Shop Mobile More Submit  Join Login

Similar Deviations
MB3D made with the DEcomb1 parameter , thanking everyone for any favorites given . Here is my parameters :)

Mandelbulb3Dv18{
g....Uk/..UF3...w....26...ER4dwR7ph/.z7Y/iAVpwyD/T8kbNX.pz1693QqGFuwzy7Y/iAVpwyD
................................OaNaNaNadz1........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6/....G2.../Q.0/.....Ui/...X1....E9......NKEvc97VpD/Q........Es0dkpXm1.OaNa
z.EnAncD12../2.........wzCnAnAnAnAvjaNaNaNaNSz9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDqQLOZ1C7Vu1Aga2Sb/NQzATaTP6VhHrDqTVHsq3ftxvkjDU2248Lz8MZieb28UpDI/EAByHg
WxXl2cwSfduQz8SZIBuz.0rDU.....Id1...L2........kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................Z....k1.
.....Ksulz1.......kz.EU/BUEJ.U4.R....s1...EJ....M....c6...E9....4/...6H1...ajX52
..ELpiYQUWae6K3cuVttonxWOpD.1c..zDBd..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1..........2k.8..Fjc/.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................s6Ul/kF.VnFzzFoTu2.cxo7ctzDnueM.g5P
DhLzTt6Ul/kF.VnFQsbX.45.5/2C5/bTC0MQ.Q2EsQ2lyt6Ul/kF.VnFMwbX.45.5/2C5lqTC0MQ.Q2E
sQ2kzt6Ul/kF.VnF...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUlMXBic4Qb/kLWlKRmtWOkR4.U6oPm7LN
E6...A..V2E.....I....2....EHnl4RjJqItpaA.ILMo/...............................6U.
...................wz.........zj................................................
................................................................................
.....................2.....3....A....AJOZ75Q6Z4PWJaQo/..........................
.....MU/4MU/4................U.E........kz1........wz.........zD................
..........................................................2........wz...........
................................3....E/....0..../pKMuZaPb/mIp7bN................
............5.U/4M..0...................sz1........szMaNaNaNaN.E.......UO.A.....
...vz..........E...................wz...........................................
............................................}
{Titel: LostInSpace}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

dIFS combins done with Mandelbulb 3d 189.

Mandelbulb3Dv18{
g.....w....E0...A....2A....Zgr.lTKmxzaprWGXJGV0EIKYkz9N2oy1YDUVryBurzuG1r.TgnKzj
................................MHONElxe2/2........A.td3........BnAnAnAHB/o53iyD
.....7....UH..../QU0/....2kN0...O.....E3.....YT6IsjImkkD/Q.........m/dkpXm1.OaN4
./EnAnYD12../..........wz.................................U5.....y1...sD...../..
.z1...kDhJuQmaiEMw1O2WX.RaPwyc4VrXkfJhkDWpf7X734uvfOUhaDJio4zMCYcSLfMLiDS75A4DYa
7wPZsfuuWkUxyufoOubp0WlDU.....oU1...Y4....UNaNqD02....sD..G.....................
.................y1...sD....zw1.........................................5....k1.
.....Ksulz1..........Azxva7U..6.U1...o1...UN....x2...sE....A....H/...cqm..UG.p5.
5dZnt7YL8eylciMR0tZW.QAe906.12nzcU08...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........Ik.c.UoJr5.
.IWE0BEANz1.5C74.qMvz0.kCjZFsxzjV.U0.wDU....0PJWp1PuzsllrlkCx9zD/.........U.0Amz
zzzzf/.U.........06..........0.......2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ehx/cU08.U08c.ZoDU08c..8c
U0YcT/8cU0.cU08EKs5cU08../2E.laTU08c..2E./Iky/8cU0.E./2EJw5cU08../2E.dqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....o....UMjVLG4B3.hYYFH/UQ.............................sU1....
/6U./2.............wz........2/EnAnAnAnAO.2........../..........................
...../.............................wz.........zD........2.InAnAnAnAzz...........
.....................2.....3....5....oINiRKNm3H97NoI.65.........................
.....MU/4....................U.EaNaNaNaNC.2.......Uwz.........yD................
............U71kaNaNaNaNazfaNaNaNaNmz0..........................................
................................/....E/...E0....o7LMiBbNj7LPmYYFH/..............
..............U/4MU.06...............................ANaNaNaNatD.......8I/2.....
..ZJ./.......O1E...................wz...........................................
..........................................E.....I....c.....IjlKS4x4PYJ2ShALShZYF
H/.......................MU/46..0...............................................
...................................2./XK6Wex1dzD........E.24hE2Jv5G0./..........
........................................................}
{Titel: Museum}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Ongoing pong with Undead-Academy :iconundead-academy: Took her Bone Baskets -Pong358 Bone Baskets -Pong358 by Undead-Academy and now is my #359.
Changed _FoldingInfy to _FlipYZc.
Mandelbulb 3D 189
Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...ET...26...kmtM3Icxb2.n5mYCUeBw4ETD1siJ.gG.Q4RZxW5ABnzco.7JkEo2/k
................................twh8Mi5kc.2........B./..........nAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6/..MIC1....I.1/....2Ej4...m5...2Ei......gLpGfIASlD/I.zMQnDN4xnClSIsq1.....
./U0LDOD12../2kAnAnAnADuzMaNaNaNatxjaNaNaNaNIz1............3.MaNav1...sD...../..
.zHnAnQDpV5gRzLXCwXpShJemLq/zmNxGpTKagkjVdyok0Rtrvf0KJoaVF03ziHLJCdP3JkDuFVrLQHt
EwPYe29odHuuySZv3/3x6.ljU.....2KE...dG........sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................UTMg0Eq....k1.
.....Ksulz1.......kzeHudZ.7U..6.i1...c3...UG....21.06s4..U.A....H/...MJB...MJpDe
No0U.82Q8CrnjCMZEB37SQQd9e2.G2nzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVzv.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........M3........./..........1ookz
ZYeL...ctXjvFKyD4RbHSL6naz1.zuMMjC86.5./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2EGJ/cU08../2E.ke8zLxj..2E
.pK/.xTpz0.E./oFp45cU08../2E.ZXTU08c..2E./2ny/8cU0.E./2E1x5cU08../2EgDsTU08c..2E
./Ywz/8cU0.E./2E...cU0ulzz/cU0OuyzXRsigMbuJq6XKs.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2E.....I....2....kL4lKOkZZKX/UPaZ5..Q4......................6..........
...................wzAnAnAnAnc.E........I.2........3./..........................
..............................................zD........6.2.....................
.....................2.....3....1....wZIjFLMoJqE.6qQ............................
4MU/........................Q/2E......./h.A......UHK.1..........................
........................kz1.....................................................
................................/....E/...E.....TN2Pd/5KNB4.hALSh/..oF1N........
..........U........................................wz.........zD........Uz1.....
...sz...........................................................................
...........................................I....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U...........EnAnAnAnqwzozzzzzzzzvDGnAnAnAn..2.....
..PB./......YA0E.......Ei.2.....................................................
........................................................}
{Titel: 359}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Some afterworks with some pongs with Undead-Academy Some postwork in PS.
Mandelbulb 3D 189
Mandelbulb3Dv18{
g....6k1....7...ET...IE....kHRZUvclrz820I7UC5Q0ErtEovJYoW.otiRAwRiB2.xF1hrN8rDtD
................................ooWD4ClWR.2........B./..................y.2...wD
...Uz6/....M9.../I.1/....2kE....Q4....Ei.....U9xUra.sClD/2.zMQnD9hzbWlSIsq1.....
./kX0LLD12..22.........xzcNaNaNaNaxDOaNaNaNa7z9..........U/8.cNaNu1...sD...../..
.zHnAnQDeKGN/QeXmvXBMKB7ZgU.z05wWPQhc1ljy7m51yfkBwXy1Wr6x4J0z6doc4.sTJijamDbMI.8
6wX8Zg3z8B20zq5cNGCiGCkDU.....YqC/............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...kD....zw1...................................UTMg0Ek....k1.
.....Ksulz1.......kz.wzzz17U..6.k1...M2...EB....m....c3....A....H/...M3p..UG.xTd
Bs/U.W1KEyzlciszsU3YzTAe9e2.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5ExwzC........../EU0.wzzz1...........E0........./.........E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjB1CnQX9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E....ME/F3E.....I....E....kLGx4RVFLNYNoPgFKOiR4......................MU/4.......
...................................................wz...........................
..............zD................................................................
.....................2.....3..../....wZFgZ4QMZpM.24P............................
0.............................zD.......cx.2.......E7.XIsuFVf5BzD8QxckpX06.2.....
...wz.........zD.......Ec.YNaNaNaNaxz...........................................
................................/....E/...E/....T7pPo34RZFKEWB5..IYA............
..........U/4M....................................cF./.......O2k................
...................................................................../........zD
..........................................E.....I....A....kLGx4RVFLN1/..........
.....................MU/4.........................CH.1.......d1k.......Ut.2.....
................................................................................
.....................................................2.....3....1....wJMYFqE....
..............................................................yjcNaNaNadXz1.....
...wz...........................................................................
................................................................m....E/....0....
/pKMuZaPb/mIp7bN............................5.U/4M..0...........oAnAnAnwnzXaNaNa
NaNizMnAnAnAnQ.E.......69.2.......yA./.......y/E................................
............................................................................}
{Titel: still life}

Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.89 my pong with batjorge :iconbatjorge: his #71 Frozen Surf is now my #72 not sure if the title was right but I saw a leaf and some shells so there ya go thanks for any faves , here is the parms .

Mandelbulb3Dv18{
g.....s/...c3...ET...IQ...EVnLPjwWr0.rAbkHcdCH2E2zGbPIsVYzXV2fEmyd34.T/OSLr4eP.k
................................WNWN6Ha4Q.2........Y.N84/...............y.2...wD
...Uz6/...U5/.../Q.1/....2.KA...QC....E4.....6lbWTbRxGmD/Q.......I515dkpXm1.OaN4
./EnAnQD12../2ExQ2r4pAmszQ4EW9V326.k/kweQH4LB.A...........U0/....w1...sD...../..
.zHnAnYDe7.L2MkUYwPlVpC5ncuqyoHm2po6CSjDC1OBgMQVmvX2FbUcdOK2zqV/6SY4j8mDg/j9is85
kv1iPnqVOug6zIJDYwwB22lDU.....o6l...RZ....UaNalD02....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................f/...k1.
.....Ksulz1.....0.kz..Ak.1Nv..E.h....k....EE....Y....Q3...E3....K....cq5..UG.t5.
...U.KRvortKPh3sTxpLX1Ak.b7.0YlzzXCc..kD4Tgo8ozD6.BC4POwoz1.zrErFs37.5U.8.EMHvA.
......................kQbZdKc9wj/6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0........E..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1....................................Ak.1...0AkeeGMV34..1Ak.HJJitaP.k1D
wk1mxtW9i.kpmzzzQsLsUa3.ibhVi1bTV1OK.sSq4uCly3CcN/UvNPcvMwLsUa3.ibhVinqTV1OK.sSq
4uCkz3CcN/UvNPcv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f.QoErUXAmwZNZ7bPVt4NZdbAk.1Aic4Q
E....Ek.l2./....I....E....kLGx4RVFLNYNoPgFKOiR4......................MU/4.......
..................w8.1.......60k.......UE.2........wz...........OaNaNaNatz1.....
...wz........O3k.......UK/A.......cJ.1..........................................
.....................ET....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...................6zjqAnAnAnA1z1nAnAnAngzz........90E........cz9.....
..k6./..........................................................................
................................2....E/..../....T7LNXZ4QmxqMVl4Kn64.............
..........U3K...................lpX0LD8QZzHQxckpX0Ltz.........zD........kz1.....
...................................................................../........zD
..........................................k.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/kI.A1N
......................k/9............................/........yDaNaNaNaNuz1.....
................................................................................
........................................................}
{Titel: LeafandShells-ASurfPong72}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Created with Mandelbulb 3D, a little postwork with Photoshop.

My parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g.....V1..Um6....N...2A....88pU1uzytzqVDUUjuzO0EvJsk.R0k1.YqsczY2Ih/.rXDI0vHU2zD
................................sTzkA.3b..2........B./.........E........N/2...wD
...Uz6/..EFl..../ck3/......N5...E6....k0.....AD4.yQuq8nD/..lImuD..k//dkpXm1....U
./EnAnID12../.UdsdDzWYq..BTYZJHVxD0kgqT9s5p4X.2...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDnpzySb91YwfkcAteIbsIz8ROmeVEuqnj4moJbQyOCx19118AG0r8zQPjGa489lojO6xStSPf
AxnBmUMDQO1DzWu9JYrGehoDU....8IGL........2....cD.2UaNaxD..G.0.......8c8E........
...........wzoAnAt1...sD...m0x1....................................lImuD7G....x/
.....Ksulz1.....a0kz.wzzz1.U..6......61...EB....m....g3...UE....4/...I2.....Srb8
zw2VgydelyjeYFnz/yfzz5sjy14.qs..zzzz...Fbf24LNyj6EdGkxmWcz1...........U/8.kXWF1.
.s41pmERbz1.MmnWK2zwz0........../6U0.wzzz1...........s/...................E.0c..
zzzz.............0...................IU.V.UZ.y3..kp4or3Bc.g9.ZmTpIOpz.kJ6xpeCcyj
V6U0.wzzz1..2RiGMQZlz0.osMgdlH.k..............uBZ.U7EgU7o3GoTu2.oQm2oYDEnueM.YXB
bY1QUt6Ul/k6Ukl6ds5crI0.a.l0aEbTUSH7.M029MGjy/uBZ.U7EgU7Nw5crI0.a.l0agqTUSH7.M02
9MWkz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.6X9e/rN.Q4.k.1AmsWOkR4.........
E....6E.F2U.....I....Q....kLeJ5Pd34Sm.kQ.M4.....................................
...........aNaNaN4/2.pzzzzzzznxDaNaNaNa7Xz9OaNaNaNqqzYNaNaNaN2xjnAnAnAnAVzfaNaNa
Natmz...........................................................................
.....................2.....3....6....2IPVdLOiR46HJbQa/..........................
.Q..4MU/.6...........QaNaNaNa8zDzzzzzzzjczHnAnAnAnIxz........t.k.......qh.2.....
.sWE./..........................................................................
................................}
{Titel: A Web of Mushrooms by Janhein}

Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 1.8.9x1

The next entry in the pong with :iconsoldeus:

This art is copyright Charles Kunkle Jr. (aka fraterchaos) and may not be used for any purpose without expressed permission. Parameters may be used for tweaking and learning purposes without prior permission, but please send a link so I can fav your tweaks!

Parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....I.1...U5...cD...2A...EwhbEuQRcez8QvbdXNX0sD.PTIckEndz9npzWWFaesz4PTNYRRhLuj
................................PAdgCFnDu/2........Y./.................kW/2...wD
...Uz6........../E/1/.....kV....Y0....E5......gGrCFdqifD/.UWwovDBboc4dkpXm1.FqCl
./EnAnQD12../2UNaNaNaNasz0.......qxDBnAnAnAnH.2..........oU0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDNoBvgl2OHvnQGI9hSXOpyY4.vMzqhwhjZrjcfq6BRuvBPJRZLXHsy4pQJpKLEYhjn1Qe4iQx
Wv9OaVfWGmLmyQMwlJ4Q.qgjU.....Iw..............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................F....k1.
.....Ksulz1.....j.kz.6bRsVU3.c1.I/....2...k6....u/...k2....A....c....sJB....Sv5g
..kdZwoPxlGEGdJ9Qk/5i.Ak.v873Q/z0B2F..UVi8c7Jayj6Me.AF1sWz9.b.vSesycz0k2E2kFLN7.
.odIWOorVy9.H0/bvOonz...........2IWHwbnFP/..uY3uciKuzuVt91kLq6yj/k7j2YDdVy9/b6oy
l2HA..kW62Q5qZyj.qVRmCdhWz9.8dpsJkedzKk70tDU.06..cIjYQP0UzX1hxaE87olz0EiYY24VrzD
ZQm0yvOPy...AoXxNpH0./k5NuIMgQzD.EO89.34Lz9..c6Uc/UBkMXB3fUWhl2.Z/aJZJQ3gK8X.g2I
E/pwT6sQL/kIFVoID0nW846.ZJKOdtXCvV4E.k/6M.0VERsUu/.NZdaO/xJX7S6.nAHAnEjO5uLO.UQk
rWQcs3dUU/UeaWee...y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b..XAks0QiR4.....................
E../.Ek.l6./....I....I....EE0x4SBx4N934Pd/............................k/C.......
..........UnAnAnAHpwzIBnAnAnAnxDbNaNaNaNqz1nAnAnAnAuz........EyD................
................................................................................
.....................2.....3....9....gqPXVqLjB4R...Rm3qAY/......................
.....MU/4MU/4.U/46.............E..............................zD................
........................................................Uz1.......UA.1.......p0E
................................9....E/...U0....BJaPbJaQn.EGiF56ExqR............
................4MU/4MU/........XNaNaNaH9.YAnAnAnAn0.BnAnAnAnQ.E/......6nz1.....
.......................g./2.....................................................
..........................................k/....I....k....EEh3aSdtqN0x4Sm..IjR5.
......................k/.MU/4....ok.1.....U.......6vzcNaNaNaN4.kzzzzzzzzJ.2.....
.............31k.......g./2........sz.............................s3.1..........
.......U4/2.............................................}
{Titel: Ping Pong 30 - junkyard in the clouds}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb 3D 189. Reminds me of some strange elephant without ears :giggle:
_RotatedFolding, ABoxSmoothFold, _Transform, _reciprocalZ3b and Amazing Surf.
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbulb3dv1.89 my tweak of Andrea1981G :iconandrea1981g: her Seashell bulbs thanks for all faves here is my parms :)

Mandelbulb3Dv18{
g....UL/..k91...61....I...kqObvNhqQ6.zpCDS3caj4EDx0s5FuEtz1.nWSPStJpz4VGO8Ljgg/k
................................M.E5Qau5wz1........Y./.........E........Y.2...wD
...Uz6/...k9.....MU1/.....UQJ...Q1....E2.....MCOUk3CgloD/.........oU1dkpXm1.BnAn
z.kX0LLD12../2.........ozCnAnAnAngxDBnAnAnAnAz9...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDaqwGlB6LQxPRd73HsvCKzmZ8omCij.qj88cgKlTtSx1aR0lbtyqMzmwYFd11qPmDLDSCWUGj
Ox9wJGLypYbIziDTN/ufH9qDU.....27E.............kD.2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................N....UA.
.....Ksulz1.....qzzz4wzzzXEO.g0.q....I4...UE....P3/06U1..UU5....g....Y17...UiE5I
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No...1c..gm8f..EizccZWGyD6EdGkxmWcz1...........k.8..Bp21.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........3I13.YrVp0../0biMaOyzsVsP8OPAXzD.czYfTLkRzH/pElz
5TtN...LVxTtT1yD.yXjDUIN0.2.WRvgcbtszKUA8ojH9l3...LWmfeBhz98VmlUaotzz0.Dd58g6zzD
Z6W0xvoGQ/..aWctpJKwz0.5PpHERyzj.A7Kl3Dkzz1..6uVb/UlsOelGEmIEK7.8jBrQH/GqG7e.U/3
LU/VUdoIx/krVTyt5SbbR47.OZpIOJDSWR8J.wA4ExQPuBdMl0UoM5Bqgj5O5p8.57JHG7LT7BsZ.MNe
k0fsyRvft/.EBFIH...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUpAX9e/rN........................
E....Ek2l2U/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........Uf53iSIsuvzcNaNaNaN4yjoAnAnAnAzz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/..........................
.............................Y2E................................................
................................................................................
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn.EA....................
................4MU/4MU/........sDpsZi7l/.IVf53iSIswzoAnAnAnAnwDvFVf53iS2y1.....
................................................................................
..........................................E.....I....U....EEh3aSdtqNUAJRmN4.....
......................k/.MU/4.U....................yz.........yDbNaNaNaNKz1.....
..k/.1.......Q.k........g.2...................zD................................
........................................................}
{Titel: SpineTinglers}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.

Mandelbiulb3Dv1.7.6

Just foolin around while watching Football today

Mandelbulb3Dv17{
V....UW0...33...ET...2A....Ye6Po6i3rzofj87vKzc0EBKO8vOsQiyv7Qcj7urzvzMI.3tCz5tyD
................................rlXJoK6RQ.2........Y./.................UA/2.....
................/M.13....6UNA...04...2E0......nsMYKd.tlD/.EEIbxDqge0.dkpXkH/aNa7
./EnAnID12../2...........MaNaNaNKF/E.......................u1....y1...sD...../..
.w1...cDWb7ntks8MuXGqAbneh5BzsVQew/EAtgjMSbmpq2XlwfuzEINTGViyOKdSSiTVImjxhghHjP6
ZwP6yhJ.gCsmysbrfQ5y94nD.....2Isx0............kD.2....sD..E..gnrDpsZi7sD........
.............ckpXm1...sD....z.MRg4.6qlO..P5f/.qRg4..slO.UW5f/.ISg4.YUmAEe.....x/
..................kzhNV3KckV.c6.W....A0....I....3/.06A1..U.C....z....Inz...UJP4I
..UYZPqOlh6LbpqW5yaJ90...A96Yc..ZSeh.YHbG7eFT5uDKjySnbin8z9...........U/8.EKS35.
todIWOorVy9.....................0E13zH4O4SuS2RiGMQZhzurYEkti4xyj/iM3ZaYq1zf.KElz
1GNdY06........./0.........U.........EE/C.kF6Z2.8hJqbG8jaynQhbQ2792tzAslNpm.j0.E
YIU1.Q2G7/EUZDTCKtLez.xVhoI7iKzDtKtN7oTK..2...8cU0.cU08.ee0cU08.U08c.EJJU08c..8c
U0.mx/8cU0.cU08.Qs5cU08.U08c..bTU08c..8cU0.ly/8cU0.cU08.Mw5cU08.U08c.kqTU08c..8c
U0.kz/8cU0.cU08....cU08.ee0cU08.IJ3cU08.wy5cU08..IaQoZqMgJ4Gj7LOuxaPL/JAVtWOkR4.
E../.A....E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz.........yD........kz1.....................................
................................................................................
..........................kzzzzz......UQZBKOk7rPX34PO71.........................
..............................yD..........2........wz.........yD........Uz1.....
................................................................................
................................/....E/...U0....HZKNm/LOiBrOdB1.................
................4MU/4MU/..................2........yzAnAnAnAnAzD........kzXaNaNa
NaNmz0..........................................................................
............................................}
Show
Add a Comment:
 
No comments have been added yet.