Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Similar Deviations
Organized by Artist
MB3D KleinbotIFs and Transform I think , lol :) thanking you all in advance , here are the parms ;)

Mandelbulb3Dv18{
g....kc0...X8...d....2.....HdRxV.wR7.1eU/4a3LF4E3u38B/vrlz9d5XGfaVKxzoprtTpWw2zj
................................o5/NzAINRz1........A.3M........E........y.2...wD
...Uz6/...kS0.../.E//.....E0/...q.....kd.....gfWEMNCnkpD/.......O4483dkpXm1.BnAn
y.....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDZiM5BDN.mx1xyrRO2v3RzQJCudAxx2mD1Fud0vrpgx9sYb76oL5OzEDF6Ubt8CrDNYTKkxnm
gx1RcIcr2DbOzamKwHbga9rDU.....IK8.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................c....28.
.....Ksulz1.......kzyxzzz1.U..6.M/...M/....C....i/.06kB..UEF....S....I1....UJp5A
SM4U.0.MzzDg./kz...Uz13.....1c..zzzz............6YCpCckYcz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYzH.dA8E5Exwz4........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....Ek2l2E.....I....s....UMj3aQYZYFH/EG4B3...........................U1C....6U/
4MU.......UNaNaNaNapz0........zDOaNaNaNaty9...............................2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................2.....3....6....g2PZZaP0x4RIZYFH/..........................
.sU1....0............MaNaNaNa/.EAnAnAnAnkz1..........cNaNaNaNauDOaNaNaNady1BnAnA
nAngz.........zDOaNaNaNady1........wz...................kz1........wz..........E
..........2...................../....E/...E1....Wx4S7NoI........................
..............U1C....2U.02E.....vzzzzzzzzyvYNaNaNaNezkSIsuFVf5wDdkpX0LD8kz1.....
.....MaNaNaNat.E..........2.............................kz1...................zD
........kz1...............................E.....I....c.....Rm3aPnNqPmpKG4B3.....
.........................MU/46U.0.........kAnAnAnAnyz0......../k.........z9.....
..lF./.......31k.......M6/2........................................wz...........
........................................................}
{Titel: Smooth}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.881 more of the tori temple parms :) thanking you all in advance , here is my parms ;)

Mandelbulb3Dv18{
f....kq/..Et7...C....2....UPKnPZOMaxzORw10d/0m9EfhXJHshenzP95kqZcThszCk2NxF0/rwj
................................zNQ3c4/GG.2........A.hl8...............UF/2...wD
...Uz6/....K/.../QU0/.....UIC...k.....E4.....UUI9PpuP.nD/Q......o.MP0dkpXm1.hll/
./EnAnQD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDx0lGIWtpUwf/JqGHMPr8zA0v/uT1o.gjI3BgYY7tsvnW1SKRezNwyYUsnJfsxzmD1JzG/.SG
fwHqIF8W8A96zQWoowIvitjjU.....2mS...tV........sD/6....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................C....k1.
.....m7lkz1.......E/1cndyW.U..6.o....w/...kE..../0.06w2..UEI....K/...Q2t....SF52
...U.W1KE8llci6IsU3YBSAe90650.pzzzSi..UU1TjbEYxj6kztHraYFz1.v.xQzBhYzoI7dwjQgk0.
.2aTJQKInz9.7aKD/n2tz.EZoLCJoDzj/EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................DwP1kLVA..Z1Uro20.s544zHq5SHH6.UTM
MwTrdsBBV..yVVlzDtWro20.s544zjp9SHH6.UTMMwzhmsBBV..yVVlzJQXro20.s544zj0FSHH6.UTM
Mwzv3/DwP1EMWA.....cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08clM1Aic4Qb/......................
E....I.3/3E.....I....s....UMj3aQYZYFH/kI..............................U1C....6U/
4MU.......kaNaNaNaNaz.........zD........Yz9...............................2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................2.....3....9.....JOmZaNj7LP7NoI.65.........................
.sU1....06..06..................BnAnAnAnqz1.....................................
..............zD........kz1........wz0....................UaNaNaNaNiz...........
................................/....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06....................kAnAnAnAnsz0..........................
.............O3E...................wz.........zD........kz1.....................
..........................................E.....I....o....UQjxKPXlaQ7NoI........
......................U1C....6............UaNaNaNaNiz..........E................
................OaNaNaNaty1...................zD........kz1........wz..........E
...................wz................................2.....3....8....EbQVtqQaxaQ
hZYFH/..............................4MU/06U................................OaNaN
aNetz0........................................................................zD
................................................................}
{Titel: TowerOfSpheres}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D My pong with batjorge :iconbatjorge: his 991 Alien Meetings Alien Meetings - Pong 991 by batjorge is now my 992 no changes made , thanking you all in advance , here is the parms 0_0

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...II..I/cKbZMrA4pzG96wEklbKzDfGgNK5O/Jz1Clj0/iWMwzUixbl/IO6vj
................................V6HQdrS7k.2........B.Nv................k0/2...sD
...Uz6/..cUn4.../I.1/....2kL....H2....E4.....6VbCAd4A6kD/I.......YhV4dkpXq1.....
.FU0LDGD12..02kAnAnAnAnozcNaNaNaN4xDnAnAnAnAGz1..........g/8......2...sD...../..
.z1...sDDSSDFgvIawfnJFGFS3X7zOzs7Gof4XkDWwSGDhEy9wnZ/az34vkuyQemVLaJ2xmDrMdhr22x
ZwfGxavr6jl7zQKnMGwY6pjDU.....Ijp...XT/..2kAnAnD22....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................hTsAEZ....2..
.....Ksulz1.....0.kzM1Ak.17U..6.g....A0...EB....x/K71.5.UNE3....K....M46..UG.lzW
...U.KRvortKPh3s.agSX1Ak.b7.1MozzXCc..kuvBTuCfxj6.BC4POwoz1.zrErFs37.5U.8.EMHvA.
......................kQbZdKc9wj/6U0.wzzz1...........w0...................E.0c..
zzzz............d....................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1.U.06keeGMV34..06U.HJJitaP..6U
.mXrX3CcN/.U.0cvRfa9is0..06UzzfRV1OK..6U.uCly3CcN/.U.0cvMwLsUa3..06UinqTV1OK..6U
.uCkz3CcN/.U.0cv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....AU.V2......zzzzz1......mJqM4x4PY/..nZLP..............................U.....
...................wz........U.k........Y.2........wz........./E........kzfNaNaN
aN43./.......s1E........y.2.......UD./..........................................
.....................2.....3..../....wJEWBLK.I4.dtKN1VLSu/......................
.....................YNaNaNaN4zj..................E/.1..................kzXaNaNa
NaNmzoAnAnAnAnwjMaNaNaNa7zvAnAnAnAntz...................Uz1........../..........
................................Z/...E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........TNaNaNadlzX........oz.NaNaNaNqyD.......UQ.A.....
..U5./.......y/knAnAnAnAny1.....................................................
............................................}
{Titel: CrawlingSuckers-Pong992}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

×
mandelbulb 3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

mandelbulb 3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

tweak of
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Second part from a previous post Morphing Flakes part 1 by batjorge
Diffuse map by Undead-Academy's map pack MB3D ColourMaps by Undead-Academy. Heightmap from ciokkolata's Heightmaps Heightmaps by ciokkolata
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

dIFS combins done with Mandelbulb 3d 189.

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....E0...A....2A....Zgr.lTKmxzaprWGXJGV0EIKYkz9N2oy1YDUVryBurzuG1r.TgnKzj
................................MHONElxe2/2........A.td3........BnAnAnAHB/o53iyD
.....7....UH..../QU0/....2kN0...O.....E3.....YT6IsjImkkD/Q.........m/dkpXm1.OaN4
./EnAnYD12../..........wz.................................U5.....y1...sD...../..
.z1...kDhJuQmaiEMw1O2WX.RaPwyc4VrXkfJhkDWpf7X734uvfOUhaDJio4zMCYcSLfMLiDS75A4DYa
7wPZsfuuWkUxyufoOubp0WlDU.....oU1...Y4....UNaNqD02....sD..G.....................
.................y1...sD....zw1.........................................5....k1.
.....Ksulz1..........Azxva7U..6.U1...o1...UN....x2...sE....A....H/...cqm..UG.p5.
5dZnt7YL8eylciMR0tZW.QAe906.12nzcU08...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........Ik.c.UoJr5.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzjV.U0.wDU....0PJWp1PuzsllrlkCx9zD/.........U.0Amz
zzzzf/.U.........06..........0.......2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ehx/cU08.U08c.ZoDU08c..8c
U0YcT/8cU0.cU08EKs5cU08../2E.laTU08c..2E./Iky/8cU0.E./2EJw5cU08../2E.dqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....o....UMjVLG4B3.hYYFH/UQ.............................sU1....
/6U./2.............wz........2/EnAnAnAnAO.2........../..........................
...../.............................wz.........zD........2.InAnAnAnAzz...........
.....................2.....3....5....oINiRKNm3H97NoI.65.........................
.....MU/4....................U.EaNaNaNaNC.2.......Uwz.........yD................
............U71kaNaNaNaNazfaNaNaNaNmz0..........................................
................................/....E/...E0....o7LMiBbNj7LPmYYFH/..............
..............U/4MU.06...............................ANaNaNaNatD.......8I/2.....
..ZJ./.......O1E...................wz...........................................
..........................................E.....I....c.....IjlKS4x4PYJ2ShALShZYF
H/.......................MU/46..0...............................................
...................................2./XK6Wex1dzD........E.24hE2Jv5G0./..........
........................................................}
{Titel: Museum}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Pong with Undead-Academy :iconundead-academy: Her Hanging Curls -Pong734 fav.me/d7vdl63 went into my #735
No changes made :) Mandelbulb 3D 189

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...E9...ET...IA..2JSM585c4UkzcgA70WWGH5EtgEcyYYsE.o26T4S8ScuzsR42A7Zd3zD
................................BZwGIjBtE.2........Y.NaH........nAnAnAnIG/2...wD
...Uz6/..El5..../Q.1/....2Eu1...XF...2E4.....MkZOWy6.3pD/Q......8QBT1/...w1.....
./U0LDOD12../2........kmzOaNaNaNadujBnAnAnAn7z9............D.....y1...sD...../..
.z1...sDwiuBMi46PwvXwpWW9YH3zwFPv8qlT.iD4rCUFVNIevPBT3cSKyMzyOSejEE031mDqBnkyp/2
JwnYny1qWqW4zMqV5J9IKxjDU.....oi/...92...2EnAnoD.2....AE/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kLp85E.0....x/
.....Ksulz1.....6yD..U5Ss3kY..6.k1...EA....J....S3...k7....E....8/...Ipm....SJTf
Sc0U.W1KEWrlci6SsU3YsRAe906.1c..cU08..klrlkCx9.k6IsffaWeYzX..........IE.4xTMHvA.
.2nE.bez0z9.L/bioCPwz.kin/swu4yj36WF.wzzz1..XgpClr/uzuFwTiauN1/k/wi.1tPNQ.I.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08.HDxoHvzDU08c.Axo
HDRzT/8cU0koHDxoQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....I.//3U.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/kI371.......................k/C.......
...................xz6nAnAnAnAwDbNaNaNaN8.IXNaNaNaNazeNaNaNaNauj................
................................................................................
...........................3....7....w3HdtqEjpaMdtKN1VLSu/EPm...................
..............................zD...................yz...................kznNaNaN
aNq/.BnAnAnAnAvjOaNaNaNarz9........wz.........zD........kz1........0./..........
................................/....E/...k.....T7pPo34RZB2.Z/EGoB5.oB5.........
..........U/4M...................................UYL.1..................Uz1.....
..............zD................................................................
................................................I....E....kLGx4RVFLNYNoPgFKOiR4.
.....................MU/4.......................................................
...wz...........................................................................
.....................................................Q4....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/...........................Q..4MU/.6...........YNaNaNaN4zDINaNaNaNuyvZNaNa
Natxz.......EB.E........Sz9.......g6.1..........................................
................................................................}
{Titel: 735}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D , in back Jwildfire , titel add in ps

thnx for looking :)

Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)

My paras:

Mandelbulb3Dv18{
b.....s/...C2...w.....E...EOY.wPQBEzzKXO9In26CAEUYEprIEbY.25GihLjtzjzMZ93pKca7zD
................................m/4kebxapz1........Y./..................6.2...wD
...Uz.........../M.0/......s/...X2....E3.....Il7bVm8tfoD/..........G0dkpXm1.....
//....kD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDc9ttuwPNGxvGeQV6H52FzaoZpxR9h1pjl8zwdRPiHxngTu.5QDiEzG1R0FTNHyojeYcTVT9g
qtnnyFoo2KmJz0gWqI5imioD......2w0.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbo..2UG1.k08B..Jco..wVG1.E88B..nco.......o....k1.
.....AQxcz1.......kzTwzzz1.U..6.P....M2...EB....m0.06c3..U.F....6/...I1.....SH52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD4oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........g....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.k.1wzUw.k.1A..06UzbZ5U08c..Ak
.zzUh.Ak.1.U.0szKj1cU08..1AkzHwF.1Ak..6U.yzpH/8cU0.k.1wzAx3k.1A..06Uz9gOU08c..Ak
.zzFr/Ak.1.U.0sz...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.Y4ObFrQn.mMj/LSVtWOkR4.........
E....E....U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........OaNaNaNavz2........yj/.......0.A.....................................
................................................................................
.....................A.....3....4....2YEjVLHV/rI4x4PY/..........................
.Q..02E..............AnAnAnAnA.EBaNaNaNadyPnAnAnAn22./........zD........UzP8Qxck
pX0nz...........................................................................
................................2....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................nAnAnAnA/.oAnAnAnAnoz0.......EyD................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZpA.21.
.....................M/............................sz...........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D , blue fog add in ps
thnx for looking :)


Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

...render C4D .....import to bryce.......add some manips.......finish done in photoshop.....

brush :

thx for viewing :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8.7
Another creation with "Trans-KochIFS" formula :)
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

The params from this one:
Mandelbulb3Dv18{
e....UL/..k91...w.....6...EKvZGzQ9K/.DtVmWbuA97EaAFzqy5LewXRadDT.Vf..5Qb78DxK..E
................................EXVRvMvHdz1........A./..................I.2...wD
...Uz6....El.....M.0/.....Ui....O.....E3.....ssD2sqeIypD/.........kf0dkpXm1.XmAH
./....kD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sD2nYwxLVcvx1..........ixVrVp3XOejGINX2zXLVunCrcnb.YPQzs7HzMBXnIrDZELbxmK0
Ru1MMO.qACHRzWxbxq7.t4rD......IK5.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F....k1.
.....a0Ljz1.......kzMxzzz1.U..6.T/...Q0...EB....P33V6A3..U.F....6/...c4.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgz5B1Y.6.1c..gm8f..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........M2...................E.2c..
zzzz............Z/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................6uVb/UlsOelGEmIEK7.8jBrQH/GqG7e.U/3
LU/VUdoIx/krVTyt5SbbR47.OZpIOJDSWR8J.wA4ExQPuBdMl0UoM5Bqgj5O5p8.57JHG7LT7BsZ.MNe
k0fsyRvft/.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....E....E.....I....k.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................PaNaNaNaty1.....................................
...7./.......F1ksxIJJJJJlzHnAnAnAnA2./.......E.EnAnAnAnAXz9.....................
.....................2.....3....C....6qPV75N7NoI.MoI............................
.sU1....0MU/46.......cNaNaNaNavDnAnAnAnA/.2........tz...........................
...../.............................................................wz...........
OaNaNaNaty1...................../....E/...E1....Xx4PppaPnZYFH/..................
..............U1.....6....U.....OaNaNaNaty1........sz.........zD........Uz1.....
..........................2..................U/E........kz1........0./..........
...................../....................E.....I....c.....Jj7LRnJ2PgZ4Q7NoI....
......................U1C....6U.0..................sz........UyD................
................OaNaNaNaty1........wz.....................UaNaNaNaNmz...........
........................................................}
{Titel: 07111303}


Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.7.9.3
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

Here are the params:

Mandelbulb3Dv17{
Y.....9/...j0...61....Q....zJl9appf3.dnTCmNaSJ5ESnbRUgchgzvtbaCjz3X1.lxeleSBLT/E
................................PWDlpFjve.2........Y./..................Y.2..UoE
...........0/....cV1/....6.p8...80....E2.....wBcckJ0E3mD/.EEIb5E..US/dkpXm1.aNat
z.kX0LLD32../2......................BnAnAnAn0.A............u1.....2...sD...../..
.w1...sDwhMOJfP.twXuuRI4/Ms4z8zT1aF5VHjDeezI/ENdTv9FKwebsl90zcjwfZ5X5bnDDPBt2BPw
PwPjZtcnVZBCzCnHlxcU3PkD......ony.............uD.6....sD.Ekz....................
.............oAnAr1...sD....z.z8u4.YgcP.koWi/.R9u4.QicP.EwWi/.v9u4EEIb5ED....UA.
.....Y//az1.....I/kz.wzzz1UT.U1.s/...Q2....C....P3...Y3....C....o....2X8...UJXr1
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..gm8f.MQizccZWGyD1EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
QvM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../A.3zrKQ10..R8Zc4xRkzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP.0c..
cN5V..EbG7eFT5uD.CqyTr69/.2..........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................YIOM0UlsO8.df/al35.8jBr.cQB8F5h.U/3
L.U/6xPZJ/krVTC.qYZUQ83.OZpI.gvL704I.wA4E/UUaF6OL0UoM5B.Mp4FUK9.57JH.Y2R8lJb.MNe
k0UuulcK8/.EBF2...kg7C8.zzlTrW3.yz1jzG5.xzZZpl2.nZKPaxaPdBqLb7LRiRKSblqPrtWOkR4.
E....M....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kzzzzzzzzvz0..........nAnAnAnAlz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.....................oAnAnAnw12E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/........BnAnAnAn0.23iSIsuFV../..........OaNaNaNa7z9.....
................................................................................
.........................................../....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UPb31.
......................k/C.........................UwzANaNaNaNatDOaNaNaNaNy9.....
...sz.........yD................................................................
.....................................................2.....3....8....woMo34OZFaQ
jtKG4B3.H/...........................MU/4MU/4........EaNaNaNatyDaNaNaNaN..2.....
...yz...........................................................................
..........2........wz...........................................0....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................IaNaNa
NarA.BnAnAnAnI/E................................................................
...................sz.........yj..........................................E.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.7.8
Thanks very much for all your favs, I very appreciate it :)


The param from this one are:

Mandelbulb3Dv17{
W.....9/...j0...ET....M...knul5uL5U6.ngGTKRgbj4EyCfgfX7pWzHC8PQWGnoez0WdKkIl7g/k
................................FQWm0LRVtz1........Y./..................y.2.....
.................ME2/....6.V7...A5....E......s2vQ7Sz27pD/.U0RC4E...6.dkpXm1.OaNa
z.U0LDGD12../2EVf53iSI6../.................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDOBedMC.N0rX0WvHowRqOzePBx.a3nNdD2aNBzdTAcx1g6m4AkEFVyeEv9KTMwapj7F4hr54j
NxHmEN0VU7xYy69xhobylUqD......YHl.............kD.2....sD.6kz....................
.............ckpXm1...sD....z.1/o4.o2EP.kJ.h/.V/o4.g4EP.ER.h/.z/o4U0RC4Ej.....x/
................2.kz.yzzz1EH.gA.z....Y1...E9....P3QW1c2.kH.5....g....YY7....wl5I
...mHwdelyjeYFnzTeOgzf8No69.1c..gm8f..EizccZWGyD.EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........VMU0..7YE0..R8Zc4xRcz0EVjiO8eGyD..........E.Wc..
.doK..UPAI91pRxj.odIWOor/z9..........Il3S..Ep60..M4EmDvJhz9.NEaqBwoVz0EIJa3YH.0k
JQ.31.IBW...65awEdt4./UDPeckhevj.gfMlpnAF.2..6uVb/UlsO8.GEmIEK7.8jBr.E/GqG7e.U/3
L..VUdoIx/krVTC.5SbbR47.OZpI.IDSWR8J.wA4E/EPuBdMl0UoM5B.gj5O5p8.57JH.6LT7BsZ.MNe
k0UsyRvft/.EBF2....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45..ooFT3XAt2X98/pF................
E....I.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...................qz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....B....woMohoPXV4.WJaQo/kPr/......................
.....MU/4MU/4...0....cNaNaNaNCzD........cz9........oz.........xD................
........................................................kz1........../..........
................................/....E/....1....BJaPbJaQ9xqMc/..ExqR............
................4MU/4MU/........cNaNaNaN9.YaNaNaNaNezOaNaNaNalzD........kz1.....
...................................................................uz.........xj
..........................................E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/EN....
......................k/9.................kAnAnAnAX/./........yD........kz1.....
..............zD................................................................
.....................................................2.....3..../....wpIkVKNmJaF
jl4NdtqNl.......................6..............................E................
................................................................................
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Seating For Two
Made With Mandelbulb3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Fertile Spot
Made With Mandelbulb3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Star Connections
Made With Mandelbulb3d
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created in Mandelbulb 3D:icondontshareplz-one::icondontshareplz-two:

:icondonotuseplz::iconmyartplz:
COPYRIGHT NOTICE

This image is NOT TO BE POSTED ON ANY OTHER INTERNET SITE FOR DOWNLOAD. You MUST get my permission in writing to post this art on ANY site on the Internet.

My images are not to be changed, added to, cropped, used as a background for your art, or altered in any way unless you make a written request to me and I give you written permission.

Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Thanks to miguelnpg [link] for sharing Parameters!

My Parameters are:

Mandelbulb3Dv16{
O......1....8...ET...2A....ESkkJO097.HcLrN3K3U.EL2KWo0Ghvz9QMNVV4lFMzyMhUuSt2G0k
................................UtsHRtWW4/2........Y./..................t.2.....
.................Q31/....6k32...T5....ED.....QjW.MMSd.jD/.U0RC4E...Q//...u1.OaNa
z.....cD/.U.12UIsuFVf5Z/./..................oz1..................y1...sD...../..
.wHnAnQDfgTbXFdKlp1/zWEcpjR4zae6o.W2jIYD2SfHdgFr7wnGr5FM2WZEyI1JIYBiYNlDlSIxOX9N
KwfVofT6GwGByUNTXQm4RbkD.....y1Au.....................sD.2kz0...................
.............................ULRa4.2qNO.cObd/.oRa4.qrNO.kVbd/UESa4..............
................Vzzzzzzzz1.U..6.L....o0...EB....21...E0...k2....I....221..EiJF22
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..zzzz.cQVjiO8eGyDX6HNL1YPWz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........V2V0.6oKp/U.0PJWp1PyzEmYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........2l28oTITs/...........Um3yuedc8tz42Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1...6E..EHVM/.XMlzwa5.cxo7..6Evqxz.g5P
D/UYZt6Ul/kF.V1.Fcrz9T7.B3W3.gZTUSH7.oI6K.Uly/uBZ.EHVM/.Nw5crI0.B3W3.QsTUSH7.oI6
K.kZz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wzcNaNaNaNayD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....oINiRKNmhoPXV4...pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz........U.E................
........................................................Ez1........oz0..........
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g............................2........szMaNaNaNaNyD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
..........................U/4MU/4M........EnAnAnAnAvz...........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Inspired by RCPage [link]
My Parameters are:

Mandelbulb3Dv16{
M.....U0...U5...61...2A....YsbpzfI86.PMsMFKqCs3EowwYBIq0N/wEY7d3CEP1.rLSKCn6Ow/k
................................l0PVySiwR.2........Y./..................S/2.....
................/c.1/....6kY/...D5...2E0.....2sikE3LlolD/.U0RC4E...Q//...u1.OaNa
z.....cD..../2kAnAnAnAH../.........E.............................y1...sD...../..
.wXNaNqDCyw18QNrcvX80JP/gxJCz8oAkl0r/qnjXm0W1jtkqwnH16dB2j1Cz6oPu2K0xEnj4rwtKq1Y
zwH1e5ajOdBAzutCki9DZumD.....xHL......................AE/2kz....................
.............................UJRc4.wpVO.6O5e/.mRc4.irVO.EV5e/UCSc4..............
................f.........kJ.2/.E....g....kA....o/...c2....9....l....s0o...UdpvB
7/pI408cU0AcU08k.....18cUu8.nc..zzzz.MxuvBTuCfxDwOPFoO5O1.2rQBDNsJt/./kB8.ESx...
X6HNL1YPWzPTzMwlGfEzz0..........UQX0xXKRA0UGqIU1bNlyzWF92FpyVY.EATNpDPnnl/AQrs/z
042..MxuvBTuCfxjMo0FIhT67.ggMu3F4oiM./F68sDk.1A............7H0/bvOonzSKcvtZlhm/k
.2V0vzDU./U9M4n5/A7mzs0alwF.HWzDQ8MxWxXaxy9..cfiS1.cU08.zz/h4zA.U08c.szD......8c
U0EzTZvjo0.cU08.Qs5U.06.U08c..bTTHQj..8cU0.lydhp51.cU08.MwLiiSB.U08c.kqT4nem..8c
U0.kzZRe71.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08..I2J7pWJZ7LOo3qQL/Z9e/rN.sWOkR4.
E....A.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kpX0LD8Qxuz0..................E.2.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.fZqA.A3.r/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
........................................................Uz1........sz0..........
................................/....E/...E.....TNoPgFKOiRKA.E5.H/..............
...........0.....MU/4MU/........1LD8Qxck3z1........wz...........................
................................................................................
............................................}This image has been Featured in PE: Fractal Art and Architecture Photography [link]
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9

Just fooling about with that new random cube formula... (yes, had to jump on the bandwagon)

It didn't come out quite as i wished, but I figured I would upload it anyway...

You might be surprised to know there's no V-Light in this, it's all just a strange (happy) accident of normal Dynamic Fog...

This art is copyright Charles Kunkle Jr. (aka fraterchaos) and may not be used without express permission!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...c....2....E.ww.zmFY2.9oG5I7UD6AExRlOunxEFwP.y55PPcIyzSsz/unJHIyj
........................................kzH9AREPE/cM./..................y.2...wD
...Uz6........../M.0/.....UH/...Q.....E3......rlZbMAujnD/.UdWRmD..US1dkpXk1....6
/3....kD12../..........wz................................UU0.....y1...sD...../..
.z1...sDEh/iov3Tlx1..........wj3ipU3amdjuRGH5M5wOu1KtII2LmwJzMGQ7Y.Fl/rDnV1A.nkT
1uHQ8ea0235QzWz64xkZATpDU.....2A7.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.....................................Ei59vDa....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.7.U4.L....E2....D..........1....F....6/...cqm....S15I
...U.qFG9Crb2zTR8YV9r/E.2.6.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujzH..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................Ei..UvNPcveeWMW74.yRiibHJJw7td..XR
SvBmxhddH0UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.61CkULAk61Bic4Qb/..............
E../.AU2V2E.....I....g....UIVt4N1JbMZBLG4B3...........................U1C....6..
06U...............Uxz........czD........Yz1.....................bNaNaNaN0.2.....
...wz........E/E.......EU/2.......CN./.........E................................
.....................M.....3....9....6qPmRKG4B3.................................
.sU1....0MU/4........oAnAnAnAL.EnAnAnAnAzz1nAnAnAnAvz......................Y0LD8
Qx27./.......................................C1E................................
................................/....E/...k/....BJaPbJaQloGG4B3.................
................4MU/............aNaNaNaNiz1........wz.........zD........Uz1.....
.......................EV.2.....................................................
............................................}
{Titel: the borg take manhattan - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbub 3D 1.8.9

An attempt at V light that actually worked to a degree... in part thanks to tips from :iconlen1:

ok, turns out the V Light nr setting is the light number used in the lighting tab, so if you have 1 as the V Light nr, that means it uses the first light on the first light tab... the weird part for me is, no matter what number I chose, it refuses to work, unless I make it negative... if I use 1 the V Light doesn't work, but using -1 it works... not sure if that's the way it's supposed to work, or something weird for me alone, but that's how it is on my system... for this I tried using light 4, and setting the V Light nr to 4 did nothing, but using -4 worked... also, it really works best if you use a positional light, not a global light... and finally, you do need some normal fog for there to be something for the V Light to bounce off of...

don;t really know what this is... some sort of asteroid, made into a space base, then destroyed I would guess... or maybe it is the remains of one of the Death Stars?

I am very sad to say that I can no longer take the time to thank, say welcome, or otherwise respond to every message and comment... I will try to answer any direct questions, and perhaps reply to a few comments that I feel are creative and interesting. But I have been spending too much time every day on saying "thank you" and "you're welcome" and comments such "nice work"

I do very much appreaciate your favs, comments and so on, but if you do not receive a response, please be assured it is only due to a lack of time, and not because I don't appreciate it, because I do apprecaite it very much.

I support :iconnntr: You do not need to thank me either!

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...cD...26...U44TG0gc0/.1........zjUyCzEklw/zX.d87PjbP0.RB7g7Rk./.k
................................H1JpBG7yT.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....q.....M.0/...........S0....E2......z07Ovf.kkD/..W6JeD..US1dkpXm1....c
03EnAnQD12../2........UwzoAnAnAnA1yDnAnAnAnApz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDsGBN40WC.xXqqKIDazA8zgNVI3s1z1lj2zSeA2I6ftX2Ayd7Gge7zQ.eBAz0D0oD6Reh54WC
ewXV6MXJ.HfDzWN/dttp1ImDU.....2U3.............kD.2....sD.2F.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................n17lDx....UZ.
.....Ksulz1.....bzzz.Myza5EH.c9.T/...E2...kC....X/...w....k4....a....cqm...UiNze
...U.qdcR8/M6/HX....20.....6JU0.h7bQ..E3VqZrgjzj6s6QZJdbqzP...........GBBwD1Zd3.
.Ak5eP./cz9.0PJWp1Puz0..........UEn6zbW9b...R8Zc4xRczuVncfuYR0.E/czYfTLkRz1/50l/
zzzz..EhIDLU/V4E.CdJ0O/kT0A.a8SJDpvf.LEA8oDU.06..YKaZ6Aeiz1858nQJ6Tnz.ERpBK.iAwj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...1AM..k.1AkvO0.....POPituxDzzzz.AHY
l2toA/.....9d1HuI0ZD.x0.lQpBLZKJk.14..Ak.1ArO/1AM..k.1AkGGbSyx3.DqMVDuISA8NP.w0E
s.ogz/pIy....0.U...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E../.AU.V2E.....I....I....kLHZaPN/UQU.pPrJaQ.........................6E./2E.....
...................wzQaNaNaNadzDnAnAnAnA..oNaNaNaN4xzaNaNaNaNCzD................
................................................................................
.....................I.....3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.......................
.Qk0.................YNaNaNaNyzDwzzzzzzzbzvAnAnAnA1../..........................
................................................................................
................................4....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...........bNaNaNaN..oaNaNaNatwzAnAnAnAnAyD........I.2.....
...3./.......E/E...................wz...........................................
............................................}
{Titel: relic of the empire - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.2

playing with HexTGrid and JCube3 in DE Combinate mode...

I think it looks like some sort of alien anti-aircraft or anti-spacecraft weapon... like the central part would pivot up and swing around to track incoming vessels and blast them with powerful beams of energy...

either that, or the pendulum of and alien timepiece?

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Thanks for any and all favs in advance, as I may not be able to thank everyone individually. If you really want a personal response, try leaving a comment, as I do try to reply to all comments if possible.

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...fB...Y/...26...E/2r2PW.F/.nHVJdmbf63EWnsRcps/5wf7VH9DXj20.tmRnl/iQkxj
................................/VxA12NUwz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz............Q.0/....6E71...T.....E2.....gtRu3D0cxmD/.E/4myD..US1xckpp1....6
/3EnAnQD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQD5BkFJKEcXx1..........CT39IrTI.djMHtgfRxh2uH2WatVmOULzkxcCKbO8ZpDGJWe43Da
6unr.ruRedIKz0soIIcg4spD......I.O..............E.A....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4.hkq1E9....k1.
.....AQxcz1.......kz5wzzz1UT.I9.......2....3....d2.06I2..UUszzzzG....cKB..k6ZF5A
...U.ydelyDS4JmzTeOgzf8No..6.oZzzzzz...........U4.....................k.C.kXWF1.
..........6.....................U.UMz9oKp/...........K.wQOr9PEzD..........k6GU0.
mcV07/.UvBTuCfuj.CuSnbiney9.p0.......2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFHXMlzwa5.cxo7c/6Evqxz.g5P
DhbYZt6Ul/kF.VnFFcrz9T7.B3W3BhZTzXPZ.oI6KoYly/uBZ.EHVMFHNw5crI0.B3W3BRsTUSH7.oI6
KooZz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E6./16....E.....I....c.....OZV5Rb7LOY7HG4B3...........................U1C....6U/
4M........kaNaNaNaNezAnAnAnAnE.EBnAnAnAnUz9........7./..................kz1.....
...wz........UzD................................................................
.....................2.....3....6....coEp7KNn...................................
K....................U653WN0CcyD.............................U.E................
...2./........zD........E.2.....................................................
....................fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

I thought the fog was interesting... More geometric than smooth and wispy.

Made with Mandelbulb 3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

I just like the ancient ruins look I guess... This is a DE Combinate using Trans-KochIFS and RandCubesIFS for formula 1 and 2 and AmazingSurf for formula 3. No post processing :)

I used this texture  Texture 149 by deadcalm-stock

Texture 149by deadcalm-stock


Made with Mandelbulb 3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB2015 495 ... 0856 Mandelbulb3D

Hi!...Thanks so much for +fav...I appreciate it....

© 2015 Eva Kmento All rights reserved
All material in my gallery may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB2014 165 ... 0182 Mandelbulb 3D
Hi!...Thanks so much for +fav...I appreciate it....

2014 Eva Kmento All rights reserved
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB2015 346 ... 0661 Mandelbulb3D

Hi!...Thanks so much for +fav...I appreciate it....

© 2015 Eva Kmento All rights reserved
All material in my gallery may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way!!!!
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.