Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
MB3D

background and color map

Hope you like it :)

parameters

Mandelbulb3Dv18{
d....Uv0...05...ET...26....IowUKxgOxz2dtE6djHD5EHrisqQ1/mzneEzztKuUJz.esUz6uxdzD
................................W/JdcKWlc.2........Y./x8................y.2...wD
...Uz6....Ul/....M.2/.....keS...L0....E3.....AjkIc8LRskD/.........251dkpXm1....E
./EnAnID12..0.U......nAZw0................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kD6tGfFU8hbu1XbeShVkV1z8ShZtYUsXeDJVQlWxZ3CwPJhP5SiC9eySmCQshdDCgj8FojCLpc
1v1FqZxrLlzdyuoZuKxKKskj......owm.............sD36....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................G....k1.
.....i53iz1.......kzj..Uz1UT.M6.C....26...kC....w/.06IA..U.F....6/...I1.....SH52
...U.yoPxxTEGdpz....z16U.06.0c..mN5S...Fbf24LNvD6w8pJs/mpz9...........k28..U.06.
.IsffaWeYz9.kndRjg/pz............6U0.c3QD0..np0CG3AszulD4Tgo8ozD.........../2Qly
4PA...kHVIOXx/tD.ifYVkpb.y9.TqV2TTy5.5./8.kzzzD............8...........U........
1EkMzzzzzr...0.........R.........w5..........c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.UQk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/boQX9Wp4Q........................
E....A....E.....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/UQ....................................
..U.......kAnAnAnAn/.VNaNaNaNayDaNaNaNaNiz1........sz........Uyj................
.....QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD................................
.....................6.....3....5....oINiRKNmZYFH/..............................
.....MU/4.....................zj........kz1........wz.........yD................
................................................................................
................................3....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/........WNaNaNaNA.InAnAnAnAwzgNaNaNaNKzDaNaNaNaNiz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: INDUSTRIA IN SPACE- Topas2012~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MandelBulb 3D

This is a tweak from the amazing work

made by :iconpamonk:

my params

Mandelbulb3Dv18{
b.....k1...M7...w....22...Ewuo6pc54wzyVtuihinGxjidEejJXNHyXLv.PZMgrYzecshZAEZxyj
................................ozLmVle1K/2........Y.l0x/...............y.2...wD
...Uz......Z4.../ME0/.....kM/...X/....E3.....Al2z.LkgdhD/..........G1dkpXm1.e...
//....kD12..32.........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sD8J7Bj5.rPu1F0qzlNoZqyISVn/s1PlbjSonJjWi76vfj/t69ZGQSyMRHT5L8.Shj3HxaQ96Q
LvPDF3/JQE.byojoKsl9aUgD......I5A1............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rb7A.2Uak.k0O01.Jc7A.wVak.E8O01.nc7A......C....k1.
.....AQxcz1.......kz6..U.1NS.E5......62...EI....90EC6A4.EUUuzzzzZ....k1...EHSnT0
...Ug20Iw0UAdaC.Mg2czX6dE1..0c..zrhe..UoK/nl2xvj4sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
zzzz............S/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................MHnS1EgwvByM/UcEzB.AGDxz9d7SpPs.UDn
5VjowAvrp/.QYLwzO4JBkyB.xvRksneK4LpH.QOxKXTPXJnpT1.CQr4yV2rudIA.xUBosjbRbvWs.QMF
DXj2wtnp10UA67Cy...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffbxqPYpqPmtKOiRa9e/rN............
E6...6....E.....7....U....EEZVLOjt461/kPrJaQ............................06...6U.
...................6./........zD........kz1........wz.........0E........kz1.....
................................................................................
.....................2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh/..........................
.Q..4MU/....BAk.1AU..........U.E........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................}

2nd tweak
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Formulas - CosinePow8/Amazing Surf /Amazing Surf

parameters

Mandelbulb3Dv17{
Y.....k1...Q6...w.........E9wviqElkuzQwH6buYbezDOHCL2vFBgxvxXtRULx/Mzi7ck1j7MsyD
................................paf4zDrG1/2........Y./..................C/2...DF
...Uz....EqfR.../o/0/.....Ev....9/...2ke.....MnGtbNIpsiD/o/.....Ti8C0dkpXm1/G34v
z.EnAnQD16E.32k1dS3wlXTrzuFsPkAcOhyjmE9c73vq6.A............u1....y1...sD...../..
.zXaNadDpaF/W9UcDv1s7zJlGBGvyOdpZanvZydDtDBvfZPigv1kutvALaxnykhi/fM.LCgDpmtv8F2w
1vfFlt8k6qRVymEEYjnn8riD.....1YI7...Cb/.......sD.6....sD.AE.....................
.............oAnAtXNaNiD....zU/S3B.isJo.MZLF1UTS3B.auJo.sgLF1UxS3B......9....k1.
.....MEUZz1.......kz5wDUz9.X..6.P/...M/...U2....i/.06sE..U.F....6/...I1.....SFr5
...U.0.MzzD..0wz...Uz1.Uz16.1c..zzzz............/YCpCckYcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........2FEAzzD.....oBkrnuTyzsGPOZy3Vxzj.Mt8sfPAY.QF2Ylz
5XuW..kxCo5/jnyD.SejDWMCUz9.D8x1hlq7.L2/Gwzlci6...JJOkvqgz18wzsTfmpxz0EDBxKptH0k
/EU0.wzzz1....................................C....wk1D.zz/..wD.k1Dw.szD.U9...Dw
k1EzTpxe...wk1D.Qs5s....k1Dw..bTU1....Dwk1.ly/C....wk1D.Mw5s....k1Dw.kqTU1....Dw
k1.kz/C....wk1D....s....zz/..wD.yz1.s0..xzJrf0..................................
E6..1E....E.....I....2....kEjBLOiJ4IjR5C.ApI371..I4.............................
...................wz..........E................................................
................................................................................
..........................kzzzzz......EPVdLOiR46HJbQa/08mY0.c/..................
.Q..4MU/.6.1Akk.1AU..........UzD........Uz1........8./.......E/E........I.2.....
...3./..................6.2.....................................................
................................/....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN.E4.............
............5.U/4M..0...................kz1........sz........k0E........I.2.....
...3./.......E/E...................../..........................................
..........................................E.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.
......................k/9..........................2./........yD........kz1.....
...sz...........................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Formulas - CosinePow8/Amazing Surf /Amazing Surf

parameters


Mandelbulb3Dv17{
a.....k1...Q6...w.........UjNTA/4.Rsz.ujgAcmFjzDYoEUUK5PaynkUdNSiIKczIFb5pwI3YyD
................................pncR97iHk.2........Y./..................C/2...wD
...Uz....EaK6.../o/0/.....EV2...9/...2ke.....ks3yl/mS5kD/o/.....Ti8C0dkpXm1/G34v
z.EnAnQD16E.02k1dS3wlXTrzuFsPkAcOhyjmE9c73vq6.A............u1....y1...sD...../..
.zXaNadDOlIBvkDJyvfeyHS1HWWqy8AGw/KYw4jDyxSDqydrbvngh44of03.zeef45k401iDMHPHb9SI
hvHjTdLXP3VuyE8NdBDHUrjD.....1obG...Bn........sD.6....sD.AE.....................
.............oAnAtXNaNiD....zUWvt3.mibL.cxSS/U.wt3.ekbL.63TS/USwt3......A....k1.
.....6OFaz1.......kz5..Uz1U7.Q1.7....61....C....m..06w7..U.F....6/...I1.....S/52
...U.ydelyD..yzzTeOgz1..U06.nc..zzzz..EizccZWGyD3EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4..........3FEAzzD.....oBkrnuTyzsFPOZy3Vxzj.Mt8sfPAY.QF2Ylz
5XuW..kxCo5/jnyD.SejDWMCUz9.D8x1hlq7.L2/Gwzlci6...JJOkvqgz18wzsTfmpxz0EDBxKptH0k
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E6..1E....E.....I....2....kEjBLOiJ4IjR5C.ApI371..I4...................U.........
...................wz..........E................................................
................................................................................
..........................kzzzzz......EPVdLOiR46HJbQa/08mY0.c/..................
.Q..4MU/.6.1Akk.1AU..........UzD........Uz1........8./.......E/E........I.2.....
...3./..................6.2.....................................................
................................/....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN.E4.............
............5.U/4M..0...................kz1........sz........k0E........I.2.....
...3./.......E/E...................../..........................................
..........................................E.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.
......................k/9.U/4M.....................2./........yD........kz1.....
...sz...........................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbukb3dv1.82 thanks for all faves here is the parms :)

Mandelbulb3Dv18{
b....MI/...05...C....2....ELJ5UWzSm/.rDosMSV5O2EDSSVONz/nzPRN35KcRwozuQarapnXDxD
................................Diyr.Vpcuz1........A.B81................y.2...wD
...s./....Uu..../QU0/.....UD/...I.....E4.....6cDChMWSwoD/Q......o.A80dkpXm1....k
z.....kD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sDs//Cr2O93xXeeL41XegFz.eMI5.HdIjjYkuMWHkUvwPj6khi.ijCzsDPeObtjVoDd92E9jm9
0xXa978ITO3EzKIWlr9Z/BoD......200...nS....UaNalD16....sD.2E.....................
................./2...sD....z.rbu9.2Uej.k0ey0.Jcu9.wVej.E8ey0.ncu9......C....k1.
.....AQxcz1.......E/.wzzzX.U..6.o....61...kE....U0...s/...EI....K/...Q2t....SF52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE1c.0c..zrhe/..UK/nl2xvj4.M93P58iz1..0........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaff.IHCic4Qb/......................
E....I....E.....I....s....UMj3aQYZYFH/kI..............................U1C....6U/
4MU........aNaNaNaNaz0........zDBnAnAnAnUz9...............................2.....
........................................................kz1..........cNaNaNaNavD
.....................2.....3....B....A5QcJaQZZYFH/..Z75.........................
.sU1.sk1DwU.02E...............zD..........2.............................6.2.....
...wz.........zD........kz1........wz...................kz1........wz.........zj
................................/....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..02E.....................................................
.............O3E...................wz.........zD........kz1.....................
..........................................E.....I....g.....OZlKOsZYFH/..........
.........................s......06U./2.............wz.........zD........kzXaNaNa
NaNyz................................cNaNaNaNavD........kz1....................E
..........2..........................................2.....3....8....2KPVdLOiRKG
4B3.nZLP7NoI........................4MU/........................................
.............E/E........I.2........3./........yD........Uz1..................w1E
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.2

yep, it's completely insane!

I am very sad to say that I can no longer take the time to thank, say welcome, or otherwise respond to every message and comment... I will try to answer any direct questions, and perhaps reply to a few comments that I feel are creative and interesting. But I have been spending too much time every day on saying "thank you" and "you're welcome" and comments such "nice work"

I do very much appreaciate your favs, comments and so on, but if you do not receive a response, please be assured it is only due to a lack of time, and not because I don't appreciate it, because I do apprecaite it very much.

I support :iconnntr: You do not need to thank me either!

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...fB...cD...26...UWcgj6ijE0.5hypszsOO1EwDdopvqAVzvTyiEHkOGwz6gJ4SqPojzj
................................mk6ck.Aa4.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz............M.0/....6E.....u0....E2.....UrH1diIDDmD/.k46NzC..US1dkpXm1....6
03EnAnQD12../.kAnAnAnAnvz................................M.u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDJTknv0G0Mx1yPOAkTLbBz4lqqs3SsyljXhHA4F9qfwHhppG/VmXCzshATUoOTSpDeq/ks4sI
nwPRtOZn9JnJzS8H2YnlTmnD......2iO.............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4.KK7uDI....UZ.
.....AQxcz1.......kzhwzzz1EZ.Q3......A0...UM....32.06A4..U.F....8/...cKB....Sl5A
...U.qFG9yzb2zzz/6k.z1....66oAmzWSeb...........U4odIWOorVy1...........0AC.kBqA1.
......................Us........U2kFzn4Pg/...........s/Fbf24LNyD/........../2IY.
v5y9...FkLfwB90E.CH1oN4gT/A.Vp5Nj5CM.3U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................2CcN/UvNPcveeWCNq0.yRiibHJJUk1f..XR
SvBmx3CcN/UvNPcvQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E../.A....E.....I....2....kL4lKOkZZKX/kPrJaQ.........................6..........
...................wz.........zj................................................
................................................................................
.....................E.....3....9....oIOs/JOiBrOdF1.............................
.......1Ak.1Ak.......AnAnAnAnU.E........kz1nAnAnAnQ1.dNaNaNaNSzDaNaNaNaND.A.....
................................................................................
................................B....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/................uz1........wz.........zD........kz1.....
...................................................................6./........zD
................................fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Hope you like it :)

params

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w....2....UquJ8hguE..D9IfZa8Sr1ESJX8Ty/KlzfoxiNRSzgkz6bGWlHWhC.E
................................OaNaNaNadz1........A./..................y.2...wD
...Uz6....Uw2.../M.0/.....k31...S.....E3.....QzIXLua2PoD/..........m/dkpXm1....U
z.....kD12..0..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDiZxVz3ICNvHONSV9Q4gFz6p3F.0PzNjjxetQxEv54xPwBWerwvUeyEtIbbwS0KmjtOSuxWhT
ZwPC/Qw/.bpxyIgT1iCqQMoDU.....YX81............sD0A....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....z...........................................J....k1.
.....Ksulz1.......kz/Ymfj0EI.g2.S....U5....E....m..0625..UE3....K....I1.....STb/
Sc3U.06U.yzz..kz....z16U.06/pk..zXCc..kvrEtMc7xD6ocyFE0ujz1..........E.2A.kFrA0.
.....................2..........2E.1.wzzz1...........s/........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................cuIe/UvNPcveeWNjx5.yRiibHJJrGNT..XR
SvBmxh2L.0UvNPcvQs5bhN5.ibhVi1bTbduR.sSq4uClyxObk0UvNPcvMwrecR8.ibhVinqTy/Jj.sSq
4uCkz33RL0UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3fq2X9e/rN........................
E....AU2V2U.....I....c....EMh3aSdtqN7NoI.................................MU/4...
...................................................3./.......E/E........I.2.....
...sz.........yD..................kD./..........................................
.....................2.....3....D....sINrpINiRKNmZYFH/..........................
.sU1....0....6U/4M...sAnAnAnAP.E..........2.....................................
...0./........zD........................................E.2.....................
...................yz...........2....E/...U0....EJaPCpmNjtKG4B3.................
............Cs....U.06..........X0LD8Qxc1.YNaNaNaNaxz...........................
.....BnAnAnAnAxD........kz1........0./.......U.EVf53iSIsmz1.....................
............................................}
{Titel: abstrat mb3d v2~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.3

more messing about...

I am very sad to say that I can no longer take the time to thank, say welcome, or otherwise respond to every message and comment... I will try to answer any direct questions, and perhaps reply to a few comments that I feel are creative and interesting. But I have been spending too much time every day on saying "thank you" and "you're welcome" and comments such "nice work"

I do very much appreaciate your favs, comments and so on, but if you do not receive a response, please be assured it is only due to a lack of time, and not because I don't appreciate it, because I do apprecaite it very much.

I support :iconnntr: You do not need to thank me either!

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...fB...cD...26...kuK36sfoH..DJug8grSR/Eg8RpRjjxYwPQqBqdvEXuz6B6R9bTLazj
................................Ho389IS7Q.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz............M.0/....6kA1...d0....E2.....wWNfGMICzkD/.........US1dkpXm1....c
//EnAnQD12../2...........MaNaNaNa7.E.......................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQD1i1El9Ds1x1..........6ljZKTr6/bjAiTZ9ZWDktXyVxNK7Sg/z45icSKsHDoDDUeeM5He
msP728JOVDxEzSdAqSJW5Pkj......oq8.............kD.2....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......J....UZ.
.....AQxcz1.....R/kz.wzzz1UZ.M2.E....I4....D....d2...62...EA....N....cKB..k6ZN5A
...U.ydelyjeYFnz....zDU./..61MozJKNZ...........U46HNL1YP0.Q...........G/W7ETa60.
..........6.yrjN/Tfzz...........U2.8.M/7s............ulQhUXI/1yj/.........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........2l.8.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...6E..EHVMFHXMlzwa5.cxo7c/6Evqxz.g5P
DhbYZt6Ul/kF.VnFFcrz9T7.B3W3BhZTzXPZ.oI6KoYly/uBZ.EHVMFHNw5crI0.B3W3BRsTUSH7.oI6
KooZz/uBZ.EHVMFH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E../.A....E.....I....g....EHZtqNZ75B..pPrJaQ................................Ak.1
Ak.1...............0./........zD........kz1........sz.........yD................
................................................................................
.....................E...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.........................szD........2.wAnAnAnAnwz...........................
................................................................................
................................/....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
...................................................................../........zD
................................fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with MandelBulb 3D

I was able to Create this image without much Noise Due to a Tutorial Rendering with Mandelbulb 3D by raysheaf I found here at deviant Art
( rendering_with_mandelbulb_3d ) - ( raysheaf ) fav.me/d3e6gvg. Thanks raysheaf.

Oh this Mandelbulb is a lot of fun and a very good program.
Enjoy.
If you would like the parameter for this Image Just let me know and I will get to you. just send me a note
Thanks
PaMonk.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Made with Mandelbulb 3D 1.7.2 by Jesse bit.ly/dr1TKj

Text added with IrfanView.

Thanks in advance for viewing or faving as I may not be able to thank individually. I deeply appreciate your support :heart:

Have fruitful fractal day :D
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.