Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour

Similar Deviations
MB3D made with the DEcomb1 parameter , thanking everyone for any favorites given . Here is my parameters :)

Mandelbulb3Dv18{
g....Uk/..UF3...w....26...ER4dwR7ph/.z7Y/iAVpwyD/T8kbNX.pz1693QqGFuwzy7Y/iAVpwyD
................................OaNaNaNadz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....G2.../Q.0/.....Ui/...X1....E9......NKEvc97VpD/Q........Es0dkpXm1.OaNa
z.EnAncD12../2.........wzCnAnAnAnAvjaNaNaNaNSz9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDqQLOZ1C7Vu1Aga2Sb/NQzATaTP6VhHrDqTVHsq3ftxvkjDU2248Lz8MZieb28UpDI/EAByHg
WxXl2cwSfduQz8SZIBuz.0rDU.....Id1...L2........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................Z....k1.
.....Ksulz1.......kz.EU/BUEJ.U4.R....s1...EJ....M....c6...E9....4/...6H1...ajX52
..ELpiYQUWae6K3cuVttonxWOpD.1c..zDBd..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1..........2k.8..Fjc/.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................s6Ul/kF.VnFzzFoTu2.cxo7ctzDnueM.g5P
DhLzTt6Ul/kF.VnFQsbX.45.5/2C5/bTC0MQ.Q2EsQ2lyt6Ul/kF.VnFMwbX.45.5/2C5lqTC0MQ.Q2E
sQ2kzt6Ul/kF.VnF...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUlMXBic4Qb/kLWlKRmtWOkR4.U6oPm7LN
E6...A..V2E.....I....2....EHnl4RjJqItpaA.ILMo/...............................6U.
...................wz.........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
..........................................................2........wz...........
................................3....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...................sz1........szMaNaNaNaN.E.......UO.A.....
...vz..........E...................wz...........................................
............................................}
{Titel: LostInSpace}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.7.4.1

100% MB3D
MB3D Frac/MB3D BG program loaded/100% reflections No Maps


Mandelbulb3Dv17{
S.....j0...S3...w....2A...kkApFdw3V2.vvp5mq3/03Enh7VVXVo..QRudGI/H5uzWV7C.8UkB.k
................................QrChNvEQvz1........A./..................2/2.....
................/M.1/....6EP6...C/....E4.....UDYeEH2VonD/.UknzsD...g/VJCog1....M
.FEnAnID12../2............................................U0.....y1...sD...../..
.wHnAngDFYqrZBtdDxn.SJIarDwIz89Y5uKC3RmDoZiwia0ltw9zP3cQ3yFEzKgZnh8QUQpjXRBP9CJu
GxnlpWqbk/oGzYqU2GlcTGoj....U0I3Y.............yD/U....sD.AE.....................
.............A6U.i1...sD......JRe4.wpdO.EObe/.nRe4.ordO.kVbe/.FSe4..............
................2.kz.QWC3/EK.g2.R....E.....F....p/...M.....6....A/...I26...74HaH
...Rh7sRjBFbLec5X2YIcgG6L2A.pc..Z/5a.YHbG7eFT5ujtodIWOorVy9...........GA8.kdAW5.
8LsffaWeYzHbjGR3SUQxz0..........UIX0.I4QM0UNIXBzAbNzzYO3VqZrgjyD..........E/kUGy
F2F0.6LYze9l2VyDVBLNjPEUszPonmPes1...Lm7XVDYgk0.OIjmW..CcznhL/d0g66yzKrU7fa6/..k
3QU01cNNk/UQ884gaAo..pQlW56Ctc1EfVFmk/6nB.2..MW6O.UZKO7.Y9lOW/3..1Ak.QL8KNpG.cgm
81kvvgIGx.UaOe7.PNY9c6/.hqOf..oHIt2B.YNaN0.tQl07I.UaOe7.cB4JCF1.IG7Z.6nOdAW3..7Y
E0.indIFj.UdaO8...UDp6..ee0Pex2.IJZJKh2.szbDp6..0JLOgF5JjlIMnFbE5tWOkR4.gxqRmsWO
E....E....E.....I....c....kNZtKG4B3.U.pPrJaQ..........................U.06E./2U/
4M........UaNaNaNaNxz0........zD........kz1...................zj........kz9.....
...wz........c4E........Y.2.......UG.1..........................................
.....................2.....3....1....w3Jm3aPnlKMoJ4.............................
..................................................././..........................
................................................................................
................................/....E/...E.....TBpMVlKOiR4.....................
................................GVf53iSIcz1.....................................
................................................................................
..........................................E.....I.........kLG/rPrB1.............
...................................................6./..........................
................................................................................
........................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Another example of the use of new formulas of :dark-beam.deviantart.com/ RNDCubesIF. This is a Sci-Fi interpretation due to my style...but You can devolop params for your purposes....

Mandelbulb3Dv18{
b....kR/...V1...C....2....kU4OB/Fgxiz4CHEborwE3EyNV1HDZd/.Ay.VyWjRkwz8APwnh.TWvj
................................iAhOvWDhl/2........Y.R9J...............UK/2...wD
...Uz6/...Ee..../.U0/.....Uo5...m....2E4.....6F7NR.7FIhD/.......PwyN1dkpXm1./cao
z.EnAnQD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDjgXkJf9KEv9m2jSAoNEtyQa69UUvrYdDruhVsbdMou1/Sy7KL3nQyskbi52HhNiD9DeTEMds
Yv1FC61kjh4oyY9CYYHDgBfjU.....oss.............sD/6....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....z.YSZ6.suJW..iL70.0TZ6.kwJW.UpL70.UTZ6......C....k1.
.....GVfbz1.......E/UfndyW.U..6......c/...kE..../0g35Q2..KEI....K/...Q2t....SH52
...U.W1KE8llci6IsU3YBSAe90650.pzzzSi..UU1TjbEYxj4kztHraYFz1.v.xQzBhYzoI7dwjQgk0.
.2aTJQKInzP.7aKD/n2tz2EZoLCJoDzj/EU0.wzzz1...........g1........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................DwP1...0A.Z1...0A.s544zHq5k/8w..sz
zzTrd.szz1UhCXzzDt0UzzD.dOQxzjp9SHH6.UTMMwzhmsefz1EIzzzzJQHd8xD..wzzzj0F..sz...U
.zzv3/DwP1EMWA.....cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cm.nBqEXBic4Qb/ERVpGAmAHAksWOkR4.
E6...I....E.....I....g....UIVt4N1JbMZBLG4B3...........................U1C....6..
06U.......UaNaNaNaNuz..........E................................OaNaNaNadz1.....
...wz..........E.......kT/2.......MN./..........................................
.....................2.....3....8....oINiRKNmB1.Y7rPiZYFH/......................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
..............................................................................zD
................................/....E/....1....BJaPbJaQ9xqMcNZA.E5.............
................4MU/4MU/................6.2........wz...........NIJJJJJJJz1.....
...................................................................wz...........
..........................................E.....I....6....kL/pKMuZaPb7oPs/......
......................k/............................./........yD........kz1.....
..............zD........szH5OFqCTzItz...........................................
OaNaNaNa7z1........wz..........E.....................2.....3....5....2YEjVbJHB3O
V/LNn/...........................Q...6.........................E........Uz1.....
...wz...................kz1........yzoVKYhnrDJyD..............................zD
................................................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 189. Reminds me of some strange elephant without ears :giggle:
_RotatedFolding, ABoxSmoothFold, _Transform, _reciprocalZ3b and Amazing Surf.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.82 another oldie parameter Alternate3v16 from version1.69 . Thanks to all who faves it , here is the parms .


Mandelbulb3Dv18{
b.....Y/..Ui3...w.....2....bjXP4bU.zzS/6CBmDXD/ESypLqOkFkzPQ27nz7h0xzi/C0a2UUPzD
................................G1xs9vWppz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz.....U8.......0/....AU93...E/....k......oauJwcr1.pD/..........m/dkpXm1.OaN4
z.EnAnQD12../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sD/L/YK5396x1JqZYdKfDFzWqzRvMlqAkjoh/MHeq1.xX7li0O8CIEz2CqfYRjhKoDVtfvrTg4
vwPuW5mo2ODEzO0f1XPNASoD......YmD.............kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.rbw9.2Umj.k08z0.Jcw9.wVmj.E88z0.ncw9......H....k1.
.....AQxcz1.......kzPwzzzXkP.g5.d....o3...E8....5/.06A1..Uk8....l....I1....U9I52
S2oTzhBgrxjeYFnzP1vRzf8No.6.lc..zzzz...MarH7iXyD4oa4dabdnz1...........EA8.klLS4.
.sM93P58iz9.eLISw7kxz0........../2X0.wzzz1...........s/...................E.lc..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................9....sU06seeWupa1.j9DfmHJJC0MQ.wAq
FXBmx/9....sU06sQs5g....U18UU1bTk0....Cc.0Cly/9....sU06sMw5g....U18UUnqTk0....Cc
.0Ckz/9....sU06s...g..EBeeWupanhIJZX.4rUwy5g..EBsUX9e/rN........................
E....A....k.....I....M....EGfJaPVRKMWJ5PW/kI37nQh/...........................6U.
0..................uzUNaNaNaNatj...................wz...........................
..............0E...................wz...........................................
.....................2..........0....YYPoJqNZ756ExqRZ75.........................
8.............................0E........kz1.....................................
................................................................................
................................/....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.................
............5g............................gaNaNaNaNuz.........zD................
................................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

All my city pieces are inspired by MarkJayBee's great cityscape works. :)

Made with Mandelbulb 3d using the new RandCubesIFS formula (and a few others) by Luca, aka dark-beam.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3Dv1.7.5.3-beta

Tweaks on Allround by Allthenightlong
[link]

Mandelbulb3Dv17{
U....UW0...33...ET...2E...EcZzIDtgz5.HRhCE9SPz/kPmELGuxBgyP1uTaQVZVczQ1kAAvtcz/k
................................oL5hLMo.d/2........Y./..................y.2.....
................/ME1/....6Ew9...b3....ki.....gIiL6/Ep2hD/.E6cFOD...G0dkpXm1.QJJf
.FEnAnAD/2../2.........3.1.......Ezj......................U0.....y1...sD...../..
.wHnAnIDAloxa/x5fvfq0Dzv3C/uyamHP8Rg2piDStIco2sdjvH6xiRjMXNlygs3qTXQX1jD/nMCnhkp
Yv94pnG49Hwwy2h1evAffdhD.....8Il6/............kD.U....OE.2kz....................
.............A6U.i1...sD....zUKRf4.0qhO.cOre/UoRf4.urhO.6Wre/UGSf4U7ifvDo.......
..................kz/6Y626UY.k4.N....g/....L....L..06U...U.6....4/...Yn3...UJIaH
tE4RaffWOxobuVYB8e4DJI4FZg96bc..iWPj.w1osMgdlHzDiUNAT2kY6z1...........U/8..RsV5.
ZBL9s6JkUzfpfjrwdvgqz0...........QXAxngbl/......................HriXc24UD.A04oUy
oV5S......................UHmi13GPr1.jF68szdNJm2RCpKQUUTuz1UkRdIp0byz.6kKTKW1q/k
WQV0zDsIbAVbkndRjg/pz06wQOr9PExD.etwMy5pQ.A..Mimr0./06..r8lwhXB.gl4P.Qq99j8Q..n7
M.Ep8NBg50UeIG4.I3pxTf7.7b9X.smJrzha.YQiA0.aPRzrO0Emtm6.U.qxTf7.7b9X.QGOrzha.YQi
A0UrpxzoH0Emtm6....y3q/.ee0k.1A.IJ3yAT2.wy5y3q/.6x4PZBLGiB3QVBKN0RY9e/rN........
E....I....E4....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EQgisqc/.wz...........K3jFa5tDUz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/kPr/......................
.............................6zDvFVf53iSoynSIsuFVf5hz...........................
................................................................................
................................6....E....k...../pKMuZaPb/WEjV5.Z/..............
............5g..................2h6PbjTe0.I5OFqCTzIpzKBSdPGA6.zD................
...../.............................................................0./..........
..........................................E.....I....c....kNZtKG4B3.Y7rPiZYFH/..
......................U.06E./2U/4M........UaNaNaNaNyz0........zD........kz1.....
..............zj........kz9..................s1E........y.2.......UD./..........
.....................................................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4P
WJaQo/...............................MU/4MU/4................U.E........kz1.....
...wz.........zD................................................................
..........2........wz...........................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Ongoing pong with Undead-Academy :iconundead-academy: Took her Bone Baskets -Pong358 Bone Baskets -Pong358 by Undead-Academy and now is my #359.
Changed _FoldingInfy to _FlipYZc.
Mandelbulb 3D 189
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...ET...26...kmtM3Icxb2.n5mYCUeBw4ETD1siJ.gG.Q4RZxW5ABnzco.7JkEo2/k
................................twh8Mi5kc.2........B./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6/..MIC1....I.1/....2Ej4...m5...2Ei......gLpGfIASlD/I.zMQnDN4xnClSIsq1.....
./U0LDOD12../2kAnAnAnADuzMaNaNaNatxjaNaNaNaNIz1............3.MaNav1...sD...../..
.zHnAnQDpV5gRzLXCwXpShJemLq/zmNxGpTKagkjVdyok0Rtrvf0KJoaVF03ziHLJCdP3JkDuFVrLQHt
EwPYe29odHuuySZv3/3x6.ljU.....2KE...dG........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................UTMg0Eq....k1.
.....Ksulz1.......kzeHudZ.7U..6.i1...c3...UG....21.06s4..U.A....H/...MJB...MJpDe
No0U.82Q8CrnjCMZEB37SQQd9e2.G2nzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzv.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........M3........./..........1ookz
ZYeL...ctXjvFKyD4RbHSL6naz1.zuMMjC86.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.ke8zLxj..2E
.pK/.xTpz0.E./oFp45cU08../2E.ZXTU08c..2E./2ny/8cU0.E./2E1x5cU08../2EgDsTU08c..2E
./Ywz/8cU0.E./2E...cU0ulzz/cU0OuyzXRsigMbuJq6XKs.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....2....kL4lKOkZZKX/UPaZ5..Q4......................6..........
...................wzAnAnAnAnc.E........I.2........3./..........................
..............................................zD........6.2.....................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJqE.6qQ............................
4MU/........................Q/2E......./h.A......UHK.1..........................
........................kz1.....................................................
................................/....E/...E.....TN2Pd/5KNB4.hALSh/..oF1N........
..........U........................................wz.........zD........Uz1.....
...sz...........................................................................
...........................................I....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........EnAnAnAnqwzozzzzzzzzvDGnAnAnAn..2.....
..PB./......YA0E.......Ei.2.....................................................
........................................................}
{Titel: 359}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Please respect the CC licensing if you consider to publish derivative work:

Mandelbulb3Dv18{
b.....K0...M7...g2...2A....FAIHlErFA.jwh8pKTIU6EGvySbCm53.oG676GNLR..hC1Zire.K/k
................................/Hsk1MefMz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz.....U2/.../M.//....6kz/...dR....E2.....6GpEIHFY9qD/ME9PRuD..Ae0dkpXm1.jzz5
z.....kD12../2kPHZCZAFAzzsJTFgOKRRzDfoyTDaCnsz1............u1....y1...sD...../..
.w1...sD56Gfy.Vvsx162v6Sn/x5zk1ZCZ06XlrD2EO2ozkFlx9dI5UxcsXTzsELjRja7pqDvpPxofrV
qxvqsNdnSGeRzu.EIMDYiErD......Iei...pn/.......kD.2....sD..E.....................
.............oAnAt1...sD....z.YSu3.sudL..ibS/.0Tu3.kwdL.UpbS/.UTu3E.kMxD81...kG.
.....AQxcz1.......k8.wzzz1.U..6.P....61...EB....s....c3...k9....C/...k0....UJt52
...U.ydelyTYhZozTeOgzDCq71..1c..zzzz..EizccZWGyD4EdGkxmWcz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../EU0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................oysN1.E..2Br/FvXbB../.Eog.EHLcd.M02
9MW9J/zmX1E/3IU7aTJvXbB../.EoEEMp3KL.U.06MmeeFnNs/k.1A.BvqKg5nA.zzzzoAdQoQ4S.28d
YG1mspysN1.E..2B...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E....A....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........kNaNaNaNIwz0..........AnAnAnAngz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJ4.................................
4MU/........................IU0E........P.2.......U3./..........................
................................................................................
................................/....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.Z/kR............
................4MU/4MU/........BnAnAnAnkzXaNaNaNad/./.......E.E........Yz1.....
..Uwz0.......s.k........0.2.....................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

MANDELBULB -3D (Using Maps) - Background Sci-Fi Image

Mandelbulb3Dv18{
b....kR/...u1...6....IM...ExhZunXYWwzO4OOdMxzS1EPbvGANBhTzv2LZGykFhzz6XM0vV6H0zj
................................bLdMx0Op0/2........A.ND........E........y.YaNa/E
...Uz......b..../c.2/......v4...g....2E4.....Mx/BjEFCDkD/.U03yAE.Uwf2dkpXo1.Lyzv
//EnAnQD12../2.fBZsZVARjzQkRfqua8DxDKGSC1HDN6z9............u1.....2...sD...../..
.z1...kD.jZOowGd3wH7zR9Wicu4zS9oprm5FRfDzK04ZChi1v1eZlGpBi1lyMrZnVm0mqlDykAqqZEe
Pwf2Zc6GRvN/z0O2BbBCyagD......Y/B.............kD/M....sD..E.....................
.................y1...sD....z.YSH6.suBV..ir20.0TH6.kwBV.Upr20.UTH6k4jkLE6....k1.
.....EVfbz1.......kzIn8G4XkP.s8......6C...kC....g0gV2A8..FkD....0/...Ql7...UJHT.
...U.0ubT8QfGvRbsqvZM7G7l.k.0c..mN5S3..Ubf24LNyj4.syTr69/.Q..0........k/C.kYjd2.
YMH/CQa3vzP.BV8/2i20.1........../6U0.YnFP/UpfjrwdvgqzI.Fbf24LNyD/.........E15QX.
5TtN..UTM.ChAs/k9twHjNAYZ.2.rofB2B82./k/8..K8I...6oZjIk.0.QAGZwV7TN../kERKf9qdwj
0EE1zXMYYl3.i.32rpOfz..x/2Oi/h.k.YAn7G5apy9..EYFI/Udbq8ca6/gp85.j0vaUu99DyMO.cta
E08V3puib0kMg/4cz4qR//3.hYW8UieToGdO.who.18vzxIOt/.IO/4clz5f.75.aSpSUKzTIJKc.AbR
/0OzzFuh9/UNeF3c...cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08cCJYEJlIEic4Qb/..b/U9e/rN..UOkR4.
E....E....E.....I....c....EEkx4PgxqA2pGG4B3..............................MU/46..
..........kAnAnAnAnwzQaNaNaNa7yjyHBSdPGAkz1.............................uz9.....
...4.BmqtvbOwGvDa6gVbSZm0znoB742MZ1pz...........................................
.....................2.....3....C....A3QcJaQZVINdR4OopIMk/......................
06E./2E./2U/4MU./2...........E0E................................................
...wz.........zDaNaNaNaNKz1........wz.........................................zD
...................wz.........../....E/...E0....ax4PYZaPbZaPaZLG4B3.............
..............U/4M..............................................................
.............M/knAnAnAnAB.oAnAnAnA1/./..........................................
..........................................E.....I....g....EJh7aQZl4PVZYFH/......
......................U1C....6U....................../.........E................
................vFVf53iS2y1........wz...........OaNaNaNatyXaNaNaNaNiz...........
OaNaNaNa7z1........wz..........E........................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.