Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
Mandelbulb3dv1.82 used one of the new IFS formula TritgridIFS along with amazingIFS /Hextgrid2IFS/Menger-1IFS anyways thanks for any faves , here is my parms .

Mandelbulb3Dv18{
b.....Y/...E4...1....2....UBIavKs/2..PUGqjG5xo0EkYTta.1CMz9QQgcQBvWwzccNS/.mXdzj
................................1mbIvxjgb.2........A./..................y.2...wD
...Uz.....En..../M.0/.....U99...I.....E3.....wFmndhH1qlD/..........c/dkpXm1.BnAH
z.EnAnQD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sD1lbp/Mpivvf4yCcOJ/P3zU77n8L3tXjjgEwtIY91/wXqx4iRjw1vyKoA.siXvKlj2fV/iVQt
IwvYY1aj4KI.zWJLxn3Ihgjj......2n4.............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbg9.2Umi.k08v0.Jcg9.wVmi.E88v0.ncg9......1....k1.
.....AQxcz1.......kz3wzzzX.U..6.P....61...EB....U0.06s/..U.F....6/...I1.....SH52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1c.0c..zrhev..UK/nl2xvj4.M93P58iz1..0........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.QX9e/rN........................
E....E....E/....I....c....EMh3aSdtqN7NoI.oKG4B3..........................MU/4...
..........UBnAnAnAnzzKaNaNaNatxjBnAnAnAnmz9.......w6./.......E/E........I.2.....
...sz.........yD..................kD./........zD........kz1........wz0..........
.....................2.....3....8....EbQdFrNmZ4N7NoI............................
.sU1....0MU/4........cNaNaNaNawD..........oAnAnAnAnkz0..........................
..............zD...................................................wz.........zD
................................0....E/...k/....BJaPbJaQloGG4B3.................
................4MU/............oAnAnAnA4.2BnAnAnAnyzcNaNaNaNatj........Uz1.....
................................................................................
..........................................E.....I....c.....OZV5Rb7LOY7HG4B3.....
......................U1C....6U/4M........UNaNaNaN4xzAnAnAnAnU.EaNaNaNaNaz1.....
................nAnAnAnAxz1........wz...........................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

×
Mandelbulb3Dv18{
b.....k1...M7...ET...2Q...Uzg1rs/vP1.XcppZWmoY.kbHOeyNcdbw1cZmGz7uwEzQt1TCwHxq.k
................................xr2wXa2to02........Y./.........E........1/2...wD
...Uz.....UO/....sk5/....6.PR...s1...2E......cK2xMh8ajbD/..lImuD..../dkpXm1.....
/VEnAnID/2..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDuZLrrnKiTtPH8FpGSKtRy6KRUMykwYaDVJmfkTn1utPhJYTIvEgHyGWIBe8mV7aj2PmPMdh5
MtPDVYwmylAPyuO8cBQMTQbD.....8osd5............kD.M....sD0AE.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.rb.A.2U0k.k08.1.Jc.A.wV0k.E88.1.nc.A.lImuDS.....x/
.....AQxcz1.......kz/wzz..kA..6.a....w0....F....i/1S6A4.UX.E....8/...s0....ZJz56
EV5U.0...wDU.06..06U..6U.06.1c...06U............4YCpCckYcz1...........U.8.......
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6U0..6U.0...........M1.....................0c..
.02..............0....................U.8..................8....................
/6U0.....0....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kdrU4Aq.LPic4Qb/..................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UF.BnAnAnAnYzj................................................
................................................................................
....................../....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU...........zD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................7.2........../.........EBnAnAnAnYz1.....
................................................................................
...........................................6....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................../........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.82 thanks for all faves , here is the parms :)

Mandelbulb3Dv18{
b.....Y/..Ui3...w.....2...UYmIptz4dxzuo1bzCq.J/E8zMkg6ODdzvLI7XgB/.vzWDxZjrtKlzD
................................G1xs9vWppz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz......K.......0/....Ak70...y.....k......oauJwcr1.pD/..........m/dkpXm1.OaN4
z.UaNadD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDT5UhdX619xHBS/q/aa.Az./ZMNYdItnDfxzrM5YttwP6oExKXq/HzEWL8at3q/nDD/X8jO9U
qw93Kc8AnbWCzaC.bbdCwfoD......oF1.............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbo9.2UGj.k08x0.Jco9.wVGj.E88x0.nco9......C....k1.
.....AQxcz1.......kz4wzzzXkP.g5.d....o3...E8....5/.06A1..Uk8....l....I1....U9K52
S2oTzhBgrxjeYFnzP1vRzf8No.c.lc..zzzz4..U........4.6..........0........EA8.klLS4.
.sM93P58iz9.eLISw7kxz0........../2X0.wzzz1...........s/...................E.lc..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................9....sU06seeWupa1.j9DfmHJJC0MQ.wAq
FXBmx/9....sU06sQs5g....U18UU1bTk0....Cc.0Cly/9....sU06sMw5g....U18UUnqTk0....Cc
.0Ckz/9....sU06s...g..EBeeWupanhIJZX.4rUwy5g..EB.QX9e/rN........................
E....E....E.....I....A....kL4x4PYZaPbZoMjBLM.........................MU/4.......
................................................................................
................................................................................
.....................6..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.r/......................
8.............................0EnAnAnAnAlz9.....................................
................................................................................
................................0....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g..................BnAnAnAnszfaNaNaNaNuz........EyD................
................................................................................
..........................................E.....I.........kLHZaPN/..............
...................................................6./..........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

I haven't uploaded in a while, so I thought I would submit a simple ABoxPlatimumB/Koch Cube hybrid that I messed around with a while ago.

MB3D 1.8.2

Much appreciation for views, comments, faves and downloads! :)

(please give credit when using params)

Mandelbulb3Dv18{
b.....61...E4...ET...2U...EGI6rkmdaxzw.RsIfAzM2ED62/kPynL/o6Hd8/kzsxzSnbc/pwGSzD
................................Ypk6BVPi6/2........Y./.........E........I/2...wD
...Uz.....Ee..../M.1/....6U76...X4...2Ee.....wAI7Zrh7liD/.E.S12E..US2pAnAp1....U
.3EnAnQD12..12kAnAnAnAnzz0.................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDO3EuplTCHtXs9f5DFF.tysByvSI.xDiDqkm4KkYYfv97xpdLejTkyErRia.RB5gj5C9//YUH
7v9iT0kKXbrsy04kmnX12CiD......24Q.............sD.6....kD/2E.0...................
.............oAnAt1...sD....z.rbfE.2Ui0/k0u82.JcfE.wVi0/E8u82.ncfEk1WZBEg.....x/
.....AQxcz1.........HoH8d..U.E9.I/...g1...ED....Y1Be5.9..KUD....z....cKB...UJlTY
...U.0.MzzDg./kzTrAezH0.....1c..zzzz............4o0FIhT67.2..0........068.kXWF1.
..cXcESLfz9..u68Yrpuz0.U........V2V0.gsSd/...........A5alwF.HWwD..........E.2c..
2LeV..UPAI91pRzjU/...................2U.8.kzzzD............8....................
JI01xH9OG/.305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9..o2Kq0UQpxsXzzFUmx7.O3pOftzDaaJR.UBl
9XRzTJ3He0UMVV4OQs5Uch5.HA/3I.bT4xNb.QWJJN3lyJYUN/k90NXEMwbWrB8.qCPjxmqT.Cdf.oxs
efCkzdKIQ0.TptcX...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd................................
E....6.....6....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0..........wzaNaNaNaNawDSaNaNaNajz1.......cF./....................EOaNaN
aNavz0.............................wz...........................................
.....................2.....3....7....gqPXVqLXJbMZ/EM..pPr/......................
........4MU/BAk.1AU...........zD........kz1........wz.......Oa4j......Uadl9.....
.cNOw0..................................................Uz1.....................
................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

This is my 1st work... for the 2nd Mandelbulb 3D Teaser group.

[link]

we can use 3 Formulae...

Rotate - Bulbox - Rotate

I used RotateC / Bulbox / _RotatedFolding

no post processing ...

Hope you like it :)

Good luck to ALL :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

this is a tweak from the great work

made by :iconsubtlec:

my params


Mandelbulb3Dv17{
a.....G1...B6...ET...2Q...UUgSEi9Tu1.XowXkRQLI3EOnLf0mIuRzPYrp3gxmivzQaQWGLdVi.k
................................XF0gW7a/S.2........Y./.........E........1/2...wD
...Uz.....EK/....sk5/....6E0I...62...2E......6DpXRmXjMlD/..lImuD...U.dkpXm1....U
.VEnAnID/2..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQD1/VCccYsHwfKgs3mbmu.zqMvtdrO40fjWBwhaD5ilv9lws9ixyi.zw56xm.aFCljpSp5g7jY
/w13qu2oWmL2zmLJZvgUaHkj.....8Ypp/............kD.M....sD0AE.....................
...........wzoAnAt1...sD....zUWvs9.miXj.cxCy0U.ws9.ekXj.63Dy0USws9.lImuDT.....x/
.....6OFaz1.......kzbxzzz1.U..6.f....61...EB....U0nZ9w...F.F....8/...s0....UJsb9
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UPAI91pRxD3.cXcESLfz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff................................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UF.BnAnAnAnYzj................................................
................................................................................
....................../....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU...........zD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................7.2........../.........EBnAnAnAnYz1.....
................................................................................
...........................................6....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................../........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}

2nd tweak
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D / dIFS / Reflections
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb 3D
background M3Map nr-7

:iconmandelbulb3dteasers: rules [link]
MY 1ST work for the 4th Teaser :iconmandelbulb3dteasers:

please FULL view ...

Parameters

Mandelbulb3Dv18{
d.....l7...WH...w....2....kFdF9hycjzzmUIQyZ8AOzjJaBq2qb3WzPmlsOHlH.0.lJS7mZifuzj
................................BVzGDBvJb/2........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....yL.../M.0/.....UA3...B2....E3.....Yoac4SFhAfD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12..6..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDVXDhKuBRJtnZsNGKVtKGyWEMsWZEgAfDMya6xIWgmu1.3sBr8XEYyI7defn9N6Zjvuyy8FC/
Fu9c75TBg7fgyQ9A/j2Kd2ZD......oW8F............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................R....k1.
.....i53iz1.......kzogDiS/.U..6......61...UC....U0.06.0..U.F....6/...I1.....SHLA
...U.0aZczDM6/1.Mg2c.U6dE16.0c..V3KM..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8..U.02.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........EU0..6U.0...........20...........6.........2c..
.................0...................2./8.kzzzD...........U5....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffrsWOkR4.........................
E....A....E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.UNaNaNaNazz.........yD........sz1.....................................
...................................wz...........................................
.....................2.....3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N............................
.....MU/4MU/4..................E..............................zj................
........................................................kz1........0./..........
................................/....E/..../....T7LNXZ4QmxqMVl4Kn64.............
..........U3K...................lpX0LD8QZzHQxckpX0Ltz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: TEASERS 4 - THE SPACE STATION}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

background and color map

Hope you like it :)

parameters

Mandelbulb3Dv18{
d....Uv0...05...ET...26....IowUKxgOxz2dtE6djHD5EHrisqQ1/mzneEzztKuUJz.esUz6uxdzD
................................W/JdcKWlc.2........Y./x8................y.2...wD
...Uz6....Ul/....M.2/.....keS...L0....E3.....AjkIc8LRskD/.........251dkpXm1....E
./EnAnID12..0.U......nAZw0................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kD6tGfFU8hbu1XbeShVkV1z8ShZtYUsXeDJVQlWxZ3CwPJhP5SiC9eySmCQshdDCgj8FojCLpc
1v1FqZxrLlzdyuoZuKxKKskj......owm.............sD36....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................G....k1.
.....i53iz1.......kzj..Uz1UT.M6.C....26...kC....w/.06IA..U.F....6/...I1.....SH52
...U.yoPxxTEGdpz....z16U.06.0c..mN5S...Fbf24LNvD6w8pJs/mpz9...........k28..U.06.
.IsffaWeYz9.kndRjg/pz............6U0.c3QD0..np0CG3AszulD4Tgo8ozD.........../2Qly
4PA...kHVIOXx/tD.ifYVkpb.y9.TqV2TTy5.5./8.kzzzD............8...........U........
1EkMzzzzzr...0.........R.........w5..........c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.UQk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/boQX9Wp4Q........................
E....A....E.....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/UQ....................................
..U.......kAnAnAnAn/.VNaNaNaNayDaNaNaNaNiz1........sz........Uyj................
.....QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD................................
.....................6.....3....5....oINiRKNmZYFH/..............................
.....MU/4.....................zj........kz1........wz.........yD................
................................................................................
................................3....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/........WNaNaNaNA.InAnAnAnAwzgNaNaNaNKzDaNaNaNaNiz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: INDUSTRIA IN SPACE- Topas2012~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

thnx for looking :)


Note: If you download an artwork it is
common respect to favorite !, thx :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.