Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Organized by Artist
Mandelbulb3dv1.82 just playing with the Heartshrubo-trap parameters , thanks for all faves , here is my parms ;)

Mandelbulb3Dv18{
b....Uk/..UF3...J.....2...EkhPbn0R38.rEjrSe2Vd3Exp3TahJKM.gDIt4ozpQ0.v2le10KvNzj
................................b1sFFPkmLz1........A.3m........E........y.2...wD
...Uz......K..../Q.0/....6EE/...l.....Ec......K8xoTJVcqD/Q........EM0dkpXm1.aNat
z.EnAnoD32../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1....EWt1ph36jAx9MIg4XFavAze.GVP4U.YqDX2QjS9krcxXMRdSXDqLEzWzgEsqQQfoDU26iP.gN
wwHNRwxewGOOz276peiIYlnD......2p0...P1........kD/2....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbBA.2Uqk.k0O11.JcBA.wVqk.E8O11.ncBA......J....E/.
.....AQxcz1.......kzSyzzzXUC..E.f....61....C....m.Xl4c3..BU3....5/...I1....UJn52
...U.eoZgzjdqZpz8R7vzPeRN/..1c..zvxb............4wyBIC4OWzH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................6EU.EPTZJPzz/6FG1.Ps27CtzD/PX5.2fB
V2PzTNie31kJ0hoJQs5U./0.WC5LW0bT.026.gCuajCly/6EU.EtTnRtMw5U./0./45O/mqT.026.6Rm
39Bkz/6EU.EgZuNg...U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwj.QX9e/rN........................
E....I....E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E............7./...............................cNaNaNaNawDOaNaNaNa7z1.....
...sz...........BnAnAnAXG/A...................zD........kznAnAnAnAnoz.........zD
.....................2.....3....B....A5QcJaQZZYFH/...65.........................
.sU1.sk1DwU.02E......MaNaNaNatyD..........2.............................6.2.....
...wz.........zD........kz1........wz...................kz1........wz.........zj
................................/....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..................6.2............................UF/2.....
...B./.......E/E...................wz.........zD........kz1.....................
..........................................E.....I....c.....Rm3aPnNqPmpKG4B3.....
.........................MU/46U.0...............................................
...F./.......E0k........2/2.............................kz1........wz...........
.....................................................2.....3....8....MqPgFqMpFLA
moGG4B3..........................sU1..U......2E..............UyDaNaNaNaNez1.....
........................6.2........wz..............................wz.........zD
........Q.A........2./........zj................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.7.96test thanks to Graham Sym and his parameter pack :icongrahamsym: thanks to all who faves it , here is my parms .


Mandelbulb3Dv17{
Y....sf0..k16...w....2I...EQjJnBLURwzakx7Hlgnw6EMgrjbMKBjzvMZg2P5PqvzK41FN0H1dyj
................................5ZtW7zS9f.2........Y./.........E.......UE/2.Uj8F
.....0.....3/....sk1/....AUe6...L0....E......oE54qDtlrkD/.kbk8BEPrqS.dkpXm1.SGGm
z.EnAnQD16../2UNaNaNaNa..1..........nAnAnAnAny1............u1....y1...sD...../..
.w1...sD61Jc8cKvOvvMadKivi73zklg1UU0oNkDc0lux8/h.wnMy/tYwkz.zmj2FtbKMClD46FM/Kbv
JwH7cYh..kMxyA503yNuadjj......Y6I..............E.2....sD/.kz....................
.............ckpXm1...sD....zUx8f9.Sggi.Momu0UP9f9.Kigi.svmu0Ut9f9kbk8BEF....k1.
.....EpsZz1.......kz.U/8LU.U..6.n/...Y.....A....m0...I2....F....8/...I1.....Sv52
...U.0aZc1.M6/1.03IB......6.0c..zrhe.cVoK/nl2xvj0sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................UHMs/EcS70.TtkzzzD.Lzfe.6H5zzzz.gV4
O.kZTUDn5/EMMt1.tE0..0..zzzz.2Q8z16..QSZ9/UVr.5ck1EXVC8.8vpwp40.BPNN.wWNsLM5.Ifb
90U8zVTVR.ET37/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.lM1Aic4Qb/ENm/WMgJbQi6KPk/......
E../.M....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UNnJ4RoE4...................k/9.......
..........UaNaNaNaNzz.........yDNaNaNaNanz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/kPr/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
..........................................................2........wz...........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
...................................................................../........zD
..........................................E.....I....k....kEmxqQn7IO4x4PY/UA.61.
..........................U/4MU/4M.................../..........................
...wz0........................................................................zD
........6.2..........................................2.....3..../....wZQZBKOk7rP
X34PN71.......................................................yDJJJJJJJJZzXeAV3u
uNvuz..................U4/2.......cF./.......O2E.....................sym........
........kz1........0./........................................../....E/...E.....
T7LNXZ4QmxqMVlKKm.......................................................Uz1.....
...sz.........zD...................wz.........yD................................
.........................................................................../}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.83 more of the totorical egg parameter , lol . Thanks for all faves , here is the parms ;)

Mandelbulb3Dv18{
b....UL/...S3...0....2....EE./F4AR04.Hd2u7SXXP9EbsHdJsq31.Ql47VoNLdszEJG25v8sUxj
................................OaNaNaNadz1........A./4/................y.2...wD
...Uz.....Uo..../M.0/.....U44...I.....E3.....k2j01EVtwpD/.........k90dkpXm1....s
z.EnAnYD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sD/3yu8J9kev9Sr/m70bRGz0Uj3RXm9eqjNOiDBDJ2PxH0bzS7LlkNz2X7x.kIcOojNZqUOhxi
bxnsyJjltSZKzK.7nTMhbXnD......2f0.............sD.M....sD..E.....................
.................y1...sD....z.rbu3.2UeL.k0eS/.Jcu3.wVeL.E8eS/.ncu3......0....k1.
.....AQxcz1.......kz1xzzz1.U..6.P....U5...EB....m..06c3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.qFG9yzb2zzzRYoWzz7lz16.pc..zXCc............4............0.......2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....E....E.....I....Y.....RjFrPmZqMVlKG4B3...................................U.
..........UNaNaNaN4yzoAnAnAnA/0E...................2./..................kz9.....
...wz0........zD........Uz1.....................................................
.....................2.....3....8....EbQdFrNmZ4NmYYFH/kI........................
.sU1....0MU/4........oAnAnAnAnxjnAnAnAnA0.2.....................................
..............zD................................................................
................................/....E/...E0....ax4PYZaPbxqMoZYFH/..............
..............U/4MU.06..........nAnAnAnArzvAnAnAnAnxzCnAnAnAnI.E........I.2.....
...3./.......E/E........kz1........wz.........zD..........gaNaNaNaNizcNaNaNaNavD
........kz1...............................E.....I....o.....OZVrNmZ4N7NoI........
......................U1C....6U/4M./...............qzAnAnAnAnAzD................
........................sz1........wz........................................O4E
nAnAnAnAXzXaNaNaNaNiz...................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.7.9.8
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

Here are the params:

Mandelbulb3Dv17{
Y.....9/...j0...61....Q...UkkPIYeBauzgerzaIiSvzDzehycv66LzHttDzy5rbxzMt7t/N74fyD
................................DZHf7glBn/2........Y./..................Y.2.....
...........l.....cV1/....6kkA...E0....E2.....sXpJ1iD2VhD/.EEIb5E..US/dkpXm1.BnAn
z.kX0LLD32../2......................OaNaNaNa8.A............u1.....2...sD...../..
.w1...sD6VzU7gpJdvHPd7y/jwVuyWLTvWieJHdDgZNMG1eYVv1hsAqkHJPsyEr2n2FV/eiD6q9ItldJ
XvvI/2XS9CWsymat1/QPkXiD......o7s.............uD.6....sD.2E.....................
.............oAnAr1...sD....zUy8u4.WgcP.coWi/UQ9u4.OicP.6wWi/Uu9u4EEIb5EF....UA.
.....oB7az1.....I/kzSyzzz1UT.U1.E....A4...k9....P34N4M8.UO.C....o....AW8...UJer1
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..gm8f.MQizccZWGyD1EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
QvM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../A.3zrKQ10..R8Zc4xRkzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP.0c..
cN5V..EbG7eFT5uD.CqyTr69/.2..........2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................6uVb/UlsO8.GEmIEK7.8jBr.E/GqG7e.U/3
L..VUdoIx/krVTC.5SbbR47.OZpI.IDSWR8J.wA4E/EPuBdMl0UoM5B.gj5O5p8.57JH.6LT7BsZ.MNe
k0UsyRvft/.EBF2....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.nZKPaxaPdBqLb7LRiRKSblqPrtWOkR4.
E....M....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnAwzAnAnAnAnAvDBnAnAnAnUz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................6.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.....................oAnAnAnw12E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/........BnAnAnAn0.IsuFVf53C../..........OaNaNaNa7z9.....
................................................................................
..........................................U.....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/UPb31.
......................k/C...4MU/4M........EnAnAnAnAwzAnAnAnAnAyD........Uz1.....
...sz.........yD................................................................
.....................................................2.....3....8....woMo34OZFaQ
jtKG4B3..............................MU/4MU/4........MaNaNaNa/zD........kz1.....
................................................................................
................................................................0....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
..UB./.......U.E................................................................
...................sz.........yj..........................................E.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.7.9.3
Used the IFS Formulas
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)
The params from this one:

Mandelbulb3Dv17{
Y.....9/...j0...8....2E...kTtDNPWT4pzQu18j0YQ73Ec4ppRgDcA.wrug43il1sz.ONkan9PIxD
................................mDQq0cJ8p/2........A./..................Y.2.....
..........E13.../ME1/....6UT4...9/....kC.....YfC4K1t6MhD/.EdOb.Eo.US0xa21i1.nAng
z.kX0LLD16../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDvOF/ZuY94p9655g7fO6wyQlYY1kVHgVjQvaTO5OvhuPJM2/3VVk4yQTgD6qsz/jDyEUQXByT
kvnDqf6Jvx6qx2VRtTRchreD.....1oQE.............sD.U....sD/.kz....................
.............oAnAr1...sD......z8u4.YgcP.koWi/.R9u4.QicP.EwWi/.v9u4Uojh8E8....2..
.....Y//az1.....kzzzfxzzzXUW.EA.X0...k8...k0....P3.16sE..Uk4....X....6Xz...../5I
..ETxxdelyjeYFnzTeOgzf8No66.1c..gm8f.MQizccZWGyD1Ak5eP./cz9...........k.8..Bp21.
QD72QifFDz1.R8Zc4xRoz.........../EV0.Qwao/..jGR3SUQxzs/wQOr9PExD..........E.2c..
BNKS...Fbf24LNvD.qdIWOorVy1.PLXVS/k..LE382U9Zo/..AXlu3TfIz1.VBUyNRdyz..MfGIouzzj
J6X0/En4K...QmLVq9Ywz.UxSQzPBWyD.UPAoBKa8.A..ofdy/UlsO8.GEmIH03.8jBr.E/GTFLP.U/3
L..VURZIQ0krVTC.5S5Ore9.OZpI.IDSf73T.wA4E/EPuV4F//UoM5B.gjLSFV5.57JH.6LTF0LN.MNe
k0UsyVYQ60.EBF2....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.Jt4RdF5PZFK9nsWOkR4.fZrLnFrPXhaE
E...2A....E.....I....Y....EMh3aSdtqN7NoI.IaQ.............................MU/4...
...................................................3./.......E/E........I.2.....
...sz.........yD................................................................
.....................2.....3....8....ErPp/LOZZYFH/kOmYYFH/......................
.sU1....0MU/4........AnAnAnAngyDAnAnAnAngz1.....................................
...wz.........zD................................................................
................................/....E/...U0....gx4SjFaQjpKN7NoI................
............Cs....U.............OaNaNaNCz.YNaNaNaN4zzcNaNaNaNauj..........UaNaNa
Nat..NaNaNaNaNyD........kz1.......UL./..........vFVf53iS2y1.....................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D 1.8
Many thanks for your Favs given, I really appreciate it :)

The params are:

Mandelbulb3Dv18{
b.....K0...S3...w.....M...Ew7H/a5j73.DUGtoN.4CAEwCtTy4kdSzXtRi.vPK2xz83nTh49aT.k
................................pfGPGRkMvz1........Y./.........E........o.2...wD
...Uz.....kn.....Mk1/....6k76...91....E2.....w6OGkEe42oD/.EEIb5E...G0dkpXm1.nAnA
./U0LDGD32../2......................8QxckpX05.A............u1....y1...sD...../..
.w1...sDDfn88w1VYxnoDbvUiZYLzmPxPE8bDOmjv09RGK53NxvcRHlJD5kLzKMDvru2ezpj8muNGDXB
FxHdOEhSPLkKzkrpw9ntXDqj......oiV.............kD.2....2E.2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.Lvo9.2iHj.kuCx0.pvo9.wjHj.E0Dx0.Hwo9EEIb5EQ....k1.
.....AQxcz1.....E.kz9wzzz1Ul.E8.k....E1...k9....P3..6o6..U.9....S.....nm....rn5g
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..gm8f.MQizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
QvM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6X0.Qda21..fjrwdvguzsllrlkCx9xj.gM3ZaYq1zP./c..
nc1D...wQOr9PExD.W0dRIRSkz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................6uVb/UlsOelGEmIEK7.8jBrQH/GqG7e.U/3
LU/VUdoIx/krVTyt5SbbR47.OZpIOJDSWR8J.wA4ExQPuBdMl0UoM5Bqgj5O5p8.57JHG7LT7BsZ.MNe
k0fsyRvft/.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.I4NmxqPhxpRdt4NjRrLWZrLXh4NVZ4P
E....M....E.....I....I....kL1xaPYZ2RXxKRiFrIrZ4RXV4..................6U.06U.....
...................wz........./E........I.2.....................................
................................................................................
.....................I...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................MaNaNaNatyDnAnAnAnA1z1........wz.........zD................
...................................3.1..........................................
................................/....E/...E/....T/pPgZbFjl4NdtqN................
........................................N/2.....................................
................................................................................
..........................................E.....I....U....kLZxpA2FLNnB5......E4.
oE4..........................6U...........................................UaNaNa
Natxz.........zD........kz1..................E/E........kz1....................E
........kz1..........................................2...../....1....2IPVdLOiR46
0x4S.............................Qk0.................MaNaNaNaF.E........Uz1.....
...wz...........................................................................
................................................................/....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
...B.BnAnAnAn8/E................................................................
...................sz.........yj.........................................../}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

My params

Mandelbulb3Dv17{
Y.....K0...g2...ET....A...E6BlyDUeL5.9StN4YKq61Er9TcH.Qv5.g.jjrpX5Z0.joYQSM1HL/k
................................yr/6dcTvxz1........Y./..................y.2..M7F
..........U01....s.1/....6.c/...G4....E0.....gvS2wXhcwnD/..eu.uD...cyckpXm1.nAng
zUEnAngD/2..02UaNaNaNat../........wj........Yz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDwkYQ9d5oswPvsCBmIhhJzq2TImAOzEpDd7e0YrT4PxfcdQ6ATToGz634JXTnUlnDvHL9Ymg6
Axf.HwmiJ91Iz4LlZKTaMOpj......IUC.............kD.M....sD.2kz....................
.............A6U.i1...sD....zUx8x6.SgoX.MoGD0UP9x6.KioX.svGD0Ut9x6.eu.uDf.....x/
.....EpsZz1.......kzywzzz1UT.Q6......A1...EB....N/u/6c3..UE5....i....YX....UiP5I
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...nc..zzzz..EizccZWGyD0EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4........../QX0.2pRC0..R8Zc4xRkz6WAZRBEi7yD..........k6bcU.
hur7H.ENn3Ub/4.E.uuQtTGbnz1.uTTIGeD2.BkB8AUaZ/r2.ALOJleRay9.4fHeuwPE.1ksD8SAAj/E
3QU01cNNk/..884gaAo../ElW56Ctc1E.UFmk/6nB.2...uBZ.U7Eg..zzFoTu2.oQm2.szDnueM.YXB
b.EzTt6Ul/k6Uk/.Qs5crI0.a.l0..bTUSH7.M029..ly/uBZ.U7Eg..Mw5crI0.a.l0.kqTUSH7.M02
9..kz/uBZ.U7Eg.....crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45..AYEVR5Qic4Qb/UEZlqPfZrLnFrPXhaM
E....E.....2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnAwzMaNaNaNatzj........sz1.....................................
................................................................................
.....................I.....3..../....wZFjl4NdtqNl.UPb/..........................
.....................AnAnAnAnc/E................................................
................................................................................
................................0....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................4.InAnAnAngxzoAnAnAnAb.E..........2.....
................................................................................
..........................................U0....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C.................kNaNaNaNaxz...................c.2.....
.....MaNaNaNaNxj................................................................
.......................apofun.................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Tweak of :iconallthenightlong: Thanks for sharing :)

My params

Mandelbulb3Dv17{
Y.....9/...K0...ET...2U...k9mnsbWx6tzQBc8mx/o.1EdCwOlvLAazvFYmLHVVm..N3fv1jSlyyD
................................DLOIYRzYY.2........Y./.................U4/2..M/F
..........kO..../ME0/....6Uy0...p5....E......UExT0VqcOmD/..zXT2E..IB1dkpXm1.nAn0
//.kviPD/2../2.iSIsuFVfvza0LD8QxckvDOaNaNaNady1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDfU1XUzk1wv1uwIiowQS/zet4w9logNnDGTxcBj/Epwv4vsQmrNp5zaXXlLonFOiD3S0Tgy0f
SwXuZt/i7LFBz4.I8QWGYZkj......oiB.............sD.6....sD.2kz....................
.............oAnAt1...sD....zUx887.SgcY.MoWG0UP987.KicY.svWG0Ut987.zXT2Er.....x/
.....EpsZz1.......kz0IX9c2.R.Q3......cD...EN....p.5K624.EV.8....m....o2...kmJtT3
...U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1..0c..mN5S.6UkKZMxkayj0YqulQA8Sz1...........k.8.kYjd2.
YA72QifFDz1.H0/bvOonz4...........6U0.YnFP/Upfjrwdvgqzc0Fbf24LNyD..........E..c..
0RH9.Q6Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0.AfpnSPCqaz1uk5LfQvXwz8ra5DlJDw.E
JEW0zH09r.EMoIRnIlIqzcnJXNw/X0xjw9zUrWWqG.2..c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJJBc6..wy5.....................................
E....A.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3.........wZFjl4NdtqNDB4R..pPr/......................
.....................cNaNaNaNavD........kz1........wz.........zD................
.............O2E................................................................
................................/....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.m/..............
................4MU/4MU/........QxckpX0Lvz1........wz.........zD........kz1.....
...wz...........................................................................
.............allthenightlong/Apofun...............}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Tweak of :iconphoenixkeyblack: [link] Thanks for sharing :)

My parameter

Mandelbulb3Dv17{
Y.....g2...M7...4....2U...Ea3980WNp4.vowquKRKv2Ewq/SSMmGT.QtHcZ6noF0.xYODLZ2i7.k
................................/KvfYsKLez1........A./..................t.2..MFF
..........k1V.../wn5/.....ER7...L.....E4.....M9yuX6aj4oD/w1........m/dkpXm1....U
z.EnAnQD1A..22.........sz0.......U.kOaNaNaNaNz9............u1...U02...sD...../..
.zHnAnQDLgTM/xXWkxX0OZin1CPTzwd7KMxpC/nju4P9tfmDVwffNoEyzHrBzIu9m5Hrw1sDQ2wv9pfh
xxnZQa./Z46QzuB1wkn4k9nD....y82n7/..F3D..2....oD/A....sD1.E.....................
.............oAnAr1...sD....zU/SB7.ispY.MZLH0UTSB7.aupY.sgLH0UxSB7......4....k1.
.....MEUZz1.......kzkxzzzv.U.U7.L.........k6....o/5XCI5..SEA....4/...g1.....SO52
...U.0Ak.zDU./kz.1Akzzzzz16.0c...1Ak...UCW0tRhyD/gySnbinOz1...........E.8..U./..
.ILTHJK33.A.R8Zc4xRkz0..........U.U0.wDU....hE2Jv5G0.1Uh3FfRcB.k.........../020.
zzD...UP0.f.I20k..PJ3pMuI.2.Mm2RWlR2.5U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................tbm0EU/46.M5/RD49.MZJK.Av6i0aX.QpJ
L/UWp6ePI/.m6XA.NNoQzx7.ZJKN.A3Iw0JK.ECtY1kMOdrNO0UF4N2.UFabdm8.zwnD.UbPpJKV.Axo
H1.SsB8eR0EnBrA....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08..w4PYJaPTNKOZl4NT7KMXhqNmxKRiFqL
E....M....E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E............C.NnAnAnAnovjaNaNaNaBkzXaNaNaNaNYzeNaNaNaNauDOaNaNaNadyXaNaNa
NaNiz........Uyj........iz9.............................kz1........8./..........
.....................2.....3....B....6qPsZYFH/.FhYYFH/..........................
....Cs....E.06E./............6/EsMRlhF1.6.YyzzzzzzD/.NaNaNaNadzD........3.InAnAn
AnI2.ZNaNaNaN4/E...................................................wz.........zD
................................/....E/...E1....Wx4S7NoI.EI97NoI................
..............U1C....2U.02E.............G.2aNaNaNad1.lbwk0pOOKyDaNaNaNaNuz1.....
..E/.ZzzzzzzzjyjBnAnAnAn..A...................................................zD
........kz1...............................E.....I....s....kIkVKNmJ4GZZqNcFLHV/5.
.....................6U./2E./2E.4MU/02E...........eU./........zDnAnAnAngN.gaNaNa
NaNuz0.......6zj........kz1........wzcNaNaNaNavj.......MG/A.......YK.1.......e1k
..........2.......EA./.......81k.....................2.....3....B....A5PdBKN3VLG
4B3..............................sU1....0.......0....cNaNaNaND0E........Uz1.....
..s3.1.......Q.EAnAnAnAHM.oAnAnAnAHxz...................S/IsuFVf53S../..........
OaNaNaNqY.2.......gH./.........E................................/....E/...E1....
Wx4S7NoI.MoI..................................U1C....2U.02E.....nAnAnAnA..InAnAn
Angzz.........zD..........2........wzcNaNaNaN8.kBnAnAnAn2.2.....................
........kz1...................zD........kz1.................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Parameters from allthenightlong fav.me/d4lxlon

My Parameters:

Mandelbulb3Dv17{
T.....s/...g2...61...2Q...kSZ0nM9gbgzywAkW9e1B2EFxEbPDfKwx9StpjI6Mr/.BOg8GeolAxD
................................MNOXPG0ZY.2........Y./..................C/2.....
.................Mk5/....6EAA...H/....E0.....6NxYWZoGllD/..........m/dkpXm1.....
./EnAnID12../2..............................E.2............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDHVCp/z2Gqw96KjblW3jqycNgkhABZbgDZ1DzrB399v9LrcJ9E6DsyC2GnTSg5NnjDzO7Pv3c
OvviKCNVjPYBzSHsZ9PxF2iD......oV6.............kD.2....sD..kz....................
.............ckpXm1...sD....zUJRiA.yptm.MOb91UnRiA.qrtm.sVb91UFSiA......7....UA.
................6zzzDwzzz1.U..6.k....61...UA....U0.06o2..UU0....J....sW1..EiJ7S9
...U.0aZczDM6/nz.1Akz16U.0..0c..zrhe.MxuvBTuCfujtodIWOor/z1...........U.8.UQgk0.
IwUmc2beYz1RdA8E5Exwz0........../6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........Al28oTITslB.0.........U3yuedc8tz06Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..QxpL1EzxrD.zz/k.1A.U1Cs.szDzzzz.wzz
z1EzThdht0.qTzB.Qs5k.1A.W9is..bT.1Ak.6xbm/.lyVTVR..rI83.Mw5y3q/.Elm0.kqTsLM5.sfW
P/.kzVTVR.kzqrC....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.................................
E....M....k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................././....................2.....................................
................................................................................
.....................6.....3....2....wZMjV5RdlKOiR4.............................
...............................EvFVf53iSgz1..................E.k................
................................................................................
................................0....E/...k0....BJaPbJaQo.EM..kN.A3.............
.................k.1Ak.1A.................InAnAnAnAxz..........k........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI.21.
..........................U/4MU/4M.................../.......E/E..........UNaNaN
aNatz...........................................................................
.....................................................61...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........i.A.....
...7./........zD................................................................
...................................................../....E/....0....
/7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N....................5.............................2.....
...sz.........zD...............................E................................
.......................................GypsyH.....................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D

Mandelbulb3Dv17{
W.....s/...g2...ET...2U...UCgpJ7VC.8.PkyH.HGtT0ks.h4RHe0ov1EmtoRxjqyz8OBCKDi0U0k
................................2I0w1RfsU02........Y./..................y.2.....
.................sk5/....6U9F...t2....E......cln9E3J03eD/..eu.uD...RzckpXm1.....
.VEnAnID/2../2.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDON3XsyK8vuHrcr6VaBNyu0lIhzIE.NSjzbc5q.sU0rvW3gfgL3diyMAiA1UVNOdjjMzFeXuk
ZrXy96f.4adZyAxS.0vJFefD.....8oDM.............kD.M....2E.Akz0...................
.............A6U.i1...sD....z.qRo4..sFP.UW5h/.ISo4.stFP..e5h/.mSo4.eu.uDV.....x/
................bzzzD.....EV.c5.W....w0...UA....U0.0620..UEB....O/...2ns...UqPLY
...U.0aZc1.M6/1....E..Ak.1..0c...1Ak..UoK/nl2xvj.sM93P58iz1...........W.8..k.1A.
..Dbqxm4oz9.H0/bvOonz0..........VAFKw1Ak.1................................EF0c..
zAYI.................................IU.8..Ak.1.................................
JI01xH9OG/..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9..UTVR..fWt/.zz/k.1A.1G6V.szDsnwF.gzr
90EzThdht0EoHHB.Qs5y3q/.3EU...bTsLM5.ctJN..lyVTVR.UxNG2.Mw5y3q/.FSqD.kqTsLM5.gTf
c/.kzVTVR.UvRrA....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.W3qMfRaQjJbPYBX9e/rN............
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
...................6./.............................3./..........................
................................................................................
....................../..../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0..........................zDOaNaNaNa7z1........../..........................
................................................................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................6.2........0./.......U.E........2.2.....
................................................................................
...........................................6....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/......
......................k/C............................/..................d/2.....
..............zD................................................................
......................GypsyH............................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D

Params from Hal Tenny [link]
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.2

My birthday gift for :iconmarkjaybee: ... tweaked from his wonderful piece "NeonNoodles" which was originally tweaked from parameters by :iconlen1:

Sorry to be slightly late, this render took a lot longer than I expected!

Note, this is under manipulations because I tweaked the brightness and contrast a bit in PS CS3, also if you try tweaking it, you'll get a slightly different look as the parameters saved included hard shadows and different DoF settings from my final render...

Hope you enjopy this my friend!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b.....u1...o5...w....2E...........U3.nnG78hV2s/EKWixhMICQzPsTdet2qL0./kTMc9zhy.k
................................xGJX3AXS9.2........Y.dmA.......E........I/2...wD
...Uz............Q21/....6.fO...A0....E4.....gWWpVR8RFmD/..jiq/E...m0Nua2j1.....
/3kX0LDD12../2........U2.1..................kz1...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnIDcnNX4ZQoGxnecFNeTplDzsYtDzdTgShDEioN/hNO2w9WadMWtEB3zAWoMawvDFpDomGS0ll.
zwX9YBOrBNgIzydHtgOrZQlD.....yXsV/........UaNadD.2....sD/6E..cNaNaNaNavD........
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4.DelbDF....k1.
.....AQxcz1.....5zzz.UHef/UU..E......Q7...kM....41...k2...k4....P....Uom....St52
...U.qFG90kb2zD...........6606nzWSeb...0.p4HE3zD4EBqwnQahz9...........02I.kFrA0.
.IFcRtBvvz9.kndRjg/pz0..........U6/5.wnD10..6.IPA/JwzsVkKZMxkayD..........E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................4MU/kIHBpIka/U.06.IG7ZIe57.06U.oNb
RqNiigoG9/kvjzyvsc1k.1A.08cU08RGAydu.gtaPiNYFBm6X.UdaOedMoaF2l4.5NoHDljSKOdZ.w3M
U/qzz/6U.0ErRrRr..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E../.I...../....I....c....EHZtqNZ7rA.A3...................................U/4MU/
4M........UNaNaNaNavz..........E..........2.......U6./..........................
................................................................................
.....................A...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................cNaNaNaNizD........3.wAnAnAnAX../..........................
................................................................................
................................/....E/...E/....T/pPgZbFjl4NdtqN................
.................MU/4MU/................7/2.....................................
................................................................................
..........................................E.....I....Q....EHZtqNZ7LG4B3.YZaPb31.
..........................U/4MU/4M........EnAnAnAng../........zD........kz1.....
...sz...........................................................................
.....................................................2....U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........kz9.....
...../........zD................................................................
.......................................MarkJayBee./.fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.7.9.6test

My birthday goft for the very unique fractal artist :iconaureliuscat:

Hope you have a wonderful birthday my friend!

Parameters:


Mandelbulb3Dv17{
Y....Uv0...i9...cD...26...EDTF3a.w2zzGiTdx8aAszDxurPtsh9vy9AI/LrvS8vzsHUbi5HFRzj
................................RdFDz0z/h.2........Y./..................y.2..i9F
.................M.0/....6kb/...4/...2E2.....cWBDTrsmakD/.........251dkpXm1....k
//EnAnQD12../..........wz................................Q.u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDaJdq6bydmw1DDOWP2Em2zAe8kn7ssSiDbxkLpiMi5wPTioJLieS6zsdI.LMKC1nDw3MJkwrb
Cw1k/f5XD44Azu7ixzgWE9mD......IlE.............kD.2....sD..kz....................
.............oAnAr1...sD....zUx8u4.SgcP.MoWi/UP9u4.KicP.svWi/Ut9u4......5....UZ.
.....EpsZz1.......kzbwzz.0UW.k1......cD...UD....j050620..U.F....8/...YGB....Sl52
...U.qFG9yzb2zzzRYoW.y7lz166mc..WSeb..EOf5nlcsxj0.cXcESLfzH...........m28.kFrA0.
.U0dRIRSkz1.0PJWp1Puz...........UIU0.sHkG/..KZajjzXyz0.pMnDnNqyD..........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNP6.eeWCNq0.yRii.EJJUk1f..XR
S1.mx3CcN/UvNP6.QsLsUa3.ibhV..bTV1OK.sSq40.ly3CcN/UvNP6.MwLsUa3.ibhV.kqTV1OK.sSq
40.kz3CcN/UvNP6...EsUa3.eeWCNq0.IJ36wk8.wyLsUa3.................................
E../.A....E.....I....I....kL1xaPYZ2RXxKRiFrIrZ4RXV4..................6U.06U.Ak.1
Ak.1...............wz........U.E........I.2.......U7./........zD................
................................................................................
.....................I.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1.............................
.......1Ak.1Ak.................E........kz1........wzAnAnAnAnwyDOaNaNaNaFz9.....
................................................................................
................................/....M....k.....4x4PYZaPb/GGiF56ExqR............
..........U0.U..........................U.2.......E..PaNaNaNa5/E................
................................................................................
.....................fraterchaos............}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.2

another try at the mengerIFS formula...

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Thanks for any and all favs in advance, as I may not be able to thank everyone individually. If you really want a personal response, try leaving a comment, as I do try to reply to all comments if possible.

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...fB...8....26....FGGcWA0O/.5uljGDjmQ4EFXO9TqazExXenZHOCYJ1.DpDayAZyG0E
................................/QjeeQF6Hz1........A./.........E........y.2...wD
...Uz............g.0/....6kI2...P.....E2......a1O.DYaRpD/.........US1dkpXm1....6
//EnAnQD12../..........wz..................................u1....02...sD...../..
.wHnAnQDib4fdI1EBy1..........qUG8ZjJqTfjUMMJ9cyLTu1MfFx5gCuWzInmMVdGaArDMiXg8E4d
qu135ETa8NmQzebr0q/fXisD......2H3.............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......8....UZ.
.....AQxcz1.......kz1wzzzX0d.c4.P....M4...k1....W..06k1..U.F....8/...I1.....Sl5A
...VHrFG9yzb2zzzRYoWzjTzzT9.0s..WSeb...........U4.....................0.Q.kFrA0.
.U0dRIRSkz1/2RiGMQZhz.........../6U0.wzzz1...........20...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD...........k3....................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3frsWOkR4.........................
E../.6....E.....I....s.....IjlKSEZbQVZYFH/UQ..........................U1C....6U.
..........UNaNaNaN4zzoAnAnAnAXzD........MzfaNaNaNaNxz...................y.2.....
.............M0ERaNaNaNa7zfNaNaNaNayzAnAnAnAnYzDOaNaNaNatyXaNaNaNaNizcNaNaNaNavj
.....................2.....3....5....oINiRKNm3H97NoI............................
.....MU/4............6nAnAnAnAzD........kz1........wz.........yD................
................................................................................
....................fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Started here ... by *HalTenny

Ended here ...


Mandelbulb3Dv17{
V....kO1...o5...61...2A...UWCmwx16XvzWvhtcqHxNzDxC2Yo9.18zv8BBB1R57wzKzf73A2.syj
................................/mmqAwZ8202........Y./.................U4/2.....
................/M.1/....6EK3...L0....E0.....2yQRkY9qyeD/..u0G6EYhrN1/......W3eN
y.....cD12../2.............................................u1....y1...sD...../..
.wXaNadDJSGGn6nuCvPNuoyWMEOkyIvHMwZZBPdjpG35pVSJfuvH1n5FLBOeyS2iuxwuu2hDK7/7FpiU
.vnzcvkUD4anyIK2lO4hN5fD......29q2.......2....kD.2....sD..kz....................
.............ckpXm1...sD....z.MRd9.6qZi..PLu0.qRd9..sZi.UWLu0.ISd9.u0G6EG....UA.
................5zzz.IX9c.6U..6.I....U4...EB....l1...E3....9....l....Inz...Uipy/
l..U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJf96rc...06U............gPJOyyyDuz1U.........kkBlgzz....
ZWkv28du3zPJqey52CrvzyCv1j2lPqyj2QHFvzzG..kKTT1YZEelzC.AIukzuyyjwSAw5pPfhz9/lkZy
zP7..UguNwdHWPwjdDx8itbnjzPlMjTYK9Pvz8EA8oDU.0M1.aKaZ6Aeiz1U58nQJ6Tnz.MRpBK.iAwj
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/..61BmQnLk34PVBKOjFKMkJaPVxJAqU1A
E....M....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................../..........BnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
...........................3..../....wpIkVKNmJaFjl4NdtqNl.......................
6.............................yD................................................
..........................UaNaNaNaNiz.........zD................................
.....................................E/.........TBJOiZ3.Y7rPiZYFH/..............
........................................kz1........wz...........................
................................................................................
..........................................U.....I....c....kIdJaQkZaPnhKOn.UFH/..
..........................U/4MU/4M.................0./........zD........kz1.....
...wz..........................................................................E
........kz1..........................................2.....3....2....wZMjV5RdlKO
iR4............vhNfdAijA.....................................E/E..........2.....
................................................................................
................................................................m....M....k.....
4x4PYZaPb/GGiF56ExqR......................U0.U............................2.....
...wz...................kz1.....................................................
............................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv17{
Y.....U0....8...w.....U...UM2F5EHPe/.9rjwKTfZw6Ed26DeLVmp.gcmcWGQ1e2.XjJb2EcFK.k
................................oQQ9aHVi./2........A./.................U4/2...8F
..........kjb....sl5/.....ki9...I2....k4.....MTTmFcMWcjD/..........m/dkpXm1....c
//EnAnQD1A..2..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.zHnAnQDCMNN.Ro5HvngWsisN0opyak2u5Mw4YjjU70yXhJbGv92H3mOqPByyIZzkHcFWehjkWuXKM9F
tvHUhEC3j8fpyo9nitTcFkgD....o82gOB.......2.....E.U....sD..kz....................
.............oAnAr1...sD....zU/Sx9.ispj.MZLz0UTSx9.aupj.sgLz0UxSx9......w....k1.
.....MEUZz1..........wzzzP.U..6.v....M2...U8....m....A5...EA....4/...cGB....SE52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD/oa4dabdnz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2U0.wzzz1..hE2Jv5G0.1UI7TMmL4.k..........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2.zz/cU08../2E.szDU08c..2E
./EzT/8cU0.E./2.Qs5cU08../2E..bTU08c..2E./.ly/8cU0.E./2.Mw5cU08../2E.kqTU08c..2E
./.kz/8cU0.E./2....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.................................
E....I....E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E...........vS.pAnAnAnAPzDnAnAnAnArz9.......U3.fNaNaNaNavDOaNaNaNatyXaNaNa
NaNiz...................................................kz1...................zD
..........................kzzzzz......ENdR4OopIMkZYFH/..........................
02E./2E./MU/46U./2...........96E........................................kz1.....
...wzcNaNaNaNavD.......UK/2..................n3E...................wz...........
........kz1..........................wzzzzD......IKObV4RB34Q7NoI................
..........U./2E./2E.4MU/06E./..........k002.....................................
...wz.........zDOaNaNaNaty1.......cJ./..................t.A...................zD
...................wz.....................E.....I....k....kMtlKOiFKNmZYFH/......
......................U1C.......06E./.....UaNaNaNaNiz........U.E..........2.....
...wz.........................................................................zD
........kz1........wz................................2.....3....8.....pPgZbFjl4N
3VLG4B3.............................4MU/0.U.....................................
.............E0E............................../E...................2./..........
...................wz.........zD................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.8

Test Drive with the New Look Full Release of MB3D
"All Hail Jens Dierks AKA Jesse"

Mandelbulb3Dv18{
b....UW0...33...I....2A...k9yhVjF.qzzWX4927L4txjZdbMZDbVuz9ZpnzjAeUtz0gUmnmPNvzj
................................TJaPNoRCP/2........A.F670......E........N/2...wD
..........kd9.../6.0/....6UE2...b....2k4.....Eao0A4GSyhD/.U7HlKEUe8q1dkpXm1.LrRr
./EnAnID1A../.UaNaNaNazvz................................E.u1....y1...sD...../..
.w1...cDQSv.dd5yFuvEWcnXYhwYy0DwEASRbJjjwtz.1O/Mpv9MGAEEO.cgyYWiyqgWU1dDYt.T9WtP
muHNHW5SizJxygfCb3X3wGdj.....8232/............sD0E....sD.2E.....................
.............ckpXm1...sD....z.rb15.2UCQ.k0uk/.Jc15.wVCQ.E8uk/.nc15.syuKE7....2..
.....MaNaz1.......kz.wzzz1.U..6.k....61...EB....P....Y0....C....z....Inz...UJE52
...U.0ubTyD../szU08cz1....../c..zzzz..UPAI91pRxj4YRyz7Vtaz1...........E.8.klLS4.
.sM93P58iz9.eLISw7kxz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.cU08cee0cU08.U08cUGJJU08c..8c
U08mx/8cU0.cU08cQs5cU08.U08cU0bTU08c..8cU08ly/8cU0.cU08cMw5cU08.U08cUmqTU08c..8c
U08kz/8cU0.cU08c...cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08c................................
E....A..........I....Y....kIkVqEVRKN7NoI.A3...........................U1C....6U.
0.........UZNaNaNaNgzkNaNaNaNgzDuzzzzzz58.oaNaNaNaDwzANaNaNaNO.EvFVf53iS2y1.....
...wz........x5E.......Ez/2.............................kz1........wz..........E
.....................2.....3....B....6qPsZYFH/UFH/..4B3.........................
....Cs....E.06E./....QNaNaNaNavD........gznAnAnAnAHxzcNaNaNaN0.E................
...............E..............................zD........kz1........../........zD
................................/....E/....0....IZ4PdtqN7NoI.A3.................
....................0.....................................................2.....
...../.............................wz...................kz1...................zD
........kz1.................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.7.5.6

Tweaks on McImages From Sand and Stone
[link]


Mandelbulb3Dv17{
V....UW0...33...E4...2E...kQX1ntNDn6.hHyhd5Gms4E5JMZtzJxGx1PH8JWyDI8.f/ZTPuVYQ0E
................................23R7A9c2xz1........Y./.................U4/2.....
................/sE1/....6EiF...e6....E8.....gcShbaDQqnD/.krxbsD..UZ1xa21k1....I
.7.iSIMD/6..02...........pAnAnAnAXzD......................U0.....y1...sD...../..
.wXNaNmDRKtLfH51IxXZV7c4kqVEvul3x0XUg/cj.E4Lj66P.u9aRn9A0m4Uy8j0laCRAEpjYd5rne8u
eqPbJypuol.JzIS9QxWUg/cj.....02M03............kD.2....2E/6E.....................
.............A6U.i1...kD....z.MRg4.6qlO..P5f/.qRg4..slO.UW5f/.ISg4E8QxCEy.....N.
..................kz.on6KE.U.E5.P....U0...kL....A0...M2...E5....i....YH8...UiPaH
..UGXINagqVYOyO6WWY6ZkpBGk9.Lc..dGsL.YHbG7eFT5ujZBL9s6JkUz1...........U/8.kXmd1.
ZBL9s6JkUzPCR8Zc4xRcz............Q.3z5KOh/kV2RiGMQZhzaHbG7eFT5uDShM3ZaYq1zf6Lc..
MF4aV0cPAI91pRxD.Got8VlJqy9U.........EkB96.ajJ2.BQKc8YD0by9A.gcLSDN3.jY0j4K8YQ0E
0QV0zDsIb./UkndRjg/pz06wQOr9PExD.etwMy5pQ.A...8cU0.cU08.4nUMW74.U08c.UQ4U08c..8c
U0UifgoG9/.cU08.hYXfiu8.U08c.IrFMV3K..8cU0UnGtefi0.cU08.DvpJLR3.U08c.AiOrSvh..8c
U0.YrRqNb/.cU08....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08./lKOZtKAr2a9e/rN.kqPfZrLnFrPXhaM
E../.E...../....I....A....kL4x4PYZaPbFJNo7LM934PZZ4N..................U.0.......
...................2./........zD...................sz...........................
........................kz1.....................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S.65.........................
.Qk0.................suFVf53iCzj........kz1GVf53iSIvz...........................
................................................................................
................................/....E/.........TNoPgFKOiRqHXF5.m...............
........................................UznAnAnAnAnsz.........yD................
................................................................................
..........................................E.....I....A....kLGx4RVFLN............
.....................MU/4.................UaNaNaNa78./.......U0E........W.2.....
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3DV1.7.9.9c

Mandelbulb3Dv17{
Z....UW0...33...ET...2Q...E3r66rH7p2.n4cIZss901EpNVLuiPx5zfTVAxzlHHtzqcdvw8wx6/k
................................ycBuD3aVe.2........Y./..................B/2...wD
..........EM8.../M.1/....6.V6...e4...2k0.....wOQnGN5u.lD/.EFjQ4E1Ug31FTzIj1...U.
./EnAnAD16../2...........BnAnAnAnAvD.....................U0u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDhD/FCF26vu9MQ85/nbc5z4rsx4uuNylDo/v3qnsnZwH7MUP6MK3vys9AZ1Ky5.jDse2q7YuI
pvfWeKMViSq5z65Thaw35tlD....E62RZ0........EnAnoD/2....wD/2E.....................
.............oAnAt1...sD....zUmb05.mT8Q.c/ek/UEc05.eV8Q.67ek/Uic05UhEUCEj.....x/
.....6OFaz1.......kzBqXAbkEN.o2.d....61...EL....k/.06Y/..U.F....8/....o6...UJH52
...U.mbWGapS3msDUep4LcpFs.6.1c..rp5V..kYEkti4xvj3AL9s6JkUz1...........k28..Jp20.
.Eot8VlJqy9..u68Yrpuz0...........A13z52Ck...R8Zc4xRkzAmlrlkCx9xj.gM3ZaYq1z961c..
pZZF..ktPnvka6zD.KsffaWeYz1..........EU3C.EZ.e4..MLot77Auz9.OccFT7qwz..6Kbe8bO.k
0QU01cNNk/7..84gaAo../.UW56Ctc1E..Mmk/6nB.2...Ak.1.U.06UKI.k.1A..1Ak.jb0.06U..6U
.06DwIOfj0kaqaPies3U.06..1Ak.vUN.1Ak..Ak.1gLf/Ak.1EG7ZIGdx4U.06.nAnAnENQ.06U..6U
.0cYu/Ak.1.k.1Ak...y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9..s4RdF5PZFK90RIAic4Qb/..........
E....E.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........mAnAnAnAjz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmZYFH/5PpB5.........................
.....MU/4....................U.E........uz1........wz.........yD................
........................Uz1........sz.........yD..sym.....2........wz...........
................................0....E/...E0..../7oPsNpITZqMZtKA.c3..E1N........
.....................6....................2........sz.........zD................
...wz.........yD..............................................................zD
..........................................E.....I....M....kL1xaPYZ2RXxKRiFbI....
.....................YE006U.0.............UaNaNaNaNazAnAnAnAnI.k..........2.....
...4./.......U.E........6.2..........cNaNaNaNavD........kz1....................E
........kz1........wz...................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb3D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3d, started with parameters from Taurus/FF
[link]
Love this one - it is similar to mcimages Bonsai


:icondonotuseplz::iconmyartplz:
:icondontshareplz-one::icondontshareplz-two:


my parameters

Mandelbulb3Dv17{
V.....S....O/...w....2I....KtgUrZeRmzC6NiPguoW0EFMptagXVdzXXm2CYrgT1.1HbBu861SxD
................................oYzbluS5Q.2........Y./..................2/2.....
................/s.0/......N6...93....EC.....gFTDkXquGoD/.kBxrwD..MK2xckpl1....U
zE.kviPD12E./2Ui7lU.fQcVzoAnAnAnA9/k9mqtvbOwmy1............u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDQHa0/Vni.x9jEvcGihfrykSCgwh5tVnDq0UU8ge.CwfLaCRh4t4Fzk3CinFJtSljSDYXTp2A
swfLaWWxK3.5zikDmIZqr/oj.....y1b/.........kAnAnD.6....sD32kz0...........AXhlPyyv
L.A..........oAnAr1...sD....z.MRt8.6qZf..PLi0.qRt8..sZf.UWLi0.ISt8E02b5EZ....k1.
................yzzz..Ak.9kP..6.9/...A0...UD....O1....2...EyzzzzO/...Qmm....Sla2
...U.aJM7/gbkG6k.uug.HG8f.6.0c../46Z.osRBv4SdZzDiSyqwCg7mz1...........G28.kBws1.
todIWOorVyX.0PJWp1Puz0...........203z9nAu.k6mIqp.taszw1osMgdlHzDShM3ZaYq1z9..c..
0RH9.Q6Fbf24LNvjZBL9s6JkUz9..........EF6I..VHx0.AfpnSPCqaz1uk5LfQvXwz8ra5DlJDw.E
IEW0zH09r.EMoIRnIlIqzcnJXNw/X0xjw9zUrWWqG.2..gea50ksQjB.0K/V8K7.eWel.sr8PpaH.29d
D0.5/Fede0.dpm6.PzIVyV5.Ma8e.opKg/qH..8cU0kjbhecM0kYJu8.HvaTIW3.U08c.wQR9q6Z.EtY
i0kowFtXy/EsV5C....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.................................
E....A.....2....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kNaNaNaNawzcNaNaNaNavD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........QaNaNaNaJ.EaNaNaNaNmzXNaNaNaN4zz.........zD................
.......................UI.A...............................2........wz...........
................................/....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5.................
............5...................BnAnAnAnkz9.....................................
................................................................................
.........allthenightlong...................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3d - used parameters from :icondsynegrafix:my parameters:

Mandelbulb3Dv17{
T.....S....9/...61...2I....Vt9zaUENrzG.iZr54nC3EPG8fp..gcy91Iv7L/3y/.V8iS6d/tluj
................................X4W29fiYW.2........Y./..................C/2.....
.................M.//....6.a1...E/....E0.....UM7IcSQVxnD/..........m/dkpXm1....U
z..kviPD12../2..............................E.2............u1....y1...sD...../..
.w1...sDAI4l6.XHzwfaipHHWJG.zyIERaliNNhD4AHM2wnhvvfFkWibdeNBzgD.NosZlOnjaRusfqww
ov1SjFZkNWeBzmmalKGgfKnj......ov..............kD.2....sD..kz0...................
.............ckpXm1...sD....zUJRk8.yp/f.MO5g0UnRk8.qr/f.sV5g0UFSk8......7....UA.
................6zzz.IX9c..U..6.f....A4...EF....l1....5...U0....J....k01..EiJFa1
...U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1..0c..mN5S.6UkKZMxkayjEZqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz17H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD..........E.Gc..
mcV0.MxuvBTuCfujKjySnbiney9..........Al28oTITslB.0.........U3yuedc8tz06Ra9hwxv.k
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....M....k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..................././..................kz1.....................................
................................................................................
.....................6.....3....2....wZMjV5RdlKOiR4.............................
...............................EY0LD8Qxccz1....................k................
................................................................................
................................0....E/...k0....BJaPbJaQo.EM..kN.A3.............
.................k.1Ak.1A...............6.InAnAnAnAxz..........k........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7NoI.21.
..........................U/4MU/4M...6.............../.......E/E..........UNaNaN
aNatz...........................................................................
.....................................................61...U/....1....MoPgFKOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........i.A.....
...7./........zD................................................................
.......................................DsyneGrafix............../....E/....0....
/7oPsB3QcJaQZxYNaBLNoF1N....................5.............................2.....
...sz.........zD...............................E................................
............................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Have a look at the animation
[link]

Mandelbulb3d used the parameters from
by
:iconandrea1981g:


my params

Mandelbulb3Dv17{
T.....S....9/...Y/....I....T869JoR49.t7JISsaNu4EsY229LXeeyve2dbPSjVrz8VG3Z5iNq0E
................................5ysVCwqDN.2........Y./..................2/2.....
.................Mk1/....6.dG...Q/...2E2.....ISNg4luJQoD/.EEIb5E..A82dkpXm1.nAng
z.U0LDGD32../2..............................6.A............u1....y1...sD...../..
.w1...kDGmtflA4e4xH/HgijNAO6z4LCI01MCQijl41dfFPZyvvtzoTXrW34ziSVuTcCRPojT30fIXmF
VwnxylW3FGbFzsjtiBB2PZlj......oq1.............kD.2....EE/2kz....................
.............oAnAr1...sD....zUJRj8.ypxe.MOrf0UnRj8.qrxe.sVrf0UFSj8EEIb5E8....E4.
..................kzDIX9c6UC.g7.4/...A4....A....l1Rp0Q9.U7.8....8/...Q0....UJsS9
...U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ16..c..mN5S.6UkKZMxkayjEZqulQA8Sz1...........k28.kYjd2.
YA72QifFDz17H0/bvOonz0...........6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzQ6Fbf24LNyD..........E..c..
0RH9.Q6Fbf24LNvjZBL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0.AfpnSPCqaz1uk5LfQvXwz8ra5DlJDw.E
JEW0zH09r.EMoIRnIlIqzcnJXNw/X0xjw9zUrWWqG.2..c6Uc/UBkM1.3fUWhl2.Z/aJ.IQ3gK8X.g2I
E/kwT6sQL/kIFV2.D0nW846.ZJKO.sXCvV4E.k/6M..VERsUu/.NZd4./xJX7S6.nAHA.EjO5uLO.UQk
r0Ecs3dUU/UeaW8....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.................................
E....I....E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........E8QxckpX0wz0..........dkpX0LD8kz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S...N..UA....................
.Q.............................ETIsuFVf5Jz1........wz.........zD................
.......................U4/2.......cF./..........................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................2........yz.........zD........Uz1.....
................................................................................
.........................................../....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......Y2k..........2.....
..............................................................................yD
........Uz9..........................................2.....3....3....w3IjlKS4x4P
YZaPb/...............................................koB742MZ1vD........a.2.....
................................................................................
........................allthenightlong........................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Just a quick render and minor tweak of the dIFS Shrub formula in the latest version of MB3D!

Mandelbulb3Dv17{
V.....Y/...g2...J.....E....dJNF8kLx9.1gA70Dk4P2EQssrGTllQ.wn4fqitt5/.D2FL4zL4ezj
................................kdAKLfYxFz1........A./..................y.2.....
................/Q.0/....6klj...N/....Ec.....IFblhiDsBrD/Q........Uy/dkpXm1.OaNa
z.kuh4ED32../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.wX0LD0DcnY0tKF6Vxfi6svQfDsFzKhGKm5RCrrD/3XL6D/uxx1SdVFS7e1FzKl.57l6k0qDTcUKoWD5
uw1cR3BK5XiTzU6itzZ3XkoD......Ymu/..D70.......kD/2....sD.2E.....................
.............oAnAr1...sD....z.MRg4.6qlO..P5f/.qRg4..slO.UW5f/.ISg4......J....E/.
..................kz.wzzz1EK.2/.a.....7...kA....a/...s3...U3....8/...I1....UJl42
...U.i/Dmxzf5aqzPkXQzzuVd/..1c..zrzh.w9UCW0tRhyDZBL9s6JkUz1..........2.28.kFrA0.
FWb96aAIVzvh1se7Umvxz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................o5Vp/UIJx2.vvUcvh1.U.06.oS5k/gC.w8v
g0E3gQJjl.EUBL4.VVXCbu1.DV4M.E.F5t7M.Q2I8/.XF/4fl.kIft0.Hr3Tw31.deeU.kFQbpI8.EIF
1/kvvZ5Ve/U1Do....EsUa3.eeGJq/3.IJ36wk8.wyLsUa3.................................
E....I....E.....I....g.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU................7./...............................cNaNaNaNawDOaNaNaNa7z1.....
...sz...........BnAnAnAXG/A...................zD................................
.....................2.....3....7....EbQVtqQaxaQhZYFH/..........................
....4MU/06U.0...................................................................
........................kz1...................zD................................
................................/....E/...E0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06U/................6.2............................UF/2.....
...B./.......E/E...................wz.........zD................................
..........................................E.....I....Y.....Rm3aPnNqPmpKG4B3.....
.........................MU/46U.0...............................................
...F./.......E0k........2/2.............................kz1.....................
.....................................................2.....3....6....AKSgZaPYJaQ
7NoI.............................sU1.....6.....................E................
...sz.....................A.....................................................
............................................DsyneGrafix....................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv17{
Z.....Y/...u1...ET...2E...kbTtuTypU6.fm1lKKzQK4EEYdEnVv9kzfv/qx/v.FxyIW5QL1z430k
................................Jqkm8.USX.2........Y./..................o.2...wD
..........U3/....sD0/....6.KK...D2....E0.......1aF8fo5mD/.U0RC4E...m/dkpXm1.OaNa
z.kuh4ED/2../2EQxckpX0L0.hyzzzzzLa1DBnAnAnAn2.2...........U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0DjKmr9pM4sp19nFicgGT6zC9RZNDAfpYDqCh7eSskUwneBnh0ULFBy62INc6TvakDkAXEAmri
7w9gVK30tPrGy6iqyWuV11mD......oHC/............kD.2....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....zUWvqC.miPv.cxih1U.wqC.ekPv.63jh1USwqCU0RC4ER.....x/
.....6OFaz1.......kz.wzzz1UX..6.U....62....9....V1....1....A....c....EXx...UiJ5Y
Gx2U.08cUyDcU0uzzzzzz1......Gc..zzzz...UCW0tRhyD3odIWOorVy1.2gtfpsZpz.028.kFrA0.
.oRaqWXXzz1.jGR3SUQxz.........../203z9nAu...mIqp.taszs/osMgdlHzD.gM3ZaYq1zP..c..
0RH9...Fbf24LNvj.CL9s6JkUz9..........IF6I..VHx0..cpnSPCqaz1.k5LfQvXwz0ka5DlJDw.E
JEW0zH09r...oIRnIlIqz.kJXNw/X0xj.6zUrWWqG.2..UGIF/.cU08cihkzyq5.U08cU862zzzz..8c
U0Oqb.5ck1.cU08cAm0k.1A.U08cUadAk/8w..8cU0OSzwDU...cU08cxv5cU08.U08cUqqTU08c..8c
U0ukz/8cU0.cU08c...cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08.................................
E....E....U1....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........UNaNaNaNawz........UxD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....0....wJEh3aSdtqN0x4S..pPr/......................
.Q...MU/4MU/4..................E........Uz1........wz........U.E................
........................................................Uz1........sz0..........
................................/....E/.........TBJOiZ3.b/WEjV5.Z/..............
............5g..........................6.2........oz.........zD................
...wz...........................................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.6rPo/.Rn/..
..........................U/4MU/4M........ENaNaNaNK0./........zD........kz1.....
...wz.........................................................................zD
................DsyneGrafix........................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.