Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
MB3D

This is a tweak from one of my works...

hope you like it :)

My parameters


Mandelbulb3Dv17{
a.....U5...sE...w.....A...Udg9Cuz0t3.rp.QpeKxQ2EldvTcZNgL.wJi84/K0vyz6NpjQGf3S/k
................................VeUuUNpCp/2........Y./E4.......E........y.2...wD
...Uz.....E55....2k//....6.k2...S1....E......2z60F0mnheD/.EvBoIE...G0dkpXm1.OaN4
./URBOhD/2..5....................................................y1...sD...../..
.w1...sDPwl6MLbDKtXl.AuBPFYdyEE3c20Z8.ejaSO6pBEQfuXKDZ17fXuFyKuafAsWVKZDaDpdVryE
3tnZNrYkLp.cyuQaupRU2Nej...../omu0............kD02....sD.2E.0...................
.............oAnAt1...sD....zUWvv9.mijj.cxyy0U.wv9.ekjj.63zy0USwv9UOSRYEa....k1.
.....6OFaz1.......kz/wD....T.66.J....61...EC....i/.06kB..UE9....4/...k0.....4Gj0
...U.06U.yDU.0sz...Uz13..wD.1c..zzzz............3YCpCckYcz1..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../2X0....z1...........U0...................E.lc..
.0sz.............0...................2U.8.....6............8....................
/6U0..........................................C....wk1Dwzz/..wD.k1DwkvzD.U9...Dw
k1TzTpxe...wk1DwQs5s....k1Dwk1bTU1....Dwk1Dly/C....wk1DwMw5s....k1DwknqTU1....Dw
k1Dkz/C....wk1Dw...s....zz/..wD.yz1.s0..xzJrf0...s4RdF5PZFa9e/rN.YYFH7X9e/rN....
E6...A....E.....I....I....EE0x4SBx4Nm.08mY0...........................k/....4.U.
0ok.1Ak.0............/........yD........kz1........yz.........yD........I.2.....
..............zD...................wz...........................................
.....................2.....3....6....2YEjVrIhxqPoVaFjl4N........................
.Q...6..0...BAk.1AU..........UzD........Uz1........wz...................M.2.....
...wz........./EnAnAnAnAHz1...................zD................................
................................/....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bNUUWAd...........
............5.U/4M..0.....................2........sz.........zD........I.2.....
...3./.......E/E...................wz...........................................
............................................Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

background and color map

Hope you like it :)

parameters

Mandelbulb3Dv18{
d....Uv0...05...ET...26....IowUKxgOxz2dtE6djHD5EHrisqQ1/mzneEzztKuUJz.esUz6uxdzD
................................W/JdcKWlc.2........Y./x8................y.2...wD
...Uz6....Ul/....M.2/.....keS...L0....E3.....AjkIc8LRskD/.........251dkpXm1....E
./EnAnID12..0.U......nAZw0................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kD6tGfFU8hbu1XbeShVkV1z8ShZtYUsXeDJVQlWxZ3CwPJhP5SiC9eySmCQshdDCgj8FojCLpc
1v1FqZxrLlzdyuoZuKxKKskj......owm.............sD36....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................G....k1.
.....i53iz1.......kzj..Uz1UT.M6.C....26...kC....w/.06IA..U.F....6/...I1.....SH52
...U.yoPxxTEGdpz....z16U.06.0c..mN5S...Fbf24LNvD6w8pJs/mpz9...........k28..U.06.
.IsffaWeYz9.kndRjg/pz............6U0.c3QD0..np0CG3AszulD4Tgo8ozD.........../2Qly
4PA...kHVIOXx/tD.ifYVkpb.y9.TqV2TTy5.5./8.kzzzD............8...........U........
1EkMzzzzzr...0.........R.........w5..........c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.UQk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/boQX9Wp4Q........................
E....A....E.....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/UQ....................................
..U.......kAnAnAnAn/.VNaNaNaNayDaNaNaNaNiz1........sz........Uyj................
.....QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD................................
.....................6.....3....5....oINiRKNmZYFH/..............................
.....MU/4.....................zj........kz1........wz.........yD................
................................................................................
................................3....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/........WNaNaNaNA.InAnAnAnAwzgNaNaNaNKzDaNaNaNaNiz1.....
................................................................................
............................................}
{Titel: INDUSTRIA IN SPACE- Topas2012~}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Formulas - CosinePow8/Amazing Surf /Amazing Surf

parameters

Mandelbulb3Dv17{
Y.....k1...Q6...w.........E9wviqElkuzQwH6buYbezDOHCL2vFBgxvxXtRULx/Mzi7ck1j7MsyD
................................paf4zDrG1/2........Y./..................C/2...DF
...Uz....EqfR.../o/0/.....Ev....9/...2ke.....MnGtbNIpsiD/o/.....Ti8C0dkpXm1/G34v
z.EnAnQD16E.32k1dS3wlXTrzuFsPkAcOhyjmE9c73vq6.A............u1....y1...sD...../..
.zXaNadDpaF/W9UcDv1s7zJlGBGvyOdpZanvZydDtDBvfZPigv1kutvALaxnykhi/fM.LCgDpmtv8F2w
1vfFlt8k6qRVymEEYjnn8riD.....1YI7...Cb/.......sD.6....sD.AE.....................
.............oAnAtXNaNiD....zU/S3B.isJo.MZLF1UTS3B.auJo.sgLF1UxS3B......9....k1.
.....MEUZz1.......kz5wDUz9.X..6.P/...M/...U2....i/.06sE..U.F....6/...I1.....SFr5
...U.0.MzzD..0wz...Uz1.Uz16.1c..zzzz............/YCpCckYcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........2FEAzzD.....oBkrnuTyzsGPOZy3Vxzj.Mt8sfPAY.QF2Ylz
5XuW..kxCo5/jnyD.SejDWMCUz9.D8x1hlq7.L2/Gwzlci6...JJOkvqgz18wzsTfmpxz0EDBxKptH0k
/EU0.wzzz1....................................C....wk1D.zz/..wD.k1Dw.szD.U9...Dw
k1EzTpxe...wk1D.Qs5s....k1Dw..bTU1....Dwk1.ly/C....wk1D.Mw5s....k1Dw.kqTU1....Dw
k1.kz/C....wk1D....s....zz/..wD.yz1.s0..xzJrf0..................................
E6..1E....E.....I....2....kEjBLOiJ4IjR5C.ApI371..I4.............................
...................wz..........E................................................
................................................................................
..........................kzzzzz......EPVdLOiR46HJbQa/08mY0.c/..................
.Q..4MU/.6.1Akk.1AU..........UzD........Uz1........8./.......E/E........I.2.....
...3./..................6.2.....................................................
................................/....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN.E4.............
............5.U/4M..0...................kz1........sz........k0E........I.2.....
...3./.......E/E...................../..........................................
..........................................E.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.
......................k/9..........................2./........yD........kz1.....
...sz...........................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Hope you like it :)

parameters

Mandelbulb3Dv18{
d.....s/...C2...ET...26...k6gkqJhMuxzOdhyTYNx4zj1zUVQXZtVznrazgsOsMozISGa6T3IRzj
................................MT2m5lJua/2........Y.lSE................y.2...wD
...Uz6.....e.....M.2/.....EBD...V0....E3.....EJ1kMDWkZhD/.......V.pE1dkpXm1....Q
./EnAnID12../.U......nAZw0................................U0.....y1...sD...../..
.z1...kDiQCdbjHgOuP8783kl1Gay4bEueG2KZhjrbC9PICnktv5Z6t3kBKqy8/FggE.pZdD50RL6hWM
NvPor7qPZXqRy6JxnW75VddD......ocA.............sD.6....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................G....k1.
.....i53iz1.......kzG..Uz1dT.66......61....9....U0.06s/..U.F....6/...I1.....SnD9
...V00aZczDM6/nzMg2czX6dE96.0c..z16...UoK/nl2xvj6sM93P58izn...........U.8..U.06.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0...........6U0..6U.0..np0CG3AszOmD4Tgo8ozD...........32EVy
4PA...kHVIOXx/tD.ifYVkpb.y9.TqV2TTy5.1./8.kzzzD............8...........U........
/EU0.wzzzr...0.........R.........w5..........UTVR..y3q/yzz/k.1A..1Ak.vzDsnwF.UDn
5VTzThdht0kaqaPiQs5y3q/.sLM5s1bTsLM5.UTVRUDlyVTVR..y3q/yMw5y3q/.sLM5snqTsLM5.UTV
RUDkzVTVR..y3q/y...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqafflUX9Wp4Q........................
E....A....E.....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/UQ....................................
..U.46E./.UaNaNaNaN..VNaNaNaNayDaNaNaNaNiz1........sz........Uyj................
.....QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD................................
.....................6.....3....5....oINiRKNmZYFH/..............................
.....MU/46..1AU................k........kz1........wz.........yD................
................................................................................
................................3....E/...k1..../7oPs/3PVFLOiJLP0/kR............
............5.U/4M....E11Ak.16..........6.2........sz.........zD................
........................................................kz1.....................
............................................}
{Titel: MECHANICAL EYE- Topas2012}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MandelBulb 3D

This is a tweak from the amazing work

made by :iconpamonk:

my params

Mandelbulb3Dv18{
b.....k1...M7...w....22...Ewuo6pc54wzyVtuihinGxjidEejJXNHyXLv.PZMgrYzecshZAEZxyj
................................ozLmVle1K/2........Y.l0x/...............y.2...wD
...Uz......Z4.../ME0/.....kM/...X/....E3.....Al2z.LkgdhD/..........G1dkpXm1.e...
//....kD12..32.........wz..................................u1....y1...sD...../..
.z1...sD8J7Bj5.rPu1F0qzlNoZqyISVn/s1PlbjSonJjWi76vfj/t69ZGQSyMRHT5L8.Shj3HxaQ96Q
LvPDF3/JQE.byojoKsl9aUgD......I5A1............sD.6....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rb7A.2Uak.k0O01.Jc7A.wVak.E8O01.nc7A......C....k1.
.....AQxcz1.......kz6..U.1NS.E5......62...EI....90EC6A4.EUUuzzzzZ....k1...EHSnT0
...Ug20Iw0UAdaC.Mg2czX6dE1..0c..zrhe..UoK/nl2xvj4sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../EU0.wzzz1...........60...................E.2c..
zzzz............S/...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................MHnS1EgwvByM/UcEzB.AGDxz9d7SpPs.UDn
5VjowAvrp/.QYLwzO4JBkyB.xvRksneK4LpH.QOxKXTPXJnpT1.CQr4yV2rudIA.xUBosjbRbvWs.QMF
DXj2wtnp10UA67Cy...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffbxqPYpqPmtKOiRa9e/rN............
E6...6....E.....7....U....EEZVLOjt461/kPrJaQ............................06...6U.
...................6./........zD........kz1........wz.........0E........kz1.....
................................................................................
.....................2.....3....D....2YEjV5Ig34RdtKRh/..........................
.Q..4MU/....BAk.1AU..........U.E........Uz1........wz...........................
..............................................zD................................
................................}

2nd tweak
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Hope you like it :)

parameters available by request :)
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.82 thanks to CMDRCHAOS :iconcmdrchaos: for his parameter pack . Thanks for all faves , here is the parms ;)

Mandelbulb3Dv18{
b.....P0...F5...61....M...Ux8Q2z7m7rziLbI84Rj21EHQlsKgZZCzPCBfDHffc4.FbjbVFWlPxj
................................qybXLV4a4/2........Y./.........E........d/2...wD
...Uz............sk//....6.f3...v/....U5.....YS9h7aVsDjD/.EEIb5E...m/dkpXm1....U
z.EnAnQD32../2UmI3AeYuYkzcNaNaNaNavDsh.7cs5Xty1............u1....y1...sD...../..
.w1...sDt0vKgRT1kv1m5O/pn44gyc3hIRmpeSiDIiuifee8JvPbqM0Airawy2UPQfQcKNhDgMukGs7F
Zv9r71oT8.cry4tmLkoNgsiD......o7T.........kkpXeD.2....8E/2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbu3.2UeL.k0eS/.Jcu3.wVeL.E8eS/.ncu3EEIb5EE....UA.
.....AQxcz1.....50UgUyzzz1......K/...k3...EC....E0fA/M0...EF....A/...2Y3..EhPtDa
...U.07YEyjLp/szeG4Bzf8No..4.c...1Ak..kK84IBACzD4UPZDb6jrz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................wzzz1.k.1AkYQkzzzD......QD2.1Ak.wzz
zzjyPwzzz1......5v0k.1A..1Ak.XWEzzzz..Ak.1wxJxzzz1......yJ4U.06.U.06UkPQzzzz.k5T
wlLhzRxpL1.k.1Ak........zz/.....yz1.....xz3.....................................
E....E....U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kckpX0LD8../.......Y2k5OFqCTzIzz1........wz...........................
........................I.A.....................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................X3E........Q.2.....................................
................................................................................
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/..............
................4MU/4MU/..................2........wz...........................
.............................................U.E................................
..........................................E.....4....A....UFjl4NdtqNUYYPo/0IjR5.
.....................c..6............................/.......60E........A.2.....
..............................................................................yD
........Uz9.............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.3

just messing about...

I am very sad to say that I can no longer take the time to thank, say welcome, or otherwise respond to every message and comment... I will try to answer any direct questions, and perhaps reply to a few comments that I feel are creative and interesting. But I have been spending too much time every day on saying "thank you" and "you're welcome" and comments such "nice work"

I do very much appreaciate your favs, comments and so on, but if you do not receive a response, please be assured it is only due to a lack of time, and not because I don't appreciate it, because I do apprecaite it very much.

I support :iconnntr: You do not need to thank me either!

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...fB...cD...26...kKN0ILLUP..X73qdfIkz0EBIrxFmrBUwfqp.4wQGRozwP8Hwsi9Dzj
................................FLlv0qkyD.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz............M.0/....6kN3...M0....E2.....2itDnLVyjlD/.UC./bD..US1dkpXm1....6
/3EnAnQD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDVHXWgBlTFx1...........D.JS7VembjOZC5A8KXwtHd4XE3chC4zuk79IqGh3pDRcZn38UO
2tvbY3cN9pKIzqQcl9/OfXlj......YL0.............kD.2....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4kaoxkDE....UZ.
.....AQxcz1.....cyzz.AtYz1ke..E......2/....P....41...k2....F....0....cKB....St5A
...U.qFG90kb2zD...........660QHzkkXH...........U4s41pmERrzP...........0AF/kFrA0.
.Eot8VlJqy1.ur3APyU/.1..........U6E40.I8a............sF3VqZrgjzD/.........E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................4MU/kIHBpIka/U.06.IG7ZIe57.06U.oNb
RqNiigoG9/kvjzyvsc1k.1A.08cU08RGAydu.gtaPiNYFBm6X.UdaOedMoaF2l4.5NoHDljSKOdZ.w3M
U/qzz/6U.0ErRrRr..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E../.A....E.....I....U....UG1JbMZB1.UYYPo/0IjR5......................M/.........
..........kMrsuRaxlfz0..................kz1........wz.........zD........kz1.....
...wz........U.E................................................................
.....................E...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.........................2.E........2.gaNaNaNatyz...........................
................................................................................
................................L....E/....1....HZKNm/5GdlaMZ75R................
................4MU/4MU/........NaNaNaNa3.2........wz.........zD........kz1.....
..........................................................UaNaNaNaF7.NaNaNaNal.E
................................fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MB3D

Formulas - CosinePow8/Amazing Surf /Amazing Surf

parameters


Mandelbulb3Dv17{
a.....k1...Q6...w.........UjNTA/4.Rsz.ujgAcmFjzDYoEUUK5PaynkUdNSiIKczIFb5pwI3YyD
................................pncR97iHk.2........Y./..................C/2...wD
...Uz....EaK6.../o/0/.....EV2...9/...2ke.....ks3yl/mS5kD/o/.....Ti8C0dkpXm1/G34v
z.EnAnQD16E.02k1dS3wlXTrzuFsPkAcOhyjmE9c73vq6.A............u1....y1...sD...../..
.zXaNadDOlIBvkDJyvfeyHS1HWWqy8AGw/KYw4jDyxSDqydrbvngh44of03.zeef45k401iDMHPHb9SI
hvHjTdLXP3VuyE8NdBDHUrjD.....1obG...Bn........sD.6....sD.AE.....................
.............oAnAtXNaNiD....zUWvt3.mibL.cxSS/U.wt3.ekbL.63TS/USwt3......A....k1.
.....6OFaz1.......kz5..Uz1U7.Q1.7....61....C....m..06w7..U.F....6/...I1.....S/52
...U.ydelyD..yzzTeOgz1..U06.nc..zzzz..EizccZWGyD3EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz4..........3FEAzzD.....oBkrnuTyzsFPOZy3Vxzj.Mt8sfPAY.QF2Ylz
5XuW..kxCo5/jnyD.SejDWMCUz9.D8x1hlq7.L2/Gwzlci6...JJOkvqgz18wzsTfmpxz0EDBxKptH0k
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45.................................
E6..1E....E.....I....2....kEjBLOiJ4IjR5C.ApI371..I4...................U.........
...................wz..........E................................................
................................................................................
..........................kzzzzz......EPVdLOiR46HJbQa/08mY0.c/..................
.Q..4MU/.6.1Akk.1AU..........UzD........Uz1........8./.......E/E........I.2.....
...3./..................6.2.....................................................
................................/....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN.E4.............
............5.U/4M..0...................kz1........sz........k0E........I.2.....
...3./.......E/E...................../..........................................
..........................................E.....I....A....kL/pKMuZaPb7oPsBpI371.
......................k/9.U/4M.....................2./........yD........kz1.....
...sz...........................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.3

I am very sad to say that I can no longer take the time to thank, say welcome, or otherwise respond to every message and comment... I will try to answer any direct questions, and perhaps reply to a few comments that I feel are creative and interesting. But I have been spending too much time every day on saying "thank you" and "you're welcome" and comments such "nice work"

I do very much appreaciate your favs, comments and so on, but if you do not receive a response, please be assured it is only due to a lack of time, and not because I don't appreciate it, because I do apprecaite it very much.

I support :iconnntr: You do not need to thank me either!

Copyright Policy

This art belongs to Charles Kunkle Jr. aka fraterchaos
This art CANNOT be copied, linked, or otherwise used for ANY purpose without my express permission!

ANY use of this art without permission is a violation of my copyrights and policy.

If you wish to link, copy, or otherwise use this art, please ASK. I might grant your request, on a case by case basis.

Not asking before use WILL result in the fullest possible legal reprisals!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
b....Us2...fB...cD...26...EDp2XA.dM..bXdLsh7Ln/EzX6VxhUzAzv8AUsgwQUwzkbrE/pHbJzj
................................N2tSQoSGG.2........Y./.........E........y.2...wD
...kz............M.0/....6UsU...e0...2E2.....EbereirtVlD/.........US1dkpXm1....6
//EnAnQD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDngiEuNL7kt1qs8Aj.OqFzIUPYwlipCoDdv6pWO3aCx9d6J1EkyQuv./yHm4EEYbDoRWv/iq8
nt1FmiA6vKvEzSwAAf9UaRoD......YHw..............E16....sD..E.....................
.............ckpXm1...sD....z.29v4.sggP..qmi/.W9v4.kigP.Uxmi/..Av4......F....UZ.
.....AQxcz1.....pzzz.IX9c..U..6......w5...EB....S3...I1...k9....zzzzzTHB..EiJN50
...U.yoPxJHEGdZ9moH7cMSrJ1.6.6nzmN5S..UkKZMxkayj4UNAT2kYsz9...........k28.kYjd2.
.U.Ehl2Ilz1.R8Zc4xRcz............E13.YnFP/..yrjN/TfzzultPnvka6zD..........E.Gc..
mcV0..kuvBTuCfuj.iySnbiney9..........Al28.EITslB...........83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.UQk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJJBc6.8wy5.....................................
E../.A....E.....I....E....kLmJqMd/bQjBKMgdpAW/.......................MV3........
..........EQxckpX0Ltz2LD8QxckJyD........kz1........wz...........................
................................................................................
.....................E.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaNS.E........kz1........wz.........zD................
..........................................................2........wz...........
................................/....E/...k1....BZ4SEZaPnhKOoI4S................
.................k.1Ak.1A.......OaNaNaNaZz1........wz.........zD........UzHnAnAn
Anw2./........................................................................yD
........Uz1........sz........yD.fraterchaos.}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.