Shop More Submit  Join Login

Similar Deviations
Organized by Artist
Incendia Ex + Meshlab + render at 600dpi
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Incendia Ex + render at 600dpi
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Incendia Ex download  www.incendia.net/
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D ha ha when the render came out all shiny it reminded me of those 3D works I see around here . I know I can never get my hands on those programs so at least get something close right ? Anyways , thanking you all in advance . Here is the parms ;)

Mandelbulb3Dv18{
g.....j0...B6...1....2I...U3MqBVLpI/.bCsjensPE1EXe5CxuzjHzfUgw0ERihazg2otDaSdIwj
................................VeZVAdyctz1........A.hV........E........y.2...wD
...Uz6/...Eo/.../MU0/......i1...J.....E4.....M40PeGxgwnD..UKYxwDzInz1FTzIl1.....
./EnAngD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sDsXxvQ.F4fxX4wEeVjB52zolBj4/txWnjIyNKqXO0Qv96HnNbVijOzo3yPC1a3.oDmOmxA7x2
twnT27sZRUwDzuwTjIo5CfqDU.....oQ1.........UaNadD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1....................................Ajc3E1....k1.
.....Ksulz1.......kz3wzzz1.U..6.P....U5...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....I.//3E.....I....g....EKdtKKVtqN7NoI.A3...........................U1C....6..
4MU/...............sz.........zD................................OaNaNaNaty1.....
...wzcNaNaNaNaxD.......eG/2.......k4.1..........................................
.....................2.....3....8....EbQVtqQaxaQhZYFH/..........................
....4MU/06U..........cNaNaNaN4yD................................................
..FE./........................................zD................................
................................0....E/....0....2JqMjBIRWJKG4B3.................
............Cs....U..6U./2......bNaNaNaNKzXNaNaNaNasz...........................
.....YNaNaNaNavD........kznSIsuFVf5Zz.........zD...................wz.........zD
........kz9...............................E.....I....g.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI....
.........................MU/46./................................................
...................................3./.......s1kVrHJJJJJJz1........0./........zD
.....................................................2.....3....B....6qPsZYFH/..
....................................Cs....E.06E./....cNaNaNaNaxDOaNaNaNaNzXaNaNa
NaNqz.......EuxD................................................................
...................wz.........zD................................}
{Titel: MB3DOrC4D}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MD3D thanking you all in advance ^_^ here is my parms .

Mandelbulb3Dv18{
g....oq/..Et7...C....2.....ROjB2IhyzzasaG2GpG12ES/oDxQXAmzXZ4.lroVPdzuDGXq.nVYwD
................................Gbyn3lIS1.2........A.dW6................y.2...wD
...s.7/....70.../.U0/.....khA...G.....E4.....Av16gCmusnD/.......3iml3dkpXm1.....
./EnAnQD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDvXsLAuE9FxnrRABInPsLzkzBk.rHl.lDndROzjrWFxf/t7GOGuGEzcWxEFHdXspDzRJVDifB
OxnJ4eEsc0RHzG5w9.2I0CpDU.....IQL.........UaNalD/6....sD..G.....................
................./2...sD....zw1.........................................5....k1.
.....Ksulz1.......E/.wzzz1.U..6.o....61...kE....U0...s/...EI....K/...Q2t....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........A0........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....I.3/3E.....I....c....EMh3aSdtqN7NoI.MoI.............................MU/4...
...................oz..............................3./.......E/E........I.2.....
...sz.........yD..................kD./..................kz1...................zD
.....................2.....3....B....6JMiFqEp7KNnZYFH/..........................
.sU1....0.U.06U......YNaNaNaNe.EcNaNaNaNozXNaNaNaNavz.........wD..........EnAnAn
Angwz.........zDBnAnAnAnwz1........M./.......K4E........I.2........3./..........
................................2....E/...k0....b7LNZhKG4B3.7NoI................
............Cs...6U.0MU/4.......OaNaNaNaFznAnAnAnAX/.dNaNaNaNO.E................
...xz0........zD..........A........wz................................2SDJJJJJJxj
..........................................E.....I....o....UMjVLG4B3.............
.........................sU1..../6U./2....UaNaNaNaNizUNaNaNaNqzDAnAnAnAr..YNaNaN
aNa../.......UzjaNaNaNaNwz9..........cNaNaNaNKzD...................wz.........zD
..........2..........................................2.....3....8....EbQVtqQaxaQ
hZYFH/..............................4MU/06U................................OaNaN
aNetz0........................................................................zD
................................................................}
{Titel: GoldenU}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D I know the colours suck ha ha .. Thanking you all in advance here is the parms ;)

Mandelbulb3Dv18{
g....Yn/..kc7...C....2.....c8tntmK2..nljwvkfa42EXmVT72ldpwXfotVtVynvz4S0Qe2Qid.E
........................................kz1........A.7b1................y.2...wD
...s.7/...En/.../.U0/.....ke1...F.....E4.....s8/4myvd9pD/.......BH7Z2dkpXm1.....
./EnAnQD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDFh/iov3Tlx1..........8k3ipU3amdjD42oHoxH6u1GhmJHPfuPzAWp4oJThqpDgfuWDAGw
Nu1ycEsLxpOLzmxboeoqeyqDU.....oc5.........UaNalD/6....sD..G.....................
................./2...sD....zw1.........................................C....k1.
.....Ksulz1.......E/pwzzz1.U..6.o....61...kE....U0.06s/..UEI....K/...Q2t....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16/0c..zrhe...UK/nl2xvj6.M93P58iz1..0........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....I.3/3E.....I....s....UMj3aQYZYFH/kI..............................U1C....6U/
4MU.......kAnAnAnAnkz0........zDOaNaNaNaty9...............................2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................2.....3....9....UKNgZ4S7NoI.A3.Z75.........................
....C.....U.06.......kAnAnAnAnyD........mznAnAnAnAntzcNaNaNaNazD................
................PaNaNaNaNy1........wz.....................2.....................
................................/....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..........................................................
.............O3E...................wz.........zD........kz1.....................
..........................................E.....I....o....kIkVKNmJKG4B3.H/......
......................U1C.U1BoE106E./.....kAnAnAnAnyzcNaNaNaN0.E................
.............U.E........kz1........wz.........zD........kz1...................zD
........kz1........wz0...............................2.....3....B....A3QcJaQZZYF
H/UFH/...........................sU1.sE1BoU.02E......AnAnAnAnAyDCnAnAnAncz1.....
........................6.2........wz.........zD........kz1........wz...........
........kz1........wz.........zj................................}
{Titel: BallAndChains}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Wild gearIFs experiments with Mandelbulb 3D.
Menger1-IFS, Trans-KochIFS, gearIFS, gear2IFS and hextgrid2IFS
Used a map from ciokkolata's :iconciokkolata: heightmap pack fav.me/d6pxn86 :)

Mandelbulb3Dv18{
g.....S....O/...8....I....EIj6XHG6LmzIQwUeH9h/1EvW3Th79jEzHRR4qUiG1szQglxuXFPFyD
................................fczAJEJHW.2........A.hSX/.......nAnAnAnQ5/2....E
....z6....U4..../QU//....2k60...V.....E3.....25UZ4jkMznD/Q.........m/dkpXm1....U
z.....kD12../..........wz..................................3.....z1...sD...../..
.z1...sDOS02ChSLiwX/lB8Uw9/zyCjiboDLQ5ljPzGDhCz9ZvfydzXKpCi9z0r8K3Qg8ukDuhodPKP.
Hw9Yz8JlVAu0zO82HruaNqmjU.....Ii....d/....EnAngD12....sD..G.....................
..................2...sD....zw1.........................................7....k1.
.....Ksulz1.....kzDP2yzzzn.D....t....M2...UA....m.B34c3.EEk1....u....gJ.....SMz1
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.2c..eWyz...........U6............0........k.8.UQgk0.
.wUmc2beYzn.dA8E5Exwz0..........REk0zzzzz1..DIvpRsfqz.FedL.CBEyD/MBWiGuamzH.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.EX9e/rN........................
E....I.//3E.....I....Q....EHZtqNZ7LAhYYFH/................................U/4MU.
..........UNaNaNaNawzMaNaNaNadzD........2.2........sz...........................
................................................................................
.....................2.....3....9....EZQVtqQhgoPXVKG4B3.........................
....4MU/0E......................................................................
...............E.......o2/QsxIJJJJJpzUaNaNaNatzD........kz1.....................
................................/....E/....1....bJKMmZYFH/......................
............Cs....U.....................y.YaNaNaNa70.RaNaNaNa7yDOaNaNaNady9.....
.....IaNaNaNatxD..................UL.dNaNaNaNawDOaNaNaNa7zXaNaNaNaNuzcNaNaNaNavD
..........................................E.....I....k....kNZ3aQmYYFH/..........
......................U1C....6....................UD./.........E................
...............EBnAnAnAnuz1..................s3EnAnAnAnwY.YaNaNaNaNmz........s2E
OaNaNaNaty1..........................................2.....3....8....UKNsFrNmZ4N
mYYFH/...........................sU1....0MU/4........kAnAnAnA1wjaNaNaNaN6.YaNaNa
NaNmz...........BnAnAnAnqz1........wz.........zD..................k4.1......EE3k
................................................................}
{Titel: Lemonade maker}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Title is a bit odd, but get really stuck how to call this :)
Mandelbulb 3D 189

 edit: Winner of the Weekly  Deviation Award from :iconinspiration-showroom: see journal--> fav.me/d6uca37 link to the winner logo-->fav.me/d6tdnx3
:iconi-s-weeklydeviations:


Many thanks for your votes and suggestions :thanks:

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....o0...8....22...kxZvCV0eE/.fIwW5i0LQ4EKeNEVaAsL.gCvdkGsoa/.LN3Vx9I2lyj
................................WrskVq2J0.2........A.tW/...............k0/2...wD
OaNay6.....G..../QU0/....2k12...e.....E4.....MNodW7dAzoD/QEKqwmD...G0dkpXo1....U
z6UaNadD12../..........wz.................................U0.cNaNw1...sD...../..
.z1...kDtgE1eDV4vw9NPvVhyFAHz20lHjTZyleD2r8jleIkGwHqIoYbqqG.zYRv8RSplyoDlT8E.1.f
AxHtL5Mt5FkCzoG2YjgWUGljU.....2c1...s/....UaNalD12....sD..G.....................
..................2...sD....zw1...................................Eae68E8....k1.
.....Ksulz1.....uyDvprF5RU7O.I9.k1...IA....L....g2Wm6Q6.EI.A....H/...Yom..UG.xTW
NsE7uV1KEWrlci6SsU3YsRAe907.2kZzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58izP.MmnWK2zwz0..........//U0.wzga/..0PJWp1PuzAXB3skNKgzj/.........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD............5....................
/6U0.wzzz1...................................wl5T..E./2EJzl5Tw/.HDxo.7yDTwl5.Axo
H1ID1/8cU0.E./2Ejzp5Tw/.HDxo.xaTU08c..2E./oky/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....ME/F3E.....I....g.....Jm3aPnpmGjB4O7NoI.............................MU/46./
................................................................................
...0./......EQ2kKJE2F2F2ZzXAnAnAnA1/.3......./0E................................
.....................2.....3....9.....pIkVKNmJKG4B3.4B3.........................
.sU1....0...06...............U.EOaNaNaNa3.2...............................kAnAnA
nAn../..........bjTel9RnN.YaNaNaNaNiz...................kz1...................zD
................................/....E/...k0....FJLMY7LOXBLG4B3.................
............Cs....U...U.0.................2........../..........................
..............yD..........UNaNaNaNatzeNaNaNaNawj.....................cNaNaNaNavD
OaNaNaNaty9........../..................kz9.....I....c.....Rm3aPnNqPmpKG4B3.....
.........................MU/46U.0.U.02E.........................................
..............................................zD...................wz...........
.....................................................2.....3....C....UINdR4OopIM
kZYFH/..........................02E./2E./MU/46U./2...........Y3E................
..............wDOaNaNaNa7zXaNaNaNaNmzcNaNaNaNSzD................................
........kz1........wz...................kz1...................../....E/...E1....
cJ4Sb7LOYZYFH/..............................Cs....U.4MU/2.../...lAnAnAnAXzXNaNaN
aNa0./.......o.k...................yz0.......UzD................................
..................cN.BnAnAnAnAyDaNaNaNaNSz1.................................}
{Titel: quantum}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

dIFS combins done with Mandelbulb 3d 189.

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....E0...A....2A....Zgr.lTKmxzaprWGXJGV0EIKYkz9N2oy1YDUVryBurzuG1r.TgnKzj
................................MHONElxe2/2........A.td3........BnAnAnAHB/o53iyD
.....7....UH..../QU0/....2kN0...O.....E3.....YT6IsjImkkD/Q.........m/dkpXm1.OaN4
./EnAnYD12../..........wz.................................U5.....y1...sD...../..
.z1...kDhJuQmaiEMw1O2WX.RaPwyc4VrXkfJhkDWpf7X734uvfOUhaDJio4zMCYcSLfMLiDS75A4DYa
7wPZsfuuWkUxyufoOubp0WlDU.....oU1...Y4....UNaNqD02....sD..G.....................
.................y1...sD....zw1.........................................5....k1.
.....Ksulz1..........Azxva7U..6.U1...o1...UN....x2...sE....A....H/...cqm..UG.p5.
5dZnt7YL8eylciMR0tZW.QAe906.12nzcU08...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........Ik.c.UoJr5.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzjV.U0.wDU....0PJWp1PuzsllrlkCx9zD/.........U.0Amz
zzzzf/.U.........06..........0.......2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ehx/cU08.U08c.ZoDU08c..8c
U0YcT/8cU0.cU08EKs5cU08../2E.laTU08c..2E./Iky/8cU0.E./2EJw5cU08../2E.dqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....o....UMjVLG4B3.hYYFH/UQ.............................sU1....
/6U./2.............wz........2/EnAnAnAnAO.2........../..........................
...../.............................wz.........zD........2.InAnAnAnAzz...........
.....................2.....3....5....oINiRKNm3H97NoI.65.........................
.....MU/4....................U.EaNaNaNaNC.2.......Uwz.........yD................
............U71kaNaNaNaNazfaNaNaNaNmz0..........................................
................................/....E/...E0....o7LMiBbNj7LPmYYFH/..............
..............U/4MU.06...............................ANaNaNaNatD.......8I/2.....
..ZJ./.......O1E...................wz...........................................
..........................................E.....I....c.....IjlKS4x4PYJ2ShALShZYF
H/.......................MU/46..0...............................................
...................................2./XK6Wex1dzD........E.24hE2Jv5G0./..........
........................................................}
{Titel: Museum}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Blender 2.69.8 test build, rendered in BI :)

:iconblenderlogoplz:

1600 X 1200
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made and rendered in Blender 2.63RC1 (internal render) :icongrin--plz:

1600 X 1200
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Blender 2.66a, rendered in BI :iconblenderlogoplz:
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9

Just fooling about with that new random cube formula... (yes, had to jump on the bandwagon)

It didn't come out quite as i wished, but I figured I would upload it anyway...

You might be surprised to know there's no V-Light in this, it's all just a strange (happy) accident of normal Dynamic Fog...

This art is copyright Charles Kunkle Jr. (aka fraterchaos) and may not be used without express permission!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...c....2....E.ww.zmFY2.9oG5I7UD6AExRlOunxEFwP.y55PPcIyzSsz/unJHIyj
........................................kzH9AREPE/cM./..................y.2...wD
...Uz6........../M.0/.....UH/...Q.....E3......rlZbMAujnD/.UdWRmD..US1dkpXk1....6
/3....kD12../..........wz................................UU0.....y1...sD...../..
.z1...sDEh/iov3Tlx1..........wj3ipU3amdjuRGH5M5wOu1KtII2LmwJzMGQ7Y.Fl/rDnV1A.nkT
1uHQ8ea0235QzWz64xkZATpDU.....2A7.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z.....................................Ei59vDa....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzzX.7.U4.L....E2....D..........1....F....6/...cqm....S15I
...U.qFG9Crb2zTR8YV9r/E.2.6.pc..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujzH..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................Ei..UvNPcveeWMW74.yRiibHJJw7td..XR
SvBmxhddH0UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.61CkULAk61Bic4Qb/..............
E../.AU2V2E.....I....g....UIVt4N1JbMZBLG4B3...........................U1C....6..
06U...............Uxz........czD........Yz1.....................bNaNaNaN0.2.....
...wz........E/E.......EU/2.......CN./.........E................................
.....................M.....3....9....6qPmRKG4B3.................................
.sU1....0MU/4........oAnAnAnAL.EnAnAnAnAzz1nAnAnAnAvz......................Y0LD8
Qx27./.......................................C1E................................
................................/....E/...k/....BJaPbJaQloGG4B3.................
................4MU/............aNaNaNaNiz1........wz.........zD........Uz1.....
.......................EV.2.....................................................
............................................}
{Titel: the borg take manhattan - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9

My first submission to the 11th Mandelbulb Teasers :iconmandelbulb3dteasers:

this one I used Menger4/Hopf4D/ABoxVaryScale4D no Julia, inside and outside render, and some Volumetric Light

This art is copyright 2013 by Charles Kunkle Jr. (aka fraterchaos) and may not be copied without express permission.

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...cD...26...EbhAzAdmZtz8/xKd.dylxDDdX.JgODnzv.JQ1USzHzz2HWFlmZaFyj
................................t1HD6mZsD/2vqk4hfIba./..................Y.2...wD
...Uz6.....8.....M.0/...........V/....E3.....EDcOVoAIkhD/.........US1dkpXm1....c
//EnAnQD12../..........wz................................UU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDRSpXGnEUCwXjxBSaXlJ.zsM.90oQnpcjSv/YU85hQvfDMZpBD0WuygM1kJt9a2lDtolz4T6z
.w18.YLsujQ1zeZsXZ0NCriDU.....2RB.............sD.6....sD.EG.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................9....k1.
.....Ksulz1.....czzz.cfiu0.m.g7.U....E1...UB..............U3....Z....cKB....SN5g
...U.0aZcvo9wwZT0F5QYtZbM06.56qzXbSk..EOf5nlcsxj6Eot8VlJaz1...........m/b..9is0.
..........6.kndRjg/xz..U.........MkMzfcW80..5T51vojwzuFbG7eFT5vj/........../5okz
vhrS...nLuZHnFyj.GsFA4n2hz1.Wa1KuzHqzGo/Gwz6WE0..IiZsih8gz98it1sBhxwz.knhp.Re7yj
/EU0.wzzz1...................................A6cQ0.F270yjm0k.1A..1Ak.D4E.1Ak.wKQ
kVTFOhdht0kaqaPirJ5Q1K8.NkkFszoTs.YD.UWErUDUz/.........ygy5.........szxT........
.Uzrz/.........y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E../.AU2V2U/....I....g....EHZtqNZ75B........................................Ak.1
Ak.1......UaNaNaNaN0./........zD........kznlNaNaNaNizoAnAnAnAJxD................
............................................k02E................................
.....................U.....3....0....UqPkN4BYxZMtx3PVVLPddKMt3aQVdK9YN1QkE5Bs...
.....................AQaNaNaNatDcNaNaNaNKz1.....................................
................................................................................
................................/....E/...U/..../7oPsNJMmZrIX34PZF1N............
............5.../...............AnAnAnAnYzfNaNaNaNe8.DnAnAnAnE/EnAnAnAnA/.InAnAn
AnA3./.......U/E.......U./2.....................................................
............................................}
{Titel: sunken segment of olmec culture - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9

not exactly sure what this is... just goofing about

This artwork is copyright 2013 by Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos. No use outside deviantArt without express permission (parameters may be used freely for tweaking or learning purposes)

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....Us2...fB...8....2E...U7wBf.Jv48.FSi2l4H9N5Et2rAmf.DLx1BUYrG5djZz.WjFgpmQl0E
................................Z5vFNItozz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6...........M.0/.....UCN...I.....E3.....QJ3xPHDVkmD/.........US1dkpXm1....c
//EnAnQD12../2......................OaNaNaNady1...........U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDpz7t.NAZVx1..........MLPnzN2CncjM5qXDqQXvrvQyDtD2HNMzWLSiL9HF1hjw5DVItUn
AuPuUSphA3BoycHQOs1lI4qjU.....Yu4.............sD.6....sD..G.....................
...........7.pAnAt1...sD....z...........................................1....k1.
.....Ksulz1.....myzz.wzzz1.U..6.P....62...EB....G2...E0...Uuzzzzd....wHB....SN52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0okzgr6............U6.....................U.XwDMaM0.
..........6......................EU1..6U.0...........sFbG7eFT5zj/...........4U0.
HxH9.............0Dbqxm4oz1..........E.BV2kzzzD..QX3eJkpLx18oKWaWSCUz.UTTdVyNo0E
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E6./3EU.nAE.....I....I....kLHZaPN/kNUAJRmN4..........................6E./2E.4.U.
...................0.BnAnAnAnY.EBnAnAnAnyz9.......k..BnAnAnAn2zj........I.2.....
..............zD................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........kAnAnAnA1zDBnAnAnAn9.YOaNaNaNatz0..........................
...ozCnAnAnAnwyD........kz1.....................................................
................................6....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................YNaNaNaNS4.DnAnAnAnU.E................
................................................................................
..........................................E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........UNaNaNaNC2.DnAnAnAnk.knAnAnAnA5.2.....
..U7./.......Eyj.......A5/gNaNaNaNq/.1........zD................................
........................................................}
{Titel: accidentally decorative - fraterchaos}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with TopMod, 3ds Max and Blender.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with TopMod, 3ds Max and Blender.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

3ds Max.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Model exported from Xenodream, rendered with Deep Exploration
[link] to the 3D print and the object download
Thank you all !
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Xenodream + Deep Exploration
[link] to the 3D print and the free 1000k polygons object download
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Xenodream 2.4
[link] to the 3D print
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Thanks once again to ~davidbrinnen for his inspiration and tutorials.

2560x1600 on d/l link

Interesting Object 08a
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

2560x1600 on d/l link

Abstract Object 06a
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

2560x1600 on d/l link

Torus Knots 04c
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

C4D

been trying to get to grips with animation ..the stills are nice even if my animation skills aren't
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

C4D
ta4fAvEs
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

My first entry for the :iconmandelbulb3dteasers: 14th challenge mandelbulb3dteasers.deviantart…  set by last months winner Mark :iconaureliuscat: 

Here I used an inside render of  _RotateXYonItsP and ABoxMod4d with Julia on 


Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

c4d and vray
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

c4d Vray render

inspire de ce trés bon tutorial [link]
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

c4D Sirius texture ;) [link]
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.