Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Organized by Artist
Mandelbulb3Dv17{
V.....s/...g2...w....2U...E2sWbBZ.przuia71l9cY/E2w1CZ4dRO.Ap5smQkSu..9tPjmUjt.xj
................................fQKPyhPDk.2........Y./..................y.2.....
.................sk5/....6k7F...V/....E0.....ci/1Qpdl5lD/..eu.uD...UzckpXm1.....
.VEnAnID/2../2......................nAnAnAnAHz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD2soqzViSMw1FVDgrQyK8zO12jr5PpchD/u.3.G8e3wPJ288Ah.ruy4SAzU1cdimDasD9A2Rr
cwPp9BAnzg24zW5xQtaGvNkj......oYt.............sD.M....sD0Akz....................
.............A6U.i1...sD....z.lR57.grRY.EVrF0.DS57.YtRY.kcrF0.hS57.eu.uD9.....x/
..................kzkxzzz9.U.Y5......61....B....v.1u5.1.EUE5....i....EWz...Uiv5Q
...U70aZczDM6/nz.1AkzX6dE1.60c..zrhe..UJdtvvzczj.odIWOorVy9...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../QX0.2pRC0..R8Zc4xRkz.UAZRBEi7yD..........k.bcU.
hur7I.ENn3Ub/4.E.suQtTGbnz1.uTTIGeD2.BkB8AUaZ/r2.ALOJleRay9.4fHeuwPE.1ksD8SAAj/E
3QU01cNNk/..884gaAo../ElW56Ctc1E.UFmk/6nB.2..UTVR.EnA43.zz/k.1A.BrQn.szDsnwF.2ij
I/EzThdht0E9oI1.Qs5y3q/.p4dQ..bTsLM5.UDcF/.lyVTVR.kV73/.Mw5y3q/.Lfvb.kqTsLM5.ECg
00.kzVTVR.kfD85....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.r34Pg/LMkJaQhQ1AtAXBrsWOkR4.nxpI
E.../E....U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
...................wz0........xD........sz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....2JRVFaQVFrA2/..............................
..............................zj..........A........../....................A.....
................................................................................
................................0....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......EK.1.......UzD................
................................................................................
..........................................E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....
...................................................4./..........................
................................................................................
.....................GypsyH...................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Used my parameters from "Empty Frames" . . . . .

Mandelbulb3Dv17{
T.....s/...g2...ET...2Q...EAIz6CWQT8.1PkjP1ije1EWDdm3dc04xHgrvdE.pWvz8AAI5BIrX0k
................................B2X9viUCS.2........Y./..................y.2.....
.................sk5/....6.AA...63....E......UYm.TsP6BmD/..eu.uD...E.dkpXm1.....
.VEnAnID/2../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wXaNadDU2f64y4GXw1..........subWumqLyYjKxdpLRZ50tXzIz0wmTt5zk6qwpN0SMlDC3bdJLOs
7tXrDTpb7sV3z0OL7qiwLylD.....8IE4.............kD.M....2E.Akz....................
.............A6U.i1...sD....zUJRmA.yp7n.MObA1UnRmA.qr7n.sVbA1UFSmA.eu.uDX.......
..................kz.wzzz1UU..8.n....61...EC....m....c3...EB....O/...gn4....wE4Y
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...nc..zzzz.MQizccZWGyD7EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........VAFKwjsSd/................................EF0c..
zAYI.................................IU.8..Ak.1.................................
JI01xH9OG/.305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9...uBZ.U7Eg..zzFoTu2.oQm2.szDnueM.YXB
b.EzTt6Ul/k6Uk/.Qs5crI0.a.l0..bTUSH7.M029..ly/uBZ.U7Eg..Mw5crI0.a.l0.kqTUSH7.M02
9..kz/uBZ.U7Eg.....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................8./..........................................................
................................................................................
....................../..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zDOaNaNaNa7z1........yz...........................
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................2.2........0./.......U.E........2.2.....
................................................................................
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C............................/..................N/2.....
..............zD................................................................
......................GypsyH............................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Tweaked my own params with :icontexmanson: :)

Mandelbulb3Dv17{
W.....s/...g2...61...2U....7pAtwyMqpzSz4B3KfNP2ERTb1OFVREyfPAclWIelozo97fFNZ9hxD
................................vaz3VEE2H.2........Y./..................C/2.....
.................Mk5/....6E/D...G/....E0.....68iEDstFumD/.......d/.m.dkpXm1.....
./EnAnID12../2..............................E.2............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDaVsqVDOYywvhAwE5rwchy0uyG2OjPsgDoKR4e6rkCvfAxBbvNVkzyc0kclFt/unjHzjgTbJg
mu1xq5.oO6cDz4yfywvu8wjj......IYJ.............kD.2....sD..kz0...................
.............ckpXm1...sD....z.qRo4..sFP.UW5h/.ISo4.stFP..e5h/.mSo4......7....UA.
................6zzzAwzzz1.U..6.W....s2...UA....E0.06E7..gU0....J....kG...EiJ/z9
...U.0aZczDM6/nz...Uz16U.0..0c...1Ak..kYEkti4xvD......................U.8..../6.
.odIWOor/z1.fjrwdvgez0...........6U0...E.0..2RiGMQZhz0.Fbf24LNvD...........6Gc..
..2U..kuvBTuCfuj.gySnbiney9..........Al28oTITslB............3yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..QxpL1EzxrD.zz/k.1A.U1Cs.szDzzzz.wzz
z1EzThdht0.qTzB.Qs5k.1A.W9is..bT.1Ak.6xbm/.lyVTVR..rI83.Mw5y3q/.Elm0.kqTsLM5.sfW
P/.kzVTVR.kzqrC....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....M....k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................././....................2.....................................
................................................................................
.....................6.....3....2....wZMjV5RdlKOiR4.............................
.............................U.E........sz1..................E.k................
................................................................................
................................0....E/...k0....BJaPbJaQo.EM..kN.A3.............
.................k.1Ak.1A.................InAnAnAnAxz..........k........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI.21.
..........................U/4MU/4M.................0./.......E/E..........UNaNaN
aNatz...........................................................................
.....................................................61...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........i.A.....
...7./........zD................................................................
.......................................DsyneGrafix............../....E/....0....
/7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N....................5.............................2.....
...sz.........zD...............................E................................
.......................................GypsyH...............................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Forbidden Fruit! In this image, the pollyfolding formula doesn't do a lot unless you zoom out and have a look while changing the variable. You can delete it and still have some decent stuff. Move the pollyfolding to different positions in the order of formulas for different effects too...

Mandelbulb3Dv17{
Q.....h...EZ/...ET....Q...UxExu5TP02.R8jCqnmGT2EMSjjoRxuE.QxosYLLdt/.lg.aSAOu2/E
................................Gx4hDSSHf.2........Y./..................o.2.....
................/M.//....6kJ6...A/....E0.....UK1BfnMqlmD/..........c./...w1.BnAH
z..vFVPD12../2................................2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDKxnz09FePwPlX.hYQ/C8zSqvlzraKwbDP1GdB7Kd9w9fIPtv3hdzyAIeK2N5Mhmj/RoOL8Ot
bwn/LqOF/Hd4z4VVce3INykj......2r..............kD.2....sD.2kz0...................
.............ckpXm1...........KRi...qt0.UOb9..oRi..srt0..Wb9..GSi...............
................2.kz.wzzz1.U..6.A0....0...E2....v2....1....B....l....o21..EnQF42
...U.ydelyjeYFnzenivzLxzU1..1c..zzzz.IqQhUXI/1yDU1Dbqxm4Iz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........V2V0.6oKp/U.0PJWp1PyzEmYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........2l28oTITs/...........Um3yuedc8tz42Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1...6E..EHVM/.1Dkzwa5.cxo7.2k0IaQm.g5P
D/ETKs6Ul/kF.V1.MnlzzzD.B3W3.g.Azzzz.oI6K.El./6E..EHVM/.VIpzzzD.B3W3.wLPzzzz.oI6
K.EIyxTeH/EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....I....E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UD./..........................................................
................................................................................
.....................E...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zD...................wz...........................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/................2.2........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31.
.....................U..6.................UaNaNaNaNmz.........zj........E02.....
................................................................................
.....................................................c....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........t.A.....
...3./........zD................................................................
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

We have Tuber Land and Spudville, so now here's Pipe World. This world is huge like all the others. I thought you may want to explore it so the parameters are below. Prepare to get lost. You can find something different everywhere you look without even changing formula values. But what fun is that? After you look around some with the move tool, (or however you like to navigate) try changing some values. For instance, under the formula Fo.3 tab, change the ZMultiplier value to -3 for fatter pipes, or -15 for skinny pipes. Click the cutting tab in the main window and change that falue by small amounts, say from -3.29 to -3.295! Most of all just play and have fun!

Made with Mandelbulb3Dv168
Mandelbulb3D Tutorial 3
Mandelbulb 3D Tutorial 2
Mandelbulb 3D Tutorial 1Mandelbulb3Dv16{
K.....h....o0...w....2....k7C1iYlVt5.nCaDOnln.0Ew0xcdgU/mzHvBWu4TspozaSQAToaXbvD
........................................t.2........Y./....................A.....
................/M.//....6kk....n/....E2.....kb3lRWzJwlD/..........c./...wX.BnAH
z.EnAngD..../2.......................sIZcqZ8C.A.................................
........QJe9c9iBOw1A7/auWPX4zU2bVezzzzyDrx834pBuizHhCx0kx/7ozO3X.B1I78ljK11opq5Y
EzHbr19FRXivzoORfDxXB.mj......IE......................sD..kz............GVf53iSI
8.A..........................UWRa4.iqNO.6Rbd/UxRa4.OsNO.sXbd/UMSa4..............
................C1........ka.A4.P....s/...UA.....0...6/....F....8/...s2....UJp12
FE/U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..zzzz.MxuvBTuCfxj5Got8VlJqy1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................A5RL/EQkd4.WfmzM19.Et2I.s3GyOud.wl4
P..gbt6n01ETiS8.Dt4ZuB4.JNIC.MtToi7X..2Dv.UazBpVT/EABR1..zrT902.VSOT.oxTo7ZK.EH8
f.ktzR5Q50UBpM1....crI0.zzFoTu2.yznAnA1.xzpDs61.................................
E....A....E.....I....c....EHZtqNZ7rA.61.s/................................U/4MU/
4M.................wz.........zD........kz1........wz........s1E........o.2.....
................................................................................
.....................Q...../....1....2IPVdLOiR460x4S..pPr/......................
.Qk0...........................E........Ez1........wz...........................
................................................................................
................................Y/...M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................2.......U5.1......../E................
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This is actually more what I was looking for when I made Power Flowers In Power Flowers, the pistil and/or stamens were connected to each other. In this version, they are only on each individual flower as they should be. :) That change did make the stem of the flower thinner and more multi-segmented, but that's just a trade off I couldn't seem to over come...

Mandelbulb3Dv17{
T....Uy...UA0...61...2A...ErJrx0HF6..5WWoIqWrJxDGc.sutdyvzfwI6SvRsszzQ0XzwNybgzj
........................................Y.2........Y./..................y.2.....
................/M.1/....6kF0...//....E4......rlZbMAujmD/.EzAJmD...m/dkpXm1.aQQA
.FEnAnYD12../2..............................E.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDgvsi85efWw1WMNWEpSEAzo9/p19ofkhDC/ZLuzs04wHbdGDz3r1wyaKf9uQaoAnjpRnpKgvn
kwfR3bYtZSd6zAOgFESJuQkj......2d..............kD.2....sD.2kz0...................
.............ckpXm1...sD....zUJRQ9.yplh.MO5r0UnRQ9.qrlh.sV5r0UFSQ9..............
..................kz.IX9c..U..6.h....s3...EB....h/...Y0...UD....0/...A2....UJl4/
...U.yoPxJHEGdZ95N3BcMSrJ1..0c..mN5S.6UkKZMxkayjEZqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz17H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD..........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....M....U.....I....Y....EE0x4SKBpLdBKNi31.jR5.................................
0..................../........yD........kz1...................zD........Uz1.....
................................................................................
...........................3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................E/E................................................
..............................................zD................................
................................/....E/...E.....1xqQdtKNExqRm...H/kR............
........................................sz1........wz.........zj................
........................................................kz1.....................
..........................................E.....I.........kLN/5PpBrIdtaK..0IjR5.
...................................................../........zj................
...................................................................wz...........
.....................................................6.....3....8....oINiRKNmB1.
.....................................MU/4MU/4................U.E..........2.....
...wz.........zD........Y.2........0./..........................................
................................................................/....E/...E/....
7FKNnNoPmpKRg34.H/......................................................UzXaNaNa
NaNiz..................Ez/2.....................................................
............................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2012 - 2014 Graham Symmons

Raw fractal created in Mandelbulb 3D No postwork

Mandelbulb3Dv18{
b....si....x/...w....2Q...kxkzji6Am9.5qDHCy4fb0kHOUUp/Z4xz9VO045JS02.P9YG9KmDw0k
................................6mLZTjlZN/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz.....E3.....M.1/....6.d3...B5....E......IK1HW6RbojD/.Ug4/EE...m/dkpXm1....U
z.EnAnQD12../2.........../.................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDtY43CDW3gvvjXEjQIkMyySqzL7DhNBdDAlqbUiRNxuXv6tzNoqIdy4e6MfmeKojDx//M5dtS
tv9r0KsLty.vycG8dsYEYvfD......oX2.........EnAnoD.6....kD02E.....................
.............oAnAt1...sD....z.Lvg9.2ini.kuCv0.pvg9.wjni.E0Dv0.Hwg9Ug4/EEo.....x/
.....AQxcz1.......kz..6U./k7..E.k1...w0...UQ....m0...g4....F....8/...I1.....Sl52
...U.0aZc1AM6/1k.06U.1Ak.16.0c..zzzz.cVoK/nl2xvj4sM93P58izH...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................UHMs/EcS7GcdpkzzzD.PcV4Pgw2..2E.Qxj
eSBITUDn5/EMMtHMMAmz.0..bLtGbj2Dz16..oMcXCeaLNt7P.U/12U/lupwp40.BPNNBjVNsLM5.Ifb
9KP8zVTVR.ET37FT...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E../.E....k/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU............E........Uz1........wz....g..ns..................
..............................................zD................................
..........................sym...0....E/...E/..../7oPsBJPjx4RcNoPgFaA.E1N........
............5...0....6.1A.................A........sz.........yD........kz1.....
...0./........................................................................zD
..........................................E.....I....k....kEmxqQn7IO4x4PY/..ExqR
m.........................U/4MU/4M.................../..........................
...wz0........................................................................zD
........6.2......................grahamsym..............}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2012 GrahamSymmons
Raw fractal created in Mandelbulb 3D No postwork
It is polite to fave if you download
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Copyright 2012 GrahamSymmons
Raw fractal created in Mandelbulb 3D No postwork
It is polite to fave if you download

Tweak of by :iconlen1:

Mandelbulb3Dv17{
X.....r3...i9...w....2E...U7oy.7md1yziCqNne4hw6EfqmlpsRS3.wXcVzN/DaczIj7ClYd8Lzj
................................HEg/L8NTr.2........Y./.................El.2.....
................/ME1/....6EwJ...6/...2k4.....UUHvMuZ0ziD/.k0G13E0/mm0Nua2h1..IyP
z6EnAnID16..62kAnAnAnA93./.................................u1....y1...sD...../..
.w1...kD1S5SXT9UGvX7xEq0M6ZAzsBvMI42KJfDk5.vJR7KbwvU91QcUJfjy6CVnQt1zkmDpemtvtQD
gwHkWj8waXOoy44BrwFkMRmD....E6o724............oD.M....sD/2kz....................
.............oAnAr1...sD....../Sm9.gs7j.EZbw0.TSm9.Yu7j.kgbw0.xSm9U4iF4EB....2..
.....Uf5Zz1.......kzGIRp.sUT.YB......Y2...kY.......06....UE5....e....M2A...UivrH
...TFuebHyDIUR4.Kpm/.6o7H.A.3c..AKNb...........U/AL9s6JkUzH...........E/8.kRD31.
.gySnbiney9.np0CG3Asz0...........I13zraHq...2RiGMQZhz0UPAI91pRxj.gM3ZaYq1z96/c..
6etb...Fbf24LNvD.o0FIhT6dz1..........oF68szdNJ0..ApKQUUTuz1.kRdIp0byz..kKTKW1q/k
.QV0zL8Om.............UPAI91pRxj.ctwMy5pQ.A...8cU0.cU08.UmUMW74.U08c.cL4U08c..8c
U0UBfgoG9/.cU08..WXfiu8.U08c..eFMV3K..8cU0.kEtefi0.cU08.DxpJLR3.U08c.ATPrSvh..8c
U0EIxRqNb/.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.n/LMUUmAdsWOkR4.VtWOkR4.kR4.....
E6...M....E.....I....k....kQkVKNmJKG4B3...............................U1C.U1Dwk1
06E./.....UnAnAnAngwz2.......I.EaNaNaNaN4z9..........6.......6/E........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1.....................
....................../...U/....1....MoPgFKOiR467t4RU.pPr/.BY/..................
8..0...........................E........kz9........../..........................
................................................................................
................................/....E/....0..../7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N........
............5.............................2........sz.........zD................
................................................................................
................................................zzzzz1......mZaNjVrEjp4QgJ4S/tqN
gJqQ.................6E306U./2.1Ak.1................./.......UyD................
...../..........OaNaNaNaty1........wz...........................................
........kz1...............................................kzzzzz......kIdtKK.6rP
X34PO71..........................Q............................yD................
................................................................................
................................................................/....E/...U.....
T3IPVdLOiRaEjV5.............................5...................BnAnAnAnkz9.....
................................................................................
............................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.82 Happy Birthday Tahyon :icontahyon: hope you like the gift :) thanks for all faves , here is my parms .

Mandelbulb3Dv18{
b.....Y/..UA3...g.........kzMGfATy61.hKqToeuF70EhP3odXfePxPtUGThPx6zzkLDKgo4F2/E
................................49aNdu5uL.2........Y./.........E........2/2...wD
...Uz.....UM.......0.....6UC3...9/...2E......MSCqHGF/pmD/..........m/dkpXm1.OaNa
z.EpzUYD/2../..........wz........................................y1...sD...../..
.w1...sDwDh5msAEhwnjORnQo0KkyejQOjFCEQfDVeLZnG5qjunQfPdMY328zkoQTVp2P/mDs3uL9QgF
1vf/8hScSe36zSemrsKH/VmD...../Yl5.............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbo9.2UGj.k08x0.Jco9.wVGj.E88x0.nco9......9....k0.
.....AQxcz1.......kz6wzzz1.U..6.O/...21...EB....D..06M1..U.C....//...g0.....w.52
...U.m7QAxDbklozFOBwzr5NF/U.mc..zjyj/..UWZhgJNxj4.6TMpNzmz1..0........E28.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0............V0.sXTL0..SQcDqMitzu/BQKxV62zD..........E.lc..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................wPKZ.kz.fozeemKD87.aRMaNGJJsruB.UDn
7VDmxxPKZ.kz.fozQsrjNJ0.z1gGz1bTzaJ7.wDk8xDlyxPKZ.kz.fozMwrjNJ0.z1gGznqTzaJ7.wDk
8xDkzxPKZ.kz.foz..kjNJWQeemKD87UIJ3yhSnhszrjNJWQ................................
E....E....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaNK/./........yDnAnAnAnAlz1........../..........................
................................................................................
.....................2.....3....6....2YEjVrIkVKNmJqHaNqQZF5BY/..................
.Q...................cNaNaNaN8.E........UzXNaNaNaNaxz...........................
................................................................................
................................0....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................6.YNaNaNaNavzqAnAnAnAD.E................
................................................................................
..........................................E.....I.........kLHZaPN/..............
...................................................6./..........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.82 more Difs , hope you like it ? Thanks for all faves , here is my parameter .


Mandelbulb3Dv18{
b.....K0...05...1....2I....zng9jxxd/.9i81Aazir1EeL3r/iw0/z9nS93STLvrzmrld1jvZIxj
................................VeZVAdyctz1........A.NN........E........y.2...wD
...Uz.....kT/.../MU0/....6U/2...I.....E4.....kX43CkXj6oD..UKYxwD..Uy0FTzIl1.5qqq
z.EnAngD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDRhrbTqCervXbISWHiwDEzMuAiZqUnamDHPzbUImq/xf5y34Wd74wyiGDOVvv3hlDInbZE9zv
OwHxHfaHZcQ8zuaQOGExe0oD......2Q3.........UaNadD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbw9.2Umj.k08z0.Jcw9.wVmj.E88z0.ncw9.Ajc3E1....k1.
.....AQxcz1.......kzUyDU.U.U..6.P....M4....D....W..06Y0..U.F....8/...Q2.....SEb0
...U.CynxB9U..cU....Bxzzz16.mc..zXCc............4............0.......2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................MciL1kzzzzzIj.E..6.zzzzz557..kz.wzz
zzzU33Tgf/kzzzzzMIpz....zzzzzjKLzzD..wzzzzjaY/.U./kzzzzzvj4U./..zzzzzvER./.E.wzz
zzz2wNciL1kzzzzz..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3flIHCic4Qb/......................
E....I....E.....I....U.....JdlKOiRKG4B3.......................................U.
...................ozMaNaNaNatxDOaNaNaNady1........../.........E................
..............zD........k.IsuFVf53iwz...........................................
...........................3....8....EbQVtqQaxaQhZYFH/..........................
....4MU/06U..........cNaNaNaN4yD................................................
..............................................zD................................
................................/....E/...E0....H/5O13qNZZYFH/..................
............Cs....U.06..................Uz1........wz...........................
.....g53iSIsuFsD........kz1........6./.......E1EOaNaNaNa7z1.......UH.dNaNaNaNavD
........kz9...............................E.....I....k....kNZ3aQ7NoI.YYFH/......
......................U1C....6....................UD./.........E................
...............E........kz1........wz........s3EOaNaNaNa7zXaNaNaNaNmzcNaNaNaNayD
OaNaNaNaty1..........................................2.....3....9....UKNgZ4S7NoI
....................................C.....U.06................zD........kz1.....
...wzcNaNaNaNazD................................OaNaNaNaty1........wz...........
..........2........wz.........zD................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.7.93 just my usual DIFs I started with the PearlIfs parameter then played around with it . Thanks for any faves given , here is the parameters .


Mandelbulb3Dv17{
Y....Uk/..UF3.../....2....EuWmtCxT89.DsThl.cL/2EpBzZZC5HbzvmcqCMTSsqzeaEc4JAFd.k
................................/DUGmu2BLz1........A./..................y.2..24F
..........E2..../Q.0/....6Ur....P0....E2.....Qbb2To19fqD/QkegTwD...m/dkpXm1....U
z.....kD12../2kAnAnAnAngz0................................kt1....y1...sD...../..
.w1...sDv34qdBjaWxfA5lsfh6fKzko5Cqu1HjpDcnUM/wXVWxXvZZv8FlPMz.N1Obg55woD2Q/CLpDM
3x9nIWGfW8ULz6R/w5AJ9Kqj......2m3...h1........kD.2....sD.AE.....................
.............oAnAp1...sD....zU/Sv..ish1.MZrC.UTSv..auh1.sgrC.UxSv.kwlh.Ew....k1.
.....MEUZz1.......kz.wzzz5.O.65......I4...UD....m....E6....zzzzzA/...I1....UJs52
...U.iVFwxzUoFpzJkXUzz7lz1U.2c..znzh/..UAI91pRxD/.62QifFjz1..0.......2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................U6Te/k6XA0.Tyk2cJD.rTzx..V6HUKx.Qzx
r1kokM6qL1UVMTB.pTYf2r3.XAm6.gyI5qpU.Am6X.EzT/jdm1k6XA0.KkK8x47.XAm6.ohS6mbO.Am6
X..nxV6Te/k6XA0...EsUa3.eeWCNq0.IJ36wk8.wyLsUa3.lM1Aic4Qb/......................
E6...6....E.....I....g....EKdtKKVtqN7NoI.6HG4B3.......................U1C....6..
4MU/...............uz.........zDBnAnAnAnIz1.....................OaNaNaNaty1.....
...wzcNaNaNaNawD........................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................2.....3....A....A5QcJaQZZYFH/..............................
.sU1.sk1DwU.02E......MaNaNaNaNzD........kz1.......././..........................
...wz.........zD........kz1.............................kz1........wz...........
................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.7.9.7test

#65 in the ongoing pong (geez, we're up to 69 now????)

:iconundead-academy:'s "Pillbox" [link] yielded "too many pills"

(if it looks a bit blurry its because somehow it got saved way too small...I must have forgotten to scale it back up after the render and saved it at the zoomed out size... anyway, instead of doing the render all over again, I just decided to blow it up in PS CS3... so itsa not as clear as it should be, but on the other hand, any pixels it had are cleaned up nicely)

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Thanks for any and all favs in advance, as I may not be able to thank everyone individually. If you really want a personal response, try leaving a comment, as I do try to reply to all comments if possible.

Parameters:

Mandelbulb3Dv17{
Y......1....A...cD...2E...EUEyUaczY..FZ2cNXoUv4EZHbaVmzn1zvouH2yoXd0.PTuNHRN1B.E
................................2fHwfqh01/2........Y./..................7/2...AF
.................M.1/....6......n0....E2.....QxA/p4LVAjD/.EiNIFE...61dkpXk1/ai7l
//EnAnQD12../2UNaNaNaNaszAnAnAnAnQzDaNaNaNatL.2........2.d.u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDklk5cVP1RwHZQI30SL0syMDjgO2.wwiDeG2NE0Mqjv16zyJqnIm3zyEmA1Mwc4lje86xPWum
RvnICVbn.qT2zs77AcWXcQlj......YJ3.............kD.2....HE.6kz.28GxKSy3pxDZ7hT/Rys
yz9........wzqAnAr1...sD....zUx8u4.SgcP.MoWi/UP9u4.KicP.svWi/Ut9u4.RpCHES....UZ.
.....EpsZz1.......kz.wzzz1Eb.........25....G.....3...k6...E4....N....cKB....St5A
...U.qFG9yzb2zzz....z1U.2.6.kc..fFrO...........U0......................38..MU/4.
..........6.Sfl.M71../........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1.........................................k.1A.sa/U.06.nuuz.AqAUk1f..XR
S1Un9V08c..l/lD.uEZQm75.W3En.MDL.1Ak.AU201kgZZNaN0k8yQ7.esaW8e6.8R7v.sdR.06U.ovy
s1kJz/.....k.1A.........eem3jt8.IJZSDSC.wy5U.06.................................
E../2E....E.....I.........kLH/5OZ7LN7taR1/..ExqRm.....................k/........
..........UaNaNaNaNzz...........OaNaNaNapz1.....................................
.....QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD........kz1.....................
.....................M...../....1....2IPVdLOiR460x4S.IqE.QbA....................
.Qk0.................6.......k.EPaNaNaNadzXBnAnAnAnvz...........................
................................................................................
................................/....E/...E.....T7LNXZ4QmxqMVlaKm...............
............5...4MU/06.................MR.A..................92E................
................................................................................
...................kuhNiuBOf7BC...........k0....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/.PY/..
......................k/C.................E.......wxzyAnAnAnAXyDzzzzzzzTS.oQNaNa
NaNizcNaNaNaNavD........kz1........2.BnAnAnAnAxD................................
....................Undead-Academy./.fraterchaos.........}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.7.9.9c test

a little birthday gift for the amazing :iconMalDudemajer:

I tweaked this from his own

I do hope he likes this.

Parameters:


Mandelbulb3Dv17{
a.....61...cD...w....2E...E9YtYBmJn3zO8fmBeOwl.EnHUqOMEwF.YLSNaEBl4izYhpxEYs4onD
................................IlxvO.Up012........Y./..................Y.2...wD
...Uz............M.1/....6.o/...S0....E2.....QdglXf.F8bD/..........G0dkpXm1.BnAn
//EnAnQD12../..........wz................................U.u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDLeaOXIpOiqPQRTT7JhafxKZFILf.F8cjxf2h.s4Hpt9u416QUfaTy0aRkSSoiIPDxfs2o/iO
ytfmquQ/ilIRyAVBru.VVrMD......I5b..............E1A....sD.2E.....................
.............oAnAp1...sD....zUz8u4.agcP.soWi/UR9u4.SicP.MwWi/Uv9u4......I....k1.
.....6OFaz1.......kz...U..ks.60......c0...kC....j0...c3....2....C....cHB...UJr5A
fc3U.8YL80slcisz.....eXAd...oc..zzzz..kD4Tgo8ozj3Eot8VlJqyH...........U.8.kzzzD.
.MJOyyyDuz1.2RiGMQZhz.........../211zfzzp...EXXla4Dxzs/alwF.HWzD.gMuFoGN7.I.0c..
zzzz..UXkJKZSOzD.WNAT2kY6z1..........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2EDZEzyTC.Twl5Tc14U08c....
...Xg...........yz1cU08..06U.KwFzzzz.ojzOvTiE/8cU0.E./2EFW3..........gFMfSeZ..2E
./2SfhPiW0.........cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.2/1AsVb9e/rN..X9e/rN............
E../.E....E.....I....I....kL1xaPYZ2RXxKRiFrIrZ4RXV4..................6U.06U.....
...................3./.........E........6.2.......U6./.......U.EnAnAnAnAHzXaNaNa
NaNqzqAnAnAnAHzD..............................yD........Uz9.....................
.....................g.....3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.EP....................
.Qk0.................cNaNaNaN4.EOaNaNaNa7z1........wz...........nAnAnAnAXznAnAnA
nAnozcNaNaNaNaxjBnAnAnAnoz1.............................Uz1........sz0..........
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U............................I.......UwzMaNaNaNad.EOaNaNaNaty1.....
...0./.........E................................................................
..........................................E.....I....E....kL1J4PoZqMBx4NZ/......
...................................................wz0..........................
..............zj........kz9..................s1E........y.2.......UD./..........
...........................MalDudemaker./.fraterchaos....}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.7.6

A tweak of the absolutely wonderful "Cephalopods" [link] by :icongrahamsym:

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Thanks for any and all favs in advance, as I may not be able to thank everyone individually. If you really want a personal response, try leaving a comment, as I do try to reply to all comments if possible.

My Parameters:

Mandelbulb3Dv17{
V......1....A...ET...2A....oT275Iq/6.nEGAQ8Qxy/k1bD9VFP3TyXrkwXdtwMNzaozEARWR.0k
................................mB2YuQZUd12........Y./.................U//2.....
................/M.0/....6.V1...x2....kg.....syicYPhDmYD/.ErY2iE...61pAnAp1.OaN4
03EnAnQD/2../2.........3.1.......EzjBnAnAnAnUz9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDm1rZJCojhtfu362X6w4Ly22QCXH/u8ZjZcqm1lIotsXIQZJVdUnNygPovZsd.YaDcO.klmih
Ut1pZk/TS4BNywXDkW1oxJaj.....5Iq0.............kD.2....PE.2kz....................
.............A6U.i1...sD....z.MRg4.6qlO..P5f/.qRg4..slO.UW5f/.ISg4.HL0nEc.....x/
.....................ApIH/Ee.o/......c4...kG.....1...k/....4....Q....UIB..k6ZF4A
...U.ydelyjeYFnz...........61c..zzzz.IqQhUXI/1yjX6HNL1YPWz1...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........V2U0.6oKp/U.0PJWp1PyzEmYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........2l.8oTITs/...........Um3yuedc8tz42Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1...6E..EHVM/.XMlzwa5.cxo7..6Evqxz.g5P
D/UYZt6Ul/kF.V1.Fcrz9T7.B3W3.gZTzXPZ.oI6K.Uly/uBZ.EHVM/.Nw5crI0.B3W3.QsTUSH7.oI6
K.kZz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....I....E4....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UQ2f3T8..wz...........FrnuOom/Uz1.....................................
.....................................gsym.......................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............6...............M1E........kzH8QxckpX0jz4iSIsuFVfwj........I.A.....
................................................................................
................................6....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................BnAnAnAfE.2......U.uz.......WNzD................
...../.............................................................0./..........
..........................................k0....I....g....EHdV5IdtqQfZ4B.YYFH/..
............................Ak.1Ak.1................./........zD........kz1.....
...sz.........yD................................................................
.....................................................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4P
WJaQo/...............................MU/4MU/4................U.E........kzHOaNaN
aN4kzoAnAnAnA9.E................................................................
..........2........wz...........................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Tweak from "Floater" by :icondsynegrafix:
which was a tweak from "Gothic Style" by myself

Mandelbulb3Dv17{
T.....S....9/...cD...2I...ERA7tSk4L..5447fgktN2EOAqEkDbX0.QbxLRPLhskzExM48kJHLvD
................................2yxhQaMeuz1........Y./..................C/2.....
.................s.//....6ED5...L2....E......oPH7cuMQLqD/..lImuD.....dkpXm1....U
zU.kviPD/2../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.w1...sD8RVG4D.Svw96pp9bZLNNzUkYxrR/jekDSc.Sp9.CSxHW4.BrJvAAz2TteEt9FxpDSvN2Qxup
SxHluGpZGgTBzEZPaccVztpj.....8ob1.............kD.M....sD0Akz0...................
...........wzA6U.i1...sD....zUJRv8.yphf.MOri0UnRv8.qrhf.sVri0UFSv8.lImuDT....Uy.
................0zD..wzzz1UZ.M/.v....Q2...k7....E1...Q6...UC....V....cK...EiJF4A
...U.ydelyjeYFnzTeOgzvekG1.61c..zzzz.UF92FpyVY.EMo0FIhT67.A...........k.8.kXWF1.
QvM93P58iz9GMmnWK2zwz0..........V2U0.6oKp/U.0PJWp1PyzEmYEkti4xvD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........2l.8oTITs/...........Um3yuedc8tz42Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1...6E..EHVM/.XMlzwa5.E/cY..6Evqxz.g5P
D/UYZt6Ul/kF.V1.Fcrz9T7.5d4S.gZTzXPZ.oI6K.Uly/uBZ.EHVM/.Nw5crI0.B3W3.QsTUSH7.oI6
K.kZz/uBZ.EHVM/....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E....E....E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..........Ui7lU.fQcVz........M0E................................................
................................................................................
....................../..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................MaNaNaNatyD...................yz...........................
................................................................................
................................2....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.ExqR............
........................0...............6.2........../.........E........Uz1.....
...uz0....................k7lU.fQc3pzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........wz...........
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C............................/........dgfx..........U.2.
..................yj............................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3d - used parameters from :icondsynegrafix:my parameters:

Mandelbulb3Dv17{
T.....S....9/...61...2I....Vt9zaUENrzG.iZr54nC3EPG8fp..gcy91Iv7L/3y/.V8iS6d/tluj
................................X4W29fiYW.2........Y./..................C/2.....
.................M.//....6.a1...E/....E0.....UM7IcSQVxnD/..........m/dkpXm1....U
z..kviPD12../2..............................E.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDAI4l6.XHzwfaipHHWJG.zyIERaliNNhD4AHM2wnhvvfFkWibdeNBzgD.NosZlOnjaRusfqww
ov1SjFZkNWeBzmmalKGgfKnj......ov..............kD.2....sD..kz0...................
.............ckpXm1...sD....zUJRk8.yp/f.MO5g0UnRk8.qr/f.sV5g0UFSk8......7....UA.
................6zzz.IX9c..U..6.f....A4...EF....l1....5...U0....J....k01..EiJFa1
...U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1..0c..mN5S.6UkKZMxkayjEZqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz17H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........Al28oTITslB.0.........U3yuedc8tz06Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....M....k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................././..................kz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....2....wZMjV5RdlKOiR4.............................
...............................EY0LD8Qxccz1....................k................
................................................................................
................................0....E/...k0....BJaPbJaQo.EM..kN.A3.............
.................k.1Ak.1A...............6.InAnAnAnAxz..........k........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI.21.
..........................U/4MU/4M...6.............../.......E/E..........UNaNaN
aNatz...........................................................................
.....................................................61...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........i.A.....
...7./........zD................................................................
.......................................DsyneGrafix............../....E/....0....
/7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N....................5.............................2.....
...sz.........zD...............................E................................
............................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3d with parameters from *Baddadmy parameters:

Mandelbulb3Dv17{
T.....S....1/...M7...2I....YxK8WvvzyzWBiGhCJbq0Ev/eBfRrGpyfWQRnssI7czEK0C.uI9bzj
................................pZfUW9Qdu.2........Y./..................C/2.....
.................M2//....6Ey5...40....k2.....2S25r9TTLmD/.EM1DtD...m/dkpXm1....U
z..kviPD12../2UNaNaNaN43.1..........OaNaNaNaNy1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sD74EMPmEajv1wxcVmOGG7zaLV9iF4uHkjpxxy.Dn0ZwXJk1BP9APyysA5WkLPPEkjdLs7693V
4wXCzXSN0rZ.zKZitwwdVGmD......YN1.............kD.2....sD/6kz.cNaNaNaNavD........
.............A6U.i1...sD....zUJRq8.ypNf.MObh0UnRq8.qrNf.sVbh0UFSq8..............
..................kz.wzzz1.U..6.Y....61...EB....m....E6...EB....O/...M1.....w74g
...U.8YL8yzlcisz7BsQzT5BS...oc..zzzz.g5MarH7iXyDWra4dabdnz1..........2m6NlTOP73.
EZqulQA8SznKilEhAIrxz0..........VAFKwjsSd/................................EF0c..
zAYI.................................IU.8..Ak.1.................................
JI01xH9OG/.305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9...8cU0.E./2.zz/cU08../2E.szDU08c..2E
./EzT/8cU0.E./2.Qs5cU08../2E..bTU08c..2E./.ly/8cU0.E./2.Mw5cU08../2E.kqTU08c..2E
./.kz/8cU0.E./2....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.................................
E....I....k.....I....c....EHZtqNZ7rA.A3...................................U/4MU/
4M.................wz..........E..........2.......U6./..........................
...../.............................../..........................................
.....................I...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................MaNaNaNatyD...................sz...........................
................................................................................
................................/....E/...E/....T/pPgZbFjl4NdtqN................
.......................................ED02.....................................
................................................................................
..........................................E.....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/UPb31.
..................................U................0./........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
.....................................................2....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........kz9.....
...0./........zD................................................................
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

I have genetically altered Hal's parameters for [link] to produce these fine melons. They come in a variety of types and sizes.

Mandelbulb 3D 1.7.5.5 beta

Thanks to all who view, download, fave or comment! Your support is always very appreciated! :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.799a test

Another amazing surf only with julia.

Mandelbulb3Dv17{
Z.....E4...UA...ET...IU....ppg3zdIhpz4h7DLbjTK.EHZ6kiUZ5oy9oTheiY1X0.9zwm4Zw/kvj
................................HSfwHMMwg.2........B./..................C/2...wD
...........n/.../s../....6U20...e6....EC.....cP5U8WLeUjD/.UHBElD..US2dkpXk1.....
//EnAnQD12..32.xNaNaNajwzqAnAnAnA3xjBnAnAnA1oz1............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQD5krT/BMecvXlnX6Z4Ck/zCVTUinCd.iDPNwLxNLfsvvz/utBQJkuymCmaI.BaCkjkMCf4Vtp
1wHC9HJs2dtpyM86rz3omfjj......YTO.............kD.6....sD/.E.0...................
.............oAnAt1...sD....zUmbs9.mTWj.c/8y0UEcs9.eVWj.678y0Uics9kv7PHEET...k1.
.....6OFaz1.........GM4..U.U..6.h....2A...EB....e/OzDI9.E8UD....z....cKB...UJF53
..UU...Mz94g./UCznyj.wX2G66.1c..zzzz..kuvBTuCfvD3EBqwnQahz1..0........068.kXWF1.
..cXcESLfz9..u68Yrpuz0.U........V2FKwjsSd/............3alwF.HWwD/.........E.2c..
2LeV..UPAI91pRzj.....................2U.8.kzzzD.................................
JI01xH9OG/.305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9..o2Kq0UQpxsXzzFUmx7.O3pOftzDaaJR.UBl
9XRzTJ3He0UMVV4OQs5Uch5.HA/3I.bT4xNb.QWJJN3lyJYUN/k90NXEMwbWrB8.qCPjxmqT.Cdf.oxs
efCkzdKIQ0.TptcX...s....zz/..wD.yz1.s0..xzJrf0..lUX9e/rN........................
E....2....E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
4M........kmAnAnAnMwz......MaF8DOaNaNaNitz1.................UY1k........R.A.....
................................................................................
........................}


Views, comments, faves and download are always very appreciated! :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.7.6

Messing with the Amazing Surf formula.

Thanks to all for views, comments, downloads or faves. Your support is always very appreciated. :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.7.9.3

Tweaks on Dainbramage's Land of Milk and Honey
mcimages.deviantart.com/art/La…

Mandelbulb3Dv17{
Y....UW0...33...ET...2A...kU3vHgUT.6.9ymB/K75g0E32wPyafQlxf1XHr9/RM0zmQqlei/ry/k
................................GCbMoezd2/2........Y./..................y.2..88F
..........kH3.../M.0/....6kQ3...Z4....k0.....g1v7EULKHjD/.kXZZoC..Uy0dkpXk1....I
.VEnAnAD/2../2.........../...............................MW0.....y1...sD...../..
.wXaNaNDomY6S1vvWpH3DHQHTS11zaY72CqZRQXD8cOSXqPu6wXfIwH66FP7yugFaS7qzdjj.6mrNWxT
uv1g.DeHgX4ByYcaW3OjdXkD.....5YQW0............kD.M....sD/6kz....................
...........wzA6U.i1...sD....zU/Sv4.ishP.MZri/UTSv4.auhP.sgri/UxSv4.bz07Ei.....x/
.....MEUZz1.....0.kz.YzaX0.R.w4.6/....2...UG....m....c3....F....0/...wIB...UJHzF
...U.W1KEOtlci6bzYNeUuN5a..64c..zzSi...pMnDnNqyD/sTza3whyz9...........m/8..GDN4.
.......................U........VQ.3zvWAz...ilEhAIrpz.kuvBTuCfxD.gM3ZaYq1zP6nc..
FxJT..EVjiO8eGyj.o2e2EsGsz1..........gF68szdNJm5..sKQUUTuz1..SdIp0byz..UKTKW1q/k
0QV0zDsIbw/..mdRjg/pz0UTQOr9PExD..swMy5pQ.A...8cU0.E./2.zz/cU08../2E.szDU08c..2E
./EzT/8cU0.E./2.Qs5cU08../2E..bTU08c..2E./.ly/8cU0.E./2.Mw5cU08../2E.kqTU08c..2E
./.kz/8cU0.E./2....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08..s4RdF5PZFK9nsWOkR4.b/..........
E../.A.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........cNaNaNaNkz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....7....22JZFbQVNpI.kKM..pPr/......................
.Q...MU/46U..................U.E..........k53iSIsuFpzcNaNaNaNatD................
..UD./.......O3E...................wz...........................................
................................U....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...................kz1........wz........E1E................
................................................................................
.............Dainbramage./.Lenord.............................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.7.9.1

Tweaking Andrea1981G's Round Construction
[link]Mandelbulb3Dv17{
X....UW0...33...cD...2E...UopX6sQaV0.LZbEv4yvO.EGi/N8f83Lz1vZIBeVwh..F1j0rs6hfwj
................................t4rRTzykmz1........Y./..................o.2.....
.................ME1/....AUJ2...Q1....k0.....kflqujqjPoD/.UqnjPDy0fb0xa21g1.aNa7
.7EnAnID12../2.........../...............................2.u1....y1...sD...../..
.w1...cDtge8pTkeSx9aDDGvqeuAzcahDFK7DgiDlcXpFQADlvPCjWoWk8/8zKOyx76ldvpDeSZXx.xd
nwHXiqdgJJcLzIul8hD8QUmD.....3orW/............kD.2....sD/6kz....................
.............ckpXm1...sD....z./St4.gsZP.EZLi/.TSt4.YuZP.kgLi/.xSt4UoucbDQ....2..
.....orDZz1.......kz.I6BuUkL..3.b....61....D....P....Y0....C....z....MX6...UJG5I
...U.0ubTO7C2R2Bz6V6G/....../c..zzzz..UPAI91pRxj/YRyz7VtazH...........E.8.klLS4.
.sM93P58iz9.eLISw7kxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
2.WHybgCy...Sn7MGVlQz.k7HgYv0WrD.k49yFALdz9...8cU0.cU08.ee0cU08.U08c.EJJU08c..8c
U0.mx/8cU0.cU08.Qs5cU08.U08c..bTU08c..8cU0.ly/8cU0.cU08.Mw5cU08.U08c.kqTU08c..8c
U0.kz/8cU0.cU08....cU08.ee0cU08.IJ3cU08.wy5cU08.Jt4RdF5PZFK9lsWOkR4...rN.I4SktWO
E6./.I....E.....I....U.....FZBqP1JbMZZYFH/UQ..........................U1C....6..
06E./..............tz2.......U.EnAnAnAnA/.2...........................oA9m9.....
...wzU53iSIsuFtD...................6./........zD........kz1.....................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/kPr/......................
.............................E1E................................................
................................................................................
................................1....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.m/..............
............5g..................Wf53iSIsiznAnAnAnAnkz.........zD................
................................................................................
..........................................E.....I....Q....EE0x4SBx4Nl.kMVlKNm...
......................k/..................UaNaNaNaN1./....................2.....
................................................................................
.....................................................6.....3....8....oINiRKNmB1.
plKM..pPr/...........................MU/4MU/4........MaNaNaNaN.E........0.2.....
..U../.......6.E................................................................
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulbv1.7.4.1
Started with params by Hal Tinney
[link]


ended with these
Mandelbulb3Dv17{
S....UW0...33...ET...2A....vWEP1lI32.JXmDRWHB12Ev7jQlim1D.Qs8zJDkvM/.NzvZg6oA0/E
................................ZjdWCzNSE/2........Y./..................2/2.....
................/M.1/....6.FA...G/....E0.....QAavlM6UciD/..........m/dkpXm1.HCCC
./U0LDGD12../2................................2............u1....y1...sD...../..
.wXaNaNDymcW7DB6wv9EZI5TqJzwyMTOeaJ/YvkjtokisZ7f1wHru4wIoLK1zMKG/pfd43fDe81dnqYo
7wXzkYi.7PD.z8UPJHhWw2kj......Ilw/............kD.2....sD.2kz0...................
.............ckpXm1...sD......JRe4.wpdO.EObe/.nRe4.ordO.kVbe/.FSe4..............
..................kzNwaJw..U.I3.h....c0...kM....A0M/6c2.UUE5....i....UH8...Uin4Q
...U.KNaguWYOyO8Dsk0XMOTJ/.6nc..oqgp.s.8X2RhJzzjU1Dbqxm4Yz1...........U/8..cgp1.
todIWOorVyHCR8Zc4xRcz0..........UM13zDMWG0kKilEhAIrxzkbrOA.Km..kShM3ZaYq1z964c..
wxse.YNrNO9CCyzDG5mAzlLq0.A..........cH68sz6uZ8S.CpKQUUTuz1UkRdIp0byz.6kKTKW1q/k
0QV0zDsIbU5UkndRjg/pz06wQOr9PExD.etwMy5pQ.A...8cU0.cU08.4nUMW74.U08c.UQ4U08c..8c
U0UifgoG9/.cU08.hYXfiu8.U08c.IrFMV3K..8cU0UnGtefi0.cU08.DvpJLR3.U08c.AiOrSvh..8c
U0.YrRqNb/.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.aZ4PZxJAnI1AmYHAic4Qb/kN........
E....I....E.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................gQ./..........................................................
................................................................................
.....................E...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zD...................wz...........................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/................2.2........wz...........................
................................................................................
..........................................E.....I....2....kLH/5OZ7LN4x4PYZaPb31.
.....................Uk/.6E./.............UaNaNaNaNmz.........zj........E02.....
................................................................................
.....................................................c....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........t.A.....
...3./........zD................................................................
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created in Mandelbulb 3D

Mandelbulb3Dv17{
T.....Y/...E4...ET...2E...kO8XNVvKy7.nBF9QjuWF2EipR06XUW/.gjWv9HKn3WzIU3bGUbRO0k
................................OhjjxxlEQ.2........Y./.................kG/2.....
.................M30/....6EsE...g3...2EA.....cAyzmETzWmD/.U0RC4E...m/dkpXm1.OaNa
z.kuh4ED/2U./2........U../..................0.2...........U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DWqVILNIOevn977E3ks9GzAXNTc6Av6iDesqQKdbXNwfNPnuFQqLtyInasCIt7Wojj78JfVNW
6x9r02owSKxtyYkLpgWaMalD.....yHDU/............kD.2....sD.2kz0...................
.............A6U.i1...sD....zUJRe4.ypdO.MObe/UnRe4.qrdO.sVbe/UFSe4..............
..................kzYwzzz1UX..6.U....62...E5....V1zP4.1..U.A....c....EXx...UiJ4Y
a20U.08cUyDcU0uzzzzzz1....U.Gc..zzzz7.6UCW0tRhyD.qdIWOorVy1U2gtfpsZpz6028.kFrAW1
.qRaqWXXzz1UjGR3SUQxz.6........./203z9nAu.k6mIqp.taszw1osMgdlHzDShM3ZaYq1zP..c..
0RH9.Q6Fbf24LNvjZBL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0.AfpnSPCqaz1uk5LfQvXwz8ra5DlJDw.E
JEW0zH09r.EMoIRnIlIqzcnJXNw/X0xjw9zUrWWqG.2..UGIF/.cU08.ihkzyq5.U08c.662zzzz..8c
U0Eqb.5ck1.cU08.Am0k.1A.U08c.YdAk/8w..8cU0ESzwDU...cU08.xv5cU08.U08c.oqTU08c..8c
U0kkz/8cU0.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.................................
E....E.....4....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz.........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....oINiRKNmhoPXV4...pPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz........U.E................
........................................................cznAnAnAnAnoz0..........
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..........................6.oRyyd4joBuzMaNaNaNaNyD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgdZA....
..........................................EnAnAnAnAvz...........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.