff7pKMbJK9lsWOkR4.VtWOkR4.mBINiFLN
E....Ek.l2./....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5...........................k/..U...U/
4MU........nAnAnAn.6.NaNaNaNaV.Ezzzzzzzzlz1OaNaNaNavz0.......U/E.......adlnLZ1h6
Pbjrz0..........................................................................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........IaNaNaNaJ.EsaNaNaNahzPnAnAnAng4.1.......k.E................
................................................bNaNaNaNSzXaNaNaNatyz...........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/..U.....oAnAnAnAvzHnAnAnAnAxz0.......k.kOaNaNaNavz1.....
...........................................................OaNaNaNauzeNaNaNaNyzD
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZZA....
......................k/C.......0....6....UaNaNaNatzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Wohnungen waren - jetzt ist die Raumstation -Topas2012~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

pong with my dear friend :iconsabine62:

from her awesome amazing work Look Mommy, We Can Fly! - Pong070 by Sabine62... was pong 070 ... and now is my pong 071...


Hope you have fun dear Sabine . I did... as always :)

parameters...

Mandelbulb3Dv18{
g.....S...U1/...61...2A...UNdpQa91Qxza/lVvmPDz/ECjMgySNcozf9HmPN9uV2zmOFexfCRMyj
................................8SbydfkyJ.2........B.l8.................y.2....E
BnAnx6.....TT....EE2/.....k32...t....2Ei.....Y7XoojK2ekD/.kulcnCELJ/0pAnAr1....k
z..vFVPD12..12kVFXh/whCwz...........OfYF97cqez9............3/....y1...sD...../..
.z1...kDxXaJBOtmlpPmNgjyOFc4z.7vhtI/tKYji1wPqYHbNwPPFi3Dlob7y0nM2JmAlhjjgHWYbAHQ
vvf8G9zZ6iDFykGi7FHCRalDU....8YmX2............kD.2...kcE3.G.....................
.............oAnAr1...sD...6/x1...................................k.mCzDW....UA.
.....Ksulz1.......k8..szz1/U.s5......M2...kb....m....c3...k3....7/...A0....UJq5U
Sc3U.W1KE0klci6UsU3YzTAe90..oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0..Ak.1..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E30QFz
.0kz..EaIMaCy4zj.CL1qQjykw9.K/bkTMLwzIV.LoD......URA3JHjlz98gDRKKfDAz0knj8ozo3zD
I6.5xzzzz1..8gvDkMaxz0.VFoz47Ubj.UL/96Ak6x9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.AX9e/rN.YL9r34Pg/LMkJaQic4Qb/..
E../26E.F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........UNaNaNaNawz...........aNaNaNaNaz1.....................................
...wz...........................................................................
.....................Q.....3....3....wpIdt4B2/5PpB5..k4Nm.......................
......U/46..............................................................sz1.....
................................................................................
................................}
{Titel: Pong071}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

×
Shamans Journey 72
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Garden 77
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Light Symphonia 34
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

2nd entry for the Mandelbulb Teaser group:iconmandelbulb3dteasers: 15th Mandelbulb3D Teaser!Rules for the 15th teaser : by Jorge :iconbatjorge: winner of 14th Teaser :iconmandelbulb3dteasers:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15th Teaser Rules:-
ASurf + 2 _ads in any order
Lighting, maps & Julia are optional.
As Asurf is one of the commonly used formulae participants pls. try to get something unique or
different from the regular Asurf fractals...:confused:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Please submit your deviations in the  "15th Teaser" folder here http://mandelbulb3dteasers.deviantart.com/gallery/47968744
Each participant can submit 2 deviations.
Last date of submission - 25th February 2014
General Teaser Rules:-
---------------------
1. All submissions should be original, i.e., you should start from scratch. No tweaking allowed.
2. If it is necessary, you can use a Background picture, like sky etc... provided, it should

Mandelbulb 3D 189. _RotateC, Amazing Surf and _Transform

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....50...w....26...UagDv5T/0xzWIFvScFJi/Ez/siZOoXsz99SLxncGJ/.R.sOZJey.xj
................................sCP7JvAFB.2........B./..........nAnAnAnIG/2...wD
...Uz6....kI3.../Q.1/....2.O/...72....Ef.....gJDSfE.eDoD/QE7EeoD...G0pAnAx1.....
.7EnAnYD12../2kAnAnAnAnQzCzzzzzzTa5jnAnAnAnAny1...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDyoBIBrpK.x1uKiNn4LLIzU7rNJQViDnDdYjEqRoPzw93DJmKFq34zenXXH7.w6pDVeJpnzYL
ExH6zitltXiEz0KR26AADYnDU.....Y52...G4........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAtXNaNyD....zw1...................................U0RSBEX....k1.
.....Ksulz1.....6yzz.wzzz5.X....t....M2...kJ....m....c3...UD....5/...cKB....SF5U
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........BEUFtrLfb/..5bbn6590.v/EPlQgH2/E/YxTx0pOYzH.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2E.....I....A....kLGx4RVFLN1/...............................MU/4.......
................................................................................
................................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........AnAnAnAnYzD........UzXNaNaNaNavz.......UX/E.......EW.2.....
..E..fNaNaNaN4tD................................................................
................................/....E/....0....TFZQVtqQaxaQh/..................
................3IE/0...................cz1..........cNaNaNaN4xj................
...................................wz...........................................
............................................}
{Titel: psilocybe roots}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 189. ATetraVS, Quadrat3D and MsltoeSym2
Minimal postwork in CS, just some contrast and curves. Used a lightmap from the late Skyzyk.

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....6/...w....2....EOER0/BnZ..nnSA3Ava//EL95b6aCJ0.IHLb6hfZ4xziA6ip3Qwdzj
................................0bsHxegJL.2........Y.hM................k0/2...wD
...Uz6.....3..../Q.0/....2Ez2...J/....E3......SqVJGEtXoD/QUSG7oD...m/pAnAr1....U
z.EnAnQD12../2kAnAnAnAHyz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD.BjlbC9b2xHgN3mrgdABzAIEL1siBAnjt/moHNZIcvnFTUNqPI5Ez2lmYlbg59oD6XFOEFBA
wwXyYVHbJdoDzOc5K30cNfnDU.....Y8/...7/....kAnAnD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U0z0.ED....k1.
.....Ksulz1.....f....cTyfH.g.Q3.N....M6...UE....a/...k3...kE....4/...UJr...8LoDH
.c1U.ydel0mzfK1OTeOgYyzep.6.1c..k1Dw..EufUhpuN.E6.BC4POwozP...........E.5xThpK9.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........06W0.wzzzX5..ipClr/uzu/UTiauN1/k/.c.1tPNQ.I.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................mOY0Evfby6CV/6fF8.hjSuX2S9Ug4d.oyu
dDWT7/mOY0Evfby6QN46fF8.hjSuXcDPAWrE.M029Mm9iV7e50U7EgU7mPrR2W6.a.l0awoRtKuf.M02
9MWmsBbRA/U7EgU7...crImzzzFoTuIryzngi8qzPsYX.4rz................................
E....AU.V2U.....I....Y....EEIJ4Rm3aJH/EOn.............................k/..U/4MU.
06E./.U...UeAV3uuNvyzIJJJJJJJJyDem2Kcfbhfz1..................O2E.......U4/2.....
..cF./............................UD./........zD................................
.....................2.....3..../....ooQgFrPZBJSh71.p34R........................
.....MU/4MU/4.................zD................................................
................................................................................
................................4....E/...E/....FJLMY7LMoB1F.QLNm/..............
........................................kz1........../........yjBnAnAnAnQz9.....
...sz0..........................................................................
............................................}
{Titel: nanobots}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Entry for the 16th Mandelbulb teaser group :iconmandelbulb3dteasers: with rules set by the last winner Glenda, aka recycledrelatives :iconrecycledrelatives: 16th Mandelbulb3D Teaser!Good Morning! :D
16th Mandelbulb3D Teaser starts today!!! :dance:
As per our group :iconmandelbulb3dteasers: rules, Glenda :iconrecycledrelatives:, winner of the 15th Teaser,
has the privilege to coin the 16th Teaser Rules & here it goes....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16th MB3D Teaser Rules by Glenda :iconrecycledrelatives:
For each fractal, choose HeightMapIFS or HeightMap2IFS (not both) and add only ONE more formula (from the dIFS columns).
Each fractal you create should have only TWO formulas total. Maps, lighting and Julia are optional.
Let's keep this one simple and fun!
Glenda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Please submit your deviations in the  "16th Teaser" folder here http://mandelbulb3dteasers.deviantart.com/gallery/48402246
Each p


Used Trans-KochIFS and HeightMap2IFS. Used a map from Ciokkolatas :iconciokkolata: Heightmaps pack fav.me/d6pxn86
Mandelbulb 3D 189.
Mandelbulb3Dv18{
g.....w....50...8....IA...UKqbU8nuJmzSVtw5D0GA.E9oCj/uPSvyfmWngUoCetz.RFTVUoypuj
................................NNlmSLC6u.2........A.VD0................y.IQxcuD
...Uz6....ET..../Q.1/....2.i6...P.....E4......mwJiVhCNlD/Q.........G0dkpXm1.gyzz
z.EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDrt5Yc5LQTwHDDq8Tisg/zcTwnHuIKxgjF6DzUzvH9tnrMvviNIhtysxiXkBPf0mDShckLkus
4w1ZY.xoWEp5z8.WsIEEmJiDU.....oU7...v6....EnAnoD1A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................8....k1.
.....Ksulz1.......kznzzzz1.U..6.z....M2...EB....m..06A5.UF.F....6/...s3.....SF52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzP.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz............H0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0kTzxrzzz/cU08.zxrTzvzDU08c.wrT
zxTzT/8cU0kTzxrzmt5cU08.zxrTzzfTU08c.wrTzxTvy/8cU0kTzxrziv5cU08.zxrTzzvTU08c.wrT
zxDkz/8cU0kTzxrz...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....6E.F2E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................................................................
...2./.......O2ku6GrRrRrhy1........0.NaNaNaNaVzD................................
.....................2.....3....D....UINdR4OopIMk7HG4B3.........................
02E./2E./MU/46U./2U.........Uk6E.....................cNaNaNaNauD........kz1.....
...wzUf53iSIsutD..........................................2........../..........
........mz1.....................}
{Titel: fade away}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

thnx for looking :)


Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

my params:

Mandelbulb3Dv18{
g.....U5...sE...w.........E3iR/9BJxrzOFimtKzlX8E31xg5gvV4.wBjS4SyEGqz0iiyZyZD9tj
................................9L6SSzAfS.2........Y.JU.................y.2...wD
...Uz6....Ul6....M.0/.....kg....g1....E3.....IbWJKdG.AkD/..........m1dkpXm1....U
//....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDewsrsS6RyvXJ4uiHNfd6za0GTs7jsFhj.c2aACTr1w9W7GfmP09my05VOVZ6K7mjVLi05dCw
VwXAY5im3dfzyYh4FR301DkjU.....22B.............kD22....sD..G.....................
.............oAnAx1...sD....zw1.........................................f....k1.
.....Ksulz1.......kzAJ5..E.U..6.P....61...UG....U0Q46s/.kU.F....6/...I1.....SF52
...U.0aZc12U.06.Mg2c.U6dE16.0c...06U............6............0........U.8..k.1A.
.wUmc2beYz1.C0LNJudxzA........../EU0.wzzz1...........60....................15kFz
./....UZsHo5tS.k.mb25It6Ez9.XZblgWxgzkk/EsDE.....ku/eDly3.A8jXJ49SFsz0.MoawDv8vD
3QU9y1.E.0..Gpka8gP0.1UrHeOfl.yj.UWBwajZ1y9...6U.0.U.06yTB/k.1A..1Ak.jp7.1Ak..6U
.Wzcugdht0kaqaPiPo2U.06..1AksjyJ.1Ak..6U.WDaV/Ak.1.k.1Ay.h4U.06..1AksXCR.06U..Ak
.Xzwz/Ak.1.k.1Ay...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....I.//3E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaN4wzMaNaNaNa7yDnAnAnAnAlz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....wZFjl4NdtqNK3aQ............................
.....................oAnAnAnAHxj........................................kz1.....
...................................wz...........................................
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/................sz1........wz.........zD........kz1.....
..........................................................EnAnAnAnw1.BnAnAnAnQyD
..........................................E.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.
......................k/9.................UaNaNaNaN0./........yD........0.2.....
................................................................................
.....................................................2.....3....A....AYQjBrQ0ZaF
jl4N.................................MU/4MU/4........YNaNaNaN8.EHaNaNaNaNyfaNaNa
NaNezcNaNaNaNaxj........cz1.....................................................
BnAnAnAn/.YaNaNaNa70./..........................................}
{Titel: coolParas2a1}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

my 2nd entry for the 6th contest of Mandelbulb3DTeaser : [link]

i used here : MsltoeSym4 , Msltoe_sym , _SinePow2

MB3D , backpic done with Jwildfire


thnx for looking :)


Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbub3D v1.8.9

thnx for looking :) , and maybe faving , it is greatly appreciated!!

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...C2...1.....6...kfnopaW7T/.bgppT2SAV9EuXzMsyXwJyHlYi6uGWxTzwwZ.baCpnzj
................................eWQMgTrSD.2dq208Fzf0.hS.................I/YNaNyD
...Uz6....UJ.....MU0/....2kO2...H....2E3.....MEg8Y3Y18nD/..........m0dkpXm1.O2Zw
z.EnAngD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD9Sdw55rUmwX/vmVtif2byuQa8c1yl/gD9OAdN466UuvoZXU7vC8Azo8VbdD.w.mDY9PvCA9J
.vfEoWmo0k16zaVy0W7bX0nDU.....2p/.............sD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................1....k1.
.....Ksulz1.......kzzwDU...U..6.P....M2...EC....m..06c3..U.F....6/...I1.....SH5A
...U.W1KEyzlcisz....z16U.06.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........M0...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzD.1Ak..2E
./IzT/Ak.1.E./2EQs5pIHB../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cW3qMfVX9e/rN....................
E....AU.V2k.....I....g.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................pAnAnAnA1z9.......CI.1..........................
...../......kO2EevK2F2F2lyfaNaNaNaNvzMaNaNaNalzD................................
.....................2.....3....6....EINXxqEp7KN7NoI............................
.sU1....0............AnAnAnAnAxD........cz1........qz.........wDBnAnAnAnqzHNaNaN
aNapz.........zDvFVf53iSIy1.....................................................
................................0....E/...k0....b7LNZhKG4B3.spmQtpKG4B3.........
............Cs...6U.0MU/4.......OaNaNaNaFz1.......U2.NnAnAnAnAxDnAnAnAnAtz1.....
...yz0........zD........6.A........wz........UzD.......M9/A.......cJ.1..........
............................................}
{Titel: InkaPortal}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:iconi-s-weeklydeviations: at :iconinspiration-showroom: fav.me/d7e15fq
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.8.9


Mandelbulb3Dv18{
g....UW0...33...2....IA...kuMD5SzdE0.T7ehmLg7CAEnr9h32805.AAcxuFbM52zUrZcEgZOEyD
................................wu8u6fbSiz1........A.NcO0......E........y.2...wD
.....6/...EYI.../MU0/.....E51...Q....2k4.....299QdmVykoD/......./fq/1dkpXm1.QJJf
./kX0LLD1A../..........wz................................6U0.....y1...sD...../..
.wHnAnYDFiw3ux8W2rH739pOGYdPzu6vpxXqEYdDXQ.5OLRtFxnV1y8RrVzZyYStznmY0pqDVe2RjAdE
hxfUGCreg/JTyMIvPWRpZ5pDU....72H0/............sD0U....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................2....k1.
.....Ksulz1.....yzzz.ENJuUkI.M3.Y....Y0...UH....N/...60...U5....o....EY3...UiH5I
...U.itRUVolzWfEo/qGwIn9l...4c..xmub..EbG7eFT5vj6odIWOor/z1............/8..g3vA.
..a8sh3Bwz9.5T51vojsz............EU0.sOkE1..hE2Jv5Gyzs/Fbf24LNyD/.........E.0c..
zzzz.............0...................6U.8.kzzzTB.s5........8/0........kT........
0.X0.srVDK1.xVwRcylxz0.UKSmaq7yj.oLi/P5ryz9..UeX80ksQjBwVY.WC47.eWelcnb6YOee..8c
UWSgiwpFi.EgYy6wB8nL.B0.U08cc9/D3u5S.UNecWSEV7sUA0.cU08uqU4hXy6.lO9icr/P9q6Z.2xo
K1jgsFtXy/EsV5Cw...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c0RICUUKObV46fJKSUQ4PjRb9e/rN....
E....Ek.F3E.....I....s.....NjFKNX34Rp7KN7NoI.............................s....k.
16........UaNaNaNaNiz.........zDdXtwAqLmMz9........../..........................
...0./.......43k........y.2........wzgitWzqS0exDOaNaNaNa7z1........wz..........E
.....................2.....3....8....22Qjl4PjB1FhYYFH/kI........................
....4MU/0....6U./2U.......................k9RHW//Ktsz...........................
.............U.EXgRyyd4joyn68hrUjkYszY1h6PbjT8xD........kz1........wz.........zj
................................/....E/....1....IxaQpBLG4B3.....................
............Cs....U.06.................Unz1........wz...........................
.....oAnAnAnAnvD........kz1.............................kzXaNaNaNaNiz.........zj
..........................................E.....I....s....UMj3aQYZYFH/..........
......................U1C....6U/4MU...........................zDOaNaNaNa0.gaNaNa
NaNvz0.......6/k..........2.....................................................
........kz1..........cNaNaNaNavD...................Lenord.....}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.8.2

Just messin with a couple of the new formulas. TotoricalIFS/Hexgrid2IFS


Mandelbulb3Dv18{
b....UW0..kg3...0....2U...klG/60yoNzzSaqmAG8N28ESVAeTLYi0.w2GrCYgInzzQjZRjyY7Wtj
................................GmW3JE33..2........A.h2................U4/2...wD
..........kf7.../M.1/......a/...G.....k4.....cFCHcih2fnD/.kffztDC3Zw0l9RHk1.KzTU
z.EnAnID16../..........wz................................2.u1....y1...sD...../..
.zHnAnQD71YUz2bsmvHuWsCbXG1jyGZLva9Bx1pjxDxqR4oFDxXa6QLMspcCzoiH.vRyl0jD8RYvJ1.X
uwXUM02ZPVoHzGMy5Qm3.6iD.....5Ymx.........EnAngD.2....sD/2E.....................
.............ckpXm1...sD....z.rb15.2UCQ.k0uk/.Jc15.wVCQ.E8uk/.nc15UrTg0E0....2..
.....AQxcz1.......kq.kn3.UkE.I4.d....M/...EI....S....o....E5....e....U1A...UiOrH
...TFmqQnB/PnBb4xUG5Q.....A.oc..eCNT............4Eot8VlJ4z1.IZdsy8lWz0U/8..IHF3.
.odIWOorVy9.qIU1bNlyz...........UEn6zvLJ1/..mIqp.taszs/alwF.HWzj.gM3ZaYq1z9.oc..
sxOa...........UBhZW/J1Xnz1..........ck7A.ER.Cv/.QpzWaumkzX5Y/mbPjYwz..UnK8Dio/E
8QX0.M4SNKA.q/.........U..........6rbFsG8.A..UubN0.cU08wUmUMW74.U08ckfL4f0eZ..8c
U0jBfgoG9/.cU08w.WXhiS8.U08ck1eFMV3K..8cU0DkER9fa0.cU08wDxpJLR3.U08ckDTPyOvf..8c
U0TIxRqNb/.cU08w...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c43aPY3aPbxqJEtWOkR4.kR4.glqLWZrL
E6...A....E.....I....o....kQkVKNmJKG4B3...............................U1C.U1Dwk1
06E./.....kgNaNaNaNxzIaNaNaNaazD.....................wzzzzzzTw.E........kz1.....
...wz.........zD..............................zD........kz1........wz0..........
.....................2.....3....7....ErPoxaQdBKMgZYFH/..........................
.........6...................czD........U.2.................../E................
...wz0........zj........kz1........sz...........................................
................................/....E/...U0....cJ4SoRaQdFaA7NoI.A3.............
............Cs....U.4MU/........LD8QxckJZznAnAnAngY3./.......E/E................
........................kz1.....................................................
...........................................Lenord.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.8.9


Mandelbulb3Dv18{
g....UW0..kh3...ET...2I...UlMk2BBTL7.j4owlZkNJ0kHltOlIyjQ.gWK76UQDaUz2f2T2f6jJ0k
................................/G8hv3G6f/2........Y./O/.......E.......U4/oAnAzD
....z6/...ksD.../k.1/...........U4...2k8.....I6q8Fu4vygD/.UbdEsDiSom0l9RHk1....I
.7EnAnID16../2k.llrrdaIUzki6fH1vDvojS.w0U5CxT.A...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDxX26xTy5Ov1oKIttXn2uywlXHegyb0ijNxbTmG4yevPN46aZv22hygZ99BB0p3ijCZBEwMPh
Lv9Oj8u9dDEtyURThmhvQJiDU....5YX00............oD.U....sD.IG.....................
.............oAnAr1...sD....zw1....................................ao6xDn.....x/
.....Ksulz1.......kz.UqFc.EE.I..z.....1...ED....m....c3....F....0/...k3/...Ui4jH
St0U.S3QlB6Kh/bL8Rn8sgFCuc9.5c..Hu5M...A0ZoyVY.k66KZpYL67.Y..0.......2m28.klLS4.
.odIWOor/z9...........UfzHx6d2yD3IF6s9YDn/..2346B975.v/j8TY7dJpj/suFR3wRZ.Q6/c..
FJ3O.............0..........hw1ZBGouzmk3jkjUTx0..I2zUt6jQ.A8q3x53h2Tz..6yd7FkJ0k
WAlMz1sYiz4.Nh7esr95.1EUh1Ifv8qD.Auqa5RRZ.A...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.61BmQnLk34PVBKOjFKMkJaPVxJAqU1A
E....Ek2l2......I....M....kL4x4PYFHBnZaPblKN.Q5.......................U.06U.0...
...................wz..............................0./..........................
..cF./..........................................................................
.....................E/..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................MaNaNaN..zD...................sz...........................
................................................................................
................................1....E/..../....TBINgFLOXpoPYJ4.Z71..oaA........
........................................UzXNaNaNaNawzWaNaNaNa7zD........szfjY4XK
5JJpz........U/E................................................................
..........................................U/....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.
......................k/9.................UAnAnAnAn0./........yD........kz1.....
........................6.2...................0E...................wz...........
.....................................................Lenord...}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Weird architecture made with Mandelbulb3d.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9

Been playing about with ABoxKali after reading :iconhaltenny: 's most recent journal, I had never really used that formula much before... has some neat variations!

I have done a few really nice pieces with hybrids of ABoxKali with other formulas, and will be uploading the best ones over the next couple days... but I wanted to post this one simply because it's a bit funny with that title... definitely not the best one I have found, but humorous I suppose...

This art is copyright 2013 by Charles Kunkle Jr. (aka fraterchaos) and may not be used for any purpose without express permission. The Parameters may be used for learning or tweaking without prior permission, but please send me a link if you do a tweak, so I can fav your work!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...cD...22....VQ3W1shD..516RP3GPW0Ezx8ZmZKNuyn06DIHk88zz251Mri7D1.k
................................LKDBb9sYa/2........Y./..................i.2...wD
...Uz6...........M.0/.....EJ3...n1....E3.....o1roYxuHDgD/.........US1dkpXm1....6
//EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDTwh5C9YRqvXZLce.CL.syyRIJJi4.ghjCa0lqvuwYvXT2TwbgsGwyserK5eVkniDCGsbaUi1
TsnUMm5tyvyvyG7S10Hqo9jDU.....I/8.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................Q....k1.
.....Ksulz1.....0.kz.wzzz1UL.w7.z....U5....I....m....20...EC....K....I1.....SN5A
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujzH..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E../.Ek2l2E..........6....EGiFLNbJaQU.pPrJaQ.........................c..........
.....................pAnAnAnAF/k................................................
................................................................................
.....................I.....3....3....2YEjVLHjFqGVlKO............................
.QU1..U/....BAk.1AU..AnAnAnAnAzDOaNaNaNa..gaNaNaNaNez.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................L....E/...E/..../7oPspoPYhIMgZ4.................
............5s..................nAnAnAnAvzXNaNaNaNa..1........yD........0.2.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....M....kLI7LMiB5PVFLNGt4N....
.........................6U.0.............UNaNaNaNatzeNaNaNaNK.EnAnAnAnAO.2....k
aq/Z/1....UqRENk.....4vhQ32.....................................................
........................................................}
{Titel: go home Kali - you're drunk - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.3

This is my first submission for the :iconmandelbulb3dteasers: round three challenge.

I have to admit, I'm not entirely happy with it... just didn't quite get what I wanted I guess..

I used dodecatubeIFS/ABoxMod4d/MixPinski4ex and of course DE Combinate mode with "min nlim" mode and iterations set Min=1 Max=10 and Max on F1=6

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...WH...8....26...UUbYHvcwVuzmW5b2Y/360EUhTzVO6wxzfFd0sjxqV..VcMOrJ5ZYyD
................................UBMTCw1b4.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz............M.0/....6U81...A/....E2.....gidK8iEADmD/.......zIXU1dkpXm1.Cfe7
//EnAnQD12../..........wz................................2.u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDWoHBelolNx1..........o8rSJH7SIcjsjOk79A30unCAU0fb9eGzeDvAMwJGMpDcOiP2kUo
pt99dPylL7VJzmJ0gbutWeoj......YNA.............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......8....M..
.....AQxcz1.......kz.2lzL.kV.g8......s3...UD....0/...k3....F....8/...cKB....Sl5Y
...U.qFG9mnb2zDd....H/....6.mc..WSeb...........U4....................2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcvx0WCNq0.yRiibD3IUk1f..XR
SvxWx3CcN/UvNPcvTrLsUa3.ibhViTXTV1OK.sSq4uCby3CcN/UvNPcv1wLsUa3.ibhViTpTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E6./2A....E.....I....s.....NjFKNX34Rp7KN7NoI.............................s....k.
16........UaNaNaNaNezYNaNaNaNKzDplQS4v9NczPnAnAnAngyzoAnAnAnA1zDBnAnAnAnYz1.....
...0./.......43k........y.2........wzwV4KAefpqxDOaNaNaNa7z1........sz0.........E
.....................2.....3....1....2YEjVLHjF4BY/..............................
.....................AnAnAnAnwyD........kz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...k1....BZ4SEZaPnhKOoI4S................
.................k.1Ak.1A.......zzzzzzzz0.2........wz.........zDnAnAnAnA1zvAnAnA
nAnoz.........................................................................yD
........Uz1........sz.........yD.fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.7 beta

Just messing about with some various formulas...

I am very sad to say that I can no longer take the time to thank, say welcome, or otherwise respond to every message and comment... I will try to answer any direct questions, and perhaps reply to a few comments that I feel are creative and interesting. But I have been spending too much time every day on saying "thank you" and "you're welcome" and comments such "nice work"

I do very much appreaciate your favs, comments and so on, but if you do not receive a response, please be assured it is only due to a lack of time, and not because I don't appreciate it, because I do apprecaite it very much.

I support :iconnntr: You do not need to thank me either!

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
e....kO1...WH...cD...2M...kTyktJWVA3.j49ZuNa3F8E2IXbcfu4pwPQyXEW9.vyzQvC2yVF2b.k
................................BszIluTb4.2........Y.NW........E........y.2...wD
...Uz6/..........M.0/.....E41...H0....E2.....A4rAVw94lmD/..ftUwD..US1dkpXk1....6
03EnAnQD12../2kAnAnAnAn0.NaNaNaNaR.EBnAnAnAnoz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDol6hPrxeVx1..........updm8ntnncjbdaqwcDZ6uXw3hZStkeIzAG/PKrq/spDfv8/vhyZ
ytHkfx/SP5ULzaqF8XLCg8pD......oQ1.............kD/2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................EmlB5ED....UZ.
.....a0Ljz1.....2.kz.wzzz1ES.Y0......k7....S....S3...6/...k6....X....cKB....St5g
...U.qFG9yzb2zzz/6k.z1....66mQozWSeb...........U6.........k............6WxzFrA0.
..........6.0Rt93AU..1..........U.E4zzzzz1...........s/osMgdlHzj/.........E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................4MU/kIHBpIka/U.06.IG7ZIe57.06U.oNb
RqNiigoG9/kvjzyvsc1k.1A.08cU08RGAydu.gtaPiNYFBm6X.UdaOedMoaF2l4.5NoHDljSKOdZ.w3M
U/qzz/6U.0ErRrRr..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E../.A..F3U.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.......................k/9.......
...................../........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....AIMiFrPmZYFH/..............................
.....MU/4MU/4........AnAnAnAn8/E........kz1........wzcNaNaNaNKyD................
................................................................................
................................/....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........BnAnAnAnmz1........szcNaNaNaNizD........I.2.....
...3./.......E/E...................wz...........................................
............................................}
{Titel: conveyor bots - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

© Copyright 2013 Graham Symmons
Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9 www.fractalforums.com/index.ph… No postwork

11th Mandelbulb3D Teaser :iconmandelbulb3dteasers: fav.me/d6oyaow using rules set by Jens :iconviperv6:

Formula ABoxSphereOffset4d/Hopf4D/Beth1661dual Julia off
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

© Copyright 2013 Graham Symmons
Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9 www.fractalforums.com/index.ph… No postwork

11th Mandelbulb3D Teaser :iconmandelbulb3dteasers: fav.me/d6oyaow using rules set by Jens :iconviperv6:
Using ABoxSphereOffset4d/Hopf4D/Beth2422Julia off
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

© Copyright 2013 GrahamSymmons
Raw fractal created using Mandelbulb3D v1.8.9 by Jesse www.fractalforums.com/index.ph… No postwork.

Created for :iconspirals-and-swirls: contest fav.me/d6k85x9
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

asurf.. again... :D

Mandelbulb3Dv18{
g.....N....9/...w....2....kl/L2zHyVrzCTIyMFwK56ENVKeAU2D..Y9dD4PaBEyzIMhT8DRXWxj
................................vA8sJgMK5/2........B.d13................y.2...wD
...Uz6/..I.1..../E.4/....2EDS...51....ke.....IdirRwLorlD/.U2lomDBZzB5pAnAr1....U
z.U0LD0D12../.kAnAnAnAnhz........UvDBnAnAnAHHz9............3......2...sD...../..
.zX0LD0D5aKkIo7oNwvHh2OUo2j0zQhQ0xz/RkjDgg4lOGA.XvX4ow07rBI2z2jAHcz9RVljFOBvefx.
CwfkKKx37053z4ESYDzJYzkjU.....o3/........2....sD.2....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................h6P2EO....k1.
.....Ksulz1.....yyzz.wzzz1.U..6.k1...s0...k1....C0...c3...UK....O/...gJB...UInD3
...U.W1KEyTnkKszsU3YzTAe90..oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........m.8.kzzzD.
.Yy8MPhS4.2.hE2Jv5G0.B........../6U0.wzzz1..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD..........E.2c..
2LeV..UPAI91pRzj.....................2U.8.kzzzD............8....................
JI01xbjwk1..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.YKPaxaPdBqLb7LRiRKSblqPrtWOkR4.
E....2..F2E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4..Q4.......................k/.MU/4.U.
...................yz.........yj........kz1.......cF./..........................
................................................................................
........................}
{Titel: asurf12}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Pong with :icontopas2012: His wonderful Perl~2U fav.me/d7duv86 is now my no. 74. More bling reflection with sphereIFs and asurf... ;)
Have fun with it, Sérgio! :)

Zoom in for more detail :)


Mandelbulb3Dv18{
g.....61...05...w....2A...EC0XXznzQwzASpK15K0f3EpR6PyGJHpy1Ia46bUF02.lVcrnWugq.E
................................UP3m2Cwcqz1........B.3xf................y.2....E
BnAnx6.....NX....EE2/......UW...s5...2Ej.....YH.4gjsYvnD/.kulcnCPbXL1pAnAr1....U
./U0LD0D12../2...........AnAnAnAnA.EBnAnAnAnIz1............3/....y1...sD...../..
.z1...kDRNIF3F7tSxPyGw6cuMCwyST4doVMY2hjJaNmtbhzMvPDNPahJ8RIz65OxIL3wYpjLf54s1eF
kvH32D0H5jHKzqRRAwjbG5pjU....8oGJ0.......2EnAnYD36....sD3.G.....................
.............oAnAr1...sD...6/x1...................................k.mCzDw....k1.
.....Ksulz1.....5.kz.wOm61.U..6......w0...EB....p....sE...U0....J....c41..EiJF5U
...U.yoPxBIEGd3KmoH7MNSrJ1E.0gUzmN5S..UkKZMxkayj6YqulQA8Sz1..........2k.GwzYjd2.
.A72QifFDz1.H0/bvOonz0........../6U1.YnFP/..fjrwdvgqzs/Fbf24LNyD.........../0.V.
mcV0...nclUTnisD.4pykF7.Uz1.LXmt8nZvzAl28.EITslB...........83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.UQk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E6./.6..F2E.....I....o....kIkVKNmJKG4B3....PY71.......................U1C.U1BoE1
06E./.....U......E5wz6.......MzD........czfaNaNaNaNmz...................kz1.....
...wz.........zD........kz1........wz........E.E........2.2........wz0..........
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........cNaNaNaN4zD..........knAnAnAnAzz...........................
................................................................................
................................}
{Titel: Waiting in the Aisle - Pong074}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

ABoxPlatinumB and jcube3 plus julia. My first 'start from scratch' :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...w....I.....D4XJ84Tx5.vZCWcOhP04EJa05iWHI.zHlcW9y8EUkzYDxZT7qfc/k
................................t8IkhZ9Z4.2........Y.lG/.......E........y.2...8E
...W/7/...E3..../s10/......56...72....k2.....YekvYbRtvoD..UKYxwDS5bE0FTzIl1.....
./EnAnQD12../2.............................UV.A...........U0.....y1...sD...../..
.w1...kDIe5Rw4pORxfdxPEmE6iEzO2xzcqiz3mD6dVCOsw31x1vLuD5POkKzC2pGnFAwRoDG2gK04ui
Owv85.P9wRuFzUeQ0WF8ImpDU.....oN/........2UaNadD.2....sD..G.....................
................692...sD....zw1....................................Ajc3ER....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz1.U..6......I/...EB.........s3....F....6/...23.....SFrZ
...U.izyvzDysXzzreQkz106U.6.1s..zzzz............6YCpCckYcz1...........U.L2EQhp0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
FEU0.wzzz1........................MWtqrriz9..MJTQ0.wk1DwVnEd/42.k1Dwkrh4Kp5b..Dw
k1j2fMJTQ0.wk1DwugHRr33.k1Dwk1qFTF6W..Dwk1TtGdYS70.wk1Dw2wZJxl7.k1DwkXmOKp5b..Dw
k1DWqRsTB0.wk1Dw..U/5MkEzzlUZN.5yz1...EPxzZ/DQkd2BpET7XBs.X9e/rN................
E....6E.F2U.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..UFH/....................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0............/........yD........kz1.....................................
...................................wz...........................................
.....................2.....3....6....coEp7KNn.UQh7HG4B3.........................
K.............................................................zD........sz1.....
...wz.........................................zD................................
................................}
{Titel: _aboxplbjcube31azoomk3}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D _gnarl2D/koch_surf/Menger3 thanking you all in advance , here is the parms ;)

Mandelbulb3Dv18{
g.....o0...Q6...w....2....EgfkZmbzU..HcSoOk.yq1Eh0ScWtIrawnQoZ8W/N1wzOA/LrW7djzD
........................................kz1........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....E/.../M.0/......h2...A0....E3.....2NKEvc97VoD/.........U31dkpXm1.....
./EnAnQD12..02UNaNaNaNarzCnAnAnAnQzDnAnAnAnA1z9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDolFZd9iBmx1..........KzJxr2fLrdjG9B5bvN8FuXQX8f0soQPzEojmTbHnHqD43OtegRO
MuHNbGPSCBDNzandmU.CBrqDU.....YiH.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................P....k1.
.....Ksulz1.......kzHwzzz1.U..6.P....U5...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....AU.V2U.....I....I....kLbtKMmlaA2/.Pd/UQ....................................
..........kSIsuFVf5wzcNaNaNaNavDOaNaNaNaty1........0./.........E................
................................................................................
.....................E.....3....C....gqPXVqLnJbQa/..............................
.............MU/46...cNaNaNaN./EOaNaNaNalz1.....................pi0HJJJJJzHhfkIJ
JJJpz..........E........kz1..........Iv8AJJJJJxD................................
................................Y/...E/...U0....BJaPbJaQn...p7bN................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: StackingMenger~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D my pong with batjorge :iconbatjorge: his #443 Green Karma Green Karma -Pong 443 by batjorge is now my #444 thanking you all in advance , here is the parms ;0

Mandelbulb3Dv18{
g....6k1..ER6...ET...I6...UO86y0A/9..f2cy1w/ET4En.jusWsw6zPgatCXtWPxzyCzgEHsBXsD
................................OwEG5eX/wz1........B./..................y.2...wD
...Uz6/...Uh/....I.1/....2U7B...p5...2Ec.....AzMkwJb7HnD/IURUHuD.J7D6pAnAp1.....
./EnAnID12..02.mNaNaNaNKz........0zD........dz1...........U5.AnAnw1...sD...../..
.z1...sDeGyps5b1qwPjSUqlZ0yKzO0Jo/UNGbpjEbfTFgmnVx1/7yN573HBz662M/LvaeojX1RaxgSS
8xXL6f1lqrRKzCAmzuEQNYpDU.....2Q7/..rM/.......sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Elar/Eq....k1.
.....Ksulz1.......kz3oiv81tV..6.v....M6...UJ....G2.06g0..U.A....H/...MZ...UG.xLF
No0U.8YL8qSnDDcvXfiw85hdIe2..Aqzhvim...alwF.HWwD6IFcRtBvvz1..........Ik.r.kzzzD.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzj..UFzzzga/..0PJWp1Puzs/0.p4HE3zD/.........E.0c..
zzzz............11...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.le8zLxj..2E
./I/.xTpz0.E./2E3l5cU08../2E.VCTU08c..2E./oUx/8cU0.E./2Ets5cU08../2E.lgTU08c..2E
./oUz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU2V2U.....I....A....kLGx4RVFLN1/ENmF5.iR4......................MU/4.......
..................OI./.......I3k.......MJ/A........wz...........................
...............................................E........kz1.....................
.....................2.....3....1....wJMYFqE.k4N.c3..ErQ.kKNdF4.................
.....................MaNaNaNaVzDNaNaNaNapzvAnAnAnAn0.1........zD........E.2.....
...................................wz...........................................
................................d....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........mAnAnAnQnzXBnAnAnAnkzMaNaNaNaZ.E.......EY.A.....
.61A.1......gk0E................................................................
............................................}
{Titel: FromTheAshes-Pong444}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D thanking you all in advance , here is the parms ;)

Mandelbulb3Dv18{
f.....K0...05...w....2....EsbRUK5vayz0PzS6BLiI2Etqp4p3T0.zfke.4jzu/pzEWy1Fn3B9.E
........................................kz1........A.7B.................y.2...wD
...Uz6/...UK/.../M.0/.....kB1...g.....E3.....EF/uHYbYooD/.........Uy0dkpXm1.OaNa
z.EnAnQD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD1/8Gbzixcx1I86mA1XT2zuR2rU2l/JlD7zsxVapT6wnOGyGOQX1OzgN7NAbiTVoDuh5oVCkz
MwvdJ6tF343Gz4j4GtNHrUqDU.....oDc.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................Q....k1.
.....m7lkz1.......kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...s/....F....6/...I1.....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1c.0c..zrhelD.UK/nl2xvj6.M93P58iz1..0........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....Ek.l2U.....I....2....UNjl4NdtqNcJ4S7NoI.A3.H/....................U1C....6U.
.6U/4M./...........yz..........E........................................Ez1.....
..............zDnAnAnAnAHz1.....................................................
.....................2.....3....9....YJOiZJMiRKG4B3.............................
.sU1....0.U/4M................yD........kz1...............................UaNaNa
NaNiz.........zDOaNaNaNa7z1........................................wz0..........
................................/....E/...U1....WxKMmFKG4B3.7NoI.MqPmpaA........
............Cs....U.4MU/0.......OaNaNaNaty1........wzcNaNaNaNavj................
...............E..............................................................zD
..........UaNaNaNaNiz.....................E.....I....o....kIkVKNmJKG4B3.H/......
......................U1C.U1BoE106E./..............wz..........E................
.............U.E........kz1........wz.........zD........kz1...................zD
........kz1........wz0.........E........................}
{Titel: FlowersAndPearls}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.