Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour

Similar Deviations
These results appear less relevant than we'd like. While we're working on improving More Like This, you can help by collecting "Tweak Gnarly2" with similar deviations.
Mandelbulb3Dv18{
b.....k1...M7...ET...2Q...Uzg1rs/vP1.XcppZWmoY.kbHOeyNcdbw1cZmGz7uwEzQt1TCwHxq.k
................................xr2wXa2to02........Y./.........E........1/2...wD
...Uz.....UO/....sk5/....6.PR...s1...2E......cK2xMh8ajbD/..lImuD..../dkpXm1.....
/VEnAnID/2..02.........../................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDuZLrrnKiTtPH8FpGSKtRy6KRUMykwYaDVJmfkTn1utPhJYTIvEgHyGWIBe8mV7aj2PmPMdh5
MtPDVYwmylAPyuO8cBQMTQbD.....8osd5............kD.M....sD0AE.....................
...........wzoAnAt1...sD....z.rb.A.2U0k.k08.1.Jc.A.wV0k.E88.1.nc.A.lImuDS.....x/
.....AQxcz1.......kz/wzz..kA..6.a....w0....F....i/1S6A4.UX.E....8/...s0....ZJz56
EV5U.0...wDU.06..06U..6U.06.1c...06U............4YCpCckYcz1...........U.8.......
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6U0..6U.0...........M1.....................0c..
.02..............0....................U.8..................8....................
/6U0.....0....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kdrU4Aq.LPic4Qb/..................
E....E....k.....I....I....kLEx4PtNoPgFKOiR4.....................................
..................UF.BnAnAnAnYzj................................................
................................................................................
....................../....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh72.........................
.Q..4MU/....BAk.1AU...........zD........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.ERg34.ExqR............
................4MU/4MU/................7.2........../.........EBnAnAnAnYz1.....
................................................................................
...........................................6....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/......
..................................U................../........zD........kz1.....
...sz........Uyj.....................QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb 3D

background - Andromeda nebulae

:iconmandelbulb3dteasers: rules [link]

MY 1ST work for the 3rd Teaser :iconmandelbulb3dteasers:

DEcombinate mode:
sphereIFS + Menger4ex + Menger4ex -

parameters


Mandelbulb3Dv17{
a.....U5...sE...w....2A...Eg7/lkrqJxzmkYfJvDk50EXPMC46xTqyv3yO295pR4zSbTwDjWGyyj
................................wJGlpXH2Z.2........Y.hPi.......E........y.2...wD
...Uz.....UlD....M.1/.....E15...r/....E3.....wx74TGeeijD/.........UZ1dkpXm1.OaNa
./EnAnYD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.zX0LD0Dch.YPTFYGp9t2EL7deuyyI9X9jN5eOWjk8lnGJwXvvPx61/p.gtvxemEWlXh2Bgj5vD.yM9F
1vPMHLJQ7Ed7y2xAz/JlDijD......I5l4.............E/A....sD.2E..UGSxmRswtxDL98k56av
UzXsTtX22DuyzqAnAt1...sD.....UWvf9.miji.cxyu0U.wf9.ekji.63zu0USwf9......B....k1.
.....6OFaz1.....Q0kz5..E.WvR.A1.C....M2...EC....m.lO6c3.EUUF....E....omy..kmWvbe
..kLfdoZgzjdqZpz8R7vzPeRNl2.nc..zzSi............3wyBIC4OWzH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz8........../EU0..6U.0............EOf5nlcsxj..........E.2Alz
.06U.............0...........0.......2./vsDAk.1............6...........U........
/EkLy16U.0............U401y6tIyD..6...........6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0.zz/6FG1.yzHkqs/.xzZteKA./t4NmxKPZFKMUQIMg34SttWOkR4.....
E6./.A....E.....I....k....kQkVKNmJKG4B3.tZYFH/08mY0...................U1C.U1Dwk1
06E./.E.0..........C./.......E4E.............................U.E........kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz.........zD
..........kuhNiuBOf7B4.....3....D....oINiRKNmFHNs/08mY0.mY0.....................
.......1Ak.1Ak...............U.E........kz1........wz.........yD........Uz1.....
...................................................................sz.........yD
........Uz1........sz.........../....E/...k1....BJaPbJaQoI4S..kA..08mY0.........
.................k.1Ak.1A...............6.2........wz.........zD........Uz1.....
...sz.........................................................................yD
........Uz1........sz.........yD............Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Formulas used / ABoxPlatinumB / _AmazingBoxSSE2 / ABoxMod1

M3Map made by me with Bryce 7

Hope you like it

Parameters


Mandelbulb3Dv18{
d.....U5...sE...w....2A...krjWBal/Hzzevj6ClOkozjkvu2rdsUpzvLs7B9rX8xze1dUKNQkozj
................................6CKanFbEm42........Y./..................y.2...wD
...Uz6.....1f.../M.1/...........23....E3.....EH2UPSifzKD/..........m1dkpXm1.....
//U0LDOD12..12.........wzoAnAnAnAHyD........Mz1..........oU0.....y1...sD...../..
.z1...sDFGuVwE3/MpHBTcufxoJHxensileTamKD5e8HYPpZ/pPAO8K188WPx.bwLWm6VAJDRxw8zBoD
hp996Kam0uWHxOYz/sqUaGJD......YAY1............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................W....k1.
.....i53iz1.......kzH.szz1.U..6......M/....H....i/.06s0..U.F....6/...I1.....SFD2
..UU406U.yDU.0sz....z16U.06.1c...1Ak............6YCpCckYcz1...........k.8..U.06.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4...........EU0.wzzz1...........E6........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........EA....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s..kEzz/..wD5yz1.s0EPxzJrf0kd.AX9e/rN........................
E....A....E.....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0..........0./........yDbNaNaNaNiz1.....................................
...................................wz...........................................
.....................2.....3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.......................
.Qk04MU/.....Ak.1AU............E........Uz1........wz........E/E........I.2.....
...3./........yD........Uz1..................w1E................................
................................/....E/...k/..../7oPspoPY31.p7bN.64.............
............5.......0.....................2....................E................
...................................wz...........................................
............................................}
{Titel: The 3 box formula 2 - Topas 2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

My pong with :iconsabine62:
 tweak from her amazing work fav.me/d7b2pe6 (pong36)
and now is my pong 037

new formula added ... Menger3

Hope you like it :) And as always wish lots of fun to you Sabine :)


parameters

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...61...IA....6KxTw8z90.rJ/enanvF.EZhLu2z51fxH5ehHsMxo9zmcuC42OYU.k
................................ZPq3suKB6/2........Y.x67................y.YNaNyD
...Uz6....EUB....ME2/......A2...I4....E3.....gKeiy1ZHUiD/.U6gqXE.uEn.pAnAr1.OaNa
./....cD12..12............................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDLW/2zjrPLtHZHhx4VB/uy4eBJKQAQUbjtNNm5M2RZvnwswkwo8iJyK575VhROLhD4k431Nbq
Jv9xeE7/YG0Sy8OegEi2oJiDU.....2Wy.............sD0A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD...6/x1...................................kRyYaEf....k1.
.....Ksulz1.....yyzzizzzznUT..6.B/...61....B....U0.06sE..UE5....F/...In4...UIPDY
...U.0aZczDM6/nz....zX6dE1..0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYzn.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1..hE2Jv5G0.xF92FpyVY.E..........E.2c..
2LeV..UPAI91pRzj.....................2U.8.kzzzD............7....................
JI01xbjwk1..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.I46V7LNUUKNmJa9Wp4Q.kqPrtWOkR4.
E...2AU.V2k0....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........EYNaNaNaNwz...........cNaNaNaNqz1.......cJ./..........................
................................................................................
...........................3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.....................knAnAnAnwyjoAnAnAnAE.2.......E4./.......Q.k........sz9.....
................................................OaNaNaNaty1.....................
................................2....E/...U0....BJaPbJaQn.UMZ75R................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
...................................................................../........zD
............................................}
{Titel: Bionic Blast -pong 37}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb 3D

The :iconmandelbulb3dteasers: Is an idea from :iconlaxmijayaraj:
rules 7th Mandelbulb3D Teaser!Good Morning!
7th Mandelbulb3D Teaser :iconmandelbulb3dteasers: starts today!!! :dance:
This time, Jens, :iconviperv6: winner of the 6th MB3D Teaser is going to give us the rules...:D
Here it goes....
7th MB3D Teaser Rules by Jens, :iconviperv6:
-------------------------------------------------------------------
These three formulas must be used:
IQ-Bulb , ManowarBulb , RuckerBulb in any order
You can also use Julia and any Ads (transformation) formulas, if you wish
cheers Jens :)
-------------------------------------------------------------------
Please submit your deviations in the folder "7th Teaser" http://mandelbulb3dteasers.deviantart.com/gallery/43979096
Each participant can submit 2 deviations.
Last date of submission - 25th June 2013
General Teaser Rules:-
---------------------
1. All submissions should be original, i.e., you should start from scratch. No tweaking allowed.
2. If it is necessary, you can use a Background picture, like sky etc... provided, it should not occupy m
By the 6th teaser winner :iconviperv6:

MY 1st work for the 7nt Teaser :iconmandelbulb3dteasers:

FORMULAS USED - IQ-Bulb , ManowarBulb , RuckerBulb
BG - one of my first fractals...

Parameters

Mandelbulb3Dv17{
a.....U5...UK...w....2....Eg2NrehcUxzSMaMR7LdM/EDKL4zcTzIwf8OMQKA6MqzKjhLWz/Uayj
.................................h7jepZkP.2........A./..................y.2...wD
...Uz6........../M.1/.....E20...n.....E3.....sW/hJtCzHkD/.km8p.E..EM2dkpXm1....U
//EnAnYD12..4..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDkrVeHinz2w1..........U7JH7.Nn2XjleRQQ5RKes1OyZfuKwjyyYxCaLZIJ.kDK8sf20N5
as1eSynJGJ/.zGyjpVi3zfjDU.....23r1............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....zUWvh9.miri.cxSv0U.wh9.ekri.63Tv0USwh9.2jq.El....k1.
.....8OFaz1.......kz7wzzz1.U..6.P....M/...EH....i/.06kB..U.F....6/...I1.....SH52
...U.0.MzzDg./kz..szz13...6.1c..zzzz............3YCpCckYcz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........6/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s....zz/..wD.yz1.s0..xzJrf0..l246V7KMlsWOkR4.kR4.............
E....A.....3....I....I....EGFpWMplaM..pPrJaQ.............................6U.....
..........kNaNaNaNq5.7oAnAnAnC0E........kz1.....................................
................................................................................
.....................A.....3....5....oIMixqRV7bEplaM............................
.....MU/4............I.......40EBnAnAnAnI.2OaNaNaNavz.........yD................
................................................................................
................................/....E/...E/....GJrMfJaQWJ5PW/..................
..............U.0.........................2........../........zj................
................................................................................
......................................Topa6.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Hope you like it :)

parameters

Mandelbulb3Dv18{
g.....U5...sE...w....2....klrIfirfe1.To8mN.B4v8ER8g3Dz97F.Qq6.UcsdTyzMzNEmL8QP.k
................................FvzGaV65C.2........Y.Np5/...............y.YNaNqD
OaN4y6....k9T.../M.0/.....Uh7...20....E3.....MRaciRJPBlD/..........m1dkpXm1....U
//EnAnQD12..5.kI5Hl5Syymz0taSUTbySzj......................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDZO.b5hvCBwPpM4/I78tlycEXWvDLKZkDXREwLW1G7wfrHV20j1omys9JF.Gl2pkj9I9bKb2p
FvvkML7Wl9p2zCTkGTw3yGejU.....Ynq2............kD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................D....k1.
.....Ksulz1.......kzuwzzzX.U..6.P....61...ED....U0.06s/..U.F....6/...I1.....SFj/
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........E....................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............C....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff23YI9/0FGJIEBBZ9e/rN............
E....AU.V2U.....I....Y....EE0x4SKBpLdBKNi31.....................................
0M..0.....EAnAnAnAH/.pAnAnAnAnxDKaNaNaNa3.2...................zD........Uz1.....
................................................................................
...........................3....3....wpQZFrR....................................
0.....U/.6U/4.U...........................2........wz...........................
................................................................................
................................0....E/...E0..../7oPsNpIL3aRt/..................
............5........6U/.6......6nAnAnAn2.YaNaNaNaNqz6.........E..........kAnAnA
nAnszAnAnAnAnAxDOaNaNaNaNzPnAnAnAnAxz...........................................
............................................}
{Titel: buili city}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

This is A tweak from the great Amazing piece Inside job - Pong 018 by Sabine62  fav.me/d79ofnf  PONG .

Made by my dear friend :iconsabine62:

The Cyborg is already in another dimension... and now I found this weird place from other world... A crazy system... Hope you Unlock this one, Ok my Dear friend :) Have FUN...

parameters

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...E/...2A...k2qW1f1CJ3.P.e7FhpVI/knYm9rcUPP.oWtMCZQ53/.9rqgEFHHJ/k
................................XAStNdQCF12........Y.xB.................y.YaNa/E
BnAnx6....Ut0....Mk4/.....U67...14...2E2.....sH7gEV3f1aD/..F9UcEY0h61dkpXm1....c
//EnAnQD12..02..............................E.A...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDyiR79QHCmsnULz1N1ZvEyANdqcnum0bjE7ir868sktf1NqNFhLC5yU1Ddqd0O3Xjt58v7r8O
GsXTzQ.c8h9QyoeCSjCJfDYDU.....I/Y3............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................Eo0SfEE/....3.
.....Ksulz1.....yyzzOwDU...U.s5.C....61...UH....U0.06s/..UEyzzzzH/...Em4...gIv5g
...U.0aZc1.M6/1.Mg2c.U6dE1.6.e...06U............6.....................m.8.Ufs...
.Yy8MPhS4.2/hE2Jv5G0.7...........6U0..6E....fjrwdvgqz.0Fbf24LNyD.........../2gUy
rV5C..khC6imhh/E.6KHb6tG2.A.k44pk9J3.5U.8.kzzzD............8....................
JI01xbjwk1..05b792Uvz0EdHng129vj.wDGa9yBPz9..UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.YKPaxaPdBqLb7LRiRKSblqPrtWOkR4.
E6./.AE.W6.0....I....w....EE0x4SElKMoZaPppaE..........................k/.MU/4...
.ok.1Ak.0.UNaNaNaNaxz...........yzzzzzzzzz1.....................................
........................sz1........wz...........................................
........kz1..........2.....3....6....coEp7KNn...................................
K.........U24MU/02E..........20E................................................
.............E.EBnAnAnAn/.2.....................................................
................................8....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...................kz1...................zD................
................................................................................
............................................}
{Titel: LOOKED IN THE SYSTEM - pong 019 final render-Topas2012}

PS- Did you know that you can edit in the Proprieties - Details - and in the comments space you can past your parameters ... and edit lots of other things about the info of the image...

 This image contains the parameters in the proprieties... try it :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
PS CS5
Astronautswww.google.ca/url?sa=i&source=…

and www.google.ca/url?sa=i&source=…

Once again a tweak from the amazing work Modernes Wohnen by viperv6 made by my friend :iconviperv6: (THANKS FOR SHARING THE PARAMS )

Hope you like it :)


params

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w.....6...Uh2Q6HKs.7.zWFh7dSFF9Ex0FYrvAme.A/RlRTFsJ7.FvWh4XwA70k
................................60eQXJ0kE.IstHWAilXc.phJ................I/YNaNyD
...Uz6....U13....M.1/....2EH/...D2...2E3.....A4xi0iwZ3mD/..........G1dkpXm1.Xti3
//....kD12..12kAnAnAnAv2.1.......UzD........W.2...........U0.....y1...sD...../..
.z1...kDchojDhdgNwf68cKSf.Hsyep/L2cnQRljGRR/nHbYVvXe1xn9ojJ6z4yv4DNUPXgDG/xC.cuK
Lwfe6eYMPKBny0sEGH3Y4blDU.....Y/H.............kD/A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................R....k1.
.....Ksulz1.......kzd.6U.F.U..6.G....w0...UB....I..46w9..U.F....6/...I1.....SH5C
...U.0Ak.zDU.0sz....zXl7x.6.0c..zrhe..UoK/nl2xvj6sM93P58izH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz4........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........U4....................
/EU0.wzzz1....................................6U.0...yzzX32k.1A..1Akz9mHsnwF.UDn
5xDcPhdht0kaqavzaT4U.06...szzvRTsLM5.UTVRwDZyVTVR..y3qlzDw5y3q/.sLM5zfvTsLM5.UTV
RwjpzVTVR..y3qlz...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff7pKMbJK9lsWOkR4.VtWOkR4.mBINiFLN
E....Ek.l2./....I....Q....EE0x4SKBpIc34QZB5...........................k/..U...U/
4MU........nAnAnAn.6.NaNaNaNaV.Ezzzzzzzzlz1OaNaNaNavz0.......U/E.......adlnLZ1h6
Pbjrz0..........................................................................
.....................I.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........IaNaNaNaJ.EsaNaNaNahzPnAnAnAng4.1.......k.E................
................................................bNaNaNaNSzXaNaNaNatyz...........
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/..U.....oAnAnAnAvzHnAnAnAnAxz0.......k.kOaNaNaNavz1.....
...........................................................OaNaNaNauzeNaNaNaNyzD
..........................................U.....I....2....kLmJqMd/bQjBKMgZZA....
......................k/C.......0....6....UaNaNaNatzz...........................
................................................................................
........................................................}
{Titel: Wohnungen waren - jetzt ist die Raumstation -Topas2012~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with MB3D

Background is one of my photos , as full background sphere :)

Parameters

Mandelbulb3Dv17{
a.....k1...Q6...C....2....EZ5MZSvUapzyBJs3hJqY4ELTGvXltAE.2NCdE2g6xkzu1tqhDqEQvj
................................Y7ZEfCPEg.2........B.dM3...............UF/2...wD
...s./....E62.../MU0/......V3...m/....E4.....QrGDb4bUGkD/..........Q1dkpXm1.vV60
//EnAnQD12..0..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sD1Xog9mJHXuns.LzgGw5/zYNfmsWId7hjOCqxgH75jvHnnKZlHN0oyojFZ1cQz9kDfDr56TX4
1wHYguADuEZkyezfBnSl9vij......YZO.............sD0A....sD.2E.....................
................./2...sD....zUWvp..miL1.cxSB.U.wp..ekL1.63TB.USwp.......M....k1.
.....6OFaz1.......kz4.kzzX.U.k5......61...kG....m..06c3..UEI....K/...Q2t....SE56
...a2ydelyD...kz....z16U.CA.nc....sz..EizccZWGyD3EdGkxmWcz1...........k.8.kz....
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC...........EU0..6U.0...........Y........../.........E.2c..
..sz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.oxaQjt4RjtWOkR4.b/EN4xaPT7LRdsWO
E6...M....E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4..A3.......................k/.MU/4.U.
.ok.1Ak.0..........yz.........yD........kz1........3./.......E/E........I.2.....
..............zD...................wz...........................................
.....................6.....3....C....A3QcJaQZVINdR4OopIMk/......................
06E./2E./2U/4MU./2...........E0E................................................
...wz.........zDaNaNaNaNKz1........................................wz...........
........kz1...................../....E/...E1....mxqPhB4PmZYFH/kI................
............Cs....U.............PaNaNaNaNy1........0./..........................
.....cNaNaNaNavD...................wz.........zD........kz1........../..........
........kzXaNaNaNaNiz...................kzP.....I....g.....OZlKOsZYFH/UFH/......
.........................s......06U................wz.........zD........kzXaNaNa
NaNyz................................cNaNaNaNavD........kz1....................E
..........2..........................................2.....3....B....6rPjpqMg7LG
4B3.H/...........................sU1....0............cNaNaNaNavD..........2.....
..........................UaNaNaNaNiz...................kz1........wz.........zD
..........2...................zDOaNaNaNaty1...................zj/....E/....0....
kZbQVpKG4B3.bV4RB34Q........................Cs....U..MU/46E./.............2.....
...wz...................................................kz1.....................
..............................zD...................wz....................../}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D
tweak from my work

BG made with Bryce 7

hope you like it :)

Parameters


Mandelbulb3Dv18{
f.....k1...Q6...ET...I....U.6qidf0GxzedetDuVfpyjQI8yJqscEz1ijEC7EnT7.v8sLkSAHFzj
................................fthBYKeHG/2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/...E01.../sU//.....kr4...I4....EC.....wpuvlvRKzhD/.kshZqD..Uy2pAnAr1.....
.FEnAnQD12..02UNaNaNaNSwzCnAnAnAnQzj........oz1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDxg3jZVWVQvX6g3ofFcrjy8TEM5Jk.SgjrHVBw1yQ7vnDqpzX1tSdy6ey..JyBohDmw20yOMf
su9TbS2gLdfrySdITdwxbNfDU.....Yw41............sD.6....sD/2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ES.pzDh....k1.
.....Sxckz1.....lyD.YwzzzXEA.M6......61...kE....m..06Y3..U.9....z....cKB..U1wH5Y
..UU.coZgzjdqZpz....zPeRN76.nc..zzSi............6wyBIC4OWz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........U2V0.gsSd/...........60alwF.HWwD/.........E.2c..
..kz..UPAI91pRzj.....................2U.8....0.............8....................
JI01x1.E...305b792UvzaRdHng129vjjyDGa9yBPz9...6EU.......zz/6FG1.QY2E7tzD/PX5..KD
v.KzTNie31kT6/qTQs5U./0.......bT.026.......ly/6EU.......Mw5U./0......kqT.026....
...kz/6EU..........U./0Izz/6FGHNyzHkqsFLxzZteKwjpIX9Wp4Q.c4Qb/..................
E....6E2F2.D....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4...........................k/.MU/4.U.
..........UNaNaNaNaxz...................6.2........../.......Y1k........R.A.....
................................................................................
.....................2....E/....4....6IRg7qPs/.67t4RU.pPr/......................
.Qk0.YE0.......................E........Uz1........wz.........zD..........2.....
...../..........................................................................
................................}
{Titel: Creatures from a Distant World2 - Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.